85./1966

Annettu Helsingissä 18 päivänä helmikuuta 1966.

Laki rikoslain voimaanpanemisesta annetun asetuksen muuttamisesta.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan rikoslain voimaanpanemisesta 19 päivänä joulukuuta 1889 annetun asetuksen 21 §, sellaisena kuin se on 1 päivänä heinäkuuta 1948 annetussa laissa (515/48), muutetaan saman asetuksen 23 §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on sanotussa laissa, ja lisätään asetukseen uusi 23 a § seuraavasti:

23 §

Jos joku, jolla ei ole vangitsemisoikeutta, on 1 momentin nojalla ottanut kiinni taikka toimitetun kuulustelun perusteella pidättänyt jonkun 20 §:ssä mainitussa tapauksessa, on ilmoitus siitä viipymättä tehtävä vangitsemiseen oikeutetulle viranomaiselle.


23 a §

Suojelupoliisin päälliköllä, apulaispäälliköllä ja toimistopäälliköllä on oikeus ottaa tai otattaa kiinni sekä tarkastajalla, ylietsivällä ja etsivällä ottaa kiinni kuulustelua varten henkilö, jota todennäköisin perustein epäillään valtakunnan itsenäisyyttä tai sen laillista valtio- ja yhteiskuntajärjestystä vastaan kohdistuvasta taikka yleistä järjestystä ja turvallisuutta vaarantavasta rikoksesta.

Kiinniotettu on luovutettava keskusrikospoliisille viivytyksettä ja viimeistään vuorokauden kuluessa, hänen ensimmäistä kuljetusmahdollisuutta käyttäen tapahtuvaan kuljetukseensa menetettyä aikaa, enintään kahta vuorokautta, tällöin huomioon ottamatta.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1967.

Helsingissä 18 päivänä helmikuuta 1966.

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen.

Sisäasiainministen.
Niilo Ryhtä.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.