210/1955

Annettu Helsingissä 6 päivänä toukokuuta 1950.

Laki edustajanpalkkiosta annetun lain muuttamisesta.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiopäiväjärjestyksen 70 §:ssä säädetyllä tavalla, muutetaan edustajanpalkkiosta 30 päivänä huhtikuuta 1947 annetun lain 1 §, sellaisena kuin se on 21 päivänä kesäkuuta 1954 annetussa laissa (274/54), näin kuuluvaksi:

1 §.

Edustajalle suoritetaan vuotuinen palkkio, jonka määrä on yhdeksänsataakaksitoistatuhatta markkaa. Milloin palkkio suoritetaan päiväpalkkiona, sen määrä on kaksituhattaviisisataa markkaa.

Edustajalla, jonka asunto yleisiä maa- tai vesikulkuneuvoja käyttäen on kauempana kuin kolmenkymmenen kilometrin matkan päässä Helsingin päärautatieasemalta, on lisäksi oikeus saada päivärahaa tuhat markkaa päivässä valtiopäivien koossaoloajalta sekä jokaiselta päivältä, minkä hän on tarvinnut matkustaakseen valtiopäiville ja valtiopäiviltä takaisin. Edustajalle, jonka asunto on Lapin läänissä, suoritetaan päivärahaa tuhatkolmesataa markkaa päivässä. Jos muun edustajan asunto on hankalan ja aikaa vievän matkan takana, voi eduskunnan kansliatoimikunta hakemuksesta määrätä, että hänelle suoritetaan sama päiväraha kuin Lapin läänistä olevalle edustajalle.

Jos valtion viran tai toimen haltijain palkkausta tarkistetaan voimassa olevien säännösten nojalla virallisen elinkustannusindeksin muutosten perusteella, on 1 ja 2 momentissa säädettyä palkkiota ja päivärahaa tarkistettava vastaavasti noudattamalla sanottuja säännöksiä. Vuotuisen palkkion määrä tasoitetaan tällöin lähimpään sellaiseen markkalukuun, jonka kahdestoista osa on sadalla tasan jaollinen. Jos kaksi lukua on edellä tarkoitettuna lähimpänä lukuna, suoritetaan tasoitus suurempaan lähimpään lukuun. Päiväpalkkion ja päivärahan määrä tasoitetaan lähinnä korkeampaan kymmenlukuun.

Edustajalta, joka on kutsuttu valtioneuvoston jäseneksi, pidätetään kolmannes 1 momentissa säädetystä palkkiosta. Vähennetyn palkkion määrä tasoitetaan noudattamalla 3 momentin säännöksiä.

Eduskunnan puhemiehellä ja varapuhemiehillä sekä muilla edustajilla on myös oikeus saada vapaisiin matkoihin kaikilla valtionrautateiden radoilla oikeuttava lippu, puhemiehellä ja varapuhemiehellä ensimmäisessä luokassa toimikautensa ajaksi sekä muilla edustajilla toisessa luokassa edustajantoimensa ajaksi. Eduskunnan kansliatoimikunta voi hakemuksesta oikeuttaa edustajan saamaan korvauksen niistä makuuvaunulipuista, joita hän matkoillaan asuntopaikkakunnalleen ja sieltä takaisin on käyttänyt. Niin ikään on edustajilla oikeus saada vapaisiin matkoihin oikeuttava lippu niillä posti- ja lennätinlaitoksen matkustajaliikenteeseen avatuilla postiautolinjoilla, joita he matkoillaan asuntopaikkakunnalleen ja sieltä takaisin käyttävät.

Jos edustaja matkustaessaan asuntopaikkakunnalleen ja sieltä takaisin ei voi käyttää valtionrautateitä tai jos rautateiden käyttäminen tuottaa hänelle huomattavaa hankaluutta, voi eduskunnan kansliatoimikunta hakemuksesta oikeuttaa edustajan saamaan kohtuullisen korvauksen niistä lentokone-, laiva- ja linja-autolipuista, joita hän matkoillaan asuntopaikkakunnalleen ja sieltä takaisin on käyttänyt.


Tätä lakia sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 1955 lukien, kuitenkin siten, että lain 1 §:n 4 momentin säännöksiä sovelletaan vasta 1 päivästä toukokuuta 1955 lukien.

Tämän lain 1 §:n 3 momentti on noudatettavana vain niin kauan, kuin valtion viran tai toimen haltijain palkkauksen yleinen tarkistus voimassa olevien säännösten mukaan toimitetaan virallisen elinkustannusindeksin muutosten perusteella.

Helsingissä 6 päivänä toukokuuta 1955.

Tasavallan Presidentti
J. K. PAASIKIVI.

Oikeusministeri
W. Henriksson.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.