321/1964

Annettu Helsingissä 12. päivänä kesäkuuta 1964

Laki verotuslain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 12 päivänä joulukuuta 1958 annetun verotuslain (482/58) 113 § ja 115 §:n 1 momentti sekä lisätään sanottuun lakiin uusi 82 a § seuraavasti:

82a§

Milloin verojohtaja toteaa, että maksuunpanossa on sattunut laskuvirhe tai siihen verrattava erehdys, verojohtajan on saatettava asia, jollei verotukseen ole haettu muutosta, verolautakunnan oikaistavaksi. Tällaista virhettä älköön kuitenkaan oikaistako myöhemmin kuin kahden vuoden kuluessa sitä seuranneen kalenterivuoden alusta, jona maksuunpano on tapahtunut.

Edellä 1 momentissa tarkoitetusta oikaisusta sekä muutoksen hakemisesta siihen on soveltuvin osin voimassa, mitä veronoikaisusta on säädetty.

113§

Milloin lääninoikeus tai korkein hallintooikeus on määrännyt jonkun verovelvolliseksi taikka korottanut tai alentanut valtionverotuksessa verotettavaa tuloa tai omaisuutta tahi kunnallisverotuksessa verotettavaa tuloa ja siitä pantavien veroäyrien määrää taikka muussa 75 §:n 1 momentissa tai 77 §:ssä mainitussa kohden oikaissut verotusta, on verojohtajan sen mukaisesti toimitettava maksuunpano tai oikaistava sitä. Milloin tutkijalautakunta on muuttanut verotusta, kuuluu maksuunpanon oikaiseminen vastaavasti verojohtajalle. Jäljennös lääninoikeuden tai korkeimman hallinto-oikeuden edellä tarkoitetusta päätöksestä sekä päätöksestä, jolla maksuunpanoa on muutettu, on lähetettävä asianomaiselle lääninhallitukselle, verotoimistolle ja verojohtajalle sekä, mikäli päätös koskee kunnallis- tai kirkollisverotusta, asianomaiselle kunnallishallitukselle tai seurakunnalle.

Jos vero on 1 momentissa mainitun viranomaisen päätöksellä poistettu tai sitä on tämän viranomaisen päätöksellä tai sen perusteella alennettu, veronkantoviranomaisen on asianomaiselle maksettava takaisin liikaa suoritettu määrä ynnä sille korkoa verotusvuoden päättymisestä tai, mikäli vero on maksettu sen jälkeen, maksupäivästä takaisinmaksupäivään, sen mukaan kuin asetuksella säädetään.

Jos tutkijalautakunta on tehdyn muistutuksen johdosta muuttanut verotusta, on verovelvolliselle annettava sen mukainen uusi verolippu. Milloin muutoksenhakuviranomaisen päätöksellä joku on määrätty verovelvolliseksi tai veroa on tämän päätöksellä tai sen perusteella korotettu, veronkantoviranomaisen on annettava verotetulle niin ikään verolippu ja perittävä maksamaton vero ja sille 2 momentin nojalla ehkä maksettu korko.

Verojohtajan on toimitettava 1 momentissa tarkoitettu maksuunpano tai maksuunpanon

oikaiseminen kiireellisesti. Kappale maksuunpanosta laaditusta maksuunpanolaskelmasta on, paitsi milloin 3 momentin mukaisesti on annettava verolippu, lähetettävä verovelvolliselle.

Edellä 1 momentissa tarkoitettuun verojohtajan maksuunpanoon tai maksuunpanon oikaisemiseen saa hakea muutosta 94 §:ssä säädetyssä järjestyksessä.

115§

Milloin kunnallisverotuksesta tehdyn muistutuksen tai valituksen johdosta annetulla päätöksellä on muutettu sitä veroäyrien määrää, johon kirkollisveron tai kansaneläkevakuutusmaksun maksuunpano perustuu, verojohtajan on oikaistava maksuunpano.


Helsingissä 12. päivänä kesäkuuta 1964

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Valtiovarainministeri
Esko Rekola

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.