233/1956

Annettu Helsingissä 27 päivänä huhtikuuta 1956.

Laki edustajanpalkkiosta annetun lain muuttamisesta.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiopäiväjärjestyksen 70 §:ssä säädetyllä tavalla, muutetaan edustajanpalkkiosta 30 päivänä huhtikuuta 1947 annetun lain 1 §, sellaisena kuin se on 6 päivänä toukokuuta 1955 annetussa laissa (210/55), näin kuuluvaksi:

Edustajalle suoritetaan vuotuinen palkkio, jonka määrä vastaa sitä peruspalkkaa, mitä kulloinkin maksetaan ylintä palkkausluokkaa kuutta luokkaa alempaan palkkausluokkaan kuuluvassa valtion virassa tai toimessa. Mikäli viran ja toimen haltijoille suoritetaan kalliinpaikanlisää, on myös edustajalla oikeus saada vuotuisen palkkion lisänä kalliinpaikanlisä, jonka määrä vastaa edellä tarkoitettuun palkkausluokkaan kuuluvassa virassa tai toimessa kulloinkin maksettavaa kalleimman ryhmän kalliinpaikanlisää. Milloin palkkio suoritetaan päiväpalkkiona, sen määrä on 1/365 vuotuisen palkkion. ja kalliinpaikan. lisän yhteismäärästä.

Edustajalla, jonka asunto yleisiä maa- tai vesikulkuneuvoja käyttäen on kauempana kuin kolmenkymmenen kilometrin matkan päässä Helsingin päärautatieasemalta, on lisäksi oikeus saada valtiopäivien koossaoloajalta sekä jokaiselta päivältä, mikä hän on tarvinnut matkustaakseen valtiopäiville ja valtiopäiviltä takaisin, päivärahaa, joka vastaa kotimaassa tehdystä virkamatkasta kulloinkin suoritettavaa toisen matkustusluokan korottamatonta päivärahaa. Edustajalle, jonka asunto on Lapin läänissä, suoritetaan tämä päiväraha kahdellakymmenelläviidellä sadalta korotettuna. Jos muun edustajan asunto on hankalan ja aikaa vievän matkan takana, voi eduskunnan kansliatoimikunta hakemuksesta määrätä, että hänelle suoritetaan sama päiväraha kuin Lapin läänistä olevalle edustajalle.

Jos valtion viran tai toimen haltijain palkkaus suoritetaan voimassa olevien säännösten nojalla virallisen elinkustannusindeksin muutosten johdosta tarkistettuna, on 1 momentissa säädetty palkkio ja kalliinpaikanlisä suoritettava vastaavasti tarkistettuna. Vuotuisen palkkion ja kalliinpaikanlisän yhteismäärä tasoitetaan tällöin lähimpään sellaiseen markkalukuun, jonka kahdestoista osa on sadalla tasan jaollinen. Jos kaksi lukua on edellä tarkoitettuna lähimpänä lukuna, suoritetaan tasoitus suurempaan lähimpään lukuun. Päiväpalkkion määrä tasoitetaan lähinnä korkeampaan kymmenlukuun.

Edustajalta, joka on kutsuttu valtioneuvoston jäseneksi, pidätetään kolmannes hänelle tämän lain mukaan tulevan palkkion ja kalliinpaikanlisän yhteismäärästä. Vähennetyn palkkion ja kalliinpaikanlisän yhteismäärä tasoitetaan noudattamalla 3 momentin säännöksiä.

Edustajalla on myös oikeus edustajantoimensa ajaksi saada vapaisiin matkoihin ensimmäisessä luokassa kaikilla valtionrautateiden radoilla oikeuttava lippu. Eduskunnan kansliatoimikunta voi hakemuksesta oikeuttaa edustajan saamaan korvauksen niistä makuuvaunulipuista, joita hän matkoillaan asuntopaikkakunnalleen ja sieltä takaisin on käyttänyt. Niin ikään on edustajilla oikeus saada vapaisiin matkoihin oikeuttava lippu niillä posti- ja lennätinlaitoksen matkustajaliikenteeseen avatuilla postiautolinjoilla, joita he matkoillaan asuntopaikkakunnalleen ja sieltä takaisin käyttävät.

Jos edustaja matkustaessaan asuntopaikkakunnalleen ja sieltä takaisin ei voi käyttää valtionrautateitä tai jos rautateiden käyttäminen tuottaa hänelle huomattavaa hankaluutta, voi eduskunnan kansliatoimikunta hakemuksesta oikeuttaa edustajan saamaan kohtuullisen korvauksen niistä lento-, laiva- ja linja-autolipuista, joita hän matkoillaan asuntopaikkakunnalleen ja sieltä takaisin on käyttänyt.


Tätä lakia sovelletaan 1 päivästä heinäkuuta 1956 lukien.

Tämän lain 1 §:n 3 momentti on noudatettavana vain niin kauan kuin valtion viran tai toimen haltijain palkkaus voimassa olevien säännösten nojalla suoritetaan virallisen elinkustannusindeksin muutosten johdosta tarkistettuna.

Helsingissä 27 päivänä huhtikuuta 1956.

Tasavallan Presidentti
URHO KEKKONEN.

Vt. oikeusministeri
Vilho Väyrynen.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.