299/1957

Annettu Helsingissä 2 päivänä syyskuuta 1957.

Laki leimaverolain muuttamisesta.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 6 päivänä elokuuta 1943 annetun leimaverolain (662/43) 14 §:n vekseliä koskeva kohta, sellaisena kuin se on 8 päivänä kesäkuuta 1956 annetussa laissa (332/56), sekä 38, 45 ja 47 § ja lisätään lain 57 §:ään, sellaisena kuin se on 15 päivänä joulukuuta 1950 annetussa laissa (597/50), uusi 2 momentti seuraavasti:

14 §

Jäljempänä mainituista asiakirjoista, ilmoituksista ja voitoista, mikäli ne eivät ole leimaverosta vapaat, peritään leimavero seuraavin määrin:


Vekseli, olkoonpa vekselinantajan itsensä taikka jonkun muun maksettavaksi asetettu, kultakin täydeltä 100 markalta:

enintään 3 kuukauden ajaksi tehty, 20 penniä;

enintään 6 kuukauden ajaksi tehty, 40 penniä; sekä

yli 6 kuukauden ajaksi tehty, 60 penniä.

Vekseli, sekä Suomessa että ulkomailla asetettu, on edellä säädetyllä leimalla varustettava, ennen kuin se täällä hyväksyttäväksi tai maksettavaksi esitetään tahi toiselle annetaan tai siirretään.

Kun vekseli, joka on 1 momentin mukaan leimattu, kiinnityksen tai maksun saamiseksi tuodaan oikeuteen taikka alusrekisteri- tai ulosottoviranomaiselle, on sen leimalla varustamisesta noudatettava, mitä jäljempänä velkakirjasta säädetään.


38 §.

Obligatio, joka Suomessa annetaan, on sitä ennen varustettava leimalla, jonka määrä on 60 penniä kultakin täydeltä tai alkavalta 100 markalta.

45 §

Velkakirja tai muu saamistodiste on, kun se kiinnityksen tai maksun saamiseksi tuodaan oikeuteen taikka alusrekisteri- tai ulosottoviranomaiselle, leimattava sen pääomamäärän mukaan, josta kiinnitystä tai maksua haetaan, 60 pennin määrään kultakin täydeltä 100 markalta.

47 §.

Velkakirja ja shekkitili- tai muu lainasopimus on, kun se annetaan valtiokonttorille, pankille, säästöpankille, kiinteistöluottolaitokselle, vakuutuslaitokselle, eläkelaitokselle, osuuskassalle, pankkiiriliikkeelle tai muulle lainausliikettä harjoittavalle laitokselle tai kassalle, leimattava, mikäli siitä ei ole aikaisemmin kiinnitystä tai maksua haettaessa suoritettu niin paljon leimaveroa kuin jäljempänä säädetään, pääoman suuruuden mukaan kultakin täydeltä 100 markalta seuraavin määrin:

enintään 3 kuukauden ajaksi tehty, 20 penniä;

enintään 6 kuukauden ajaksi tehty, 40 penniä; sekä

yli 6 kuukauden ajaksi tehty taikka vaadittaessa tai irtisanomisen jälkeen maksettava, 60 penniä.

57 §

Veroa ei myöskään ole suoritettava, milloin kunta käyttäen asuntotuotantolain mukaista etuosto-oikeuttaan hankkii osakkeita asuntolainan saaneessa asunto-osakeyhtiössä.


Tämä laki tulee voimaan 15 päivänä syyskuuta 1957.

Helsingissä 2 päivänä syyskuuta 1957.

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen.

Valtiovarainministeri
Martti Miettunen.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.