287/1960

Annettu Helsingissä 9. päivänä kesäkuuta 1960

Laki julkisesta notaarista

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

Kaupungissa tulee olla maistraatin tai, milloin kaupungissa ei ole maistraattia, järjestysoikeuden apuna julkinen notaari. Muualla kuin Helsingin kaupungissa voi julkisen notaarin virka olla yhdistetty muuhun maistraatin tai järjestysoikeuden virkaan, jonka haltijalta vaaditaan tuomarin virkaa varten säädetyt opinnäytteet. Jos maistraatin tai järjestysoikeuden yhteydessä on useampia julkisia notaareja, määräytyvät heidän tehtävänsä maistraatin tai järjestysoikeuden työjärjestyksen mukaan.

Kaupungissa, jossa ei ole maistraattia, on sen lisäksi mitä edellä on säädetty julkisena notaarina virkansa puolesta myös nimismies.

Muualla kuin kaupungissa ovat julkisia notaareja virkansa puolesta henkikirjoittaja, nimismies ja apulaisnimismies sekä kauppalassa lääninhallituksen määräyksestä myös järjestysoikeuden puheenjohtaja.

Julkisen notaarin, joka on kaupunkiin erityisesti asetettu, tulee olla suorittanut tuomarin virkaa varten säädetyt opinnäytteet, ja hänellä tulee lisäksi olla kokemusta käytännöllisissä lainopillisissa tehtävissä.

Julkisen notaarin on rehellisesti, huolellisesti ja puolueettomasti hoidettava tehtävänsä, eikä hän saa ilmaista, mitä hänelle on virassaan luottamuksellisesti uskottu, ellei hänellä lain mukaan ole siihen velvollisuutta.

Julkinen notaari on velvollinen pyynnöstä:

1) toimittamaan protesteja vekselilain ja shekkilain nojalla;

2) antamaan esitetyn selvityksen tai tiedossaan olevien seikkojen perusteella täysivaraisuustodistuksia, toistamaan oikeaksi allekirjoituksia ja jäljennöksiä asiakirjoista sekä antamaan todistuksia notaarille esitettyjen asiakirjojen sisällyksestä;

3) ottamaan pöytäkirjaan selityksiä oikeudellisista ja taloudellisista suhteista sekä antamaan myös kolmannelle pöytäkirjasta jäljennöksiä, jollei yleisten asiakirjojen julkisuudesta annetuista säännöksistä muuta johdu;

4) todistamaan, että viranomaisella tai henkilöllä on oikeus ryhtyä määrätynlaiseen virkatoimeen tahi että joku on määrätyssä virka-asemassa tai omaa määrätyn pätevyyden taikka on oikeudellisesti pätevä edustamaan toista;

5) olemaan todistajana läsnä talletuslokeron tai muun säilytyspaikan sulkemisessa taikka avaamisessa sekä sinetin asettamisessa tai sen poistamisessa; sekä

6) valvomaan arvontoja, toimittamaan obligaatioiden, osakkeiden tai muiden arvopapereiden arvontoja ja, milloin sopivasti käy päinsä, suorittamaan muitakin samanlaatuisia toimia.

Julkisen notaarin on lisäksi suoritettava ne muut tehtävät, jotka on erikseen laissa tai asetuksessa julkisen notaarin velvollisuudeksi säädetty.

Julkisella notaarilla on oikeus suorittaa notaarin tehtäviä myös virka-alueensa ulkopuolella. Protestin toimittamisesta on kuitenkin voimassa, mitä siitä on vekselilaissa ja shekkilaissa säädetty.

Julkisen notaarin antaman todistuksen tulee olla vahvistettu leimalla tai sinetillä.

Julkinen notaari ei saa ryhtyä toimenpiteeseen, joka kuuluu erityiselle viranomaiselle tai laitokselle, taikka jos asia on laadultaan sellainen, että julkisen notaarin toimenpidettä siinä ei voida pitää asianmukaisena. Notaari ei saa myöskään yhtyä toimenpiteeseen asiassa, jossa hän on osallisena, tai milloin erityinen seikka on olemassa, joka on omiaan horjuttamaan luottamusta hänen puolueettomuuteensa.

Julkisen notaarin toimituksista on, sen lisäksi mitä 4 §:n 1 momentin 3 kohdassa on säädetty, pidettävä pöytäkirjaa, jos niin pyydetään tai milloin asian laatu sitä vaatii tahi muualla laissa on niin säädetty. Muista toimituksista, lukuun ottamatta allekirjoitusten ja jäljennösten oikeaksi todistamista, on tehtävä merkintä ajanluvunmukaiseen asialuetteloon.

Ulkoasiainministeriön oikeudellisen osaston päälliköllä tai hänen määräämällään sanotun ministeriön virkamiehellä on myös oikeus ulkomaan viranomaista varten antaa tässä laissa tarkoitettuja todistuksia. Todistukset on vahvistettava ministeriön leimalla.

Julkisesta notaarista Suomen ulkomaanedustuksessa sekä eräiden viranomaisten velvollisuudesta julkisen notaarin ohella suorittaa määrättyjä tässä laissa tarkoitettuja tehtäviä on säädetty erikseen.

Tarkemmat määräykset tämän lain soveltamisesta annetaan asetuksella.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1961, ja sillä kumotaan muualla laissa tai asetuksessa olevat säännökset siltä osin kuin niissä on määrätty, että julkisen notaarin toimituksessa on todistajan oltava läsnä. Julkisesta notaarista julkisena kaupanvahvistajalla on kuitenkin voimassa, mitä siitä on erikseen säädetty.

Ennen tämän lain voimaantuloa on suoritettava ne toimenpiteet, jotka ovat tarpeen julkisen notaarin tehtävien hoidon järjestämiseksi tämän lain mukaisesti.

Helsingissä 9. päivänä kesäkuuta 1960

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Oikeusministeri
Antti Hannikainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.