15/1958

Annettu Helsingissä 17. päivänä tammikuuta 1958

Laki tapaturmavakuutuslain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 20 päivänä elokuuta 1948 annetun tapaturmavakuutuslain (608/48) 53 §, 3 momentti sellaisena kuin se on 1 päivänä kesä kuuta 1951 annetussa laissa (330/51), sekä lisätään sanottuun lakiin uusi 54 a § seuraavasti:

53§

Joka ei tyydy vakuutuslaitoksen antamaan päätökseen, saa hakea siihen muutosta vakuutusoikeudelta kirjallisella valituksella viimeistään kolmantenakymmenentenä päivänä ennen kello kahtatoista sen päivän jälkeen, jona valittaja on saanut tiedon vakuutuslaitoksen päätöksestä.

Vakuutusmaksun ulosmittausta koskeva valitus, joka tehdään sillä perusteella, että maksuunpano on ollut lain tai sopimuksen vastainen, on toimitettava vakuutusoikeudelle viimeistään kolmantenakymmenentenä päivänä ennen kello kahtatoista ulosmittauksen toimittamisesta. Muutoin noudatettakoon, mitä verojen ja yleisten maksujen ulosmittauksesta on erikseen säädetty.

Joka ei tyydy vakuutusoikeuden päätökseen, mikäli on kysymys siitä, oikeuttaako ruumiinvamma, sairaus tai kuolema tämän lain mukainen korvaukseen, tahi siitä, kenen on korvaus suoritettava, taikka 2 momentissa mainitussa asiassa annettuun päätökseen, milloin ulosmitattujen vakuutusmaksujen määrä ylittää kaksikymmentätuhatta markkaa, saa hakea siihen muutosta korkeimmalta oikeudelta viimeistään kuudentenakymmenentenä päivänä ennen kello kahtatoista sen päivän jälkeen, jona valittaja on saanut tiedon vakuutusoikeuden päätöksestä. Vakuutusoikeuden 6 §:n 2 kohdassa tarkoitetun henkilön oikeutta huoltoeläkkeeseen koskeva päätös on lopullinen, ei kuitenkaan siltä osalta, kuin on kysymys 1―5 §:ssä säädetyistä korvattavuuden edellytyksistä.

Oikeudesta toimittaa valituskirja vakuutusoikeudelle postitse tai lähetin välityksellä on erikseen säädetty.

Jollei valituksen yhteydessä muuta näytetä, katsotaan valittajan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä sen päivän jälkeen, jona päätös on vakuutuslaitoksesta tai vakuutusoikeudesta hänen ilmoittamallaan osoitteella varustettuna pantu postiin.

54a§

Niiden asioiden käsittelyä varten, joihin tätä lakia on sovellettava, on vakuutusoikeudessa siitä annetussa laissa tarkoitettuina maallikkojäseninä kaksi työnantaja- ja kaksi työntekijäjäsentä sekä tarpeellinen määrä varajäseniä. Näiden tulee olla työeloihin perehtyneitä, ja osallistuu heistä vakuutusoikeuden istuntoon samanaikaisesti yksi työnantaja- ja yksi työntekijäjäsen.

Työnantaja- ja työntekijäjäsenet sekä varajäsenet määrää valtioneuvosto sosiaaliministeriön esityksestä kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Heidän määräämistään varten on asianomaisille työnantajain ja työntekijäin edustavimmille keskusjärjestöille annettava tilaisuus tehdä omalta kohdaltaan ehdotuksensa, jonka tulee käsittää kaksi kertaa niin monta ehdokasta kuin jäseniksi ja varajäseniksi tarvitaan.

Maallikkojäsenten tulee osallistua käsittelyyn, jos asiassa on kysymys siitä, oikeuttaako ruumiinvamma, sairaus tai kuolema, tämän lain mukaiseen korvaukseen, tai jos vakuutusoikeudesta annetussa laissa niin on erikseen säädetty.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 1958.

Helsingissä 17. päivänä tammikuuta 1958

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Sosiaaliministeri
Heikki Waris

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.