117/1966

Annettu Helsingissä 4. päivänä maaliskuuta 1966

Laki uuden 37 a §:n lisäämisestä valtiopäiväjärjestykseen

Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiopäiväjärjestyksen 67 §:ssä säädetyllä tavalla, lisätään valtiopäiväjärjestykseen uusi näin kuuluva 37 a §:

37a§

Edustajalla on oikeus tehdä valtioneuvoston jäsenelle eduskunnassa suullinen kysymys tämän virka-alaan kuuluvasta asiasta. Kysymyksen tulee olla lyhyt, eikä se saa sisältää perusteluja eikä arvostelevaa lausumaa.

Edustajan, joka aikoo esittää suullisen kysymyksen, on annettava se kirjallisesti laadittuna puhemiehelle, jonka tulee, jos kysymys täyttää 1 momentissa säädetyt vaatimukset, saattaa se viipymättä valtioneuvoston jäsenen tietoon. Saman viikon aikana saa edustaja tehdä enintään kaksi kysymystä.

Valtioneuvoston jäsen vastaa kysymykseen seuraavassa istunnossa, jossa käsitellään suullisia kysymyksiä. Hän ei kuitenkaan ole velvollinen vastaamaan aikaisemmin kuin kolmantena arkipäivänä kysymyksestä tiedon saatuaan. Vastauksen tulee olla lyhyt ja kysymyksen tekijä saa sen johdosta välittömästi esittää enintään kaksi pääkysymykseen liittyvää lyhyttä lisäkysymystä,joihin valtioneuvoston jäsenen tulee heti vastata. Asiasta älköön muuta keskustelua sallittako.

Jos valtioneuvoston jäsen katsoo, ettei kysymykseen voida asian laadun vuoksi vastata, on hänen ilmoitettava siitä 3 momentissa mainituin tavoin eduskunnalle ja myös syyt siihen samalla mainittava. Tällaisen ilmoituksen johdosta älköön keskustelua sallittako.

Edellä tässä pykälässä mainitusta asiasta älköön eduskunnassa päätöstä tehtäkö älköönkä asian käsittelyä seuraavilla valtiopäivillä jatkettako.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 1966.

Helsingissä 4. päivänä maaliskuuta 1966

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Oikeusministeri
J. O. Söderhjelm

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.