642/1966

Annettu Helsingissä 16. päivänä joulukuuta 1966

Asetus lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkeasetuksen muuttamisesta

Sosiaaliministerin esittelystä muutetaan 23 päivänä helmikuuta 1962 annetun lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkeasetuksen (184/62) 8 § sekä 11-16 §, näistä 13 § sellaisena kuin se on 30 päivänä joulukuuta 1965 annetussa asetuksessa (710/65), näin kuuluviksi:

Työkyvyttömyyseläkettä tai 18 vuotta täyttäneelle työkyvyttömälle lapselle maksettavaa perhe-eläkettä voidaan vähentää, jos sen saaja on aiheuttanut työkyvyttömyytensä törkeällä tuottamuksella tai saanut sairautensa, vikansa tai vammansa rikollisella teolla.

11§

Eläkehakemus on tehtävä kirjallisesti eläketurvakeskuksen vahvistamalle lomakkeelle. Hakemukseen on liitettävä työeläkekassan määräämä selvitys. Haettaessa työkyvyttömyyseläkettä tai lapselle 18 vuoden iän täyttämisen jälkeiseltä ajalta maksettavaa perhe-eläkettä työeläkekassalle on myös toimitettava eläketurvakeskuksen vahvistamalle lomakkeelle laadittu lääkärinlausunto hakijan terveydentilasta. Työeläkekassa voi kuitenkin hyväksyä muunkinlaisen lääkärinlausunnon tai sitä vastaavan selvityksen ja myös, jos hakija on hoidettavana sairaalassa tai parantolassa taikka jos siihen on muu erityinen syy, omalla kustannuksellaan hankkia lääkärinlausunnon.

12§

Eläkehakemus katsotaan tehdyksi sinä päivänä, jolloin se on annettu tai postitse saapunut jollekin työeläkekassalle tai työntekijäin eläkelaissa tarkoitetulle eläkelaitokselle tahi eläketurvakeskukselle taikka tällaisen kassan tai laitoksen sitä varten valtuuttamalle asiamiehelle. Jollei hakija kehotuksen saatuaan työeläkekassan määräämässä kohtuullisessa ajassa toimita sille hakemuksen ratkaisemiseksi tarvittavaa lisäselvitystä tai jos hakemuksen käsittely on määrätty raukeamaan sen vuoksi, että hakija ei ole noudattanut 14 §:n 1 momentissa tarkoitettua määräystä, katsotaan hakemus kuitenkin tehdyksi vasta silloin, kun työeläkekassalle on saapunut hakemuksen ratkaisemiseksi tarvittava selvitys.

13§

Eläkehakemuksen ratkaisee sekä eläkkeen maksamisesta ja eläkkeeseen liittyvistä eläkelaitoksen muista tehtävistä huolehtii, jollei työntekijä ole eläkelain alaisen viimeisen työsuhteen päättyessä tai sen jälkeen ollut työntekijäin eläkelain alaisessa työsuhteessa, se työeläkekassa, jonka piiriin hän on viimeksi kuulunut. Jos kuitenkin työntekijälle hänen kuollessaan maksettiin eläkelain tai työntekijäin eläkelain mukaista vanhuus- tai työkyvyttömyyseläkettä muusta eläkelaitoksesta, ratkaisee tämä eläkelaitos hänen jälkeensä maksettavaa perhe-eläkettä koskevan hakemuksen ja huolehtii edellä mainituista muista tehtävistä. Muutoin noudatetaan, mitä työntekijäin eläkeasetuksen 12 §:n 1, 2, 3 ja 5 momentissa on säädetty.

14§

Työkyvyttömyyseläkkeen hakija tai saaja sekä lapsi, joka hakee tai saa perhe-eläkettä 18 vuoden iän täyttänaisen jälkeiseltä ajalta, ovat velvolliset, jos työeläkekassa niin määrää, käymään työkyvyttömyyden selvittä mistä varten tutkittavana eläkekassan nimeämän lääkärin luona tai eläkekassan osoittamassa sairaalassa. Eläkekassan on tällöin korvattava tutkimuksesta aiheutuvat kustannukset, joihin luetaan myös kohtuulliset matkakustannukset ja kohtuullinen matkapäiväraha toiselle paikkakunnalle määräyksen mukaisesti suoritetusta matkasta.

Jos hankkija ilman hyväksyttävää syytä jättää edellä 1 momentissa tarkoitetun määräyksen noudattamatta, voidaan hakemuksen käsittely määrätä raukeamaan.

15§

Eläke maksetaan kuukausittain. Jos eläke tai erillisenä suoritettava edelleen osa on pienempi kuin 5n markkaa kuukaudessa, saadaan se kuitenkin maksaa neljännesvuosittain.

16§

Jos vanhuus- tai perhe-eläke takka sellainen työkyvyttömyyseläke, jonka suuruutta määrättäessä ei ole sovellettu eläkelain 7 §:n 1 momenttia, on pienempi kuin 2n markkaa kuukaudessä työeläkekassalla on oikeus eläkkeen saajan suostumuksella suorittaa eläke kertasuorituksena, joka lasketaan sosiaaliministeriön vahvistamien perusteiden mukaan. Kertasuorituksen saajalla ei sen jälkeen ole saman eläketapahtuman johdosta oikeutta eläkkeeseen niiden työsuhteiden perusteella, joiden nojalla suoritusta vastaava eläke olisi maksettu. Jos määräajaksi myönnetty työkyvyttömyyseläke on maksettu kertasuorituksena, voidaan eläkkeen saajalle kuitenkin myöntää eläke siltä ajalta, jonka hänen työkyvyttömyytensä määräajan jälkeen jatkuu.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1967.

Helsingissä 16. päivänä joulukuuta 1966

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Sosiaaliministeri
Matti Koivunen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.