19/1966

Annettu Helsingissä 21. päivänä tammikuuta 1966

Asetus talousneuvostosta

Pääministerin esittelystä säädetään talousneuvostosta 14 päivänä tammikuuta 1966 annetun lain (2/66) 6 §:n nojalla:

Talousneuvostoon kuuluu puheenjohtaja sekä vähintään 10 ja enintään 14 jäsentä. Jäsenillä on henkilökohtaiset varamiehet. Puheenjohtaja jäsenet ja varamiehet määrää valtioneuvosto ottaen huomioon, mitä talousneuvostosta annetun lain 2 §:ssä säädetään.

Talousneuvosto asetetaan, lukuunottamatta siihen kuuluvia kahta valtioneuvoston jäsentä, kahden vuoden toimikaudeksi.

Talousneuvoston tehtävänä on:

1) tarkastella säännöllisesti suoritettavien tutkimusten ja selvitysten pohjalta maan taloutta ja lähinnä sen pitkän ajan kehitysmahdollisuuksia,

2) esittää valtioneuvostolle 1 kohdassa tarkoitettujen kehitysmahdollisuuksien edistämiseksi perusteltuja toimenpidesuosituksia siitä, miten maan taloudessa voitaisiin saavuttaa mahdollisimman nopea ja tasainen taloudellinen kasvu työllisyyden säilyessä korkeana, eri alueiden ja väestöpiirien elintason kohotessa tasapuolisesti, hintatason säilyessä vakaana ja maan ulkomaisen maksutaseen kehittyessä tyydyttävällä tavalla;

3) valmistella muutoinkin suunnitelmia sellaiseksi talouspolitiikaksi, joka edistäisi maan tuotantovarojen tehokasta hyväksikäyttöä; sekä

4) antaa valtioneuvostolle ja valtioneuvoston kanslialle näiden pyytämiä lausuntoja muistakin toimialaansa liittyvistä asioista sekä suorittaa valtioneuvoston sille antamia muita tehtäviä.

Talousneuvosto valitsee keskuudestaan kaksi varapuheenjohtajaa.

Talousneuvostolla on valta asettaa asioita valmistelevia jaostoja ja kutsua niihin lisäjäseniksi asiantuntijoita.

Talousneuvoston sihteeristössä on sopimuspalkkaisina pääsihteerin virka ja tutkijan virkoja sekä tulo- ja menoarvion rajoissa ylimääräisiä toimia ja tilapäisiä toimihenkilöitä.

Kelpoisuusehtona vaaditaan pääsihteeriltä ja tutkijalta virkaan sopiva yliopistossa tai korkeakoulussa suoritettu loppututkinto sekä pääsihteeriltä lisäksi hyvä perehtyneisyys taloudellisiin tutkimus- ja suunnittelutehtäviin.

Pääsihteerin ja tutkijan nimittää valtioneuvosto talousneuvoston esityksestä virkaa haettavaksi julistamatta enintään viiden vuoden määräajaksi.

Talousneuvoston sihteeristön tehtävänä on:

1) suorittaa talousneuvostolle tutkimuksia ja selvityksiä sekä valmistella talousneuvoston toimenpidesuosituksia;

2) seurata talousneuvoston esittämien toimenpidesuositusten toteuttamista sekä muita talousneuvoston työn kannalta merkittäviä talouspoliittisia toimenpiteitä;

3) olla yhteistoiminnassa muiden taloudellista tutkimus- ja selvitystyötä tekevien valtion virastojen ja laitosten sekä yksityisten taloudellisten järjestöjen ja tutkimuslaitosten kanssa näissä suoritettavan pitkän ajan suunnittelun sekä tutkijavoimien tarkoituksenmukaisen käytön edistämiseksi;

4) toimia talousneuvoston kansliana ja suorittaa muut talousneuvoston antamat tehtävät; sekä

5) antaa valtioneuvoston kanslialle sen pyytämiä lausuntoja ja selvityksiä, jotka asian laadun huomioon ottaen eivät kaipaa talousneuvoston käsittelyä.

Talousneuvoston sihteeristön virkamiehet toimivat talousneuvoston määräyksestä neuvoston ja sen jaoston sihteereinä, ellei talousneuvosto ole määrännyt muuta sihteeriä.

Pääsihteeri toimii sihteeristön päällikkönä ja johtaa sen työtä.

Valtioneuvosto vahvistaa talousneuvoston puheenjohtajan sekä varapuheenjohtajien ja muiden jäsenten palkkiot. Asiantuntijoille ja sihteereille, jotka eivät ole talousneuvoston sihteeristön virkamiehiä, suoritetaan palkkiota samojen perusteiden mukaan kuin komiteoista on voimassa.

Tällä asetuksella kumotaan talousneuvostosta ja talouspoliittisesta suunnittelutoimistosta 30 päivänä joulukuuta 1954 annettu asetus (538/54). Viimeksi mainitun asetuksen nojalla määrätty talousneuvosto jatkaa tämän asetuksen mukaisena talousneuvostona toimintaansa toukokuun loppuun 1966.

Helsingissä 21. päivänä tammikuuta 1966

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Pääministeri
Johannes Virolainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.