677/1962

Annettu Helsingissä 28. päivänä joulukuuta 1962

Laki tapaturmavakuutuslain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 20 päivänä elokuuta 1948 annetun tapaturmavakuutuslain (608/48) 1 § ja 16 §:n 4 momentti, sellaisena kuin se on 7 päivänä marraskuuta 1958 annetussa laissa (440/58), näin kuuluviksi:

Sillä, joka sopimuksen perusteella, työntekijänä, vastikkeesta tekee työtä toiselle, työnantajalle, tämän johdon ja valvonnan alaisena, on oikeus saada korvausta työtapaturmasta, sen mukaan kuin tässä laissa säädetään. Vastikkeeksi katsotaan jokainen etu, jolla on taloudellista arvoa.

Työntekijää kohdanneesta työtapaturmasta suoritetaan korvausta myös hänen omaisilleen sekä hautausapua, niin kuin tässä laissa säädetään.

Mitä 1 ja 2 momentissa on sanottu, koskee myös johtavassa asemassa olevaa osakeyhtiön toimihenkilöä ja muussa yrityksessä tai yhteisössä johtavassa asemassa olevaa henkilöä, ei kuitenkaan, jos johtavassa asemassa oleva osakeyhtiön toimihenkilö joko yksin tai yhdessä perheenjäsentensä kanssa omistaa enemmän kuin puolet yhtiön osakepääomasta tai muussa yrityksessä tahi yhteisössä johtavassa asemassa olevalla henkilöllä on katsottava olevaa yrityksessä tai yhteisessä sanottua vastaava määräämisvalta. Samoin koskee, mitä 1 ja 2 momentissa on sanottu, niin ikään työntekijöitä, jotka yhteisesti työkuntana ovat sitoutuneet työnantajan johdon ja valvonnan alaisena tekemään jonkin työn, sekä heidän työnantajan suostumuksella avuksensa työhön ottamiaan työntekijöitä.

Sillä, joka tämän lain mukaan voi saada korvausta työtapaturmasta, on oikeus saada tämän lain mukaista korvausta myös ammattitaudista, sen mukaan kuin siitä on erikseen säädetty.

16§

Korvausta laskettaessa pyöristetään vuosityöansio lähimmäksi 20 000 markalla tasanjaolliseksi määräksi vuosityöansion ollessa 500 000 markkaa pienempi, mutta muutoin lähimmäksi 50 000 markalla tasanjaolliseksi määräksi. Pyöristyksen ollessa mahdollinen molempiin suuntiin, suoritetaan pyöristys ylöspäin. Vuosityöansion ollessa 250 000 markkaa pienempi, korotetaan se kuitenkin 250 000 markaksi.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1963.

Helsingissä 28. päivänä joulukuuta 1962

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Sosiaaliministeri
Olavi Saarinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.