309/1966

Annettu Helsingissä 20. päivänä kesäkuuta 1966

Asetus asevelvollisuuslain soveltamisesta annetun asetuksen muuttamisesta

Puolustusministerin esittelystä kumotaan asevelvollisuuslain soveltamisesta 26 päivänä tammikuuta 1951 annetun asetuksen (63/51) 60, 114 ja 115 § sekä muutetaan saman asetuksen 5, 8, 12, 14, 20, 21, 32, 40, 43, 44, 47, 57, 59, 61, 63, 64, 80, 87, 104, 107 ja 109 § seuraavasti:

Sotilaspiirin päällikön tehtävänä on:

1) huolehtia kutsunnan toimittamisen valmisteluista;

2) kutsua kutsunnanalaiset asevelvolliset määrättyinä päivinä saapumaan tarkastettavaksi kutsun tatilaisuuteen: sekä

3) käsitellä ja ratkaista lykkäystä koskevat samoin kuin muutkin asevelvollisuutta koskevat asiat, mikäli ne eivät ole kutsuntalautakunnan tai muun viranomaisen käsiteltäviä.

Kutsunta-asiain keskuslautakunnassa on lainoppinut puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, joilla on kokemusta tuomarintoimessa, sekä neljä muuta jäsentä, joista kahden on oltava lainoppineita. ja kahden asevelvollisuusasioihin perehtynyttä vähintään esiupseerin arvoista upseeria. Puheen johtajan, varapuheen johtajan ja jäsenet määrää valtioneuvosto neljäksi vuodeksi kerrallaan puolustusministeriön esityksestä. Keskuslautakunta voi ottaa itselleen lainoppineen sihteerin.

Keskuslautakunta on päätösvaltainen, kun läsnä on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään kaksi muuta jäsentä, joista toinen on upseerijäsen.

12§

Ennen kunkin vuoden maaliskuun loppua asianomaisen papiston on annettava sotilaspiirin esikunnalle aakkosellinen luettelo kaikista seurakunnan kirjoissa olevista miehistä, jotka sinä vuonna täyttävät yhdeksäntoista vuotta.

Mitä 1 momentissa on säädetty, sovellettakoon vastaavasti myös siviilirekisteriviranomaiseen sekä uskonnollisen yhdyskunnan hallitukseen taikka johtajaan tai esimieheen.

Huhtikuun loppuun mennessä henkikirjoittajan on tarkistettava ja täydennettävä sotilaspiirin esikunnalle 1 momentin mukaisesti annetuista luetteloista kunnittain laaditut aakkoselliset luettelot niistä kihlakunnan ta i kaupungin miehistä, jotka sinä vuonna täyttävät yhdeksäntoista vuotta.

14§

Ennen 1 päivää, syyskuuta vankilan johtajan on toimitetta.va kunkin sotilaspiirin esikunnalle luettelo sen alueelta olevista kutsunnanalaisista henkilöistä, jotka ovat sovittamassa vapausrangaistusta. Luetteloon on merkittävä heidän syntymäaikansa ja paikkansa sekä, mikäli mahdollista, koska heidät tullaan vapauttamiaan. Luetteloa on vankilan johtajan täydennettävä joulukuun 1 päivään asti. Asianomaisen virallisen syyttäjän on toimitettava samanlainen luettelo kutsunnan alaisista, jotka on määrätty vangittaviksi tai pidettäväksi vangittuina.

Vastaavanlaiset luettelot on sotilaspiirin esikunnalle toimitettava myös muista laitoksista, joihin otetut tai määrätyt eivät pääse sieltä vapaasti poistumaan.

20§

Sotilaspiirin esikunnan on määrättävä kutsuntapäivät ja kuulutuksella, jonka on oltava kutsuntapäivään asti ja vähintään kaksi viikkoa sitä ennen nähtävänä kunnan ilmoitustaululla ja tarpeen vaatiessa myös muissa sopivissa paikoissa, ilmoitettava kutsunnan pitämisen aika ja paikka. Kutsuntakuulutuksessa on lisäksi mainittava niistä seuraamuksista, joita asevelvollisuuslaissa on säädetty esteettä kutsunnasta saapumatta jäämiestä.

Kutsuntakuulutuksessa mainitut tiedot voidaan saattaa muullakin tavoin kutsunnanalaisten tietoon.

21§

Puolustuslaitoksen ylilääkäri määrää yhden tai useamman lääkärin toimimaan tarkastuslääkärinä kutsuntatoimituksessa. Tarvittaessa lääkintöhallitus avustaa ylilääkäriä tarkastuslääkäreitä määrättäessä.

32§

Tarkastuksen tultua toimitetuksi käsitellään vakinaisen palveluksen suorittamisen lykkäystä koskevat hakemukset. Jos lykkäyksen hakija on tarkastuksessa määrätty saapumaan uudelleen tarkastettavaksi, hakemus jätetään käsittelemättä ja asiakirjat annetaan takaisin hakijalle.

Kutsunnanalaiselle, joka on saanut vakinaisen palveluksen suorittamisen lykkäystä, lykkäysaika luetaan kutsuntaa seuraavan vuoden alusta. Muulloin lykkäysaika lasketaan päätöksentekopäivästä.

40§

Asevelvollinen, joka haluaa asevelvollisuuslain 14 §:ssä tarkoitettua lykkäystä tai lisälykkäystä, tarkoittakoon siitä kirjallisen hakemuksen sotilaspiirin esikunnalle tai antakoon en kutsuntatilaisuudessa kutsuntalautakunnalle joko itse tai valtuuttamansa asiamiehen kautta. Hakemukseen on liitettävä tarpeellinen selvitys lykkäyksen perusteesta.

Edellä 1 momentissa mainittua lisälykkäystä koskeva hakemus on toimitettava sotilaspiirin esikunnalle viimeistään ennen lykkäysajan päättymistä. Myöhemmin tehty hakemus voidaan kuitenkin ottaa käsiteltäväksi, jos siihen on esitetty erinomaisia syitä.

Lisälykkäystä voidaan myöntää yhtenä tai useampana eränä.

43§

Sitten kun kutsunnat on toimitettu, sotilaspiirien esikunnat toimittavat pääesikunnalle tiedot kutsuntojen tuloksista sekä asevelvollisten jakaantumisesta eri ryhmiin palveluskelpoisuuden perusteella. Pääesikunta määrää vakinaiseen palvelukseen hyväksyttyjen jaottelun eri joukko-osastoihin.

Puolustusministeriö määrää vuosittain 1 päivään syyskuuta menne seuraavan vuoden yleiset vakinaiseen palvelukseen astumispäivät.

44§

Sotilaspiirin esikunnan on edellä 43 §:ssä mainitun jaottelun perusteella laadittava määräykset vakinaiseen palvelukseen kutsuttaville asevelvollisille. Määräyksissä on mainittava palvelu11seeiiastumispäivä sekä joukkoosasto ja palvelukseenastumispaikka. Palvelukseenastumismääräykset on toimitettava asianomaisille joko postitse tai aluevalvojan välityksellä.

Ulkomailla olevalle asevelvolliselle lähetetään palvelukseenastumismääräys Suomen ulkomailla olevan diplomaatti- tai konsuliedustuston välityksellä.

47§

jo asevelvollinen, joka on saanut vakinaisen palveluksen suorittamisen lykkäystä, haluaa aloittaa palveluksensa ennen lykkäysajan päättymistä, ilmoittakoon siitä kirjallisesti sotilaspiirin esikunnalle.

Tarkempia määräyksiä edellä 1 momentissa mainitun ja myös muulloin kuin kutsunnassa vakinaiseen palvelukseen hyväksytyn asevelvollisen määräämisestä astumaan palvelukseen antaa pääesikunta.

57§

Työpalvelusvelvolliset jaetaan kahteen luokkaan siten, että

I luokkaan kuuluvat ne, joiden vakavista omantunnonsyistä sen mukaan kuin siitä on erikseen säädetty, sallitaan suorittaa rauhanaikainen palvelusvelvollisuutensa aseettomana; sekä

II luokkaan asevelvollisuuslain 35 ja 36 §:ssä tarkoitetut asevelvolliset.

59§

Työpalveluksen suorittamista varten määrätään 11 luokan työpalvelusvelvolliset erityisiin työkomennuskuntiin, jotka sijoitetaan erilleen muista joukoista.

Tarkemmat määräykset siitä, niissä järjestyksessä asevelvollinen määrätään II luokan työpalvelusvelvolliseksi, antaa pääesikunta.

61§

Asianomaisen joukko-osaston on huolehdittava siitä, että asevelvolliset kotiuttetaan säännönmukaisen palvelusajan päätyttyä vakinaisessa väessä.

63§

Ennen asevelvollisen kotiuttamita ja reserviin siirtämistä hänelle annetaan joukkoosastossa sotilaspassi. Sotilaspassiin voidaan tarvittaessa liittää määräys liikekannallepanon varalta.

64§

Jos asevelvollinen on ennen säännönmukaisen palvelusajan päättymistä poistettu joukkoosaston luetteloista, siitä on ilmoitettava seitsemän päivän kuluessa sotilaspiirin esikunnalle. Samoin on tehtävä ilmoitus, kun asevelvollinen on siirretty joukko-osastosta toiseen. Asevelvollisen henkilöasiakirjat on samalla lähetettävä siihen joukko-osastoon, johon hänet on siirretty.

80§

Valvonnanalainen, joka on saanut ruumiinvian tai taudin, joka olennaisesti vaikuttaa hänen palveluskelpoisuuteensa, lähetettäköön siitä todistuksen asianomaiselle sotilaspiirin esikunnalle.

Jollei päätöstä asianomaisen palveluskelpoisuudesta voida tehdä lähetetyn todistuksen perusteella, määrätköön sotilaspiirin esikunta valvonnanalaisen saapumaan erityiseen tarkastukseen.

87§

Kaikista evankelis-luterilaisen kirkon ja ortodoksisen kirkkokunnan seurakuntien kirkonkirjoihin merkityistä Suomen miespuolisista kansalaisista, jotka ovat täyttäneet seitsemäntoista vuotta, mutta jotka eivät vielä ole tulleet kuudenkymmenen vuoden ikään, kirkkoherranviraston on viikoittain toimitettava sotilaspiirin esikunnalle kuolemantapauksia, nimenmuutoksia ja seurakuntaan muuttaneita koskevat tiedot. Sama koskee siviilirekisteriviranomaista sekä sellaisen uskonnollisen yhdyskunnan hallitusta taikka johtajaa tai esimiestä, joka on velvollinen pitämään luetteloja ja antamaan todistuksia yhdyskuntansa jäsenistä.

Edellä 1 momentissa mainittujen tietojen perusteella sotilaspiirin esikunta suorittaa asianmukaiset lisäykset ja muutokset sotilaskantakortteihin sekä saattaa ne asianomaisen aluevalvojan ja upseereita koskevilta osin pääesikunnan tietoon.

104§

Palvelukseen kutsutun asevelvollisen työ- ja virkasuhteen jatkumisesta on laissa erikseen säädetty.

107§

Kuntoisuuslomaa antaa tai lomaa palkottavista henkilökohtaisista syistä myöntää asevelvolliselle joukko-osaston komentaja taikka sotilasläänin tahi merivoimien tai ilmavoimien komentaja pääesikunnan antamien tarkempien määräysten mukaan.

109§

Asevelvollisella on oikeus palvelusaikanaan vakinaisessa väessä saada vähintään yhtä lomamatkaa varten kotipaikkakunnalleen vapaa edestakainen matka tai matkakustannusten korvaus, sen mukaan kuin puolustusministeriö tulo- ja menoarvion rajoissa määrää. Ulkomailla asuvalla on kuitenkin tämä oikeus vain matkan osalta Suomessa.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 1966.

Helsingissä 20. päivänä kesäkuuta 1966

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Puolustusministeri
Arvo Pentti

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.