611/1966

Annettu Helsingissä 9. päivänä joulukuuta 1966

Valtion eläkeasetus

Valtiovarainministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä säädetään 20 päivänä toukokuuta 1966 annetun valtion eläkelain (280/66) nojalla:

Valtion eläkelain 1 § :n 1 momentissa tarkoitettuna henkilönä pidetään myös

eduskunnan palveluksessa olevan viran tai toimen haltijaa,

valtiontilintarkastajain kanslian toimenhaltijaa,

eduskunnan oikeusasiamiestä,

Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan kanslian toimenhaltijaa,

eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian toimenhaltijaa, ja

eduskunnan kirjaston viran tai toimen haltijaa.

Ajanjakson pituutta laskettaessa katsotaan kalenterikuukauteen sisältyvän 30 päivää. Kalenterikuukausien pituudet tasoitetaan siten, että kuukauden viimeistä päivää ja karkausvuotena myös helmikuun viimeistä edellistä päivää pidetään 30 päivänä.

Ajanjakson pituus kuukausina lasketaan siten, että siihen 1 momentin mukaan sisältyvien päivien lukumäärä jaetaan 3O:llä. Eläkeaikaa laskettaessa jätetään tällöin osamäärään ehkä sisältyvä vajaa kuukausi huomioon ottamatta.

Valtion eläkelain 2 § :n 1 momentissa ja 7 §:n 1 momentissa tarkoitettu työansion keskimäärä kuukautta kohden lasketaan jakamalla kalenterivuoden aikana saadun valtion eläkelain 16 §:n mukaisesti tarkistetun työansion määrä kulloinkin kysymyksessä olevaan ajanjaksoon sisältyvien päivien lukumäärällä ja kertomalla osamäärä 30:llä.

Valtion eläkelain 7 §:n 4 momentin nojalla luetaan eläkettä myönnettäessä kihlakunnantuomarin virka B 3,

henkikirjoittajan virka A 28,

1 luokan nimismiehen toimi A 30,

2 luokan nimismiehen toimi A 27,

apulaisnimismiehen toimi A 20,

1 luokan maanmittausinsinöörin virka A 30,

2 ja 3 luokan maanmittausinsinöörin virka A 28,

maanmittauslaitoksen maanmittausinsinöörin (A 5 pl.) toimi A 28,

maanmittauslaitoksen maamittausauskultantin toimi A 25,

maanmittauslaitoksen maanmittausteknikon (A 2 pl.) toimi A 20,

maanmittauslaitoksen kartoittajan toimi A 18,

piirieläinlääkärin virka A 29,

moottoriajoneuvojen katsastusmiehen (A 26 pl.) toimi A 28,

moottoriajoneuvojen katsastusmiehen toimi A 27 ja apulaiskatsastusmiehen toimi A 23 palkkausluokkaan.

Myös edunsaajalle kuuluneet ikä, kalliinpaikan- ja syrjäseutulisät lasketaan eläkettä varten 1 momentin mukaisesti.

Erityisenä eläkeikänä on edunsaajalla, joka on valtion palveluksessa

veturinkuljettajana tai -lämmittäjänä valtion rautateillä 55 vuotta

sukeltajana tai linja-autonkuljettajana 55 vuotta

ylilennonjohtajana tai lennonjohtajana 55 vuotta

luotsivanhempana tai luotsina merenrannikolla .. 55 vuotta

sairaanhoitajana, kätilönä sairaalassa, mielisairaanhoitajana, osastonhoitajana vankimielisairaalassa, lääkitysvoimistelijana, lastenhoitajana tai apuhoitajana 58 vuotta

talousmestarina, työmestarina, keittiömestarina, koneenhoitajana, ylivartijana, vartijana, vanki- tai työsiirtolan päällikkönä taikka apulaispäällikkönä vankeinhoitolaitoksessa 58 vuotta

poliisissa palvelevana ylikonstaapelina, ylietsivänä, etsivänä, vanhempana tai nuorempana konstaapelina taikka naiskonstaapelina, ei kuitenkaan sellaisella, joka suorittaa yksinomaan kansliatöitä tai muita niihin verrattavia tehtäviä 58 vuotta

tullipäällysmiehenä, ylitullivartijana tai tullivartijana tullirajavartiossa 58 vuotta

varapalopäällikkönä, kalustonhoitajana tai palomiehenä toimivana huoltomekaanikkona tai kenttävartijana lentoasemalla 58 vuotta

luotsikutterinhoitajana merenrannikolla 58 vuotta

kuuromykkäin matkapappina 58 vuotta

johtajana, asuntolanjohtajana tai opettajana kuurojen- tai sokeainkoulussa taikka kuuromykkäin ammattikoulussa 58 vuotta

johtajana, apulaisjohtajana, opettajana, ylikatsastajana, katsastajana, hoitajana tai ohjaajana koulukodissa tai vajaamielislaitoksessa 58 vuotta

hoitajana työlaitoksessa 58 vuotta

ylikonduktöörinä, konduktöörinä, kuormausmestarina junapalveluksessa, junamiehenä, asetinlaitemiehenä, vaihdemiesten esimiehenä tai vaihdemiehenä valtionrautateillä 58 vuotta

postivaunussa 58 vuotta

osastonhoitajana, apulaisosastonhoitajana, erikoissairaanhoitajana tai huoltohoitajana, milloin tehtävään vaaditaan sairaanhoitajan tai sitä vastaava koulutus 60 vuotta

kuorma-auton-, tiehöylän- tai raivaustraktorinkuljettajana taikka raskaan kaivuukoneen tai raskaan radantukemiskoneen käyttäjänä 60 vuotta

seppänä, sepänapulaisena tai valimotyöntekijänä valtionrautateiden pääkonepajoissa, kattilaseppänä tai kattilasepän apulaisena, niittaajana, hitsaajan tai konelatojana 60 vuotta

valtionrautateiden rautatierakennusosaston ruumiillista työtä tekevänä työntekijänä 60 vuotta

naispuolisena työntekijänä raskaassa ruumiillisessa työssä tehtaassa, konepajassa, varikolla, varastossa taikka rata-, tie- tai muussa rakennustyössä 60 vuotta

Mitä edellä on sanottu eläkeiästä eräissä tapauksissa, on sovellettava myös sellaiseen vastaavaan valtion palvelukseen, jonka nimitys osoittaa, että se on varattu naispuoliselle henkilölle.

Eläkkeen myöntää ja maksaa valtiokonttori, joka myös ratkaisee muut valtion eläkelakiin ja sen nojalla annettuihin säännöksiin perustuvat eläkeasiat.

Eläkehakemus on tehtävä kirjallisesti valtiokonttorin vahvistamalla lomakkeella. Valtion eläkelain 22 §:ssä tarkoitettua ennakkotietoa koskeva pyyntö on tehtävä niin ikään kirjallisesti.

Eläkehakemukseen on liitettävä valtiokonttorin määräämä selvitys. Työkyvyttömyyseläkkeen saamista tarkoittavaan hakemukseen on liitettävä myös hakijan terveydentilaa koskeva lääkärinlausunto, joka on laadittu valtiokonttorin hyväksymälle lomakkeelle. Jos hakija on hoidettavana sairaalassa tai parantolassa ja muutoinkin erityisestä syystä, lääkärinlausunto voidaan hankkia valtiokonttorin toimesta sen kustannuksella. Jos hakija määrätään käymään työkyvyttömyyden selvittämistä varten tutkittavana valtiokonttorin nimeämän lääkärin luona tai sen osoittamassa sairaanhoitolaitoksessa, tästä aiheutuneet kustannukset korvataan valtion varoista. Näihin kustannuksiin luetaan myös kohtuulliset matkakustannukset ja kohtuullinen päiväraha toiselle paikkakunnalle määräyksen mukaisesti tehdystä matkasta.

Eläke, jonka määrä on pienempi kuin 10 markkaa kuukaudessa, saadaan eläkkeen saajan suostumuksella maksaa kertasuorituksena. Kertasuorituksen saaneella ei sen jälkeen ole oikeutta eläkkeen siitä palveluksesta, johon kertasuoritusta vastaava eläke oli perustunut.

Eläkkeen saajan kuolla tai oikeuden eläkkeen saamiseen muutuin lakatessa eläke maksetaan sen kalenterikuukauden loppuun, jonka kuluessa oikeus eläkkeen saamiseen on lakannut.

Eläkkeen maksamisen keskeytys tai maksettavan määrän alentaminen toteutetaan sen kalenterikuukauden alusta, joka lähinnä seuraa sitä kuukautta, jonka aikana keskeyttämisen tai alentamisen syy on ilmaantunut.

10§

Eläkkeen saajan oloissa tapahtuneesta sellaisesta muutoksesta, joka voi vaikuttaa eläkkeen maksamiseen, hänen tai hänen edustajansa on viipymättä ilmoitettava valtiokonttorille. Niin ikään on vaadittaessa esitettävä valtiokonttorille selvitys siitä että edellytykset eläkkeen saamiselle edelleen ovat olemassa. Valtiokonttori saa keskeyttää eläkkeen maksamisen siksi, kunnes selvitys on saatu.

Rekisteriviranomainen on velvollinen maksutta antamaan valtiokonttorille, tämän antamien ohjeiden mukaan, eläkkeen saajasta ne tiedot, jotka tarvitaan hänelle tulevien maksujen asianmukaista suorittamista varten

11§

Valtion palveluksessa olevalle henkilölle voidaan antaa työkirja tai eläkekortti tahi molemmat.

12§

Tarvittavat määräykset tämän asetuksen soveltamisesta antaa valtiovarainministeriö.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1967.

Helsingissä 9. päivänä joulukuuta 1966

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Ministeri
Ele Alenius

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.