133/1964

Annettu Helsingissä 13 päivänä maaliskuuta 1964.

Laki oikeudenkäymiskaaren 21 ja 30 luvun muuttamisesta.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 4 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on 7 päivänä tammikuuta 1955 annetussa laissa (3/55), sekä 30 luvun 8 §:n 1 momentti ja 13 ja 14 §, sellaisina kuin ne ovat samana päivänä annetussa laissa (2/55), näin kuuluviksi:

21 luku.

Oikeudenkäyntikuluista ja vahingonkorvauksesta.

4 §.

Jos joku alioikeudessa jutun voitettuaan häviää sen hovioikeudessa, kuitattakoon oikeudenkäyntikulut, paitsi milloin on olemassa sellaisia erityisiä seikkoja, joiden vuoksi asianosaisen on kuitenkin korvattava ne vastapuolelleen. Jos jutussa on useampia kanteita ja asianosaiset niiden osalta vuoroin voittavat ja vuoroin häviävät, pitäköön kumpikin kulunsa vahinkonaan. Milloin korkein oikeus jättää pysyväksi hovioikeuden ratkaisun lopputuloksen, maksakoon se, joka häviää jutun, vastapuolensa kulut, jollei tämän ole asian laadun vuoksi itse niitä kärsittävä. Sama olkoon laki, milloin hovioikeuden ratkaisu jää pysyväksi sen johdosta, että muutoksenhakulupaa ei myönnetä.


30 luku.

Muutoksen hakemisesta hovioikeuden tuomioon tai päätökseen sekä hovioikeuden päätöksen alistamsesta.

8 §.

Jollei asianosaiselle voida myöntää muutoksenhakulupaa 3 §:n 1 kohdan nojalla, pankoon hovioikeus tuomioon tai päätökseen siitä ilmoituksen ja mainitkoon lainkohdan, johon ilmoitus perustuu. Milloin muutoksenhakulupa sanotun kohdan nojalla voidaan myöntää, hovioikeuden on tuomiossaan tai päätöksessään annettava osoitus siitä, miten tyytymättömyys on ilmoitettava, jotta muutoksenhakulupaa voitaisiin anoa, minkä ajan kuluessa ja missä lupaa on pyydettävä, niin myös, mitä asianosaisen lupaa hakiessaan ja vastapuolen puhevaltansa valvomiseksi on noudatettava. Osoituksessa on mainittava onko muutosta haettava nostoteitse vai valittamalla, niin myös että tyytymättömyyden ilmoittamisessa on noudatettava, mitä 9 ja 10 §:ssä säädetään.


13 §.

Viimeistään 12 §:n 1 momentissa mainitun määräajan päättymispäivänä, ennen kello 12, on hakijan annettava korkeimman oikeuden kirjaajankonttoriin lupahakemus sekä hovioikeuden tuomio tai päätös ynnä todistus tyytymättömyyden ilmoituksesta. Lupahakemukseen on liitettävä tai siihen sisällytettävä muutoksenhakemus ja sen oheen pantava ne asiakirjat, joihin hakija viittaa perusteinaan. Lupa- ja muutoksenhakemukset on annettava kahtena kappaleena sekä oheistetut asiakirjat myös jäljennöksinä.

Jos lupahakemus koskee juttua, joka voidaan saattaa 3 §:n 1 kohdan nojalla korkeimman oikeuden tutkittavaksi, ottakoon hakijan vastapuoli lupa- ja muutoksenhakemuksen kaksoiskappaleet sekä edellä mainitut jäljennökset ja antakoon viimeistään ennen kello 12 neljäntenätoista päivänä 1 momentissa tarkoitetun määräpäivän jälkeen sanottuun kirjaajankonttoriin kirjallisen vastauksen ynnä ne asiakirjat, joihin hän viittaa todisteinaan, sekä kaksoiskappaleen vastauksestaan ja siihen liitettyjen asiakirjain jäljennökset annettaviksi hakijalle, jos tämä niitä pyytää. Jos vastaamatta jättäneen vastapuolen kuulemista pidetään tarpeellisena, on hänen vastauksensa vaadittava virkateitse.

Milloin muutoksenhakulupaa pyydetään jutussa, jossa lupa voidaan myöntää ainoastaan 3 §:n 2 kohdan nojalla, eikä lupahakemusta ole heti jätettävä tutkittavaksi ottamatta tai hylättävä, on vastapuolelta vaadittava vastaus virkateitse.

Mitä 1 ja 2 momentissa on sanottu, olkoon vastaavasti noudatettavana haettaessa muutosta hovioikeuden ensimmäisenä oikeusasteena käsittelemässä jutussa antamaan ratkaisuun.

14 §.

Syytetyllä, joka on jutun vuoksi vangittuna, on oikeus vankilanjohtajan välityksellä toimittaa tyytymättömyyden ilmoituksensa hovioikeuteen sekä lupa- ja muutoksenhakukirjansa ja vastauksensa vastapuolensa lupa- ja muutoksenhakemukseen korkeimpaan oikeuteen ja myös saada korkeimmasta oikeudesta vastapuolensa lupa- ja muutoksenhakemuksen ja vastauksen kaksoiskappaleet ja niihin liitettyjen asiakirjojen jäljennökset.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 1964. Kuitenkin on haettaessa muutosta sitä ennen annettuun hovioikeuden tuomioon tai päätökseen vanhempaa lakia sovellettava.

Helsingissä 13 päivänä maaliskuuta 1964.

Tasavallan Presidentin estyneenä ollessa Pääministeri
Reino R. Lehto.

Oikeusministeri
Olavi Merimaa

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.