205/1959

Annettu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 1959.

Laki tapaturmavakuutuslain 53 §:n muuttamisesta.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 20 päivänä elokuuta 1948 annetun tapaturmavakuutuslain (608/48) 53 §, sellaisena kuin se on 17 päivänä tammikuuta 1953 annetussa laissa (15/58), näin kuuluvaksi:

53 §.

Joka ei tyydy vakuutuslaitoksen antamaan päätökseen, saa hakea siihen muutosta vakuutusoikeudelta kirjallisella valituksella viimeistään kolmantenakymmenentenä päivänä ennen kello kahtatoista sen päivän jälkeen, jona valittaja on saanut tiedon vakuutuslaitoksen päätöksestä.

Vakuutusmaksun ulosmittausta koskeva valitus, joka tehdään sillä perusteella, että maksuunpano on ollut lain tai sopimuksen vastainen, on annettava vakuutusoikeudelle viimeistään kolmantenakymmenentenä päivänä ennen kello kahtatoista ulosmittauksen toimittamisesta. Muutoin noudatettakoon, mitä verojen ja yleisten maksujen ulosmittauksesta on erikseen säädetty.

Joka ei tyydy vakuutusoikeuden päätökseen, mikäli on kysymys siitä, oikeuttaako ruumiinvamma, sairaus tai kuolema tämän lain mukaiseen korvaukseen, tahi siitä, kenen on korvaus suoritettava, taikka 2 momentissa mainitussa asiassa annettuun päätökseen, milloin ulosmitattujen vakuutusmaksujen määrä ylittää kaksikymmentätuhatta markkaa, saa hakea siihen muutosta korkeimmalta oikeudelta viimeistään kuudentenakymmenentenä päivänä ennen kello kahtatoista sen päivän jälkeen, jona valittaja on saanut tiedon vakuutusoikeuden päätöksestä. Vakuutusoikeuden 6 §:n 2 kohdassa tarkoitetun henkilön oikeutta huoltoeläkkeeseen koskeva päätös on lopullinen, ei kuitenkaan siltä osalta, kuin on kysymys 1–5 §:ssä säädetyistä korvattavuuden edellytyksistä.

Jos vakuutusoikeuden päätöstä ei muuteta, on korkeimman oikeuden päätös kirjoitettava valituskirjalle, joka siihen liitettyine kappaleineen vakuutusoikeuden päätöstä on annettava valittajalle takaisin.

Oikeudesta toimittaa valituskirja vakuutusoikeudelle ja korkeimmalle oikeudelle postitse tai lähetin välityksellä on erikseen säädetty.

Jollei valituksen yhteydessä muuta näytetä, katsotaan valittajan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä sen päivän jälkeen, jona päätös on vakuutuslaitoksesta tai vakuutusoikeudesta hänen ilmoittamallaan osoitteella varustettuna pantu postiin.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 1959.

Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 1959

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen.

Oikeusministeri
Antti Hannikainen.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.