170./1958

Annettu Helsingissä 18 päivänä huhtikuuta 1958.

Laki eräiden suoritusten maksamisesta elinkustannusindeksin perusteella tarkistettuina.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §.

Ne palkkaukset, palkkiot, eläkkeet ja muut suoritukset, joita jäljempänä 2, 3, 4, 8 ja 9 §:ssä tarkoitetaan, maksetaan elinkustannusindeksin nousun perusteella siten tarkistettuina, kuin tässä laissa säädetään.

Elinkustannusindeksillä tarkoitetaan sitä virallista elinkustannusindeksiä, jossa vuoden 1951 lokakuun elinkustannukset on merkitty pisteluvulla 100.

2 §.

Tämän lain mukaan tarkistetaan seuraavat palkkaukset ja palkkiot:

1) valtion viran tai toimen haltijain palkkauksesta 22 päivänä joulukuuta 1942 annetun lain 3 §:ssä säädetyt peruspalkat ja ikälisät sekä saman lain 6 §:ssä säädetyt sopimuspalkat;

2) valtion viran tai toimen haltijain palkkauksesta 19 päivänä tammikuuta 1943 annetun asetuksen 12 §:ssä säädetyt kalliinpaikanlisät;

3) valtion ylimääräisistä toimenhaltijoista ja tilapäisistä toimihenkilöistä 8 päivänä joulukuuta 1949 annetun asetuksen 4 §:ssä säädetyt vuosipalkkiot ja ikälisät;

4) valtion tilapäisille toimihenkilöille valtion ylimääräisistä toimenhaltijoista ja tilapäisistä toimihenkilöistä 8 päivänä joulukuuta 1949 annetun asetuksen 13 §:n mukaisesti määrätyt tai vahvistetut palkkiot;

5) oman kehityksensä vuoksi valtion palveluksessa oleville harjoittelijoille, joita ei ole määrätty ylimääräiseen toimeen ja jotka eivät ole työ- tai oppisopimussuhteessa valtioon ja joilla tehtävä ei ole sivutoimena, suoritettavat palkkiot;

6) valtion oppikouluissa, Jyväskylän kasvatusopillisessa korkeakoulussa, Oulun opettajakorkeakoulussa, väliaikaisissa opettajakorkeakouluissa, kansakoulunopettajaseminaareissa, kuuromykkäin- ja sokeainkouluissa, valtion maataloudellisissa ja teknillisissä oppilaitoksissa, merenkulkuoppilaitoksissa, valtion keskusammattikouluissa sekä valtion ammattikoulukodissa suoritettavat tunti- ja ylituntipalkkiot;

7) kansakoululaitoksen kustannuksista 8 päivänä kesäkuuta 1926 annetun lain 7, 9, 10, 11, 14 ja 21 §:ssä säädetyt peruspalkat, ikälisät ja palkkiot; sekä

8) ylimääräisistä virastotöistä 29 päivänä heinäkuuta 1949 annetun asetuksen 6 §:ssä säädetyt palkkiot.

3 §.

Tämän lain mukaan tarkistetaan seuraavat eläkkeet:

1) virkamieseläkkeistä 30 päivänä syyskuuta 1950 annetun lain mukaiset eläkkeet;

2) upseerien, aliupseerien ja lentomestarien oikeudesta eläkkeeseen 30 päivänä syyskuuta 1950 annetun lain mukaiset eläkkeet;

3) kansakoululaitoksen kustannuksista 8 päivänä kesäkuuta 1926 annetun lain 28 §:n mukaiset eläkkeet ja elinkautiset apurahat;

4) ylimääräisten toimenhaltijain eläkkeistä 30 päivänä syyskuuta 1950 annetun asetuksen mukaiset eläkkeet;

5) valtion työntekijäin eläkkeistä 30 päivänä syyskuuta 1950 annetun asetuksen mukaiset eläkkeet;

6) eräiden valtion varoista suoritettavien eläkkeiden järjestelystä 29 päivänä joulukuuta 1956 annetun lain mukaisesti järjestetyt eläkkeet;

7) valtion viran tai toimen haltijain perhe-eläkevakuutuksesta 29 päivänä kesäkuuta 1951 annetun lain mukaiset perhe-eläkkeet;

8) valtion virkamiesten perhe-eläkkeistä ja hautausavusta 28 päivänä joulukuuta 1956 annetun lain mukaiset perhe-eläkkeet;

9) ylimääräiset eläkkeet;

10) korvauseläkkeiden järjestelystä 28 päivänä joulukuuta 1956 annetun lain mukaisesti järjestetyt korvauseläkkeet; sekä

11) tasavallan presidentin eläkeoikeudesta 3 päivänä helmikuuta 1956 annetun lain mukaiset eläkkeet.

4 §.

Tämän lain mukaan tarkistetaan 2 ja 3 §:ssä mainittujen palkkausten, palkkioiden ja eläkkeiden lisäksi seuraavat muut suoritukset:

1) Suomen Akatemiasta ja valtion apurahoista korkeimman hengenviljelyn edistämiseksi 3 päivänä lokakuuta 1947 annetun lain 6, 9, 14 ja 20 §:ssä säädetyt apurahat;

2) valtion virkamiesten perhe-eläkkeistä ja hautausavuista 28 päivänä joulukuuta 1956 annetun lain mukaiset hautausavut; sekä

3) toukokuun 28 päivänä 1948 annetun sotilasvammalain mukaiset korvaukset.

5 §.

Tämän lain mukainen tarkistus lasketaan perusarvosta.

Perusarvona pidetään kunkin tarkistettavan palkkauksen, palkkion, eläkkeen tai muun suorituksen osalta sitä rahamäärää, jonka suuruisena se tämän lain soveltamisen alkaessa on maksettava.

Jos perusarvo tämän lain soveltamisaikana muuttuu, pidetään perusarvoa muuttuneessa muodossaan uutena perusarvona muutoksen voimaantulosta alkaen.

6 §.

Elinkustannusindeksin nousun perusteella tarkistetaan tässä laissa tarkoitetut palkkaukset, palkkiot ja eläkkeet sekä muut suoritukset, siten kuin 2 momentissa tarkemmin säädetään, määrällä, joka vastaa kahtakolmasosaa elinkustannusindeksin noususta.

Elinkustannusindeksin noustua:

1) pistelukuun 130 tarkistus on neljä prosenttia;

2) pistelukuun 136 tarkistus korotetaan seitsemäksi prosentiksi;

3) pistelukuun, joka on neljä ja puoli prosenttia suurempi kuin pisteluku 136, korotetaan edellä 2 kohdassa mainittu tarkistuksen määrää osoittava prosenttiluku kolmella; sekä

4) pistelukuun, joka on neljä ja puoli prosenttia suurempi kuin se pisteluku, jonka perusteella edellinen tarkistaminen toimitettiin, korotetaan edellisen tarkistuksen määrää osoittava prosenttiluku kolmella.

Tämän lain nojalla annetun tarkistuspäätöksen noudatettavana ollessa maksetaan tässä laissa tarkoitetut palkkaukset, eläkkeet ja muut suoritukset sen suuruisina, kuin perusarvon ja tarkistuksen yhteismäärä on sanotun päätöksen mukaan.

7 §.

Valtioneuvoston on tehtävä tarkistuksesta päätös sen kalenterikuukauden aikana, jona julkaistu elinkustannusindeksi on noussut johonkin 6 §:ssä tarkoitetuista tarkistuspisteistä.

Palkkausten, palkkioiden ja eläkkeiden sekä muiden suoritusten tarkistukset tulevat voimaan tarkistuspäätöksen antamista seuraavan kalenterikuukauden alusta.

8 §.

Jos muulle kuin valtion viran tai toimen tahi ylimääräisen toimen haltijalle maksettava palkkaus, joka kokonaan tai osaksi maksetaan valtion varoista, lain mukaan määräytyy valtion virkojen tai toimien jonkin palkkausluokan peruspalkan, ikälisän tai kalliinpaikanlisän mukaisesti, on tällaisena peruspalkkana, ikälisänä tai kalliinpaikanlisänä tämän lain nojalla annetun tarkistuspäätöksen noudatettavana ollessa pidettävä sanotulla päätöksellä tarkistettua peruspalkkaa, ikälisää tai kalliinpaikanlisää.

9 §.

Jos muulle kuin valtion viran tai toimen tahi ylimääräisen toimen haltijalle maksettava eläke, joka kokonaan tai osaksi maksetaan valtion varoista, lain mukaan määräytyy valtion virkojen tai toimien jossakin palkkausluokassa suoritettavan eläkkeen mukaisesti, maksetaan tällainen eläke siltä ajalta, jona tämän lain nojalla annettu tarkistuspäätös on noudatettavana, samoin tarkistettuina kuin 3 §:n 1 kohdassa tarkoitetut eläkkeet.

10 §.

Tämän lain nojalla maksettavat palkkausten, eläkkeiden ja muiden suoritusten perusarvon ja tarkistuksen yhteismäärät voidaan maksamista varten tasoittaa, sen mukaan kuin valtioneuvosto määrää.

11 §.

Valtioneuvostolla on valta määrätä, että tässä laissa tarkoitetut palkkaukset, eläkkeet ja muut suoritukset maksetaan senkin jälkeen, kun tämän lain soveltamisaika on päättynyt tai sen mukainen tarkistaminen on sitä ennen lakannut, siten tarkistettuina, kuin tämän lain nojalla viimeksi annetussa tarkistuspäätöksessä on määrätty.

12 §.

Valtioneuvoston tämän lain 11 §:n nojalla antama päätös on viipymättä ilmoitettava eduskunnan puhemiehelle, jonka on saatettava se eduskunnan tietoon heti tahi, jollei eduskunta ole koolla, niin pian kuin se on kokoontunut, ja on se kumottava, jos eduskunta niin päättää.

13 §.

Tarkempia määräyksiä tämän lain soveltamisesta antaa tarvittaessa valtioneuvosto.

14 §.

Tätä lakia sovelletaan 1 päivästä huhtikuuta 1958 lukien vuoden 1958 loppuun, kuitenkin siten, että jos työehtosopimuksiin perustuva työpalkkojen tarkistaminen samalla tavalla, kuin 6 §:ssä on säädetty, ennen vuoden 1958 päättymistä yleensä lakkaa, lakkaa myös tämän lain mukainen tarkistaminen samasta ajankohdasta alkaen. Lakkaamisen toteaa valtioneuvosto päätöksellään.

Tätä lakia sovelletaan myös siten; että 7 §:ssä tarkoitettu valtioneuvoston päätös siitä tarkistuksesta, joka 6 §:n mukaan on toimitettava elinkustannusindeksin noustua pistelukuun 130, on tehtävä neljäntoista päivän kuluessa tämän lain voimaantulosta sekä että valtioneuvoston mainittua tarkistuspäätöstä 7 §:n 2 momentin estämättä on sovellettava 1 päivästä huhtikuuta 1958 lukien.

Tämä laki kumoaa:

1) kunnan kätilöistä 31 päivänä maaliskuuta 1944 annetun lain 7 §:n sellaisena kuin se on 5 päivänä maaliskuuta 1948 annetussa laissa (182/48);

2) kunnallisista terveyssisarista 31 päivänä maaliskuuta 1944 annetun lain 18 §:n, sellaisena kuin se on 5 päivänä maaliskuuta 1948 annetussa laissa (181/48);

3) evankelis-luterilaisten hiippakuntien arkkipiispan ja piispain palkkauksesta ja eläkeoikeudesta 27 päivänä huhtikuuta 1928 annetun lain 1 §:n 4 momentin, sellaisena kuin se on 20 päivänä huhtikuuta 1951 annetussa laissa (217/51);

4) valtioneuvoston jäsenten palkkiosta 6 päivänä toukokuuta 1955 annetun lain (229/55) 2 §:n;

5) edustajanpalkkiosta 3 päivänä huhtikuuta 1947 annetun lain 1 §:n 3 momentin, sellaisena kuin se on 27 päivänä huhtikuuta 1956 annetussa laissa (233/56);

6) toukokuun 28 päivänä 1948 annetun sotilasvammalain 44 §:n 2 momentin, sellaisena kuin se on 7 päivänä heinäkuuta 1950 annetussa laissa (359/50); sekä

7) kansakoululaitoksen viranhaltijain palkkauksesta ja eläkkeistä 1 päivänä heinäkuuta 1957 annetun lain (248/57) 42 §:n ja 48 §:n 3 momentin.

Helsingissä 18 päivänä huhtikuuta 1958.

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen.

Valtiovarainministeri
Lauri Hietanen.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.