539/1960

Annettu Helsingissä 30. päivänä joulukuuta 1960

Asetus kansaneläkeasetuksen muuttamisesta

Sosiaaliministerin esittelystä muutetaan 7 päivänä joulukuuta 1956 annetun kansaneläkeasetuksen (594/56) 22, 23 ja 40 §:t sekä 52 §:n 1 momentti ja 75 §, näistä 40 § sellaisena kuin se on muutettuna 30 päivänä joulukuuta 1959 annetussa asetuksessa (543/59), sekä lisätään asetukseen uusi 21 a § seuraavasti:

21a§

Kansaneläkelaitoksella on tasoitusrahasto perusosien muuttamista varten kansaneläkelain 63 §:n 2 momentin mukaisesti. Rahastoon siirretään vuotuinen ylijäämä ja siitä peitetään syntynyt alijäämä, ensimmäisen kerran vuoden 1961 tilinpäätöksessä. Rahastolle hyvitetään korkoa kaikkien sijoitusten keskikorkotuoton mukaan.

Perusosien muuttamista koskevissa vakuutusteknillisissä laskelmissa otetaan tasoitusrahaston määrä huomioon eläkelaitoksen tulona.

22§

Eläkelaitoksen tulee vuosittain ennen huhtikuun loppua lähettää sosiaaliministeriölle arvio kansaneläkelain 62 §:n 1 momentissa mainituista valtion seuraavana vuotena vastattavista tukiosista.

Eläkelaitoksen tulee vuonna 1965 ennen syyskuun loppua ja sen jälkeen viiden vuoden väliajoin tehdä sosiaaliministeriölle esitys kansaneläkelain 63 §:n 2 momentin mukaisesta perusosien muuttamisesta ja liittää esitykseen vakuutusteknilliset laskelmat. Valtioneuvosto vahvistaa perusosien määrät viisivuotiskautta edeltävän joulukuun 1 päivään mennessä.

Eläkelaitoksen on annettava 1 ja 2 momentissa tarkoitettujen arvioiden ja laskelmien tarkistamiseksi tarvittavat tiedot sosiaaliministeriölle.

23§

Eläkelaitoksen on lähetettävä ilmoitus kansaneläkelain 64 §:ssä tarkoitetun suorituksen määrästä, joka voi olla arvioon perustuva, sosiaaliministeriölle viimeistään viidentenä päivänä ennen eläkkeiden maksatusta. Sosiaaliministeriön tulee maksaa suoritus eläkelaitokselle viimeistään maksatusta edeltävänä päivänä.

Eläkelaitoksen tulee maksukuukautta seuraavan kuukauden aikana ilmoittaa sosiaaliministeriölle valtion osuus maksukuukautena maksetuista tukiosista sekä kunnille näiden osuus tukiosakustannuksista. Tilitykseen tehdään mahdolliset oikaisut siinä tilityksessä, joka oikaisun aiheuttavan asian käsittelyn päätyttyä ensiksi seuraa.

Valtion ja kuntien tulee suorittaa osuutensa maksukuukautta seuraavan toisen kuukauden 15 päivään mennessä.

40§

Jos vakuutettu, jonka ikänsä perusteella olisi suoritettava vakuutusmaksuja, on ollut tulovuoden tai sen osan aikana työkyvyttömäksi todettuna taikka on saanut vanhuudentukea, eläkelaitos toimittaa hänelle siitä todistuksen liitettäväksi veroilmoitukseen. Eläkelaitos voi myös lähettää todistuksen suoraan sen veropiirin verojohtajalle, johon vakuutetun kotikunta kuuluu.

Jos vakuutettu väittää, ettei hänelle työkyvyttömäksi todettuna tai vanhuudentukea saaneena ole määrättävä vakuutusmaksua, saadaan vakuutusmaksu jättää määräämättä vain 1 momentissa tarkoitetun todistuksen tai eläkelaitokselta hankitun lausunnon perusteella.

52§

Hautausavustusta koskeva hakemus on annettava vainajan asuinkunnan piiriasiamiehelle. Hakemukseen on liitettävä virkatodistus, josta käy ilmi vainajan, hänen leskensä ja puolisovainajansa henkilötiedot sekä näiden 16 vuotta nuoremmat lapset ja ottolapset.

75§

Kun valtion ja kuntien osuuksien velotukseen sisältyy aikaisemman kansaneläkelain, voimassa olevan kansaneläkelain aikaisempien säännösten, vanhuusavustuslain tai työkyvyttömyysavustuslain mukaisia lisäeläkkeitä, avustuksia ja tukiosia, sovelletaan velotukseen ja tilitykseen kansaneläkelain 88 §:n säännöksiä.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1961, kuitenkin niin, että asetuksen 23 §:n 2 ja 3 momenttia sovelletaan vasta 1 päivästä heinäkuuta 1962 lukien. Vuodelta 1961 ja vuoden 1962 ensimmäiseltä vuosipuoliskolta tehdään valtion ja eläkelaitoksen kesken tilitys maksukuukautta seuraavan kolmannen kuukauden 15 päivään mennessä ja tulee kunnan saman ajan kuluessa suorittaa eläkelaitokselle kustannusosuutensa.

Helsingissä 30. päivänä joulukuuta 1960

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Sosiaaliministeri
Vieno Simonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.