708/1964

Annettu Helsingissä 30. päivänä joulukuuta 1964

Laki luonnonsuojelulain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 23 päivänä helmikuuta 1923 annetun luonnonsuojelulain (71/23) 19 § ja 23 §:n 3 momentti sekä lisätään lain 23 §:ään uusi 4 momentti, jolloin nykyinen 4 momentti muuttuu 5 momentiksi, seuraavasti:

19§

Mainos-, propaganda- tai muussa sellaisessa tarkoituksessa ei taajaan rakennetun alueen ulkopuolella saa sijoittaa ulkosalle ilmoituksia, julisteita, tauluja tai muita laitteita.

Mitä 1 momentissa on säädetty, älköön kuitenkaan sovellettako ilmoitteluun, joka koskee kokous-, valistus-, huvi- tai muuta sellaista tilaisuutta taikka valtiollisia tai kunnallisia vaaleja. Liike-, työ, toimisto-, liikunta- tai kokoushuoneistona käytettävässä rakennuksessa tai sen välittömässä läheisyydessä saa niin ikään ilmoittaa paikalla harjoitettavasta toiminnasta ja siellä myytävistä tavaroista. Ilmoitus on laadittava ja sijoitettava siten, että se mahdollisimman hyvin sopeutuu ympäristöönsä.

Edellä 2 momentissa tarkoitetut kokous-, valistus-, huvi- tai muita sellaisia tilaisuuksia sekä vaaleja koskevat ilmoitukset ja mainokset saa asettaa paikalleen aikaisintaan kuukautta ennen asianomaista tilaisuutta, ja ne on poistettava viimeistään viikon kuluttua siitä, kun tilaisuus on pidetty.

Lääninhallituksella on valta hakemuksesta antaa tarpeellisiksi katsomillaan ehdoilla lupa edellä kielletyn ilmoituksen tai mainoksen sijoittamiseen, milloin sitä on pidettävä liikenteen tai matkailun kannalta taikka muun sellaisen syyn takia tarpeellisena.

23§

Yksinomaan 3 §:ssä mainittujen järjestys sääntöjen taikka 15 §:ssä tarkoitettujen pyydysten käyttämistä koskevan kiellon rikkomisesta olkoon rangaistus enintään kymmenen päiväsakkoa.

Joka rikkoo 19 §:ssä olevaa kieltoa, rangaistakoon, jollei siitä muualla ole säädetty ankarampaa rangaistusta, sakolla.


Helsingissä 30. päivänä joulukuuta 1964

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Maatalousministeri
Mauno Jussila

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.