249/1966

Annettu Helsingissä 22. päivänä huhtikuuta 1966

Laki sotilasvammalain soveltamisalan laajentamisessa annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan sotilasvammalain soveltamisalan laajentamisesta 15 päivänä kesäkuuta 1956 annetun lain (390/56) 3 § sekä lisätään lakiin uudet 2 a ja 7 a § seuraavasti:

2a§

Henkilölle, jolla ei ole oikeutta korvaukseen ruumiinvamman tai sairauden johdosta 1 tai 2 §:n nojalla, annetaan korvausta sotilasvammalain mukaan:

1) ruumiinvamman johdosta,

a) joka on aiheutunut häntä vuonna 1918 tai sen jälkeen, mutta ennen 1 päivää tammikuuta 1948 kohdanneesta sotilasvammalain 1 §:n 2 momentissa tarkoitetusta tapaturmasta;

b) joka on aiheutunut vuoden 1918 sodasta sellaisissa olosuhteissa, että hänellä olisi ollut oikeus korvaukseen sodasta aiheutuneen ruumiinvamman johdosta suoritettavasta korvauksesta 21 päivänä maaliskuuta 1940 annetun lain nojalla; sekä

2) ruumiinvamman tai sairauden johdosta, Jonka hän on saanut 1 päivänä lokakuuta 1939 tahi sen jälkeen, mutta ennen 1 päivää heinäkuuta 1945 ollessaan työsopimuksen perusteella puolustuslaitoksen linnoitus- tai tierakennustyössä.

Jos 1, 2 tai 2a §:ssä tarkoitettu vahingoittunut tai sairastunut on kuollut tahi kuolee taikka jos sotilasvammalain 1 §:ssä tai tämän lain 1 §:n 2 momentin 1,2 tahi 4 kohdassa mainitussa laissa tarkoitettu henkilö taikka sanotun momentin 11 kohdassa mainitussa valtioneuvoston päätöksessä tarkoitettu vapaaehtoinen 1 päivänä lokakuuta 1939 taikka sen jälkeen, mutta ennen 1 päivää heinäkuuta 1953 on kadonnut, sovelletaan kuoleman tai katoamisen johdosta suoritettavaan korvaukseen sotilasvammalain säännöksiä.

7a§

Jos oikeus korvaukseen ruumiinvamman, sairauden tai kuoleman johdosta on lainvoimaisesti evätty tahi korvausta vähennetty 1 §:n 2 momentissa mainitun lain tai valtioneuvoston päätöksen taikka tämän lain nojalla, tapaturmavirasto voi, milloin oikeuskäytännössä on tapahtunut olennainen muutos tai oikeutta korvaukseen ei ole tutkittu sotilasvammalain 2 §:ssä mainit uin korvattavuuden edellytyksin, hakemuksesta ottaa asian aikaisemman päätöksen esteenä olematta uudelleen käsiteltäväksi sotilasvammalain mukaisesti.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1966.

Lain 2 a ja 7 a §:n nojalla sekä 3 §:ssä tarkoitetun kadonneen ulkomaalaisen vapaaehtoisen jälkeen saa korvausta hakea oikeuden kuluessa tämän lain voimaantulosta. Jos hakemus on saapunut perille sanotun ajan päätyttyä, voidaan myöhästyminen, kohtuussyiden niin vaatiessa, jättää huomioonottamatta. Korvaus suoritetaan aikaisintaan tämän lain voimaantulosta lukien. Jos korvaus myönnetään edellä säädetyn määräajan jälkeen saapuneen hakemuksen perusteella, suoritetaan korvaus kuitenkin aikaisintaan sen kalenterivuosineljänneksen alusta lukien, jona korvaushakemus on saapunut tapaturmavirastolle.

Helsingissä 22. päivänä huhtikuuta 1966

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Sosiaaliministeri
Juho Tenhiälä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.