511/1961

Annettu Helsingissä 24. päivänä marraskuuta 1961

Laki leimaverolain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 6 päivänä elokuuta 1943 annetun leimaverolain 11 §:n 4, 5 ja 6 kohta, 4 ja 5 kohta, sellaisina kuin ne ovat 6 päivänä toukokuuta 1955 annetussa laissa (218/55), sekä 6 kohta, sellaisena kuin se on 23 päivänä joulukuuta 1959 annetussa laissa (479/59), siirretään nykyinen 6 kohta uudeksi 7 kohdaksi sekä muutetaan leimaverolain 13 §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on 8 päivänä kesäkuuta 1956 annetussa laissa (332/56), seuraavasti:

11§

Toimituskirjoista säädetyn leimaveron suorittamisesta ovat vapaat:


4) henkilö, jolle on maksuttomasta oikeudenkäynnistä 6 päivänä toukokuuta 1955 annetun lain (212/55) nojalla myönnetty maksuton oikeudenkäynti, sikäli kuin on kysymys sanotun edun myöntämistä koskevasta todistuksesta ja toimituskirjoista asiassa, jota varten maksuton oikeudenkäynti on myönnetty, sekä täytäntöönpanoa koskevasta ulosotonhaltijan päätöksestä, samoin kuin sellaiselle henkilölle määrätty oikeudenkäyntiavustaja toimeen annettavan määräyksen sekä hänelle maksettavaksi määrätyn palkkion ja korvauksen nostamista varten tarvittavan todistuksen osalta;5) henkilö, jolle maksuttomasta oikeudenkäynnistä annetun lain 4 a §:n nojalla on myönnetty vapautus leimaveron ja lunastuksen suorittamisesta, sanotussa lainkohdassa tarkoitettujen toimituskirjojen osalta;6) varattomaksi asianmukaisesti todistettu henkilö hänen etuaan ja oikeuttaan koskevissa asioissa, ei kuitenkaan riita- eikä rikosasiassa, ellei 4 tai 5 kohdasta muuta johdu; sekä7) kunnallishallitus ja seurakunta asioissa, jotka koskevat verotuslain 69 §:ssä tarkoitetun ennakkotiedon antamista, niin myös verotuslain 113 §:n 1 momentissa mainituista jäljennöksistä.

13§

Edellä 1 momentissa säädetystä leimaverosta ovat vapaat:

asiakirjan kaksoiskappale;

samassa asiassa annettu 6 §:ssä tarkoitettu toimituskirja;

asiakirjat niissä asioissa, joissa toimituskirjoista ei suoriteta 6 §:ssä mainittua leimaveroa; sekä

asiakirjat maksutonta oikeudenkäyntiä pyydettäessä.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1962.

Helsingissä 24. päivänä marraskuuta 1961

Tasavallan Presidentin estyneenä ollessa Pääministeri
Martti Miettunen

Ministeri
J. E. Niemi

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.