680/1962

Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 1982.

Laki edustajanpalkkiosta annetun lain muuttamisesta.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiopäiväjärjestyksen 70 §:ssä säädetyllä tavalla, muutetaan edustajanpalkkiosta 30 päivänä huhtikuuta 1947 annetun lain 1 §, sellaisena kuin se on 27 päivänä huhtikuuta 1956 ja 18 päivänä huhtikuuta 1958 annetuilla laeilla (233/56 ja 170/58) muutettuna, sekä sanotun lain 4 §:n 3 momentti, sellaisena kuin se on 23 päivänä joulukuuta 1947 annetussa laissa (950/47), näin kuuluviksi:

1 §

Edustajalle suoritetaan vuotuinen palkkio, jonka määrä on 2 040 000 markkaa. Palkkion määrä muuttuu samassa suhteessa kuin mitä valtion viran tai toimen haltijain palkkauksesta annetun lain 5 §:ssä, sellaisena kuin se on. 27 päivänä heinäkuuta 1962 annetussa laissa (394/62), tarkoitetun B2 palkkausluokan peruspalkka muuttuu. Milloin palkkio suoritetaan päiväpalkkiona, sen määrä on 1/365 vuotuisesta palkkiosta. Jollei vuotuisen palkkion määrän kahdestoista osa ole sadalla tasan jaollinen, tasoitetaan määrä lähimpään sellaiseen markkalukuun. ja, milloin kaksi lukua on edellä tarkoitettuna lähimpänä lukuna, suurempaan lähimpään lukuun. Päiväpalkkion määrä tasoitetaan lähinnä korkeampaan kymmenlukuun.

Edustajalla, jonka asunto yleisiä maa- tai vesikulkuneuvoja käyttäen on kauempana kuin kolmenkymmenen kilometrin matkan päässä Helsingin päärautatieasemalta, on lisäksi oikeus saada valtiopäivien koossaoloajalta sekä jokaiselta päivältä, minkä hän on tarvinnut matkustaakseen valtiopäiville ja valtiopäiviltä takaisin, päivärahaa, joka vastaa kotimaassa tehdystä virkamatkasta kulloinkin suoritettavaa toisen matkustusluokan korottamatonta päivärahaa. Jos edustajan asunto on erittäin hankalan ja aikaavievän matkan takana, voi eduskunnan kansliatoimikunta hakemuksesta määrätä, että edustajalle suoritetaan tämä päiväraha kahdellakymmenelläviidellä sadalta korotettuna.

Edustajalta, joka on kutsuttu valtioneuvoston jäseneksi, pidätetään puolet hänelle tämän lain mukaan tulevasta palkkiosta. Vähennetyn palkkion määrä tasoitetaan noudattamalla 1 momentin säännöksiä.

Edustajalla on myös oikeus edustajantoimensa ajaksi saada vapaisiin matkoihin ensimmäisessä luokassa kaikilla valtionrautateiden radoilla oikeuttava lippu. Eduskunnan kansliatoimikunta voi hakemuksesta oikeuttaa edustajan saamaan korvauksen niistä makuuvaunulipuista, joita hän matkoillaan asuntopaikkakunnalleen ja sieltä takaisin on käyttänyt. Niin ikään on edustajalla oikeus saada vapaisiin matkoihin oikeuttava lippu millä posti- ja lennätinlaitoksen matkustajaliikenteeseen avatuilla postiautolinjoilla, joita hän matkoillaan asuntopaikkakunnalleen ja sieltä takaisin käyttää.

Edustaja, jonka matkustusaika asuntopaikkakunnan ja Helsingin kaupungin välillä olennaisesti lyhenee yleistä liikennettä välittävää lentokonetta käyttämällä, saa vapaan lentomatkan sanotunlaisella lentokoneella hänen asuntopaikkakuntaansa lähinnä olevan lentoaseman ja Helsingin lentoaseman välillä matkustaessaan valtiopäiville ja niiltä takaisin sekä valtiopäivien koossaoloaikana enintään kerran viikossa matkallaan asuntopaikkakunnalleen ja sieltä takaisin, niin myös sanotuissa tapauksissa, milloin lentoliikennettä harjoittava yritys huolehtii lentomatkustajien kuljettamisesta autolla asianomaisen lentoaseman ja jonkin asutuskeskuksen välillä, vapaan tällaisen autokuljetuksen. Eduskunnan kansliatoimikunta päättää, missä tapauksissa ja minkälaisin ehdoin oikeutta vapaisiin lentomatkoihin voidaan käyttää.

Jos edustaja matkustaessaan asuntopaikkakunnalleen ja sieltä takaisin ei voi käyttää valtionrautateitä tai jos rautateiden käyttäminen tuottaa hänelle huomattavaa hankaluutta, eduskunnan kansliatoimikunta voi hakemuksesta oikeuttaa edustajan saamaan kohtuullisen korvauksen niistä laiva- ja linja-autolipuista, joita hän matkoillaan asuntopaikkakunnalleen ja sieltä takaisin on käyttänyt.

4 §.

Siltä ajalta, jolta 1 ja 2 momentissa mainittu palkkio suoritetaan, saa 1 §:n 2 momentissa tarkoitettu edustaja samoin kuin tarkistaja, jonka asunto on kauempana kuin kolmenkymmenen kilometrin matkan päässä Helsingin päärautatieasemalta, myös 1 §:n 2 momentissa säädetyn päivärahan sekä saman pykälän 4-6 momentissa säädetyt vapaat matkat ja matkakustannusten korvaukset.


Tätä lakia sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 1963 lukien. Kuitenkin on mainittuna päivänä edustajana olevaan henkilöön, joka on aikaisemman lain mukaan oikeutettu saamaan korotetun päivärahan, sovellettava sanotun lain päivärahaa sekä vapaita matkoja ja matkakustannusten korvaamista koskevia säännöksiä kuluvan- vaalikauden loppuun, mikäli hän kahden kuukauden kuluessa edellä mainitusta päivästä kirjallisesti ilmoittaa eduskunnan kansliatoimikunnalle sitä haluavansa.

Helsangissä 28 päivänä joulukunta 1962.

Tasavallan Presidentti
URHO KEKKONEN.

Oikeusministeri
J. O. Söderhjelm.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.