260/1965

Annettu Helsingissä 7. päivänä toukokuuta 1965

Laki verotuslain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 12 päivänä joulukuuta 1958 annetun verotuslain (482/58) 8 §:n 2 momentti, 9 §:n 4 momentti, 21 §:n 1 momentti, 24 §:n 1 momentti, 44 §:n 6 momentti, 45 §:n 1 momentin 4 kohta ja 73 §:n 1 momentti sekä lisätään lain 39 §:ään, sellaisena kuin se on osittain muutettuna 4 päivänä heinäkuuta 1963 annetulla lailla (374/63), uusi 3 momentti ja 45 §:n 1 momenttiin uusi 9 kohta seuraavasti:


Muut verolautakunnan jäsenet kuin puheenjohtaja sekä varamiehet heille valitaan ja määrätään neljäksi kalenterivuodeksi kerrallaan niin, että puolta lautakunnan jäsenten kokonaisluvusta vastaavan määrän jäseniä sekä varamiehen kullekin heistä valitsee kunnallisvaltuusto ja muut jäsenet, varapuheenjohtajat heihin luettuina, sekä varamiehen kullekin heistä määrää valtiovarainministeriö kunnallisvaltuustoa kuultuaan.Jos päätöksestä, joka koskee verolautakuntaan valitsemista tai määräämistä, valitetaan, hoitakoon jäsen kuitenkin tointa, kunnes valitus on lopullisesti ratkaistu ja toinen jäsen valittu tai määrätty.

21§

Lääninverolautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajat sekä muut jäsenet ja varamiehet määrää valtiovarainministeriö neljäksi kalenterivuodeksi, ottaen huomioon, että puolet lautakunnan jäsenten kokonaisluvusta, jolloin myös puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat luetaan jäseniksi, sekä heidän varamiehensä on määrättävä kunnallisten keskusjärjestöjen ehdottamista henkilöistä.


24§

Tutkijalautakunnan varapuheenjohtajat ja muut jäsenet varamiehineen valitaan ja määrätään samassa järjestyksessä kuin verolautakunnan varapuheenjohtajat ja muut jäsenet. Tutkijalautakunnan sekä valituista että määrätyistä jäsenistä tulee osan, kuitenkin vähemmän kuin puolet, olla verolautakuntaan kuuluvia.


39§

Milloin puolisoita on valtionverotuksessa yhteisverotettava ja toisen heistä veroilmoituksen antamisaika 1 momentin mukaan on pitempi kuin toisen, saa jälkimmäinenkin antaa veroilmoituksensa ensiksi mainittua koskevan ajan kuluessa.

44§

Verotoimistolle on, sen mukaan kuin valtiovarainministeriö määriä, toimitettava myös tarpeelliset otteet maarekisteristä, maanmittaustoimitusten jako- tai lohkomiskirjoista, tilusvaihtokirjoista tai muista selitelmistä ja kartoista sekä tiedot kaupungin ja kauppalan tonttikirjasta.

45§

Verotusta varten tulee jäljempänä mainittavien viranomaisten, henkilöiden ja yhteisöjen toimittaa asianomaiselle verotoimistolle tammikuun kuluessa edelliseltä kalenterivuodelta seuraavat asiakirjat ja tiedot:


4) sellaisen osakeyhtiön tai osuuskunnan, onka omistamassa kiinteistössä sen osakkailla tai jäsenillä on hallittavinaan huoneistoja, huoneiston suuruudesta ja laadusta sekä siitä yhtiölle tai osuuskunnalle suoritettavasta vastikkeesta, velkojen lyhennys- tai muuhun sellaiseen rahastoon maksetuista määristä, osakkaan tai jäsenen omistamien osakkeiden tai osuuksien lukumäärästä, niin myös siitä, onko huoneisto edellisen vuoden aikana ollut muun kuin osakkaan tai jäsenen- käytettävänä;


9) sairausvakuutustoimiston ja työpaikkakassan tiedot niistä lääkäreiden sekä yksityisistä sairaanhoito- ja tutkimuslaitoksista annetussa laissa (426/64) tarkoitettujen yksityisten laboratorio- ja röntgenlaitosten perimistä palkkioista, joista sairausvakuutustoimistolle tai työpaikkakassalle on esitetty kuitit.


73§

Milloin valtakunnassa liikettä harjoittava verovelvollinen on jollekulle, joka taloudellisesti osallistuu hänen yritykseensä tai jolla on vaikutusvaltaa sen johtoon taikka jonka yritykseen hän taloudellisesti osallistuu tai jonka yrityksen johtoon hän voi vaikuttaa, myynyt tavaroita käypää alempaan hintaan tai häneltä ostanut tavaroita käypää korkeampaan hintaan taikka muutoin hänen kanssaan sopinut taloudellisista ehdoista, jotka poikkeavat siitä, mitä toisistaan riippumattomien yritysten välillä olisi sovittu, ja jos liikkeestä saatu tulo tämän johdosta on jäänyt pienemmäksi kuin se muuten olisi ollut eikä se, jolle tulo on siirtynyt, ole täällä verovelvollinen, on verotusta toimitettaessa liikkeen tuottamaksi tuloksi luettava määrä, mihin sen voidaan katsoa nousseen, jollei sanotunlaisiin toimenpiteisiin olisi ryhdytty.Tämän lain 8 §:n 2 momentin, 21 §:n 1 momentin ja 24 §:n 1 momentin säännöksiä sovelletaan ensimmäisen kerran lautakunnan siihen toimikauteen, joka alkaa 1 päivänä tammikuuta 1966. Lain 73 §:n 1 momenttia sovelletaan ensimmäisen kerran vuodelta 1965 toimitettavassa verotuksessa.

Helsingissä 7. päivänä toukokuuta 1965

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Valtiovarainministeri
Esa Kaitila

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.