238/1960

Annettu Helsingissä 20. päivänä toukokuuta 1960

Laki puolustustaloudellisesta suunnittelukunnasta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

Ne selvittely-, suunnittelu- ja järjestelytehtävät, jotka ovat tarpeen maan taloudellisen puolustusvalmiuden kehittämiseksi sekä väestön toimeentulon ja talouselämän turvaamiseksi sodan taikka sodan vaaran tahi maan ulkopuolella sattuneen sodan tai vaikutuksiltaan siihen verrattavan muun erityisen tapahtuman aiheuttamien poikkeuksellisten olojen aikana, kuuluvat puolustustaloudelliselle suunnittelukunnalle, mikäli niitä ei lailla tai asetuksella ole annettu muun viranomaisen asiaksi.

Suunnittelukunnan suoritettavaksi voidaan asetuksella antaa myös joidenkin, 1 momentissa tarkoitettujen päämäärien toteuttamiseksi tarpeellisten tehtävien toimeenpaneminen.

Suunnittelukunta on kauppa- ja teollisuusministeriön alainen.

Puolustustaloudelliseen suunnittelukuntaan kuuluu puheenjohtaja ja tarpeellinen määräjäseniä. Suunnittelukunnan puheenjohtajan ja jäsenet, joiden tulee olla maan talouselämään taikka valtion- tai kunnallishallintoon perehtyneitä henkilöitä, määrää valtioneuvosto neljäksi vuodeksi kerrallaan.

Suunnittelukunnalla on oikeus asettaa jaostoja ja muita toimielimiä sekä kutsua niitä varten suunnittelukuntaan lisäjäseniä.

Suunnittelukuntaan voidaan ottaa ylimääräisiä toimenhaltijoita ja tilapäisiä toimihenkilöitä.

Valtion ja kuntien viranomaiset ja laitokset ovat velvolliset antamaan toimialaltaan puolustustaloudellisen suunnittelukunnan työtään varten tarvitsemat tiedot sekä muutoinkin avustamaan suunnittelukuntaa.

Teollisuuslaitoksen omistajan tai haltijan ja muun elinkeinonharjoittajan tulee puolustustaloudellisen suunnittelukunnan kehoituksesta antaa ne tiedot henkilökunnasta, huoneistotiloista, koneista ja muista varusteista, tuotannosta ja tuotantokyvystä, sähkövoiman käytöstä, polttoaineista, raaka-aineista ja muista tarvikkeista, varastotiloista, ostoista, hankinnoista sekä muista seikoista, jotka ovat tarpeellisia suunnittelukunnan työtä varten.

Mikäli kunta joutuu puolustustaloudellista suunnittelukuntaa avustaessaan suorittamaan erityisiä kustannuksia vaativia tehtäviä tai töitä, on sille valtion varoista suoritettava niistä kohtuullinen korvaus.

Joka jättää määräajassa täyttämättä puolustustaloudellisen suunnittelukunnan 4 §:n nojalla antaman kehoituksen taikka vastoin parempaa tietoaan antaa virheellisen tiedon, rangaistakoon sakolla tai enintään vuoden vankeudella.

Tietoja, jotka on hankittu 3 tai 4 §:n nojalla tahi muutoin saatu puolustustaloudellisen suunnittelukunnan työn yhteydessä, ei suunnittelutyöhön osallistuva saa käyttää yksityiseksi hyödykseen eikä myöskään ilmaista sivullisille.

Suunnittelukunta voi määrätä, että tietojen tai selvitysten antajan on pidettävä antamansa tiedot ja selvitykset salassa.

Tarkemmat määräykset tämän lain täytäntöönpanosta ja soveltamisesta annetaan asetuksella.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 1960.

Helsingissä 20. päivänä toukokuuta 1960

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Kauppa- ja teollisuusministeri
Ahti Karjalainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.