385/1957

Annettu Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 1957.

Laki leimaverolain muuttamisesta.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 6 päivänä elokuuta 1943 annetun leimaverolain 10 §:n ajokorttia ja kuljettajatutkintotodistusta koskevat kohdat, sellaisina kuin ne ovat 8 päivänä kesäkuuta 1956 annetussa laissa (332/56), ja 12 §:n 39 kohta, sellaisena kuin se on 15 päivänä joulukuuta 1950 annetussa laissa (597/50), sekä lisätään 10 §:ään uudet autokoulunopettajakorttia, autokoulunpitolupaa, koenumerotodistusta, opetuslupaa ja tyyppikatsastustodistusta koskevat kohdat ja 14 §:ään, sellaisena kuin se on 8 päivänä kesäkuuta 1956 annetussa laissa, uusi, ilmoitusta moottoriajoneuvorekisteriin koskeva kohta seuraavasti:

10 §.

Seuraavat toimituskirjat tai viranomaiselle esitettyyn asiakirjaan merkityt lupatodistukset, mikäli ne eivät ole leimaverosta vapaat, on 6 ja 8 §:ssä säädetyn leiman sijasta varustettava leimalla seuraavin määrin:

Ajokortti, muun moottoriajoneuvon kuin traktorin tai kevyen moottoripyörän kuljettamiseen: poliisilaitoksen antama 2 500 markkaa ja nimismiehen antama 2 350 markkaa. Ajokortti traktorin tai kevyen moottoripyörän kuljettamiseen: poliisilaitoksen antama 600 markkaa ja nimismiehen antama 500 markkaa. Kun henkilölle, jolla on auton tai moottoripyörän ajokortti, myönnetään oikeus muunlaisen auton tai moottoripyörän kuljettamiseen, varustettakoon sellainen ajokorttiin kirjoitettava lisäys: poliisilaitoksen antama 1 200 markan ja nimismiehen antama 1 100 markan leimalla.


Autokoulunopettajakortti: poliisilaitoksen antama 1 200 markkaa ja nimismiehen antama 1 100 markkaa.

Autokoulunpitolupa:

a) milloin opetusta saadaan antaa vain moottoripyörä- ja traktoriajokortin saantia varten, maalaiskunnassa 15 000 markkaa ja muualla 25 000 markkaa; sekä

b) milloin opetusta saadaan antaa auton ja muun moottoriajoneuvon ajokortin saantia varten, maalaiskunnassa 30 000 markkaa ja muualla 50 000 markkaa.


Koenumerotodistus, lääninhallituksen antama, 10 000 markkaa vuodelta, jos se oikeuttaa ainoastaan moottoripyörän kuljettamiseen, muutoin 20 000 markkaa.

Kuljettajatutkintotodistus, moottoriajoneuvojen katsastusmiehen antama:

a) auton ammattiajokorttia
varten            3 500 markkaa;
b) auton yksityisajokorttia
tai yleensä moottoripyö-
rän kuljettamiseen oi-
keuttavaa ajokorttia
taikka auton ajokorttiin
merkittävää lisäystä tai
ajolupaa varten        2 500 markkaa;
c) kevyen moottoripyörän
kuljettamiseen oikeutta-
vaa ajokorttia tahi moot-
toripyörän ajokorttin
tehtävää lisäystä varten   1 800 markkaa;
d) traktoriajokorttia varten 1 000 markkaa.

Opetuslupa, kuljettajaopetuksen antamista varten:

a) milloin opetusta annetaan autolla: poliisilaitoksen antama 1 200 markkaa ja nimismiehen antama 1 100 markkaa; sekä

b) milloin opetusta annetaan muulla moottoriajoneuvolla: poliisilaitoksen antama 600 markkaa ja nimismiehen antama 550 markkaa.


Tyyppikatsastustodistus, moottoriajoneuvojen katsastusmiehen antama:

a) auton tai sen alustan   10 000 markkaa;
b) muun moottoriajoneuvon
tai moottorikäyttöisen
laitteen            5 000 markkaa;
sekä milloin tyyppikat-
sastuksen yhteydessä an-
netaan auton akseli- ja
kokonaispainojen vahvis-
tus, lisäksi          3 000 markkaa.

12 §.

Leimaverosta ovat vapaat toimituskirjat:


39) ajokortti, joka annetaan invalidipyörän kuljettamista varten taikka henkilölle, jolla on ulkomailla annettu ajokortti ja joka ulkoasiainministeriön antaman todistuksen mukaan kuuluu lähetystön tai sellaisen konsulinviraston, jonka päällikkönä on lähetetty konsuli, tahi niihin verrattavan ulkomaisen edustuston henkilökuntaan.

14 §.

Jäljempänä mainituista asiakirjoista ilmoituksista ja voitoista, mikäli ne eivät ole leimaverosta vapaat, peritään leimavero seuraavin määrin:


Ilmoitus moottoriajoneuvorekisteriin:

1) kun moottoriajoneuvo rekisteröidään, autosta tai yli 50 kilon painoisesta moottoripyörästä 1 000 markkaa ja muusta moottoriajoneuvosta sekä perävaunusta 500 markkaa;

2) kun rekisteriin tehtyä merkitää muutetaan, 500 markkaa. Ilmoituksen perusteella annettavasta rekisteriotteesta tai siihen tehtävästä muutoksesta sekä ilmoituksesta, joka koskee vain ajoneuvon omistajan tai haltijan osoitten muutosta, ei ole suoritettava leimaveroa.Tämä laki tulee voimaan 9 päivänä joulukuuta 1957.

Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 1957.

Tasavallan Presidentti
URHO KEKKONEN.

Valtiovarainministeri
Lauri Hietanen.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.