662/1966

Annettu Helsingissä 16. päivänä joulukuuta 1966

Asetus tiedoksiannosta hallintoasioissa

Oikeusministerin esittelystä säädetään tiedoksiannosta hallintoasioissa 15 päivänä huhtikuuta 1966 annetun lain (232/66) 5 §:n 2 momentin ja 30 §:n nojalla:

Tiedoksiannosta hallintoasioissa annetun lain 4 §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitetussa tapauksessa erityistiedoksiannon toimittaa viranomaisen puolesta kirjaaja, lähettäjä tai muu virkamies, jonka tehtäviin se kuuluu.

Haastetiedoksiantoja ovat velvolliset suorittamaan haastemies sekä yleispoliisin ylikonstaapeli, vanhempi ja nuorempi konstaapeli ja naiskonstaapeli. Nimismies, apulaisnimismies ja muu kuin edellä mainittu yleispoliisin poliisimies ovat velvollisia yksittäistapauksissa suorittamaan haastetiedoksiantoja.

Mitä oikeudenkäymiskaaren 11 luvun 10 §:ssä on säädetty siitä, missä haaste saadaan antaa tiedoksi, on voimassa myös asiakirjain tiedoksiannossa.

Tiedoksiantotodistuksessa on mainittava, kenelle, missä ja milloin tiedoksiannettava asiakirja on luovutettu, tai, jos asiakirja on ainoastaan esitetty, missä ja milloin esittäminen on tapahtunut. Jos tiedoksianto on tapahtunut valtuutetulle tai sijaistiedoksiantona, on siitäkin todistuksessa mainittava. Milloin tiedoksianto tiedoksiannosta hallintoasioissa annetun lain 24 §:ssä tarkoitetuissa tapauksissa on toimitettu jättämällä asiakirja asianomaisen asuntoon tai muuhun soveliaaseen paikkaan tahi ilmoittamalla hänelle asiakirjasta ja siitä, mistä se on hänen saatavissaan, on tiedoksiantotodistuksessa mainittava, mistä syystä, milloin ja minne asiakirja on jätetty tai kenelle siitä on ilmoitettu.

Tiedoksiantotodistus on kirjoitettava myös, asiakirjaa seuraavalle, palautettavaksi tarkoitetulle kaksoiskappaleelle.

Todistuksen allekirjoittaa tiedoksiantaja tai -antajat.

Viranomaisen, jolle asiakirja on tiedoksisaantia varten lähetetty, on pyynnöstä ilmoitettava lähettäjälle, minä päivänä asiakirja on saapunut.

Kun erityistiedoksianto tapahtuu postitse saantitodistusta vastaan, on käytettävä tarkoitusta varten olevaa erityistä kirjekuorta saantitodistuslomakkeineen. Posti- ja lennätinhallitus hyväksyy saantitodistuslomakkeen kaavan.

Kun postin välityksellä tiedoksiannettavasta asiakirjasta on perittävä maksuja, on asiakirja lähetettävä postiennakkolähetyksenä.

Tiedoksiantoa postin välityksellä toimitettaessa on noudatettava, mitä postisäännössä on säädetty.

Tiedoksiantoja saantitodistusta vastaan toimittavat postikonttorit, posti- ja lennätinkonttorit, postitoimistot, posti- ja lennätintoimistot ja postiasemat I sekä, milloin lähetys ei ole postiennakkolähetys, myös postiasemat II.

Jos postilähetyksen vastaanottaja ei asu osoitetoimipaikan alueella, mutta osoitetoimipaikka tietää vastaanottajan asuvan toisen sellaisen postitoimipaikan alueella, joka voi toimittaa kysymyksessä olevan postilähetyksen hänelle, on osoitetoimipaikan lähetettävä lähetys siihen postitoimipaikkaan, jonka alueella vastaanottaja asuu.

Kun toimituskirja annetaan asialliselle muutoksen hakemista varten viranomaisen sellaiseen päätökseen, joka on annettu tiedoksi yleistiedoksiantoa käyttämällä, on toimituskirjan antavan viranomaisen samalla merkittävä sille todistus tiedoksiannosta.

10§

Yleistiedoksianto, jota tarkoitetaan tiedoksiannosta hallintoasioissa annetun lain 7 §:n 1 momentin 1 kohdassa, julkaistaan virallisen lehden perjantaina ilmestyvässä numerossa.

Viranomaisen on 1 momentissa mainitun lain 7 §:n 2 ja 3 momentissa tarkoitetuista ilmoituksista laadittava luettelo, joka osoittaa, kenelle, milloin ja millä osoitteilla ilmoitukset on lähetetty. Luettelo on liitettävä tiedoksiantoasiakirjoihin.

11§

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1967.

Helsingissä 16. päivänä joulukuuta 1966

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Oikeusministeri
A. Simonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.