324/1959

Annettu Helsingissä 17. päivänä heinäkuuta 1959

Liikennevakuutusasetus

Sosiaaliministerin esittelystä säädetään 26 päivänä kesäkuuta 199 annetun liikennevakuutuslain (279/59) nojalla:

Moottoriajoneuvoksi, jota tarkoitetaan liikennevakuutuslaissa, ei katsota:

1) perustyypiltään ulkopuolelta kävellen ohjattavaa työkonetta, jonka rakenteellinen nopeus, silloin kun sitä ei ohjata kävellen, on enintään 15 kilometriä tunnissa;

2) yksinomaan rautatie-, tehdas- tai muulla vastaavalla rajoitetulla alueella, jossa sivullisilla ei ole oikeutta oleskella, käytettävää konevoimaista tavaran siirtoon tarkoitettua laiturivaunua tai kuormauslaitetta, jonka rakenteellinen nopeus on enintään 30 kilometriä tunnissa;

3) tienrakennuskonetta, jonka rakenteellinen nopeus on enintään 10 kilometriä tunnissa;

4) leikkuupuimuria tai muuta siihen rinnastettavaa, rekisteröimisestä vapautettua maatilatalouden työkonetta traktoria lukuun ottamatta; eikä

5) moottoriajoneuvoasetuksen mukaan rekisteröimisestä vapautettua perävaunua, perärekeä tai hinattavaa laitetta.

Kun vakuutusyhtiölle on myönnetty liikennevakuutuslain 15 §:ssä mainittu toimilupa tai toimilupa on peruutettu taikka kun vakuutusyhtiön yhtiöjärjestykseen on vahvistettu muutos, joka koskee yhtiön harjoittaman liikennevakuutusliikkeen toimialaa taikka keskinäisen yhtiön osakkaaksi hyväksymisen ehtoja, on siitä sosiaaliministerin toimesta viipymättä ilmoitettava kaikille moottoriajoneuvorekisteriä pitäville viranomaisille sekä julkaistava tiedonanto virallisessa lehdessä.

Vakuutusyhtiön hakemuksesta suoritettu toimiluvan peruutus ja 1 momentissa mainittu yhtiöjärjestyksen muutos tulevat voimaan sen kalenterivuoden alusta, joka ensiksi alkaa kuuden kuukauden kuluttua sen jälkeen, kun peruutusta tai muutosta koskeva hakemus on tehty.

Liikennevakuutusyhtiö älköön kieltäytykö antamasta ja voimassa pitämästä siltä haettua vakuutusta, jos vakuutus koskee sellaista moottoriajoneuvoa, jota varten yhtiöllä toimilupansa ja vahvistetun yhtiöjärjestyksensä mukaan on oikeus myöntää vakuutus.

Liikennevakuutuksesta, jonka johdosta vakuutusyhtiö ei ole tiettynä aikana joutunut suorittamaan vahingonkorvausta tai onka johdosta se samana aikana on joutunut suorittamaan korvausta muilla kuin liikennevakuutuslain 8 §:ssä mainituilla perusteilla, vakuutusyhtiön on annettava maksualennusta en mukaan kuin sosiaaliministeri siitä tarkemmin määrää, kuitenkin enintään viisikymmentä sadalta vakuutusmaksusta.

Jos vakuutus on tarkoitettu myönnettäväksi moottoriajoneuvon omistajalle määrättä ajoneuvoa varten siten, että se ajoneuvon omistusoikeuden vaihtuessa katsotaan uuden omistajan vakuutukseksi, on sosiaaliministerillä sen estämättä, mitä 2 momentissa on säädetty, oikeus määrätä, onko ja minkälainen maksualennus tästä vakuutuksesta annettava.

Vakuutusmaksua, jota ei ole suoritettu määräaikana, saadaan korottaa 10 prosentilla. Korotuksen ulosmittauksesta on voimassa, mitä vakuutusmaksun ulosmittauksesta on säädetty.

Liikennevakuutuksen yleisistä vakuutusehdoista ja niihin tehdyistä muutoksista on liikennevakuutusyhdistyksen tai vakuutusyhtiön viimeistään kuukautta ennen niiden käytäntöön ottamista kirjallisesti ilmoitettava sosiaaliministeriölle. Ministeriön tehtävänä on valvoa, että vakuutusehdot ovat liikennevakuutuslain mukaiset.

Liikennevakuutusyhtiöllä on oikeus maksaa asiamiespalkkiota enintään viisi sadalta kulloinkin suoritettavasta vakuutusmaksusta, Yhtiöllä ei ole oikeutta tämän lisäksi antaa asiamiehelleen liikennevakuutuksen perusteellä muita etuja lukuun ottamatta hankintakilpailun perusteella jaettavia tavanomaisia palkintoja.

Liikennevakuutusyhtiöt eivät saa toimia toistensa asiamiehinä.

Liikennevakuutuslain 15 §:n mukaisesti otetusta liikennevakuutuksesta on toimitettava rekisteriin merkittävien moottoriajoneuvojen osalta todistus sille viranomaiselle, jona pitämään moottoriajoneuvorekisteriin ajoneuvo merkitään.

Moottoriajoneuvorekisteriä pitävän viranomaisen on viipymättä toimitettava 1 momentissa mainittu todistus takaisin asianomaiselle vakuutusyhtiölle:

1) kun ajoneuvo poistetaan rekisteristä;

2) kun ajoneuvon omistaja siirtäessään vakuutuksensa toiseen yhtiön esittää entisen vakuutusyhtiön kirjallisen ilmoituksen vakuutussopimuksen päättymisestä ja samalla antaa todistuksen vakuutuksen ottamisesta toisessa yhtiössä;

3) kun rekisteriviranomainen on saanut ajoneuvon entiseltä omistajalta ajoneuvon luovutuksesta sellaisen ilmoituksen, joka on merkittävä rekisteriin; tai

4) kun viranomaiselle omistajan vaihtumisesta rekisteriin ilmoitettaessa annetaan todistus uuden vakuutuksen ottamisesta.

Vakuutusyhtiölle palautettavaan todistukseen on rekisteriviranomaisen merkittävä 2 momentin 1 kohdassa mainituissa tapauksissa, milloin ajoneuvo poistettiin rekisteristä, sekä 3 ja 4 kohdassa mainituissa tapauksissa, milloin ajoneuvon omistusoikeus siirtyi uudelle omistajalle.

Jollei moottoriajoneuvoa varten myönnetty liikennevakuutus ole ollut voimassa omistusoikeuden alkamispäivästä lähtien, tulee rekisteriviranomaisen ajoneuvoa rekisteröidessään lähettää siitä ilmoitus liikennevakuutusyhdistykselle hyvikkeen määräämistä varten ajoneuvon vakuuttamatta olon ajalta. Ilmoitusta ei kuitenkaan ole lähetettävä, jos uuden vakuutuksen voimassaolo on alkanut kolmenkymmenen päivän kuluessa rekisteriin merkityn omistusoikeuden vaihtumisesta.

Sen, joka ulkomailta tuo maahan tilapäistä käyttöä varten moottoriajoneuvon, tulee, jollei sen Suomessa käyttämisen varalta ole otettu vakuutusta eikä liikennevakuutusyhdistys ole liikennevakuutuslain 15 §:n 2 momentin mukaisesti sitoutunut vastaamaan sen täällä aiheuttamasta liikennevahingosta, tulliviranomaisen välityksellä ottaa mainitun lainkohdan mukainen liikennevakuutus. Tulliviranomaiselle on samalla, mikäli liikennevakuutusyhdistys ei ole toisin ilmoittanut, suoritettava vakuutusmaksu siltä ajalta, jona ajoneuvoa on tarkoitus käyttää täällä liikenteessä.

Kun tällainen ajoneuvo viedään maasta, on lähtöpaikkakunnan tulliviranomaiselle esitettävä selvitys siitä, että vakuutusmaksu ajoneuvon koko maassaoloajalta on suoritettu. Jollei tällaista selvitystä voida esittää, älköön ajoneuvoa vietäkö maasta, ennen kuin puuttuva maksu on tulliviranomaiselle suoritettu tai selvitys sen suorittamisesta esitetty.

Milloin liikennevakuutusyhdistys on sitoutunut vastaaman maahan tilapäistä käyttöä varten tuodun ajoneuvon aiheuttamasta vahingosta, on sen toimitettava tästä ilmoitus sosiaaliministeriölle edelleen tullihallitukselle tiedoitettavaksi. Ilmoituksesta tulee käydä selville ne seikat, joiden nojalla tulliviranomainen voi todeta, ettei ajoneuvon omistajalla ole vakuuttamisvelvollisuutta.

Tarkemmat määräykset tulliviranomaiselle tämän pykälän mukaan kuuluvista tehtävistä antaa tullihallitus.

Valtiota edustaa valtion omistaman moottoriajoneuvon aiheuttamaa liikennevahinkoa koskevissa asioissa valtion tapaturmatoimisto. Milloin vahinko kuitenkin on pieni ja sillä viranomaisella, jonka hallinnassa ajoneuvo on, on määräraha tarkoitukseen käytettävänä, voi viranomainen, jos korvauksesta on sovittu, itse korvata vahingon.

10§

Sosiaaliministeriön asiana on määrätä henkilövahingon tai kuoleman johdosta suoritettavan jatkuvan korvauksen asemesta maksettavan kertakaikkisen korvauksen laskemisperusteet.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1960.

Helsingissä 17. päivänä heinäkuuta 1959

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Sosiaaliministeri
Vieno Simonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.