606/1962

Annettu Helsingissä 21. päivänä joulukuuta 1962

Laki leimaverolain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 6 päivänä elokuuta 1943 annetun leimaverolain (662/43) 4 §:ään sisältyvä kolmas viranomaisten ryhmä, sellaisena kuin se on 29 päivänä kesäkuuta 1961 annetussa laissa (344/61), 9 §:n 1 momentti, 10 §:n, sellaisena kuin se on 8 päivänä kesäkuuta 1956 annetussa laissa (332/56), rekisteriotetta koskevan nimikkeen 1 kohta, 12 §:n 12 ja 22 kohta sellaisina kuin ne ovat 15 päivänä joulukuuta 1950 annetussa laissa (597/50), 13 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on 28 päivänä marraskuuta 1959 annetussa laissa (427/59), ja 83 §, sellaisena kuin se on 15 päivänä joulukuuta 1950 annetussa laissa, sekä lisätään sanotun lain 47 §:ään, sellaisena kuin se on 2 päivänä syyskuuta 1957 annetussa laissa (299/57), uusi 2 momentti seuraavasti:

Viranomaiset, joiden toimituskirjoista leimaveroa on suoritettava, luetaan leiman määrän puolesta kuuteen tyhmään seuraavasti:


3 ryhmä: Lääninhallitukset, keskusrikospoliisi, suojelupoliisi, lääkintöhallitus, valtiokonttori, tullihallitus, valtiontalouden tarkastusvirasto, tuomiokapitulit, ortodoksinen kirkollishallitus, kouluhallitus, valtionarkisto, maakuntaarkistot, sota-arkisto, maanmittaushallitus, maataloushallitus, asutushallitus, metsäntutkimuslaitos, ilmatieteellinen keskuslaitos, tie- ja vesirakennushallitus, rakennushallitus, valtion vesivoimatoimikunta, merenkulkuhallitus, patentti- ja rekisterihallitus, valtion tapaturmatoimisto, rautatiehallitus, posti- ja lennätinhallitus sekä metsähallitus.


Edellä 8 §:ssä säädetyssä lisäleimasta vapaa on viranomaiselle annettuun asiakirjaan kirjoitettu tai liitetty päätös, ei kuitenkaan korkeimman hallinto-oikeuden päätös, jolla valitus on asiallisesti ratkaistu, sekä tasavallan presidentin eri toimituskirjana antama hylkäämispäätös.


10§

Seuraavat toimituskirjat tai viranomaiselle esitettyyn asiakirjaan merkityt lupatodistukset, mikäli ne eivät ole leimaverosta vapaat, on 6 ja 8 §:ssä säädetyn leiman sijasta varustettava leimalla seuraavin määrin:


Rekisteriote kultakin arkilta:

1) alusrekisteristä, maarekisteristä, säätiö- ja eläkesäätiörekisteristä 4 nykymarkkaa;


12§

Leimaverosta ovat vapaat toimituskirjat:


asioissa, jotka koskevat:


12) työntekijäin tapaturmavakuutusta koskevain säännösten johdosta suoritettavaa korvausta tai maksua sekä vamman tahi sairauden johdosta muissakin tapauksissa vakuutusyhtiön tai valtion annettavaa korvausta tai huoltoa, niin myös muutoksenhakua kansaneläkelain, merimieseläkelain, työntekijäin eläkelain tai lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain tarkoittamissa asioissa annetuista päätöksistä;


niin myös


22) asianosaiselle tämän pyytämättä annettu ote tai jäljennös toimituskirjasta tai muusta viranomaisen hallussa säilytettävästä asiakirjasta;


13§

Asiakirja, jonka asiallinen antaa tai esittää korkeimmalle oikeudelle, korkeimmalle hallinto-oikeudelle, hovioikeudelle, kihlakunnanoikeudelle, maanjako-oikeudelle, raastuvanoikeudelle tahi riita-asiassa vesiylioikeudelle tai vesioikeudelle, on, sikäli kuin 13 a, 14 ja 15 §:ssä sekä 4―7 luvussa ei toisin säädetä, laveuteen tai lehtilukuun katsomatta, varustettava leimalla seuraavin määrin:

1 ryhmässä 2:50
2 ryhmässä 1:50
5 ryhmässä ―:75
47§

Työntekijäin eläkelain mukaiseen vakuutukseen liittyvä takaisinlainaussopimus on 1 momentissa säädetyin määrin leimattava niin, että suoritettu leimavero vastaa kulloinkin lainattuna olevaa pääomamäärää.

83§

Milloin osakeyhtiölle päätetään hankkia varoja 34 ja 35 §:ssä mainitulla tavalla, on asiasta laadittava pöytäkirja tai sopimuskirja. Tämä asiakirja on säädettyyn määrään leimattua kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun asiaa koskeva päätös tai sopimus on tehty, näytettävä verojohtajalle, jonka tulee siitä kirjoittaa asiakirjaan todistus.

Edellä 1 momentissa tarkoitetun asiakirjan varustamisesta leimamerkeillä ja sen näyttämisestä verojohtajalle vastaavat päätöksen tehneen osakeyhtiön hallituksen jäsenet.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1963.

Helsingissä 21. päivänä joulukuuta 1962

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Valtiovarainministeri
Osmo P. Karttunen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.