332/1956

Annettu Helsingissä 8 päivänä kesäkuuta 1956.

Laki leimaverolain muuttamisesta.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 6 päivänä elokuuta 1943 annetun leimaverolain (662/43) 6, 8, 10, 13, 14, 16 ja 28 §, näistä 6, 10, 13 ja 14 § sellaisina kuin ne ovat 13 päivänä marraskuuta 1953 annetussa laissa (427/53) ja 8 § sellaisena kuin se on muutettuna viimeksi mainitulla ja 7 päivänä tammikuuta 1955 annetulla lailla (7/55), näin kuuluviksi:

6 §.

Mikäli ei tässä laissa toisin säädetä, on kuhunkin 4 §:ssä mainittuun ryhmään kuuluvan viranomaisen antamat toimituskirjat varustettava leimalla seuraavin määrin:

1) päätös, tuomio, diaariotodistus, haaste tai muu toimituskirja, eri paperille tai viranomaiselle annettuun asiakirjaan kirjoitettu, sekä pöytäkirjanote, joka voimassa olevain säännösten mukaan on varsinaisena toimituskirjana annettava asianosaiselle, paitsi 2 kohdassa mainittu, kultakin arkin lehdeltä:

1 ryhmässä 900 markkaa
2 ryhmässä 700 markkaa
3 ryhmässä 500 markkaa
4 ryhmässä 300 markkaa
5 ryhmässä 200 markkaa
6 ryhmässä 100 markkaa

2) jäljennös toimituskirjasta tai muusta viranomaisen hallussa säilytetystä asiakirjasta, välipäätös, joka on viranomaiselle annettuun asiakirjaan kirjoitettu tai liitetty eikä sisällä määräystä takavarikosta tai muusta virka-aputoimesta, sekä muunlainen kuin 1 kohdassa mainittu ote toimitus- tai muusta asiakirjasta, kultakin lehdeltä:

1–2 ryhmässä 300 markkaa
3–4 ryhmässä 200 markkaa
5–6 ryhmässä 100 markkaa
8 §.

Lehtiluvun mukaan suoritettavan leimaveron lisäksi on tässä pykälässä mainitut asiakirjat varustettava lisäleimalla seuraavin määrin:

1 ryhmässä:

a) tuomiot ja päätökset nostojutuissa 6 000 markkaa;

b) päätökset verotusta tahi valtiolle tai kunnalle tulevain maksujen maksuunpanoa koskevissa valitusasioissa: milloin vaatimus koskee verotuksen tahi maksuunpanon alentamista vähintään 40 000 markan määrällä tai vähintään 5 000 veroäyrillä, 5 000 markkaa, muulloin 2 500 markkaa;

c) päätökset muissa valitusasioissa: ministeriön päätökset 2 500 markkaa sekä muiden viranomaisten 6 000 markkaa;

d) päätökset erivapaushakemuksiin, jos ne koskevat virkavuosien lukemista tai oikeutta päästä oppilaaksi oppilaitokseen, 1 200 markkaa, avioliiton solmimista, 3 500 markkaa ja muut 12 000 markkaa;

e) päätökset, joilla ulkomaalaiselle myönnetään lupa kuulua yhtiömiehenä kauppayhtiöön tai henkilökohtaisesti vastuunalaisena yhtiömiehenä kommandiittiyhtiöön taikka osakeyhtiön tai osuuskunnan hallitukseen tahi toimia näiden prokuristina tai toimihenkilönä, 18 000 markkaa;

f) päätökset muihin, edellä mainitsemattomiin hakemuksiin, joihin ei sisälly erivapaushakemusta, 2 500 markkaa, kuitenkin niin, että jos korkeimman oikeuden päätöksellä evätään muutoksenhakulupa jutussa, jossa lupa olisi voitu myöntää oikeudenkäymiskaaren 30 luvun 3 §:n 1 kohdan nojalla, päätöksestä on suoritettava leimaveroa kuten tuomiosta tai päätöksestä, sen mukaan kuin edellä a ja c kohdassa on sanottu; sekä

g) jäljennökset 300 markkaa.

2 ryhmässä:

a) tuomiot ja päätökset haastetuissa, vedotuissa, alistetuissa ja valitusjutuissa sekä todistukset tyytymättömyyden ilmoittamisesta, kun tällainen todistus tarvitaan korkeimmassa oikeudessa tehtävää muutoksenhakuluvan pyytämistä tai muutoksenhakua varten, 1 800 markkaa;

b) jäljennökset 300 markkaa.

3 ryhmässä:

a) päätökset ja sijoituskirjat sekä kuulutukset perinnöksiostosta tai asukasoikeuden hakemisesta kruununtaloon 600 markkaa;

b) jäljennökset 180 markkaa.

10 §.

Seuraavat toimituskirjat tai viranomaiselle esitettyyn asiakirjaan merkityt lupatodistukset, mikäli ne eivät ole leimaverosta vapaat, on 6 ja 8 §:ssä säädetyn leiman sijasta varustettava leimalla seuraavin määrin:

Ajokortti: poliisilaitoksen antama 2 500 markkaa ja nimismiehen antama 2 350 markkaa. Kun henkilölle, jolla on ajokortti, myönnetään oikeus muunlaisen moottoriajoneuvon kuljettamiseen kuin mihin ajokortti oikeuttaa, varustettakoon sellainen ajokorttiin kirjoitettava lisäys: poliisilaitoksen antama 1 200 markan ja nimismiehen antama 1 100 markan leimalla.

Apteekkioikeuskirja tai päätös, jolla apteekkierioikeuden siirto hyväksytään, apteekin arvioidun tuottoisuuden mukaan, valtio. neuvoston harkinnasta riippuen:

a) kun apteekkioikeus annetaan, vähintään 50 000 ja enintään 1 000 000 markkaa;

b) kun erioikeus kanta-apteekkiin siirretään edellisen ja uuden haltijan kesken tehdyn sopimuksen nojalla, vähintään 350 000 ja enintään 1 800 000 markkaa.

Avoin kirje tai muu asiakirja, jolla arvo. nimi, todellisen viran sitä seuraamatta, annetaan:

1) henkilölle, jolla on valtion, kunnan tai kirkollinen vakinainen virka tai toimi, valtioneuvoston määräysten mukaan, vähintään 1 200 ja enintään 500 000 markkaa;

2) henkilölle, jolla ei ole 1 kohdassa mainittua virkaa tai tointa, valtioneuvoston määräysten mukaan, vähintään 3 000 ja enintään 1 800 000 markkaa.

Henkilöllisyystodistus ulkomaalaiselle matkaa varten ulkomaille, kuutta kuukautta lyhyemmäksi ajaksi 4 000 markkaa, enintään vuodeksi 8 000 markkaa.

Kansalaiskirja, kansalaisoikeuden saamiseksi, jos hakija ei ole aikaisemmin ollut Suomen kansalainen eikä nauti täällä turvapaikkaoikeutta, hänen tuloistaan ja varallisuudestaan riippuen, valtioneuvoston määräysten mukaan, vähintään 4 000 ja enintään 500 000 markkaa.

Karttajäljennös tai ote, maanmittaushallituksen, maanmittauskonttorin tai maanmittausinsinöörin antama, 40 markkaa kultakin jäljennöksestä tai otteesta säädetyn lunastuksen alkavalta 100 markan määrältä.

Kauppamatkustajalle annettava todistus, niinkuin 66-68 §:ssä säädetään.

Kuljettajatutkintotodistus, moottoriajoneuvojen katsastusmiehen antama:

a) ammattiajoa varten 3 500 markkaa;

b) yksityisajoa varten 2 500 markkaa;

c) moottoripyörällä tahi traktorilla ajoa ja ajokorttiin tehtävää lisäystä varten 1 800 markkaa.

Liikennelupa,

a) linjaliikenteen harjoittamista varten luvan myöntäneen viranomaisen harkinnan mukaan vähintään 10 000 ja enintään 200 000 markkaa;

b) alueliikenteen harjoittamista varten 5 000 markkaa kultakin ajoneuvolta;

c) kuorma-auton käyttämistä varten tilapäisesti henkilöiden kuljettamiseen, poliisilaitoksen antama 250 markkaa ja nimismiehen antama 150 markkaa;

d) linja-auton käyttämistä varten tilapäiseen matkaan varsinaisen kulkureitin ulkopuolella 400 markkaa; sekä

e) linjaliikennelupaa koskevaan anomukseen annettu hylkäämispäätös 2 500 markkaa.

Maahantulolupa, joka Suomessa merkitään ulkomaalaisen passiin tai passin sijasta hyväksyttyyn henkilöllisyystodistukseen, vastavuoroisuudesta riippuen, harkinnan mukaan enintään 12 000 markkaa.

Matkakortti, poliisilaitoksen antama 700 markkaa ja nimismiehen antama 600 markkaa.

Oleskelukirja ulkomaalaiselle sekä päätös, jolla ulkomaalaisen siihen perustuva oleskelulupa pitennetään, vastavuoroisuudesta riippuen, harkinnan mukaan enintään 12 000 markkaa.

Oleskeluluvan pitennys, joka Suomessa merkitään ulkomaalaisen passiin tai passin sijasta hyväksyttyyn henkilöllisyystodistukseen, vastavuoroisuudesta riippuen, harkinnan mukaan enintään 12 000 markkaa.

Passi, joka Suomessa annetaan Suomen kansalaiselle matkaa varten ulkomaille enintään kuudeksi kuukaudeksi 2 000 markkaa, enintään vuodeksi 3 000 markkaa, enintään kolmeksi vuodeksi 4 500 markkaa, pitemmäksi ajaksi 6 000 markkaa ja seurueen passi 400 markkaa henkilöä kohti sekä sen lisäksi kultakin vieraskieliseltä passitekstiltä 200 markkaa.

Patenttikirja 5 000 markkaa.

Perintökirja, tilan arvosta riippuen, valtioneuvoston määräysten mukaan, vähintään 1 500 ja enintään 70 000 markkaa.

Päätös,pöytäkirjanote tai muu toimituskirja, jolla myönnetään lupa tai oikeus:

1) paineastian käyttämiseen:

a) laivan höyrykattilasta tai kattilalaitoksesta tahi laivan höyryastiasta tai painesäiliöstä 1 800 markkaa, jos kattilalaitoksen tulipinta on enintään 50 m2 tahi astian tai säiliön tilavuus enintään 1 000 litraa;

6 000 markkaa, jos kattilalaitoksen tulipinta on enintään 200 m2 tahi astian tai säiliön tilavuus enintään 3 000 litraa; ja

12 000 markkaa, jos kattilalaitoksen tulipinta on suurempi kuin 200 m2 tahi astian tai säiliön tilavuus suurempi kuin 3 000 litraa;

b) maahöyrykattilasta, paitsi sellaisesta, jota käytetään yksinomaan maataloudessa, sekä höyryastiasta ja painesäiliöstä 1 200 markkaa, jos kattilan tulipinta on enintään 25 m2 tahi astian tai säiliön tilavuus enintään 1 000 litraa;

3 000 markkaa, jos kattilan tulipinta on enintään 200 m2 tahi astian tai säiliön tilavuus enintään 3 000 litraa; ja

10 000 markkaa, jos kattilan tulipinta tahi astian tai säiliön tilavuus on suurempi.

Jos päätöksellä myönnetään lupa sähköhöyrykattilan käyttämiseen, lasketaan vero niinkuin sellaisesta tulella lämmitettävästä höyrykattilasta, jonka tulipinnan neliömetrimäärä on yksi kahdeskymmenesviidesosa sähkökattilan suurimmasta kilowattimäärästä. Milloin sarjatuotteena valmistettavan, määräaikaistarkastuksista vapautetun paineastian käyttölupa annetaan tietylle sarjalle, lasketaan luvasta menevä leimavero sarjan yhteenlasketun tulipinnan tai tilavuuden mukaan.

2) ulkomaalaiselle tai ulkomaiselle yhteisölle taikka sellaiselle suomalaiselle yhteisölle, jonka oikeus omistaa ja hallita kiinteätä omaisuutta on harkinnasta riippuva:

a) omistaa tai hallita kiinteätä omaisuutta Suomessa, harkinnasta riippuen vähintään 12 000 ja enintään 1 200 000 markkaa;

b) omistaa osakkeita suomalaisessa osakeyhtiössä, harkinnasta riippuen vähintään 6 000 ja enintään 1 200 000 markkaa;

3) ulkomaalaiselle tai ulkomaiselle yhtymälle tai laitokselle muiden kuin 4, 8, 10 tai 11 kohdassa mainittujen elinkeinojen harjoittamiseen tai liikkeen haaraosaston perustamiseen, vähintään 12 000 markkaa ja enintään 1 200 000 markkaa lääninhallituksen harkinnan mukaan;

4) a) pankkiliikkeen harjoittamiseen, pankin osakepääoman suuruuden mukaan 20 000 markkaa kultakin täydeltä tai alkavalta 1 000 000 markan määrältä, kuitenkin enintään 7 500 000 markkaa;

b) pankin sivukonttorin avaamiseen 180 000 markkaa kustakin sivukonttorista; ja

c) säästöpankin sivukonttorin avaamiseen 18 000 markkaa kustakin sellaisesta konttorista;

5) vakuutusliikkeen harjoittamiseen 900 000 markkaa;

6) denaturoitujen alkoholipitoisten valmisteiden maahantuontiin harkinnasta riippuen vähintään 400 ja enintään 18 000 markkaa;

7) hirven metsästämiseen 8 000 markkaa kultakin hirveltä ja 4 000 markkaa kultakin alle vuoden vanhalta hirven vasikalta, jonka kaatamiseen lupa annetaan;

8) ravintola-, ruokala- ja kahvila- sekä hotelli-, matkustajakoti- ja yömajaliikkeen harjoittamiseen, valtioneuvoston määräysten mukaan, vähintään 5 000 ja enintään 900 000 markkaa; milloin tällainen liike on siirtynyt aviopuolisolle, jälkeläiselle, isälle tai äidille, kuitenkin 6 §:n mukaan;

9) ravintolan, ruokalan tai kahvilan aukioloajan taikka tarjoilun pitentämiseen, valtioneuvoston määräysten mukaan, vähintään 2 500 ja enintään 50 000 markkaa kultakin kalenterikuukaudelta tai sen osalta;

10) yleisen tanssin tai kabaree-esityksen taikka molempien näiden toimeenpanemiseen ravintolassa tai kahvilassa, valtioneuvoston määräysten mukaan vähintään 5 000 ja enintään 120 000 markkaa kultakin kalenterikuukaudelta tai sen osalta sekä revyy-, varietee-, illuusioteatteri-, sirkus- ja tivoliesityksiin sen viranomaisen harkinnan mukaan, joka luvan myöntää, vähintään 7 500 ja enintään 120 000 markkaa kultakin kalenterikuukaudelta tai sen osalta;

11) yleisiin huvituksiin:

a) huvitusta varten valmistetun, maksua vastaan käytettävänä olevan raha-automaatin tai muun sellaisen laitteen pitämiseen, jonka käyttämisestä voi saada voittona rahaa;

b) maksua vastaan huvitusta varten järjestetyn muunlaisen kuin edellisessä kohdassa mainitun automaatin pitämiseen;

c) maaliinammunnan, nuolen- tai renkaanheiton tahi muun niihin verrattavan ajanvietteen tai kilpailun toimeenpanemiseen taikka biljardin, taitavuus- tai onnenpelin tahi muun niihin verrattavan laitteen pitämiseen;

d) karusellin tai muun sellaisen laitteen pitämiseen;

e) posetiivinsoiton tai muun sellaisen ulkoilmasoiton tai laulun harjoittamiseen; taikka

f) ammattimaisiin taitovoimistelu-, voimaja urheiluesityksiin, nyrkkeilyesityksiin ja -kilpailuihin, joissa esiintyy ammattinyrkkeilijöitä, ammattimaiseen eläinten ja vahakuvaston näyttämiseen, näytäntöihin, joita ammattimaisen tarjoilun harjoittaja toimeenpanee sellaisen tarjoilun yhteydessä, naamiaisiin ja karnevaalitanssiaisiin sekä muihin sellaisiin yllämainittuihin verrattaviin ansiotarkoituksessa järjestettyihin tilaisuuksiin, joiden ei voida katsoa palvelevan yksinomaan aatteellisia, tieteellisiä tahi taiteellisia tarkoitusperiä,

valtioneuvoston määräysten mukaan kustakin erikseen vähintään 1 000 ja enintään 18 000 markkaa kalenterikuukaudelta tai sen osalta.

Kun lupa 11 kohdassa mainituissa tapauksissa myönnetään sellaiseksi määräajaksi, joka sisältyy siihen aikaan, miltä sama vero jo on toisella paikkakunnalla suoritettu, on päätös leimattava 6 §:ssä säädettyyn määrään.

12) sähkölaitoskiinteistöksi tai sen tarpeistoksi rekisteröintiin:

a) päätös sähkölaitoskiinteistön rekisteröimisestä:

sähköaseman koneiden, joko generaattorien tai muuttajien tahi sähköaseman muuntajien tai paristojen, taikka sähköaseman kautta jaettavan, yhteenlasketun nimellistehomaarän jokaiselta kilovolttiampeerilta (kVA), enintään 1 000 kVA:n, 7 markkaa;

yli 1 000 kVA:n, mutta ei yli 10 000 kVA:n edellisen lisäksi 5 markkaa; sekä

yli 10 000 kVA:n edellisten lisäksi 4 markkaa;

b) päätös sähkölaitoskiinteistön tarpeiston rekisteröimisestä:

tarpeistoon kuuluvien sähköasemien jokaiselta kVA:lta sama maksu, kuin edellä sähkölaitoskiinteistön rekisteröimisestä on säädetty; ja sen lisäksi

pääasemaan joko suoraan tai ala-asemien välityksellä liittyvien johtojen jokaiselta linjakilometriltä,

enintään 1 000 voltin nimellisjännitteisiltä 14 markkaa;

yli 1 000 ja enintään 25 000 voltin nimellisjännitteisiltä 30 markkaa;

yli 25 000 ja enintään 60 000 voltin nimellisjännitteisiltä 75 markkaa; sekä

yli 60 000 voltin nimellisjännitteisiltä 150 markkaa;

c) päätös rekisteröimisen hylkäämisestä vastaavasti 50 prosenttia siitä määrästä, mikä edellä on säädetty sähkölaitoskiinteistön ja sen tarpeiston rekisteröimismaksuksi.

Pankin tai muun yhteisön hakemuksen johdosta annetusta päätöksestä, milloin se julkaistaan asetuskokoelmassa, on sen lisäksi, mitä ehkä on maksettava tämän pykälän Päätös-nimikkeen 4 kohdan mukaan, suoritettava leimaveroa 12 000 markkaa kultakin sekä suomen- että ruotsinkielisen asetuskokoelman sivulta, jolle päätös on painettu.

Rekisteriote kultakin arkilta:

1) alusrekisteristä, maarekisteristä ja säätiörekisteristä 400 markkaa;

2) kaupparekisteristä tai muusta patentti- ja rekisterihallituksessa pidetystä rekisteristä, jos ote annetaan patentti- ja rekisterihallituksesta, 500 markkaa, muutoin 400 markkaa;

3) avustuskassarekisteristä, uskonnollisten yhdyskuntain rekisteristä ja yhdistysrekisteristä 250 markkaa; sekä

4) sähkölaitoskiinteistörekisteristä ja kaivosrekisteristä 900 markkaa.

Tavarapassitus 250 markkaa.

Todistus, erityisenä toimituskirjana annettu tai viranomaiselle esitettyyn asiakirjaan kirjoitettu:

1) notariaattitodistus, joka koskee allekirjoitusta, varallisuussuhteita, tavaran alkuperää, todistuksen voimassaoloajan pitentämistä tai muita asioita; jos se annetaan ulkoasiainministeriöstä, 450 markkaa; sekä jos sen antaa tuomari, julkinen notaari, henkikirjoittaja, nimismies, apulaisnimismies, kaupunginvouti tai kaupunginviskaali, 250 markkaa;

2) protestitodistus 250 markkaa;

3) todistus jäljennökseen tai otteeseen, joka viranomaiselle tuodaan oikeaksi todistamista varten, kultakin oikeaksi todistetun jäljennöksen tai otteen lehdeltä tai sen osalta 125 markkaa; sekä

4) muunlainen todistus: poliisilaitoksen 200 markkaa; muun 4 §:ssä mainitun viranomaisen antama leimataan kuten saman viranomaisen päätös, ei kuitenkaan lisäleimalla.

Työlupa, joka Suomessa merkitään ulkomaalaisen passiin, passin sijasta hyväksyttyyn henkilöllisyystodistukseen tai Suomessa annettuun oleskelukirjaan, vastavuoroisuudesta riippuen, harkinnan mukaan enintään 12 000 markkaa.

Valokopio, jonka koko on enintään 18 × 25 cm, 75 markkaa lehdeltä sekä valokopio, jonka koko on enintään 36 × 25 cm, 150 markkaa lehdeltä. Milloin valokopion koko on suurempi kuin 36 × 25 cm, on leimaveroa suoritettava 15 markkaa kultakin neliödesimetriltä tai sen osalta, kuitenkin vähintään 1 500 markkaa silta- ja lossipiirustuksista, joita voidaan käyttää työpiirustuksina uusissakin rakennustöissä, ja vähintään 450 markkaa muista piirustuksista, joita yleensä voidaan käyttää vain asiakirjojen täydentämiseen.

Valokopiosta, joka annetaan fotostaattikoneella otettuna negatiivina tai filmirainasta suurennettuna positiivina, on leimaveroa suoritettava edellisessä kappaleessa mainitusta valokopiosta suoritettavan leimaveron kaksinkertainen määrä.

Valokopiokartta, joka on standardikokoa A IV 300 markkaa, kokoa A III 450 markkaa, kokoa AII 750 markkaa, kokoa A I 1 200 markkaa, sekä kartta, joka on A I kokoa suurempi, 20 markkaa jokaiselta neliödesimetriltä tai sen osalta.

Valokuvakopio, joka pöytäkirjaan liitettynä tai muutoin asianosaiselle annetaan, kooltaan enintään 13 × 18 cm, 250 markkaa sekä, milloin koko on sanottua suurempi, 500 markkaa.

Valtauskirja 4 000 markkaa tai, milloin se annetaan ulkomaalaiselle tai ulkomaiselle yhteisölle taikka sellaiselle suomalaiselle yhteisölle, jonka oikeus omistaa ja hallita kiinteätä omaisuutta on harkinnasta riippuva, enintään 100 000 markkaa sen viranomaisen harkinnan mukaan, joka luvan myöntää.

13 §.

Asiakirja, jonka asiallinen antaa tai esittää korkeimmalle oikeudelle, korkeimmalle hallinto-oikeudelle, hovioikeudelle, kihlakunnanoikeudelle, maanjako-oikeudelle tai raastuvanoikeudelle, on, mikäli 14 ja 15 §:ssä sekä 4-7 luvussa ei toisin säädetä, laveuteen tai lehtilukuun katsomatta, varustettava leimalla seuraavin määrin:

1 ryhmässä 250 markkaa
2 ryhmässä 150 markkaa
5 ryhmässä 75 markkaa

Edellä 1 momentissa säädetystä leimaverosta ovat vapaat:

asiakirjan kaksoiskappale;

samassa asiassa annettu 6 §:ssä tarkoitettu toimituskirja; sekä

asiakirjat niissä asioissa, joissa toimituskirjoista ei suoriteta 6 §:ssä mainittua leimaveroa.

14 §.

Jäljempänä mainituista asiakirjoista, ilmoituksista ja voitoista, mikäli ne eivät ole leimaverosta vapaat, peritään leimavero seuraavin määrin:

Arvopaperit, jotka myydään tai vaihdetaan, 54-57 §:n mukaan.

Huvitilaisuuksien pääsyliput, 60–65 §:n mukaan.

Ilmoitus kaupparekisteriin:

1) kun toiminimi ensi kerran rekisteriin ilmoitetaan 5 000 markkaa, paitsi yksityisen elinkeinonharjoittajan ilmoituksesta 2 000 markkaa;

2) kun prokura, haarakonttorin perustaminen tai rekisteriin tehtävä muutos ilmoitetaan 1 200 markkaa, paitsi rekisteriin tehtävän muutoksen koskiessa osuuskunnan sääntöjen muuttamista 2 000 markkaa.

Ilmoitus myönnetyn patenttioikeuden siirtämisestä 7 200 markkaa.

Ilmoitus paineastian kirjaamista varten:

1) laivan höyrykattilasta tai kattilalaitoksesta taikka laivan höyryastiasta tai painesäiliöstä 500 markkaa, jos kattilalaitoksen tulipinta on enintään 50 m2 tahi astian tai säiliön tilavuus enintään 1 000 litraa;

2 500 markkaa, jos kattilalaitoksen tulipinta on enintään 200 m 2 tahi astian tai säiliön tilavuus enintään 3 000 litraa; ja

4 000 markkaa, jos kattilalaitoksen tulipinta on suurempi kuin 200 m2 tahi astian tai säiliön tilavuus suurempi kuin 3 000 litraa;

2) maahöyrykattilasta tai höyryastiasta taikka painesäiliöstä 1 500 markkaa.

Milloin kirjattavaksi ilmoitetaan ensimmäinen valmiste tietystä sarjasta sarjatuotteena valmistettavia paineastioita, peritään tästä ilmoituksesta leimaveroa vain tämän valmisteen osalta, vaikka ilmoituksen perusteella myönnettäisiinkin käyttölupa koko sarjalle.

Kauppakirja, vaihtokirja ja muu luovutuskirja, paitsi lahjakirja ja testamentti, 16- 32 §:n mukaan.

Lasku, kun se maksun saamiseksi tuodaan oikeuteen tai ulosottoviranomaiselle, samoin kuin velkakirja 45-53 §:n mukaan.

Metsänhakkuuvälikirja, kun se tuodaan oikeuteen kiinnitettäväksi, hakkuuoikeudesta ja metsänkäyttöoikeudesta sovitun hinnan koko määrän perusteella 30 penniä kultakin täydeltä 100 markalta.

Jos hakkuuoikeuden ja metsänkäyttöoikeuden vastike ei käy välikirjasta ilmi, leimataan metsänhakkuuvälikirja oikeuden harkinnan mukaan.

Myymälätodistus, Oy Alkoholiliike Ab:n antama, 65 a §:n mukaan.

Obligatio, 38-44 §:n mukaan.

Osakekirja, 33-37 §:n mukaan.

Pelikortit, 58 §:n mukaan.

Saamistodiste kts. Velkakirja.

Siirtokirja, kruununratsutilan, kruununtalon tai muun kruununtilan, sijoitusta haettaessa siihen, sekä valtion virkatalon tahi siitä muodostetun viljelystilan tai asuntotilan tai muun alueen vuokraoikeuden siirtoa haettaessa, kun siirtokirja annetaan viranomaiselle siirron vahvistamista varten, samoin kuin kiinteistön luovutuskirja, soveltuvin kohdin noudattaen 16–30 §:n säännöksiä.

Warrantti, 600 markkaa.

Vekseli, olkoonpa vekselinantajan itsensä taikka jonkun muun maksettavaksi asetettu, kultakin täydeltä 100 markalta:

enintään 3 kuukauden ajaksi tehty, 10 penniä;

enintään 6 kuukauden ajaksi tehty, 20 penniä; sekä

yli 6 kuukauden ajaksi tehty, 30 penniä.

Vekseli, sekä Suomessa että ulkomailla asetettu, on edellä säädetyllä leimalla varustettava, ennen kuin se täällä hyväksyttäväksi tai maksettavaksi esitetään tahi toiselle annetaan tai siirretään.

Kun vekseli, joka on 1 momentin mukaan leimattu, kiinnityksen tai maksun saamiseksi tuodaan oikeuteen taikka alusrekisteri- tai ulosottoviranomaiselle, on sen leimalla varustamisesta noudatettava, mitä jäljempänä velkakirjasta säädetään.

Velkakirja tai muu saamistodiste, 45–53 §:n mukaan.

Voitto, 59 §:n mukaan.

16 §.

Kiinteistön omistusoikeuden luovutuskirja varustetaan, kun lainhuutoa haetaan, seuraavin leimamäärin:

Omaisuuden arvon ollessa Kultakin täydeltä 100 markalta
enintään 300 000 markkaa 4:–
yli 300 000 markan, mutta ei yli 2 000 000 markan 5:–
yli 2 000 000 markan 6:–
28 §.

Alusta tai sen osuutta koskeva luovutuskirja on, kun luovutus ilmoitetaan alusrekisteriin, varustettava 3 markan leimalla kultakin täydeltä 100 markalta aluksen tai osuuden arvoa, jolloin myöskin soveltuvin kohdin on oleva voimassa, mitä kiinteistön luovutuskirjasta edellä 17 ja 22–25 §:ssä on säädetty.


Tämä laki tulee voimaan 20 päivänä kesäkuuta 1956.

Helsingissä 8 päivänä kesäkuuta 1956.

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen.

Valtiovarainministeri
A. Simonen.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.