283/1962

Annettu Helsingissä 6. päivänä huhtikuuta 1962

Asetus vesien suojelua koskevista ennakkotoimenpiteistä

Oikeusministerin esittelystä säädetään 19 päivänä toukokuuta 1961 annetun vesilain (264/61) 1 luvun 23 §:n nojalla:

Seuraavia laitoksia ei saa rakentaa suorittamatta sellaisia toimenpiteitä, joilla vesien pilaantuminen ehkäistään:

1) atomireaktori ja muu laitos, josta radioaktiivisten aineiden joutuminen vesistöön tai pohjaveteen on mahdollista;

2) jäteöljyn puhdistamo;

3) serobakteriologinen laitos; sekä

4) tehdas tai muu laitos, josta saattaa joutua vesistöön tai pohjaveteen voimassa olevien säännösten mukaan 1 luokan myrkyiksi luettuja aineita.

Mitä 1 momentissa on sanottu laitoksen rakentamisesta, on sovellettava myös muuta toimintaa aikaisemmin harjoittaminen laitoksen muuttamiseen sanotussa momentissa mainituksi laitokseksi.

Mikäli kysymys on ennen 1 päivää huhtikuuta 1962 rakennetusta, 1 momentissa tarkoitetusta laitoksesta, on sen osalta noudatettava, mitä vesilain 1 luvun 23 §:n 1 momentissa on säädetty.

Edellä 1 §:ssä tarkoitetun laitoksen omistajan on, mikäli kysymys on uudesta laitoksesta, vähintään kolme kuukautta ennen sen rakentamista taikka, milloin aikaisemmin rakennettu laitos aiotaan muuttaa 1 §:ssä tarkoitetuksi laitokseksi, vähintään kolme kuukautta ennen näin muutetun laitoksen käyttöön ottamista esitettävä maataloushallituksen vesiensuojelutoimistolle tiedot niistä toimenpiteistä, joihin laitoksen omistaja aikoo ryhtyä vesilain 1 luvun 23 §:n 1 momentissa tarkoitetun velvollisuuden täyttämiseksi.

Tiedoista, joita tarkoitetaan 1 momentissa, tulee käydä ilmi laitoksen omistaja ja sijaintipaikka, milloin laitos otetaan käyttöön, pilaantumisvaaran aiheuttava aine ja sen määrä sekä puhdistusmenetelmä ja ne muut toimenpiteet, joiden avulla vesien pilaantuminen ehkäistään.

Jäljempänä luetelluista tehtaista ja laitoksista, mikäli niihin ei sovelleta 1 §:n säännöksiä, on hyvissä ajoin, kuitenkin vähintään kolme kuukautta ennen niiden käyttöön ottamista, tehtävä ilmoitus asianomaiselle maanviljelysinsinööripiirille:

1) kaivos, rikastuslaitos;

2) rauta-, teräs- ja alumiinitehdas;

3) metallitehdas, jossa on peittauslaitos;

4) galvanoimis- ja nikkelöimislaitos;

5) selluloosatehdas, puuhiomo sekä paperi-, pahvi-, kartonki- ja kuitulevytehdas;

6) tekokuitutehdas;

7) puun pyrolyysilaitos, turvetislaamo, kaasulaitos ja höyryvoimalaitos;

8) puun kyllästämö;

9) vettä käyttävä puunkuorimislaitos;

10) meijeri ja maitopulveritehdas sekä jäätelötehdas;

11) teurastamo;

12) sikala, jossa on yli 100 sikaa;

13) juurikassokeritehdas sekä sokeritehdas ja -puhdistamo;

14) kala-, liha-, vihannes-, juurikas-, hedelmä- ja marjasäilyketehdas sekä kalajauho- ja kalaöljytehdas;

15) margariinitehdas ja ravintoöljyä valmistava laitos;

16) panimo, mallastehdas ja virvoitusjuomatehdas;

17) tärkkelystehdas, perunajauhotehdas ja muu siihen verrattava tehdas;

18) hiivatehdas, alkoholitehdas ja muu käymislaitos;

19) lääketehdas, ei kuitenkaan pakkauslaitos;

20) pellavan ja hampun liotuslaitos;

21) tekstiilien valkaisulaitos ja värjäämö;

22) villanpesulaitos;

23) nahkatehdas;

24) luujauhotehdas, liimatehdas;

25) laitos, jossa käsitellään eläinjätteitä;

26) ruuti- ja räjähdysainetehdas;

27) lannoitetehdas;

28) tehdas, joka valmistaa kasviensuojelu-, tuhoeläin- tai hyönteismyrkkyjä taikka kasvihormooneja;

29) kloorikalkkitehdas sekä kloori- ja alkaalitehdas;

30) pesuainetehdas ja saippuatehdas;

31) öljynjalostamo;

32) palavan nesteen varasto, jossa saadaan säilyttää yli 100 000 litraa tällaista ainetta;

33) muovinraaka-aineita valmistava tehdas;

34) tehdas tai muu laitos, josta saattaa joutua vesistöön tai pohjaveteen fenoleja sisältäviä aineita;

35) sementtitehdas;

36) pesulaitos, jonka teho on yli 500 kiloa vuorokaudessa; sekä

37) sairaala.

Edellä 1 momentissa tarkoitettu ilmoitus on vastaavasti tehtävä myös ryhdyttäessä toimenpiteeseen, minkä johdosta jäteveden tai muun vettä pilaavan aineen määrä melkoisesti lisääntyy taikka sen koostumus tai poistamistapa oleellisesti muuttuu.

Tässä pykälässä säädetyn ilmoituksen tekeminen ei kuitenkaan ole tarpeen, milloin tehdas tai laitos on hakenut vesilain 10 luvun 24 §:ssä tarkoitettua lupaa jäteveden johtamiseen.

Vesistöön tai maahan ei saa johtaa jätevettä sellaisesta viemäristä, jota käyttää enemmän kuin 200 henkilöä, eikä myöskään kasarmista, hotellista tai niihin verrattavasta laitoksesta, mihin voidaan sijoittaa asumaan vähintään 200 henkilöä, ennen kuin johtamisesta on tehty ilmoitus asianomaiselle vesilautakunnalle.

Edellä 2, 3 ja 4 §:ssä tarkoitettu ilmoitusvelvollisuus ei koske sellaista kaupungin tai kauppalan asemakaava-alueella olevaa laitosta, tehdasta tai viemäriä, josta jätevesi johdetaan yleiseen viemäriin.

Ilmoituksiin, joita tarkoitetaan 3 ja 4 §:ssä, on liitettävä jäteveden johtamista ja käsittelyä koskeva suunnitelma tarpeellisine selvityksineen. Ilmoitukset on tehtävä maataloushallituksen vahvistamia lomakkeita käyttäen.

Saatuaan 4 §:ssä tarkoitetun ilmoituksen vesilautakunnan tulee toimittaa se omine lausuntoineen asianomaiselle maanviljelysinsinööripiirille, jonka tulee lähettää se samoin kuin 3 §:n perusteella tehty ilmoitus lausuntonsa ohella maataloushallituksen vesiensuojelutoimistolle.

Edellä 4 §:ssä mainituista ilmoituksista on vesilautakunnan pidettävä luetteloa.

Suunnitelman, jota 6 §:n 1 momentissa tarkoitetaan, tulee sisältää tiedot johdettavasta jätevedestä tai muusta jätteestä ja sen määrästä, käytettävästä puhdistusmenetelmistä sekä muista vesien pilaantumisen vähentämiseksi tai ehkäisemiseksi suunnitelluista toimenpiteistä sekä, milloin jätevesi johdetaan vesistöön, selostus tästä vesistöstä.

Maataloushallituksen vesiensuojelutoimiston tulee tarkastaa sille 6 §:n mukaisesti toimitettu ilmoitus ja siihen liittyvä suunnitelma. Mikäli kysymys on sairaalasta johdettavasta jätevedestä sekä muulloinkin, milloin siihen katsotaan olevan aihetta, vesiensuojelutoimisto voi hankkia asiasta lääkintöhallituksen lausunnon. Ilmoituksen tekijä on velvollinen tarvittaessa antamaan vesiensuojelutoimiston tarpeellisiksi katsomia täydentäviä tietoja ja selvityksiä.

Mikäli vesiensuojelutoimisto katsoo, että ilmoitetusta tehtaasta tai laitoksesta tulevan jäteveden johtaminen esitetyn suunnitelman mukaisesti tulee aiheuttamaan vesien pilaantumista, sen tulee kehottaa ilmoituksen tekijää tarpeellisilta osin muuttamaan suunnitelmaa taikka, milloin kysymyksessä on sellainen jäteveden johtaminen, johon vesilain 10 luvun 24 §:n mukaisesti voidaan myöntää vesioikeuden lupa, hakemaan sanotussa laissa säädetyssä järjestyksessä lupa toimenpiteeseen.

Milloin tehtaan, laitoksen tai viemärin omistaja laiminlyö hänelle tämän asetuksen mukaan kuuluvan velvollisuuden, rangaistakoon, jollei laiminlyönti ole vähäinen, sakolla.


Tätä asetusta sovelletaan 1 päivästä huhtikuuta 1962.

Helsingissä 6. päivänä huhtikuuta 1962

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Oikeusministeri
Pauli Lehtosalo

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.