422/1964

Annettu Helsingissä 24. päivänä heinäkuuta 1964

Asetus tarkastuslautakunnasta

Sosiaaliministerin esittelystä säädetään 4 päivänä heinäkuuta 1963 annetun sairausvakuutuslain (364/63) 54 §:n 3 momentin nojalla:

Tarkastuslautakunta toimii muutoksenhakuelimenä sille kuuluvissa sosiaalivakuutusasioissa.

Sen lisäksi, mitä 1 momentissa on säädetty, tarkastuslautakunnan tehtävänä on:

1) tehdä tarpeelliseksi katsomiaan esityksiä toimialaansa koskevan lainsäädännön kehittämiseksi;

2) huolehtia siitä, että tarkastuslautakunnan tärkeimmät ratkaisut sopivalla tavalla julkaistaan; sekä

3) laatia tilastoja tarkastuslautakuntaan kertyvän aineiston perusteella.

Tarkastuslautakunnassa on puheenjohtaja, kaksi varapuheenjohtajaa sekä viisitoista muuta jäsentä. Puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja muiden jäsenten tulee olla sosiaalivakuutukseen perehtyneitä. Muista jäsenistä kuuden tulee olla lakimiesjäsentä, kolmen lääkärijäsentä ja muiden edustaa vakuutettujen olosuhteiden tuntemusta.

Puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja lakimiesjäsenen tulee olla oikeustieteen kandidaatin tutkinnon tai vastaavan aikaisemman lainopillisen tutkinnon suorittanut sekä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sen lisäksi tuomarin tehtäviin perehtynyt.

Lääkärijäsenen tulee olla laillistettu lääkäri.

Tarkastuslautakunnan jäsenten tulee olla kaksikymmentäviisi vuotta täyttäneitä.

Tarkastuslautakunnassa on puheenjohtajan ylimääräinen toimi sekä esittelijän, kanslistin, kirjaajan, konekirjoittajan, toimistoapulaisen ja vahtimestarin ylimääräisiä toimia sekä tarpeellinen määrä tilapäisiä toimihenkilöitä.

Muukin kuin lautakunnan toimenhaltija voidaan määrätä toimimaan lautakunnan esittelijänä.

Lautakunnan muun jäsenen kuin puheenjohtajan ja 2 momentissa tarkoitetun esittelijän palkkion ja matkakustannusten korvaamisen perusteet vahvistaa valtioneuvosto.

Tarkastuslautakunnan sihteerinä toimii lautakunnan siihen määräämä esittelijä. Esittelijän tulee olla oikeustieteen kandidaatin tutkinnon tai vastaavan aikaisemman lainopillisen tutkinnon suorittanut.

Esittelijän toimen oltua kolmenkymmenen päivän ajan haettavana lautakunta tekee valtioneuvostolle ehdotuksen toimen täyttämiseksi.

Kanslistin ja kirjaajan tulee olla alemman oikeustutkinnon suorittaneita, mutta voidaan toimeen ottaa muukin riittävän pätevyyden omaava henkilö, joka aikaisemmalla toiminnallaan on osoittanut sellaista taitoa ja kykyä, mitä toimen menestyksellinen hoitaminen edellyttää.

Kanslistin ja kirjaajan toimen täyttää tarkastuslautakunta sen oltua kolmenkymmenen päivän ajan haettavana.

Muun kansliahenkilökunnan ottaa tarkastuslautakunnan puheenjohtaja.

Sosiaaliministeriöllä on oikeus myöntää puheenjohtajalle virkavapautta enintään kolmekymmentä päivää vuodessa. Sitä pitemmäksi ajaksi tarvittavasta virkavapaudesta päättää valtioneuvosto lautakunnan annettua asiasta lausuntonsa.

Tarkastuslautakunnalla on oikeus myöntää varapuheenjohtajalle tai muulle jäsenelle vapautta tehtävän hoitamisesta enintään kolmekymmentä päivää vuodessa. Sitä pitemmäksi ajaksi tarvittavasta vapaudesta tehtävän hoitamisesta päättää valtioneuvosto lautakunnan annettua asiasta lausuntonsa. Valtioneuvosto voi tarvittaessa määrätä väliaikaisen puheenjohtajan tai muun jäsenen asianomaisen sijaan.

Tarkastuslautakunnan muulle toimenhaltijalle myönnettävästä virkavapaudesta päättää lautakunta.

Tarkastuslautakunta toimii muutoksenhakuasioissa jaostoihin jakaantuneena.

Jaostoon kuuluu puheenjohtaja sekä kaksi lakimiesjäsentä lääkärijäsen ja kaksi vakuutettujen olosuhteiden tuntemusta edustavaa jäsentä.

Jaosto on päätösvaltainen, kun jaoston puheenjohtaja ja neljä muuta jaoston jäsentä on läsnä. Käsiteltäessä asiaa jonka ratkaiseminen olennaisesti riippuu lääketieteellisestä kysymyksestä, tulee lääkärijäsenen olla saapuvilla. Jos jaostoa ei saada päätösvaltaiseksi sen jäsenen esteellisyyden tai esteen vuoksi, lautakunnan puheenjohtajan tulee määrätä esteellisen tai estyneen sijaan vastaava jäsen muusta jaostosta.

Tarkastuslautakunnan jakaantumisesta jaostoihin päättää lautakunta.

Jos tarkastuslautakunnan ratkaistavalla asialla on periaatteellista merkitystä lain soveltamisen kannalta muissa vastaavanlaisissa tapauksissa tai jos jaoston ratkaisu tulisi poikkeamaan aikaisemmasta käytännöstä, jaoston on siirrettävä asia käsiteltäväksi lautakunnan täysistunnossa. Lautakunnan puheenjohtajalla on niin ikään valta määrätä asia käsiteltäväksi täysistunnossa.

Tarkastuslautakunta määrää, missä järjestyksessä varapuheenjohtajat toimivat puheenjohtajan tai toistensa sijaisina puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan ollessa esteellinen tai estynyt toimimasta puheenjohtajana lautakunnan täysistunnossa tai jaostossa.

Asian käsittelyssä tarkastuslautakunnassa noudatetaan laillista oikeudenkäyntijärjestystä.

Tarkastuslautakunnan jäsenen ja esittelijän esteellisyydestä on voimassa, mitä oikeudenkäymiskaaressa on tuomarin esteellisyydestä säädetty.

Menettely tarkastuslautakunnassa on kirjallinen.

Tarkastuslautakunnan jäsenen, joka ei ole aikaisemmin tehnyt tuomarinvalaa, on ennen tehtäväänsä ryhtymistä vannottava se tarkastuslautakunnassa.

10§

Tarkastuslautakunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta.

Lautakunnan jaosto kokoontuu jaoston puheenjohtajan kutsusta.

Jos lautakunnan jäsen on estynyt saapumasta kokoukseen, hänen on ilmoitettava siitä riittävän ajoissa lautakunnalle.

11§

Tarkastuslautakunnassa käsiteltävien asioiden valmistelusta huolehtivat esittelijät. Esittelijän tulee hankkia tarpeelliset lisäselvitykset ennen asian esittelyä.

12§

Ennen kokousta tulee lakimiesjäsenen tai muun jäsenen, jolla on 2 §:n 2 momentin mukainen kelpoisuus, tarkastaa asiakirjat. Jos asian ratkaiseminen olennaisesti riippuu lääketieteellisestä kysymyksestä, tulee myös lääkärijäsenen tai muun jäsenen, jolla on 2 §:n 3 momentin mukainen kelpoisuus, ennen kokousta tarkastaa asiakirjat.

Jos ratkaistavalla asialla on periaatteellista merkitystä lain soveltamisen kannalta muissa vastaavanlaisissa tapauksissa, on kaikille lautakunnan jäsenille varattava riittävästi aikaa asiakirjojen tarkastamiseen ennen kokousta.

Jos muu kuin 1 momentissa mainittu tarkastava jäsen haluaa perehtyä asiakirjoihin ennen kokousta, on hänelle varattava siihen tilaisuus.

13§

Asioiden käsittely lautakunnan täysistunnossa ja sen jaoston kokouksessa tapahtuu siten, että esittelijä kirjallisen muistion perusteella selostaa käsiteltävänä olevan asian. Muistion tulee sisältää esittelijän ehdotus asian ratkaisuksi.

Kun asiasta on neuvoteltu, tulee tarkastavan jäsenen ja hänen jälkeensä jokaisen läsnä olevan jäsenen puheenjohtajan osoittamassa järjestyksessä lausua mielipiteensä asiasta. Jos on kysymyksessä lääketieteellistä asiantuntemusta edellyttävä asia, lääkärijäsenen on kuitenkin ensiksi esitettävä mielipiteensä.

14§

Asioita käsiteltäessä tuleepäätökseksi se mielipide, jota useimmat ovat kannattaneet. Äänten jakautuessa tasan tulee päätökseksi se mielipide, jota puheenjohtaja on kannattanut.

Jos puheenjohtaja tai muu jäsen ei ole päätökseen yhtynyt, on arkistoon jäävään asiakirjaan merkittävä hänen eriävä mielipiteensä. Jos esittelijä ei ole yhtynyt tehtyyn päätökseen, hänen mielipiteensä on merkittävä sanottuun asiakirjaan.

15§

Esittelylista, josta tulee käydä ilmi kokousaika, valittajan tai hakijan tahi, kun heitä on useita, asialuetteloon ensiksi merkityn nimi ja asialuettelonumero sekä 13 §:ssä tarkoitetut muistiot on hyvissä ajoin ennen kokousta toimitettava jäsenille.

16§

Tarkastuslautakunnan ja sen jaoston kokouksessa on esittelijän pidettävä pöytäkirjaa. Siihen on merkittävä:

1) kokouksen päivämäärä, sen alkamis- ja päättymisaika sekä kokouspaikka;

2) kokouksessa saapuvilla olleet jäsenet;

3) kokouksessa käsitellyt asiat, lyhyt merkintä tehdyistä päätöksistä ja suoritetuista äänestyksistä; sekä

4) esteellisyydet ja muut tarpeelliseksi katsotut seikat.

Päätös laaditaan pöytäkirjasta erillään.

17§

Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja varmentaa esittelijä.

Tarkastuslautakunnan päätöksen allekirjoittaa esittelijä.

Tarkastuslautakunnalta pyydetyn lausunnon allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa esittelijä.

18§

Esittelijän tulee kokouksen jälkeen viipymättä laatia asiaan kuuluvat toimituskirjat. Yksi kappale päätöksestä arkistoidaan tarkastuslautakuntaan, yksi lähetetään asianomaiselle valittajalle tai hakijalle ja yksi asian ensimmäisenä asteena ratkaisseelle. Jos ratkaistulla asialla on periaatteellista merkitystä lain soveltamisen kannalta muissa vastaavanlaisissa tapauksissa, on yksi kappale päätöstä lähetettävä kansaneläkelaitokselle.

Tarkastuslautakunnan on, jos kysymyksessä on sairausvakuutuslaissa tarkoitettu asia, palautettava asiakirjavihko takaisin asianomaiseen sairausvakuutustoimistoon tai työpalkkakassaan siellä säilytettäväksi. Kansaneläkelaissa tarkoitetuissa asioissa asiakirjavihko palautetaan kansaneläkelaitokseen.

19§

Asiat on yleensä käsiteltävä siinä järjestyksessä, jossa ne ovat saapuneet, kuitenkin niin, että päätöksen poistamista tarkoittavat hakemukset on käsiteltävä kiireellisinä.

20§

Tarkastuslautakunnan puheenjohtajaa ja muuta jäsentä syytetään virkavirheestä Helsingin hovioikeudessa.

21§

Tarkastuslautakuntaa koskevat hallintoasiat ratkaisee puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat lautakunnan sihteerinä toimivan esittelijän esittelystä.

Puheenjohtajan tulee:

1) vastata tarkastuslautakunnalle kuuluvien tehtävien asianmukaisesta ja joutuisasta hoidosta;

2) valvoa oikeusperiaatteiden soveltamisen ja laintulkinnan yhdenmukaisuutta tarkastuslautakunnan ratkaisuissa;

3) päättää luvan myöntämisestä toimenhaltijalle työskennellä virka-aikana virkahuoneiston ulkopuolella; sekä

4) neuvoteltuaan varapuheenjohtajien kanssa määrätä lautakunnan esittely- ja muu työskentelyjärjestys sekä vahvistaa viikoittain käsiteltävien asiain luku ja esittelijän työmäärä sekä huolehtia, että työ jakaantuu eri jaostojen kesken tasaisesti.

22§

Tarkastuslautakunnan sihteerinä toimivan esittelijän tulee:

1) huolehtia lautakunnan hallintoasioista puheenjohtajan antamien ohjeiden mukaan;

2) avustaa puheenjohtajaa lautakunnan kansliatyön valvonnassa;

3) pitää säädettyä nimikirjaa ja muita tarpeellisia luetteloita toimenhaltijoista;

4) huolehtia tilastojen laatimisesta;

5) valmistaa ehdotus tulo- ja menoarvioksi sekä vuosikertomukseksi; sekä

6) esitellä 21 §:n 1 momentissa mainitut asiat ja huolehtia niistä aiheutuvien toimitus ja muiden asiakirjojen laatimisesta.

23§

Kanslistin tulee:

1) avustaa esittelijää;

2) huolehtia hänelle uskotuista kirjeenvaihto- ja muista tehtävistä; sekä

3) suorittaa muut puheenjohtajan tai esittelijän hänelle määräämät tehtävät.

24§

Kirjaajan tulee:

1) ottaa vastaan tarkastuslautakunnalle toimitetut asiakirjat sekä huolehtia asiakirjain antamisesta tai lähettämisestä sekä kirjata ne asialuetteloon;

2) hoitaa lautakunnan kalustoa, arkistoa ja muuta omaisuutta;

3) antaa jäljennöksiä asiakirjoista; sekä

4) hoitaa lautakunnan rahavaroja, puheenjohtajan määräyksestä tilata niitä, suorittaa palkat ja muut puheenjohtajan hyväksymät menoerät, tehdä tili varojen käytöstä sekä suorittaa ne muut tehtävät, jotka puheenjohtaja määrää.

25§

Tarkastuslautakunnalla ja sen jaostolla on oikeus kuulla asiantuntijoita. Niin ikään lautakunnalla on oikeus saada virka-apua viranomaisilta.

26§

Tarkastuslautakuntaan annettavat asiakirjat voidaan lähettää lautakuntaan postitse tai toimittaa sinne lähetin välityksellä.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1964. Sitä ennen voidaan ryhtyä toimenpiteisiin, jotka ovat tarpeen tarkastuslautakunnan toiminnan aloittamiseksi tämän asetuksen tullessa voimaan.

Helsingissä 24. päivänä heinäkuuta 1964

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Vt. Sosiaaliministeri
Magnus Kull

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.