176./1966

Annettu Helsingissä 25 päivänä maaliskuuta 1966.

Laki oikeudenkäymiskaaren 17 luvun muuttamisesta.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 34 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on 29 päivänä heinäkuuta 1948 annetussa laissa (571/48), sekä lisätään saman luvun 24 §:ään uudet 2 ja 3 momentti seuraavasti:

17 luku

24 §.

Aikakautisen painokirjoituksen julkaisija, päätoimittaja, kustantaja tai kirjanpainaja saa kieltäytyä vastaamasta kysymykseen, kuka on painokirjoitukseen otetun kirjoituksen tai tiedonannon laatija tahi kuka on antanut kirjoituksen taikka tiedonannon perusteena olevat tiedot, samoin kuin kysymykseen, johon ei voi vastata paljastamatta laatijaa tai tiedonantajaa. Sama koskee soveltuvin osin aikakautiseen painokirjoitukseen otetun kirjoituksen tai tiedonannon laatijaa sekä sitä, joka on saanut tiedon edellä mainituista seikoista ollessaan asianomaisen kustantajan, toimituksen tai kirjanpainajan palveluksessa.

Milloin 2 momentissa tarkoitettu asia koskee rikosta, mistä saattaa tulla kuritushuonetta kuusi vuotta tai ankarampi rangaistus, tahi sanotunlaisen rikoksen yritystä tai osallisuutta siihen, taikka tietoa, joka on annettu vastoin sellaista salassapitovelvollisuutta, jonka rikkomisesta on erikseen säädetty rangaistus, voidaan sanotussa momentissa mainittu henkilö kuitenkin velvoittaa vastaamaan siinä tarkoitettuun kysymykseen.

34 §.

Kun todistajan on sallittu, sen mukaan kuin 23 §:ssä on sanottu, jossakin asiassa ilmaista sellaista, mikä hänen muuten on salassa pidettävä, taikka hänet on velvoitettu ilmaisemaan sellainen seikka tai 24 §:n 1 momentissa mainittu liike- tai ammattisalaisuus, tahi kun viimeksi sanotun pykälän 2 momentissa mainittu henkilö on velvoitettu vastaamaan siinä tarkoitettuun kysymykseen, kuulusteltakoon todistajaa suljetuin ovin.


Helsingissä 25 päivänä maaliskuuta 1966.

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen.

Oikeusministeri
J. O. Söderhjelm.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.