302/1961

Annettu Helsingissä 9. päivänä kesäkuuta 1961

Leipomotyölaki

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

Tämän lain alaista on leipomotyö, jolla tavaraa tuotetaan myytäväksi, sekä leivän, näkkileivän, keksien ja niihin verrattavien tuotteiden valmistus tehtaassa taikka teollisuuslaitoksessa tai leipomon erillisessä osastossa, niin myös leipomotuotteiden valmistus muussa liikkeessä, yrityksessä tai laitoksessa. Laki ei kuitenkaan koske kotitaloudessa tapahtuvaa leivän valmistamista, jota saman talouden jäsenet suorittavat omiksi tarpeikseen.

Tämän lain alaista työtä saa, jäljempänä 3, 4, 5 ja 7 §:ssä mainituin poikkeuksin, tehdä ainoastaan kello viiden ja kello kahdenkymmenenkahden välisenä aikana arkipäivinä, sunnuntain ja kirkollisen juhlapäivän edellisenä päivänä ei kuitenkaan myöhäisempään kuin kello kahdeksaantoista.

Sellaisessa tehtaassa taikka teollisuuslaitoksen tai leipomon erillisessä osastossa, jossa valmistetaan yksinomaan näkkileipää, keksejä tai muita niihin verrattavia tuotteita, saadaan tehdä työtä arkipäivinä kello viiden ja kello kahdenkymmenenkolmen välisenä aikana.

Jos 1 momentissa mainitun tuotannon tarkoituksenmukaisen järjestelyn tai jonkin pakottavan syyn vuoksi on tarpeen teettää työtä kello kahdenkymmenenkolmen ja viiden välisenä aikana, työneuvosto voi, milloin tehtaan taikka teollisuuslaitoksen tai leipomon erillisen osaston teknilliset laitteet ja työolot ovat sellaiset, ettei yötyön teettämisestä aiheudu työntekijöille erityistä haittaa tai vaaraa terveydelle, antaa siihen määräämillään ehdoilla luvan miespuolisten työntekijöiden osalta.

Milloin syntyy erimielisyyttä siitä, onko tuote sellaista kuin 1 momentissa tarkoitetaan, voidaan kysymys alistaa työneuvoston ratkaistavaksi.

Ruokaleivän juuritaikinan valmistajaa saadaan hänen suostumuksellaan pitää työssä sunnuntaisin tai muuna kirkollisena juhlapäivänä kello kahdeksantoista ja kello yhdeksäntoista välisenä aikana, kahden tai useamman tällaisen päivän sattuessa peräkkäin kuitenkin ainoastaan viimeisenä päivänä.

Työntekijälle, joka on suorittanut 1 momentissa tarkoitettua työtä, on maksettava korotettu palkka niin kuin työaikalaissa sunnuntaityöstä on säädetty.

Kun erityiset asianhaarat tekevät sen tarpeelliseksi, asianomainen ammattientarkastaja voi muussa kuin 3 §:n 2 momentissa tarkoitetussa tapauksessa hakemuksesta sallia tämän lain alaista työtä tilapäisesti tehtävän enintään kymmenenä määrättynä arkipäivän edellisenä yönä vuodessa.

Tässä pykälässä tarkoitetusta yötyöstä on työntekijälle maksettava vähintään sadalla prosentilla korotettu palkka.

Työaikalain 5 §:ssä mainitun säännöllisen työajan lisäksi olkoon työntekijää kuitenkin lupa hänen suostumuksellaan pitää ylityössä kauintaan 10 tuntia yhden viikon aikana sekä sanotun lain 6 §:ssä mainitun säännöllisen työajan lisäksi työntekijää, joka pääasiallisesti suorittaa leipomotyötä, kauintaan 30 tuntia kolmen viikon aikana, kuitenkin niin, ettei ylityötuntien määrä kalenterivuoden aikana nouse 100 suuremmaksi.

Tässä laissa säädetyt työajan rajoitukset eivät koske työaikalain mukaista hätätyötä.

Jokaisessa työpaikassa, jossa tehdään tämän lain alaista työtä, on työnantajan toimesta pidettävä sopivassa paikassa työntekijäin nähtävänä tämä laki sekä asianomaisen viranomaisen päätös siitä ehkä myönnetystä poikkeuksesta.

Tämän lain noudattamista valvovat ammattientarkastusviranomaiset.

10§

Työnantajaa tai leipomoliikkeen harjoittajaa, joka rikkoo tämän lain työaikaa koskevia säännöksiä taikka muusta syystä kuin maksukyvyttömyyden johdosta laiminlyö 4 §:n 2 momentissa tai 5 §:n 2 momentissa tarkoitetun korvauksen suorittamisen, rangaistakoon sakolla. Milloin rikkomus on tapahtunut ammattientarkastusviranomaisen huomautuksesta huolimatta tai asianhaarain ollessa muutoin raskauttavat, olkoon rangaistus vähintään kymmenen päiväsakkoa tai enintään kuusi kuukautta vankeutta.

Joka muutoin rikkoo tätä lakia tai sen nojalla annettuja määräyksiä, rangaistakoon enintään kahdellakymmenellä päiväsakolla.

Jos työnantajan edustaja havaitaan syypääksi tässä pykälässä mainittuun rikkomukseen eikä sitä samalla voida lukea työnantajan syyksi, rangaistakoon ainoastaan edustajaa.

11§

Tässä laissa mainitut rikkomukset on virallisen syyttäjän pantava syytteeseen, 4 §:n 2 momentissa ja 5 §:n 2 momentissa tarkoitetussa tapauksessa kuitenkin ainoastaan, milloin asianomistaja on ilmoittanut rikkomuksen syytteeseen pantavaksi.

12§

Tämän lain säännösten lisäksi on sen alaiseen työhön muilta osin sovellettava työaikalain säännöksiä.

13§

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1961, ja sillä kumotaan 19 päivänä heinäkuuta 1940 annettu leipomotyölaki (382/40).

Helsingissä 9. päivänä kesäkuuta 1961

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Ministeri
Eeli Erkkilä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.