612/1966

Annettu Helsingissä 9. päivänä joulukuuta 1966

Asetus valtion eläkelain voimaanpanolain täytäntöönpanosta ja soveltamisesta

Valtiovarainministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä säädetään 29 päivänä toukokuuta 1966 annetun valtion eläkelain voimaanpanolain (281/66) 8 §:n nojalla:

Valtion eläkelain voimaanpanolain 4 §:ssä tarkoitettu ilmoitus on tehtävä eläkettä haettaessa valtiokonttorille tai, jos ilmoitus tehdään ennen eläkehakemusta, sille viranomaiselle tai laitokselle joka pitää asianomaista henkilöä koskevaa nimikirjaa tai työkirjaa. ilmoituksesta viranomaiselle tai laitokselle on tehtävä merkintä nimikirjaan tai työkirjaan ja annettava ilmoitun tekijälle todistus.

2.§

Valtion eläkelain voimaanpanolain 5 §:n 2 momentissa tarkoitetusta ajasta luetaan eläkeajaksi:

1) Vähintään 4 kuukautta yhdenjaksoisesti jatkuneet ajanjaksot kunnan, kuntien yhtymän, kuntien keskusjärjestön taikka evankelisluterilaisen kirkon tai seurakunnan tahi ortodoksisen kirkkokunnan tai sen seurakunnan päätoimisessa virka- tai työ suhteessa tai valtion viran tai toimen haltijain neuvotteluoikeudesta 22 päivänä tammikuuta 1943 annetun lain (82/43) mukaan neuvottelukelpoisen järjestön päätoimisessa palveluksessa sekä valtion yliopiston, korkeakoulun, oppi- tai kasvatuslaitoksen päätoimisen viran haltijalle yksityisen yliopiston, korkeakoulun tai valtion avustusta nauttivan oppi- tai kasvatuslaitoksen päätoimisessa tehtävässä.

2) Vähintään 4 kuukautta yhdenjaksoisesti jatkuneet ajanjaksot siltä osin, kuin ne yhteenlaskettuina ylittävät neljä vuotta,

virka- tai työsuhteessa muuhun kuin 1 kohdassa mainittuun uskonnolliseen yhdyskuntaan,

yksityisen yliopiston, korkeakoulun tai kansakoulun taikka valtion avustusta nauttivan yksitsen oppi- tai kasvatuslaiton virassa,

lääkärinä, eläinlääkärinä, sairaanhoitajana, terveyssisarena, kätilönä, mielisairaanhoitajana, proviisorina tai farmaseuttina yhtiön, yhteisön tai yksityisen laitoksen palveluksessa,

valtion avustusta nauttivan maataloudellisen tai kotitaloudellisen järjestön, metsänhoitolautakunnan, keskusmetsäseuran, keskuskauppakamarin, kauppakamarin, tieteellisen tai taiteellisen järjestön tahi laitoksen tai yhdysliikkeessä valtionrautateiden kanssa olevan kunnallisen tai yksityiset rautatien palveluksessa,

jos palvelus on ollut päätoimista ja samankaltaista kuin se valtion eläkelain mukaista eläkettä varten hyväksi luettava palvelus, johon edunsaaja sen jälkeen ensiksi on tullut.

3) Vähintään 4 kuukautta yhdenjaksoisesti jatkuneet ajanjaksot

Maatalousseurojen Keskusliitolle ja maanviljelys- ja talousseuroille asutuslainsäädännössä annetun toimivallan käyttämistä varten muodostetuissa toimielimissä näiden järjestöjen päätoimeksi katsottava palveluksessa, sekä

valtion haltuun otetun puhelinlaitoksen kunnallisen tai yksityisen rautatien tai yksityisen oppilaitoksen taikka ennen edellä tarkoitetun oppilaitoksen palvelukseen tuloa, muun valtionapua nauttivan yksityisen oppilaitoksen päätoimeksi katsottavassa palveluksessa sekä Suomen Tuberkuloosin Vastustamisyhdistys r.y:n palveluksessa päätoiminnassa tehtävässä Salpausselän lastenparantolassa ennen tammikuun 1 päivää 1952.

4) Enintään 5 vuotta siitä ajasta, minkä merenrannikolla palveleva luotsivanhin, luotsi, luotsioppilas tai luotsikutterin hoitaja, jolla on aliperämiehenkirja tai muu vähintään sen arvoinen pätevyyskirja, on vähintään 4 kuukautta yhdenjaksoisesti jatkuneina ajanjaksoina palvellut Suomessa alusrekisteriin merkityssä kauppa-aluksessa.

5) Enintään 10 vuotta siitä ajasta, minkä sellainen muu kuin 4 kohdassa tarkoitettu merenkulkulaitoksen viran tai toimen haltija, jonka virkaan tai toimeen kelpoisuusehtona on aliperämiehenkirja tai alikonemestarinkirja tahi toisen luokan radiosähköttäjän pätevyystodistus taikka vastaava näitä ylempi pätevyyskirja, tai

sellainen diplominerikapteenin- tai merikapteeninkirjan omaava ammattikasvatushallituksen kauppa- ja merenkulkuopetuksen osaston ja merenkulkuoppilaitoksen viran tai toimen haltija, jonka virkaan tai toimeen kelpoisuusehtona on merikapteenin tutkinto joko yksin tai muun tutkinnon ohella,

on aliperämiehenkirjan tai alikonemestarinkirjan tahi toisen luokan radiosähköttä jän pätevyystodistuksen taikka vastaavan näitä ylemmän pätevyyskirjan haltijana vähintään 4 kuukautta yhdenjaksoisesti jatkuneina ajanjaksoina palvellut Suomessa alusrekisteriin merkityssä kauppa-aluksessa.

Valtiovarainministeri oi erityisistä syistäoikeuttaa edunsaajan laskemaan hyväkseen eläkeaikana muunkin kuin 1 momentin 1-5 kohdassa mainitun, ennen valtion eläkelain voimaantuloa kuluneen palvelusajan, kuitenkin enintään kahdeksan vuotta.

Hakemus valtion eläkelain voimaanpanolain 7 §:n 3 momentissa tarkoitetun eläkeasian uudelleen käsittelemisestä on toimitettava valtiokonttorille. Hakemuksessa on ilmoitettava asiaa koskevan päätöksen päiväys ja eläkkeen numero, ja siihen on liitettävä valtiokonttorin vaatima kulloinkin tarpeelliseksi katsottava selvitys.

Helsingissä 9. päivänä joulukuuta 1966

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Ministeri
Ele Alenius

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.