299/1965

Annettu Helsingissä 29. päivänä toukokuuta 1965

Laki elokuvien tarkastuksesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiopäiväjärjestyksen 67 §:ssä määrätyllä tavalla, säädetään:

Elokuva saadaan esittää Suomessa, paitsi milloin se lähetetään televisiossa, vain, jos se on tarkastettu ja hyväksytty esitettäväksi siinä järjestyksessä kuin siitä lailla säädetään.

Elokuvana pidetään optisen kuvanmuodostuksen avulla tai muulla menetelmällä tehtyä tallennetta, jonka sisällys voidaan teknillisin keinoin esittää liikkuvina kuvina. Elokuvaan luetaan myös siihen liittyvä nimija samaan tai eri tallenteeseen sisältyvä aineisto, joka on tarkoitettu esitettäväksi äänenä tai muutoin elokuvan yhteydessä.

Jos elokuvaa selostetaan katsojille ilman että selostus on tallennettu 2 momentissa tarkoitetulla tavada, on myös selostus tarkastusviranomaisen niin määrätessä annettava tarkastettavaksi. Tarkastuksessa hyväksyttyä selostusta on noudatettava elokuvaa sen esittämisen yhteydessä selostettaessa.

Elokuva katsotaan esitetyksi Suomessa, milloin esityksellä aikaansaadaan valtakunnan alueella olevasta elokuvasta liikkuvia kuvia täällä nähtäväksi.

Edellä 1 §:ssä säädetystä tarkastuksesta ovat vapautetut:

1) valtion viranomaisen omaa käyttöänsä varten valmistama tai hankkima elokuva:

2) asetuksella säädettyjen valtion viranomaisten hyväksymät opetuselokuvat;

3) valtakunnan sisäisiä tapahtumia käsittelevät uutiskatsauseloluuvat neljäntoista päivän kuluessa kuvatuista tapahtumista; sekä

4) luonnollisen henkilön kuvaamat ja hänen itsensä esittämät matkailu tai luontoa taikka niihin verrattavia aiheita käsittelevät elokuvat, jotka eivät koske valtakunnan suhteita ulkovaltoihin.

Muukin kuin 1 momentissa tarkoitettu elokuva saadaan sitä tarkastuttamatta esittää:

1) yksityisessä kodissa pidettävässä tilaisuudessa, jos siihen ei ole sovellettava julkisista huveista voimassa olevia määräyksiä;

2) olosuhteiltaan yksityisessä kodissa pidettävään tilaisuuteen verrattavassa muualla pidettävässä tilaisuudessa, milloin elokuvaa ei ole valmistettu kaupallista tarkoitusta varten eikä se kosko valtakunnan suhteita ulkovaltoihin, mikäli sanottuun tilaisuuteen ei ole sovellettava julkisista huveista voimassa olevia määräyksiä;

3) valtion arkistossa tai muussa siihen verrattavassa valtion laitoksessa tutkimustyötä varten;

4) tiede- ja opetuselokuva yliopistossa ja korkeakoulussa sekä tieteollisessä kongressissa, tieteellisen yhdistyksen kokouksessa ja niihin verrattavassa tilaisuudessa; sekä

5) elokuvan valmistukseen tai sen kaupalliseen valintaan taikka televisiotoimintaan liittyvissä elokuvaesityksissä asianomaisille elokuva- ja televisioalan yritysten palveluksessa oleville henkilöille.

Mikäli 1 tai 2 momentissa tarkoitettu elokuva esitetään näytännössä, johon kannetaan pääsy- tai muu osanottomaksu, on elokuva kuitenkin säädetyssä järjestyksessä tarkastettava.

Elokuva katsotaan esitetyksi 2 momentin 1 kohdassa tarkoitetussa tilaisuudessa, milloin esitystä voidaan seurata vain samassa tilaisuudessa.

Jollei elokuvaa tai sen osaa ole 1 §:n mukaisesti hyväksytty, voidaan elokuva kuitenkin sallia esitettäväksi henkilölle, jolle sen näkeminen ammatin tai tieteellisen tutkimustyön vuoksi taikka muusta erityisestä syystä on katsottava aiheelliseksi.

Elokuvaa, joka on sisällykseltään ilmeisesti lain tai hyvien tapojen vastainen, älköön hyväksyttäkö esitettäväksi.

Jos elokuva, ottaen huomioon miten sen tapahtumat on kuvattu tai millaisessa yhteydessä ne on esitetty, on epäsiveellinen tai raaistava taikka on omiaan kauhua herättämällä tai muulla tavoin vaikuttamaan mielenterveyttä vahingoittavasti, älköön elokuvaa myöskään hyväksyttäkö esitettäväksi.

Elokuvaa älköön niin ikään hyväksyttäkö esitettäväksi, milloin sen esittäminen saattaa vaarantaa yleistä järjestystä tai turvallisuutta tahi maanpuolustusta taikka huonontaa valtakunnan suhteita ulkovaltoihin.

Tarkastusviranomainen voi hyväksyä elokuvan esitettäväksi ehdolla, että siitä viranomaisen toimesta poistetaan määrätyt 1, 2 tai 3 momentissa tarkoitetun laatuiset kohdat.

Tarkastusviranomaisella on oikeus, kun 3 §:ssä mainittujen perusteiden soveltaminen määrättyä ikää nuorempien lasten kohdalta sitä edellyttää, kieltää elokuvan esittäminen kuuttatoista vuotta tai jotakin sitä alempaa ikää nuoremmille lapsille. Erityisistä syistä tarkastusviranomainen voi myöskin määrätä, että elokuva saadaan esittää ainoastaan kahdeksantoista vuotta täyttäneille henkilöille sekä että so saadaan esittää vain erikseen miehelle ja naisille. Niin ikään voidaan elokuvan esittämiselle asettaa muita tarpeellisiksi katsottavia ehtoja.

Edellä 2 §:n 1 momentin 1 tai 2 kohdassa mainitulla viranomaisella on oikeus määrätä valmistamansa, hankkimansa tai hyväksymiinsä elokuvan esittämiselle tarpeellisiksi katsomansa ehdot.

Jos elokuvan hyväksymisen edellytyksenä olleet yleiset olosuhteet ovat olennaisesti muuttuneet tai jos erityisen painavat syyt muutoin vaativat, voidaan jo hyväksytty elokuva määrätä uudelleen tarkastettavaksi.

Niin ikään voidaan elokuva määrätä uudelleen tarkastettavaksi, jos siitä on annettu tarkastusviranomaiselle virheellisiä tietoja.

Elokuvan mainostuksessa älköön käytettäkö elokuvasta 3 §:n nojalla poistettaviksi määrättyihin kohtiin kuuluvia tai niitä vastaavia kuvia eikä nimeä, jonka käyttämisen tarkastusviranomainen on kieltänyt.

Tämän lain ja sen nojalla annettujen säännösten rikkomisesta rangaistaan niin kuin siitä erikseen säädetään.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1966, ja sillä kumotaan elokuvien ennakkotarkastuksesta 29 päivänä marraskuuta 1945 annettu laki (1175/45).

Helsingissä 29. päivänä toukokuuta 1965

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Opetusministeri
Jussi Saukkonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.