427/1963

Annettu Helsingissä 4. päivänä heinäkuuta 1963

Laki kansaneläkelain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan 8 päivänä kesäkuuta 1956 annetun kansaneläkelain (347/56) 9 ja 22 a §, 9 § sellaisena kuin se on 30 päivänä joulukuuta 1961 annetussa laissa (584/61) ja 22 a § sellaisena kuin se on 16 päivänä joulukuuta 1960 annetussa laissa (480/60), muutetaan lain 2 §, 20 §, sellaisena kuin se on 4 päivänä marraskuuta 1960 annetussa laissa (466/60), 22 §, 49 §:n 1 momentti, 50 §, 59 §:n 2 momentti ja 73 § sekä lisätään 39 §:ään uusi 3 momentti ja 59 §:ään uusi 3 momentti seuraavasti:

Tässä laissa säädettyä vakuutusta hoitaa kansaneläkelaitos, jota jäljempänä sanotaan eläkelaitokseksi.

Eläkelaitos hoitaa myös sairausvakuutusta niin kuin erikseen on säädetty.

20§

Kansaneläkkeenä maksetaan:

vanhuuseläkettä 65 vuotta täyttäneelle vakuutetulle;

työkyvyttömyyseläkettä työkyvyttömälle vakuutetulle, joka on 65 vuotta nuorempi, 22 §:ssä tarkoitetuissa tapauksissa; tai

vanhuudentukea 60, mutta ei vielä 65 vuotta täyttäneelle naispuoliselle vakuutetulle, joka ei ole naimisissa eikä saa työkyvyttömyyseläkettä.

22§

Työkyvyttömänä pidetään tätä lakia sovellettaessa henkilöä, joka sairauden, vian tai vamman takia on kykenemätön huolehtimaan itsestään voimiaan ja kykyjään vastaavalla työllä.

Työkyvyttömänä pidetään aina pysyvästi sokeaa ja liikuntakyvytöntä samoin kuin muutakin henkilöä, joka sairautensa, vikansa tal vammansa vuoksi on pysyvästi niin avuttomassa tilassa, ettei hän voi tulla toimeen ilman toisen henkilön apua.

Työkyvyttömyyseläke voidaan myöntää joko määräajaksi tai toistaiseksi.

39§

Jos vakuutetulla on työkyvyttömyyden aiheuttaneen sairauden, vian tai vamman perusteella oikeus saada sairausvakuutuslain 15 §:n 1 tai 3 momentin perusteella päivärahaa, alkaa oikeus työkyvyttömyyseläkkeen ja vanhuudentuen saamiseen aikaisintaan sen kuukauden alusta, jota edeltäneen kuukauden ajalta hänellä olisi viimeksi ollut oikeus päivärahaan.

49§

Lisättyyn hallitukseen kuuluvat eläkelaitoksen hallituksen jäsenet ja enintään neljätoista lisäjäsentä sekä tarpeellinen määrä viimeksi mainittujen varajäseniä. Valtioneuvosto määrää lisäjäsenet ja heidän varamiehensä kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Valtioneuvosto määrää lisäjäsenen palkkion. Lisätyn hallituksen puheenjohtajana toimii hallituksen puheenjohtaja.

50§

Lisätyn hallituksen tehtävänä on:

1) vahvistaa perusteet eläkelaitoksen tilinpäätöstä varten;

2) tehdä valtuutetuille esitykset niistä asioista, jotka tässä laissa on säädetty valtuutettujen päätettäväksi;

3) päättää tässä laissa tarkoitettujen varojen sijoituksesta;

4) päättää kiinteän omaisuuden ostamisesta ja myymisestä sekä sairaanhoito- ynnä muun laitoksen perustamisesta;

5) ratkaista periaatteellista laatua olevat tai muuten tärkeät kysymykset; sekä

6) päättää muut asiat, jotka hallitus alistaa sen käsiteltäväksi.

59§

Kansaneläkelaitokselle sairausvakuutuslain nojalla ja työnantajan sairausvakuutusmaksuina kertyvien varojen hoitamisesta säädetään sairausvakuutuslaissa.

Eläkelaitoksen varat kirjataan tilinpäätöksessä enintään käypiin arvoihin.

73§

Eläkelaitoksen hallituksen, hallituksen jaoston tai jäsenen taikka eläkelaitoksen toimihenkilön päätökseen tyytymätön saa hakea siihen muutosta valittamalla tarkastuslautakuntaan, jos päätös koskee:

1) oikeutta eläkkeeseen, eläkkeen määrää tai eläkkeen maksamista;

2) vakuutetun toteamista työkyvyttömäksi 77 §:ssä tarkoitetuissa tapauksissa;

3) hautausavustusta;

4) eläkehakemusten käsittelyn raukeasta 37 §:ssä säädetyissä tapauksissa; tai

5) korvausta matkasta, jonka vakuutettu on eläkelaitoksen määräyksestä tehnyt 36 tai 46 §:ssä tarkoitettua tarkastusta varten, sekä matkasta, jonka vakuutettu on tehnyt 34 §:ssä säädetyn lääkintähuollon, koulutuksen tai työhuollon saamiseksi, milloin eläkelaitos on sitoutunut korvaamaan matkan kustannukset.

Joka on tyytymätön tarkastuslautakunnan päätökseen, mikäli se koskee oikeutta eläkkeeseen, eläkkeen epäämistä tai vähentämistä 24 ja 25 §:ssä mainituissa tapauksissa tai 1 momentin 2 kohdassa mainittuja tapauksia, pyytäköön vakuutusoikeudelta lupaa saada hakea siihen muutosta. Muutoksenhakulupa myönnettäköön ainoastaan:

1) jos aihetta ilmenee sen lopputuloksen muuttamiseen, johon tarkastuslautakunta on johtunut, tai jos asian laatuun katsoen muutoin on syytä ottaa asia tutkittavaksi; taikka

2) jos lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa tapauksissa on tärkeätä saattaa asia vakuutusoikeuden tutkittavaksi.

Tässä pykälässä tarkoitettu hakemus ja valituskirjelmä on annettava eläkelaitoksen piiriasiamiehelle tai asianomaiselle valitusviranomaiselle viimeistään kolmantenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, jona valittaja on saanut tiedon päätöksestä.

Eläkelaitoksen ja vastaavasti tarkastuslautakunnan päätöstä on muutoksenhausta huolimatta noudatettava, kunnes tarkastuslautakunta tai vastaavasti vakuutusoikeus on ratkaissut asian.

Tarkastuslautakunnasta on voimassa, mitä siitä on sairausvakuutuslaissa säädetty.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1964.

Helsingissä 4. päivänä heinäkuuta 1963

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Ministeri
Kyllikki Pohjala

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.