736/1965

Annettu Helsingissä 30. päivänä joulukuuta 1965

Laki leimaverolain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan 6 päivänä elokuuta 1943 annetun leimaverolain (662/43) 14 §:n ilmoitusta moottoriajoneuvorekisteriin koskeva nimike, sellaisena kuin se on 5 päivänä joulukuuta 1957 annetussa laissa (385/57), muutetaan 4 §:aan sisältyvä kolmas viranomaisten ryhmä, sellaisena kuin se on 21 päivänä joulukuuta 1962 annetussa laissa (606/62), ja 12 §:n 40 kohta, sellaisena kuin se on 26 päivänä kesäkuuta 1959 annetussa laissa (271/59), sekä lisätään lain 10 §:ään, sellaisena kuin se on osittain muutettuna 8 päivänä kesäkuuta 1956, 5 päivänä joulukuuta 1957, 26 päivänä kesäkuuta 1959, 23 päivänä joulukuuta 1959, 20 päivänä helmikuuta 1960, 29 päivänä kesäkuuta 1961, 21 päivänä joulukuuta 1962 ja 23 päivänä heinäkuuta 1965 annetuilla laeilla (332/56, 385/57, 271/59, 479/59, 102/60, 344/61, 606/62 ja 424/65), kaivoskirjaa ja moottoriajoneuvorekisteriotetta sekä teknisen laitteen hyväksymistä koskevat uudet nimikkeet ja lain 12 §:ään, sellaisena kuin se on osittain muutettuna 15 päivänä joulukuuta 1950, 27 päivänä huhtikuuta 1951, 7 päivänä tammikuuta 1955, 25 päivänä maaliskuuta 1955, 26 päivänä kesäkuuta 1959, 23 päivänä joulukuuta 1959, 21 päivänä joulukuuta 1962 ja 18 päivänä kesäkuuta 1964 annetuilla laeilla (597/50, 264/51, 7/55, 135/55, 271/59, 479/59, 606/62 ja 334/64), uusi 41 ja 42 kohta seuraavasti:

Viranomaiset, joiden toimituskirjoista leimaveroa on suoritettava, luetaan leiman määrän puolesta kuuteen ryhmään seuraavasti:


3 ryhmä:

Lääninhallitukset, keskusrikospoliisi, suojelupoliisi, lääkintöhallitus, valtiokonttori, tullihallitus, valtiontalouden tarkastusvirasto, tuomiokapitulit, ortodoksinen kirkollishallitus, kouluhallitus, valtionarkisto, maakunta-arkistot, sota-arkisto, maanmittaushallitus, maataloushallitus, asutushallitus, metsäntutkimuslaitos, ilmatieteellinen keskuslaitos, tie- ja vesirakennushallitus, rakennushallitus, valtion vesivoimatoimikunta, autorekisterikeskus, merenkulkuhallitus, patentti- ja rekisterihallitus, valtion tapaturmatoimisto, rautatiehallitus, posti- ja lennätinhallitus sekä metsähallitus.

10§

Seuraavat toimituskirjat tai viranomaiselle esitettyyn asiakirjaan merkityt lupatodistukset, mikäli ne eivät ole leimaverosta vapaat, on 6 ja 3 §:ssä säädetyn leiman sijasta varustettava leimalla seuraavin määrin:


Kaivoskirja harkinnasta riippuen vähintään 100 ja enintään 1 000 markkaa tai, milloin se annetaan ulkomaalaiselle tai ulkomaiselle yhteisölle taikka sellaiselle suomalaiselle yhteisölle, jonka oikeus omistaa ja hallita kiinteätä omaisuutta on harkinnasta riippuva, enintään 2 500 markkaa.


Moottoriajoneuvorekisteriote, autorekisterikeskuksen tai Helsingin poliisilaitoksen antama:

1) kun moottoriajoneuvo on rekisteröity ja ote koskee autoa tai yli 50 kilon painoista moottoripyörää, 13 markkaa ja, kun ote koskee muuta moottoriajoneuvoa tai perävaunua, 6 markkaa 50 penniä.

2) kun rekisteriin tehtyä merkintää on muutettu, 6 markkaa 50 penniä.

Rekisteriotteesta, joku annetaan viranomaisten merkinnöistä täyttyneen rekisteriotteen sijaan tai viranomaisen rekisteriin tekemän oikaisumerkinnän johdosta, ei ole suoritettava leimaveroa.


Teknisen laitteen hyväksyminen:

a) paineastian tai paineastiasarjan lujuuslaskujen ja piirustusten hyväksyminen, 39 markkaa; ja

b) koneen, paineastian, nosto- tai kuljetusvälineen tahi muun teknisen laitteen tai laitetyypin rakenteen hyväksyminen, 39 markkaa.

12§

Leimaverosta ovat vapaat toimituskirjat:


niin myös


40) avoin kirje, jolla virkamiehelle myönnetään oikeus vastaanottaa ulkomainen kunniamerkki ja käyttää sitä; niin ikään

41) todistus, joka koskee moottoriajoneuvoa varten annettavien tunnusmerkkien väliaikaista käyttöä; kuten myös

42) päätös tai välipäätös, jonka kauppa- ja teollisuusministeriö antaa kaivoslaissa tarkoitetun varausilmoituksen johdosta.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1966. Milloin ilmoitus moottoriajoneuvorekisteriin on, sen mukaan kuin siitä erikseen säädetään, tehtävä lääninhallitukselle vielä mainitun päivän jälkeen, on ilmoitus varustettava leimalla 14 §:n ilmoitusta moottoriajoneuvorekisteriin koskevan nimikkeen mukaisesti, sellaisena kuin se on 5 päivänä joulukuuta 1957 annetussa laissa (385/57).

Helsingissä 30. päivänä joulukuuta 1965

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Vt. Valtiovarainministeri
Erkki Huurtamo

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.