281/1966

Annettu Helsingissä 20. päivänä toukokuuta 1966

Valtion eläkelain voimaanpanolaki

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

Valtion eläkelaki tulee vuonna 1 päivänä tammikuuta 1967.

Valtion eläkelakia sovelletaan kuitenkin myös, jos edunsaaja heinäkuun 8 päivänä 1961 tai sen jälkeen on ollut päätoimisessa palveluksessa, joka yhdenjaksoisena on jatkunut vähintään 4 kuukautta ja johon, jos se olisi valtion eläkelain voimaantulon jälkeistä palvelusta, liittyisi oikeus valtion elä kelain mukaiseen eläkkeeseen, sekä jos tällainen palvelus on päättynyt tai eläketapahtuma sattunut kesäkuun 30 päivän 1962 jälkeen mutta ennen lain voimaantuloa.

Eläkkeen perusteena olevana palkkana pidetään ennen valtion eläkelain voimaantuloa päättyneen palveluksen osalta poiketen siitä, mitä valtion eläkelain 7 §:n 1, 2 ja 3 momentissa on säädetty, palveluksen päättymistä tai työkyvyttömyyseläkkeen perusteena olevan työkyvyttömyyden alkamista välittömästi edeltäneiden 12 täyden kalenterikuukauden aikana saatua säännöllistä ansiota jaettuna sillä ajalla, johon se kohdistuu. Jos kuitenkin ansio tänä aikana poikkeuksellisesti on ollut olennaisesti alhaisempi tai korkeampi kuin aikaisemmin saman palveluksen kestäessä, eläke lasketaan sen ansion perusteella, joka edunsaajalla olisi ollut, jollei mainittua poikkeusta olisi esiintynyt.

Edellä 1 momentissa tarkoitettuna säännöllisenä ansiona ei pidetä. korvausta edunsaajalla olleista kuluista, ylityöstä eikä muusta säännöllisen työajan lisäksi tehdystä työstä, palveluksen päättyessä maksettavaa lomakorvausta eikä ulkoasiainhallinnon viran tai toimen haltijalle suoritettua paikalliskorotusta tai kurssi- ja hintavaihtelutappion korvausta.

Ennen heinäkuun 8 päivää 1961 päättyneen palveluksen osalta edellä tarkoitettuna eläkkeen perusteena olevana palkkana kuitenkin pidetään sitä palkkaa, joka on saatu mainittuna päivänä voimassa olleessa tai sen jälkeen ensiksi alkaneessa eläkeajaksi luetussa palveluksessa.

Valtion eläkelain 7 §:ssä tarkoitettu eläkkeen perusteena oleva palkka määrätään yhden vuoden kuluessa lain voimaantulosta päättyneen palveluksen osalta ottamalla huomioon enintään 12 viimeisen kalenterikuukauden aikana palveluksesta saatu työansio ja myöhemmin päättyneen palveluksen osalta siten, että ennen valtion eläkelain voimaantuloa saatua työnansiota ei oteta lukuun.

Henkilö, joka valtion eläkelain voimaan tullessa on palvelussuhteessa, johon liittyy oikeus valtion varoista kokonaan kustannettavaan eläkkeeseen, säilyttää tämän oikeutensa, jos hän yhden vuoden kuluessa valtion eläkelain voimaantulosta kirjallisesti ilmoittaa niin haluavansa. Tämän ilmoituksen tehneeseen henkilöön ei sovelleta valtion eläkelakia.

Ennen valtion eläkelain voimaantuloa kulunut

valtion eläkelain 5 §:ssä tarkoitettu 21 vuotta täytettyä palveltu aika, jos palvelus on ollut päätoimista;

Suomen pankin, postisäästöpankin, kansaneläkelaitoksen tai Ahvenanmaan maakunnan päätoimena pidettävän toimen haltijana 21 vuotta täytettyä palveltu aika;

aika asevelvollisena vakinaisessa väessä, mikäli se välittömästi liittyy valtion eläkelain 5 §:ssä tarkoitettuun aikaan;

sotapalvelusaika sotatilan vallitessa sekä aika, minkä edunsaaja sotatilan aikaisessa sotapalveluksessa saadun vamman tai sairauden vuoksi on ollut hoidettavana sairaalassa ennen syyskuun 26 päivää 1947; ja

aika työvelvollisena työvelvollisuuslain nojalla valtion työssä,

luetaan eläkeajaksi

valtion eläkelain 5 §:ssä säädetyin tavoin, sikäli kuin palvelusta ei ole luettu tai ole luettava edunsaajan hyväksi muuta kuin valtion eläkelaissa tarkoitettua vanhuus- tai työkyvyttömyyseläkettä varten,

a) kokonaan, jos eläkettä myönnettäessä sovelletaan valtion eläkelain 10 §:n 2 tai 3 momenttia; ja

b) puoleksi heinäkuun 1 päivään 1962 ja siitä lukien kokonaan, jos eläkettä myönnettäessä sovelletaan valtion eläkelain 10 §:n 1 momenttia sekä jos edunsaaja heinäkuun 8 päivänä 1961 tai sen jälkeen on ollut päätoimisessa palveluksessa, joka yhdenjaksoisena on jatkunut vähintään 4 kuukautta ja johon, jos se olisi valtion eläkelain voimaantulon jälkeistä palvelusta, liittyisi oikeus valtion eläkelain mukaiseen eläkkeeseen.

Milloin eläkettä myönnettäessä sovelletaan valtion eläkelain 10 §:n 2 tai 3 momenttia, eläkeajaksi luetaan aika ennen valtion eläkelain voimaantuloa kunnan, kuntien yhtymän tai kuntien keskusjärjestön, uskonnollisen yhdyskunnan taikka yksityisen päätoimisessa palveluksessa 21 vuotta täytettyä sikäli kuin asetuksella säädetään ja siltä osin kuin palvelusta muutoin ei ele luettu tai ei ole luettava hyväksi eläkettä varten.

Palvelusta pidetään päätoimisena, jos laskettu työaika työssäolokautena on pysyvästi vähintään 24 tuntia viikossa tai edunsaajan voidaan katsoa sen perusteella saavan pää asialliseen toimeentuloonsa riittävän ansion.

Valtion eläkelain tultua voimaan 30 päivänä syyskuuta 1950 annettua lakia virkamieseläkkeistä (459/50),

30 päivänä syyskuuta 1950 annettua lakia upseerien, aliupseerien ja lentomestarien oikeudesta eläkkeeseen (463/50),

30 päivänä syyskuuta 1950 annettua asetusta virkamieseläkkeistä (460/50),

18 päivänä joulukuuta 1952 annettua asetusta eräiden puolustuslaitoksen virantai toimenhaltijain oikeudesta eläkkeeseen (465/52),

30 päivänä syyskuuta 1950 annettua asetusta ylimääräisten toimenhaltijain eläkkeistä (461/50),

30 päivänä kesäkuuta 1960 annettua asetusta valtion työntekijäin eläkkeistä (331 /60, ja* 26 päivänä tammikuuta 1962 annettua asetusta eräiden rajavartiolaitoksen viran tai toimen haltijain eläkeoikeudesta (103/62); sekä

mainittujen asetusten nojalla annettuja päätöksiä niiden täytäntöönpanosta ja soveltamisesta, sovelletaan ainoastaan henkilöön, joka on tehnyt 4 §:ssä tarkoitetun ilmoituksen ja, jollei 2 momentista muuta johdu, ennen valtion eläkelain voimaantuloa myönnettyihin eläkkeisiin.

Jos edunsaajalla kesäkuun 30 päivän 1962 jälkeen mutta ennen valtion eläkelain voimaantuloa sattuneen eläketapahtuman johdosta on oikeus eläkkeeseen aikaisempienkin säännösten nojalla hänellä on oikeus saada se eläke, joka huomioonottaen, mitä edellä 2 §:ssä on säädetty, on suurempi.

Eläkeasian, joka ennen valtion eläkelain voimaantuloa on ratkaistu lainvoimaisella päätöksellä ja joka koskee 2 momentissa tarkoitettua eläketapahtumaa, käsittelee valtiokonttori hakemuksesta uudelleen.

Tarkemmat säännökset tämän lain soveltamisesta annetaan asetuksella.

Helsingissä 20. päivänä toukokuuta 1966

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Ministeri
Erkki Huurtamo

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.