427/1953

Annettu Helsingissä 13 päivänä marraskuuta 1953.

Laki leimaverolain muuttamisesta.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 6 päivänä elokuuta 1943 annetun leimaverolain (662/43) 6, 8, 10, 13 ja 14 §, sellaisina kuin ne ovat 14 päivänä joulukuuta 1951 annetussa laissa (617/51), sekä 30 §:n 1 kohta, sellaisena kuin se on 25 päivänä maaliskuuta 1948 annetussa laissa (244/48), näin kuuluviksi:

6 §.

Mikäli ei tässä laissa toisin säädetä, on kuhunkin 4 §:ssä mainittuun ryhmään kuuluvan viranomaisen antamat toimituskirjat varustettava leimalla seuraavin määrin:

1) päätös, tuomio, diaariotodistus, haaste tai muu toimituskirja, eri paperille tai viranomaiselle annettuun asiakirjaan kirjoitettu, sekä pöytäkirjanote, joka voimassa olevain säännösten mukaan on varsinaisena toimituskirjana annettava asianosaiselle, paitsi 2 kohdassa mainittu, kultakin arkin lehdeltä:

1 ryhmässä 700 markkaa
2 ryhmässä 500 markkaa
3 ryhmässä 350 markkaa
4 ryhmässä 250 markkaa
5 ryhmässä 150 markkaa
6 ryhmässä 70 markkaa

2) jäljennös toimituskirjasta tai muusta viranomaisen hallussa säilytetystä asiakirjasta, välipäätös, joka on viranomaiselle annettuun asiakirjaan kirjoitettu tai liitetty eikä sisällä määräystä takavarikosta tai muusta virka-aputoimesta, sekä muunlainen kuin 1 kohdassa mainittu ote toimitus- tai muusta asiakirjasta, kultakin lehdeltä:

1–2 ryhmässä 250 markkaa
3–4 ryhmässä 170 markkaa
5–6 ryhmässä 70 markkaa
8 §.

Lehtiluvun mukaan suoritettavan leimaveron lisäksi on tässä pykälässä mainitut asiakirjat varustettava lisäleimalla seuraavin määrin:

1 ryhmässä:

a) tuomiot ja päätökset nostojutuissa 5,000 markkaa;

b) päätökset verotusta tahi valtiolle tai kunnalle tulevain maksujen maksuunpanoa koskevissa valitusasioissa: milloin vaatimus koskee verotuksen tahi maksuunpanon alentamista vähintään 40,000 markan määrällä tai vähintään 5,000 veroäyrillä, 4,000 markkaa, muulloin 2,000 markkaa;

c) päätökset muissa valitusasioissa: ministeriön päätökset 2,000 markkaa sekä muiden viranomaisten 5,000 markkaa;

d) päätökset erivapaushakemuksiin, jos ne koskevat virkavuosien lukemista tai oikeutta päästä oppilaaksi oppilaitokseen, 1,000 markkaa, avioliiton solmimista, 3,000 markkaa ja muut 10,000 markkaa;

e) päätökset, joilla ulkomaalaiselle myönnetään lupa kuulua yhtiömiehenä kauppayhtiöön tai henkilökohtaisesti vastuunalaisena yhtiömiehenä kommandiittiyhtiöön taikka osakeyhtiön tai osuuskunnan hallitukseen tahi toimia näiden prokuristina tai toimihenkilönä, 15,000 markkaa;

f) päätökset muihin, edellä mainitsemattomiin hakemuksiin, joihin ei sisälly erivapausanomusta, 2,000 markkaa; sekä

g) jäljennökset 250 markkaa.

2 ryhmässä:

a) tuomiot ja päätökset haastetuissa, vedotuissa, alistetuissa ja valitusasioissa sekä pöytäkirjanotteet, jotka vedotuissa asioissa tarvitaan muutoksenhakua varten, 1,500 markkaa;

b) jäljennökset 250 markkaa.

3 ryhmässä:

a) päätökset ja sijoituskirjat sekä kuulutukset perinnöksiostosta tai asukasoikeuden hakemisesta kruununtaloon 500 markkaa;

b) jäljennökset 150 markkaa.

10 §.

Seuraavat toimituskirjat tai viranomaiselle esitettyyn asiakirjaan merkityt lupatodistukset, mikäli ne eivät ole leimaverosta vapaat, on 6 ja 8 §:ssä säädetyn leiman sijasta varustettava leimalla seuraavin määrin:

Ajokortti : poliisilaitoksen antama 2,000 markkaa ja nimismiehen antama 1,850 markkaa. Kun henkilölle, jolla on ajokortti, myönnetään oikeus muunlaisen moottorlajoneuvon kuljettamiseen kuin mihin ajokortti oikeuttaa, varustettakoon sellainen ajokorttiin kirjoitettava lisäys : poliisilaitoksen antama 1,000 markan ja nimismiehen antama 900 markan leimalla.

Apteekkioikeuskirja tai päätös, jolla apteekkierioikeuden siirto hyväksytään, apteekin arvioidun tuottoisuuden mukaan, valtioneuvoston harkinnasta riippuen:

a) kun apteekkioikeus annetaan, vähintään 50,000 ja enintään 1,000,000 markkaa;

b) kun erioikeus kanta-apteekkiin siirretään edellisen ja uuden haltijan kesken tehdyn sopimuksen nojalla, vähintään 350,000 ja enintään 1,800,000 markkaa.

Avoin kirje tai muu asiakirja, jolla arvonimi, todellisen viran sitä seuraamatta, annetaan:

1) henkilölle, jolla on valtion, kunnan tai kirkollinen vakinainen virka tai toimi, valtioneuvoston määräysten mukaan, vähintään 1,000 ja enintään 400,000 markkaa;

2) henkilölle, jolla ei ole 1 kohdassa mainittua virkaa tai tointa, valtioneuvoston määräysten mukaan, vähintään 2,500 ja enintään 1.500,000 markkaa.

Henkilöllisyystodistus ulkomaalaiselle matkaa varten ulkomaille, kuutta kuukautta lyhyemmäksi ajaksi 4,000 markkaa, enintään vuodeksi 8,000 markkaa.

Kansalaiskirja, kansalaisoikeuden saamiseksi, jos hakija ei ole aikaisemmin ollut Suomen kansalainen eikä nauti täällä turvapaikkaoikeutta, hänen tuloistaan ja varallisuudestaan riippuen, valtioneuvoston määräysten mukaan, vähintään 3,000 ja enintään 400,000 markkaa.

Karttajäljennös tai ote, maanmittaushallituksen, maanmittauskonttorin tai maanmittausinsinöörin antama, jos jäljennöksen tai otteen lunastus on korkeintaan 200 markkaa, 60 markkaa, sekä kultakin 100 markan määrältä tai sen osalta, millä lunastus ylittää 200 markkaa, lisäksi 30 markkaa.

Kauppamatkustajalle annettava todistus, niinkuin 66–68 §:ssä säädetään.

Kuljettajatutkintotodistus, moottoriajoneuvojen katsastusmiehen antama:

a) ammattiajoa varten 3,000 markkaa;

b) yksityisajoa varten 2,000 markkaa;

c) moottoripyörällä tahi traktorilla ajoa ja ajokorttiin tehtävää lisäystä varten 1,500 markkaa.

Liikennelupa,

a) linjaliikenteen harjoittamista varten luvan myöntäneen viranomaisen harkinnan mukaan vähintään 7,000 ja enintään 150,000 markkaa;

b) alueliikenteen harjoittamista varten 4,000 markkaa;

c) kuorma-auton käyttämistä varten tilapäisesti henkilöiden kuljettamiseen, poliisilaitoksen antama 200 markkaa ja nimismiehen antama 100 markkaa;

d) linja-auton käyttämistä varten tilapäiseen matkaan varsinaisen kulkureitin ulkopuolella 300 markkaa; sekä

e) linjaliikennelupaa koskevaan anomukseen annettu hylkäämispäätös 2,000 markkaa.

Maahantulolupa, joka Suomessa merkitään ulkomaalaisen passiin tai passin sijasta hyväksyttyyn henkilöllisyystodistukseen, vastavuoroisuudesta riippuen, harkinnan mukaan enintään 10,000 markkaa.

Matkakortti, poliisilaitoksen antama 600 markkaa ja nimismiehen antama 520 markkaa.

Oleskelukirja ulkomaalaiselle sekä päätös, jolla ulkomaalaisen siihen perustuva oleskelulupa pitennetään, vastavuoroisuudesta riippuen, harkinnan mukaan enintään 10,000 markkaa.

Oleskeluluvan pitennys, joka Suomessa merkitään ulkomaalaisen passiin tai passin sijasta hyväksyttyyn henkilöllisyystodistukseen, vastavuoroisuudesta riippuen, harkinnan mukaan enintään 10,000 markkaa.

Passi, joka Suomessa annetaan Suomen kansalaiselle matkaa varten ulkomaille enintään kuudeksi kuu kaudeksi 2,000 markkaa, enintään vuodeksi 3,500 markkaa, pitemmäksi ajaksi 6,000 markkaa ja seurueen passi 400 markkaa henkilöä kohti sekä sen lisäksi kultakin vieraskieliseltä passitekstiltä 200 markkaa.

Patenttikirja 4,000 markkaa.

Perintökirja, tilan arvosta riippuen, valtioneuvoston määräysten mukaan, vähintään 1,200 ja enintään 60,000 markkaa.

Päätös, pöytäkirjanote tai muu toimituskirja, jolla myönnetään lupa tai oikeus:

1) höyrykattilan tai höyryastian käyttämiseen.

a) laivan höyrykattilasta tai kattilalaitoksesta 1,500 markkaa, jos kattilalaitoksen tulipinta on enintään 50 m2 ;5,000 markkaa, jos tulipinta on enintään 200 m2 ; ja 10,000 markkaa, jos tulipinta on suurempi kuin 200 m2 ;

b) maahöyrykattilasta, paitsi sellaisesta, jota käytetään yksinomaan maataloudessa, sekä höyryastiasta 1,000 markkaa, jos kattilan tulipinta on enintään 25 m2 tai astian tilavuus enintään 1,000 litraa;2,500 markkaa, jos kattilan tulipinta on enintään 200 m2 tai astian tilavuus enintään 3,000 litraa; ja 8,000 markkaa, jos kattilan tulipinta tai astian tilavuus on suurempi;

2) ulkomaalaiselle tai ulkomaiselle yhteisölle taikka sellaiselle suomalaiselle yhteisölle, jonka oikeus omistaa ja hallita kiinteätä omaisuutta on harkinnasta riippuva,

a) omistaa tai hallita kiinteätä omaisuutta Suomessa, harkinnasta riippuen vähintään 10,000 ja enintään 1,000,000 markkaa;

b) omistaa osakkeita suomalaisessa osakeyhtiössä, harkinnasta riippuen vähintään 5,000 ja enintään 1,000,000 markkaa;

3) ulkomaalaiselle tai ulkomaiselle yhtymälle tai laitokselle muiden kuin 4, 8, 10 tai 11 kohdassa mainittujen elinkeinojen harjoittamiseen tai liikkeen haaraosaston perustamiseen, vähintään 10,000 markkaa ja enintään 1,000,000 markkaa lääninhallituksen harkinnan mukaan;

4)

a) pankkiliikkeen harjoittamiseen, pankin osakepääoman suuruuden mukaan 20,000 markkaa kultakin täydeltä tai alkavalta 1,000,000 markan märältä, kuitenkin enintään 6,000,000 markkaa;

b) pankin sivukonttorin avaamiseen 150,000 markkaa kustakin sivukonttorista; ja

e) säästöpankin sivukonttorin avaamiseen 15,000 markkaa kustakin sellaisesta konttorista;

5) vakuutusliikkeen harjoittamiseen 750,000 markkaa;

6) denaturoitujen alkoholipitoisten valmisteiden maahantuoutiin harkinnasta riippuen vähintään 300 ja enintään 15,000 markkaa;

7) hirven metsästämiseen 8,000 markkaa kultakin hirveltä, jonka kaatamiseen lupa annetaan;

8) ravintola-, ruokala- ja kahvila- sekä hotelli-, matkustajakoti- ja yömajaliikkeen harjoittamiseen, valtioneuvoston määräysten mukaan, vähintään 3,500 ja enintään 700,000 markkaa; milloin tällainen liike on siirtynyt aviopuolisolle, jälkeläiselle, isälle tai äidille, kuitenkin 6 §:n mukaan;

9) ravintolan, ruokalan tai kahvilan aukioloajan taikka tarjoilun pitentämiseen, valtioneuvoston määräysten mukaan, vähintään 2,000 ja enintään 40,000 markkaa kultakin kalenterikuukaudelta tai sen osalta;

10) yleisen tanssin tai kabaree-esityksen taikka molempien näiden toimeenpanemiseen ravintolassa tai kahvilassa, valtioneuvoston määräysten mukaan vähintään 3,500 ja enintään 100,000 markkaa kultakin kalenterikuukaudelta tai sen osalta sekä revyy., varietee-, illuusioteatteri-, sirkus- ja tivoliesityksiin sen viranomaisen harkinnan mukaan, joka luvan myöntää, vähintään 6,000 ja enintään 100,000 markkaa kultakin kalenterikuukaudelta tai sen osalta;

11) yleisiin huvituksiin:

a) huvitusta varten valmistetun, maksua vastaan käytettävänä olevan raha-automaatin tai muun sellaisen laitteen pitämiseen, jonka käyttämisestä voi saada voittona rahaa;

b) maksua vastaan huvitusta varten järjestetyn muunlaisen kuin edellisessä kohdassa mainitun automaatin pitämiseen;

c) maaliinammunnan, nuolen- tai renkaanheiton tahi muun niihin verrattavan ajanvietteen tai kilpailun toimeenpanemiseen taikka biljardin, taitavuus- tai onnenpelin tahi muun niihin verrattavan laitteen pitämiseen;

d) karusellin tai muun sellaisen laitteen pitämiseen;

e) posetiivinsoiton tai muun sellaisen ulkoilmasoiton tai laulun harjoittamiseen; taikka

f) ammattimaisiin taitovoimistelu-, voimaja urheiluesityksiin, nyrkkeilyesityksiin ja -kilpailuihin, joissa esiintyy ammattinyrkkeilijöitä, ammattimaiseen eläinten ja vahakuvaston näyttämiseen, näytäntöihin, joita ammattimaisen tarjoilun harjoittaja toimeenpanee sellaisen tarjoilun yhteydessä, naamiaisiin ja karnevaalitanssiaisiin sekä muihin sellaisiin yllämainittuihin verrattaviin ansiotarkoituksessa järjestettyihin tilaisuuksiin, joiden ei voida katsoa palvelevan yksinomaan aatteellisia, tieteellisiä tahi taiteellisia tarkoitusperiä,

valtioneuvoston määräysten mukaan kustakin erikseen vähintään 700 ja enintään 15,000 markkaa kalenterikuukaudelta tai sen osalta.

Kun lupa 11 kohdassa mainituissa tapauksissa myönnetään sellaiseksi määräajaksi, joka sisältyy siihen aikaan, miltä sama vero jo on toisella paikkakunnalla suoritettu, on päätös leimattava 6 §:ssä säädettyyn määrään.

12) sähkölaitoskiinteistöksi tai sen tarpeistoksi rekisteröintiin:

a) päätös sähkölaitoskiinteistön rekisteröimisestä:

sähköaseman koneiden, joko generaattorien tai muuttajien tahi sähköaseman muuntajien tai paristojen, taikka sähköaseman kautta jaettavan, yhteenlasketun nimellistehomäärän jokaiselta kilovolttiampeerilta (kVA), enintään 1,000 kVA:n, 6 markkaa;

yli 1,000 kVA:n, mutta ei yli 10,000 kVA:n edellisen lisäksi 4 markkaa; sekä

yli 10,000 kVA:n edellisten lisäksi 3 markkaa;

b) päätös sähkölaitoskiinteistön tarpeiston rekisteröimisestä:

tarpeistoon kuuluvien sähköasemien jokaiselta kVA:lta sama maksu, kuin edellä sähkölaitoskiinteistön rekisteröimisestä on säädetty; ja sen lisäksi.

pääasemaan joko suoraan tai ala-asemien välityksellä liittyvien johtojen jokaiselta linjakilometriltä,

enintään 1,000 voltin nimellisjännitteisiltä 12 markkaa;

yli 1,000 ja enintään 25,000 voltin nimellisjännitteisiltä 25 markkaa;

yli 25,000 ja enintään 60,000 voltin nimellisjänuitteisiltä 60 markkaa; sekä

yli 60,000 voltin nimellisjännitteisiltä 120 markkaa;

c) päätös rekisteröimisen hylkäämisestä vastaavasti 50 prosenttia siitä määrästä, mikä edellä on säädetty sähkölaitoskiinteistön ja sen tarpeiston rekisteröimismaksuksi.

Pankin tai muun yhteisön hakemuksen johdosta annetusta päätöksestä, milloin se julkaistaan asetuskokoelmassa, on sen lisäksi, mitä ehkä on maksettava tämän pykälän Päätös-nimikkeen 4 kohdan mukaan, suoritettava leimaveroa 10,000 markkaa kultakin sekä suomen- että ruotsinkielisen asetuskokoelman sivulta, jolle päätös on painettu.

Rekisteriote kultakin arkilta:

1) alusrekisteristä, maarekisteristä ja säätiörekisteristä 300 markkaa;

2) kaupparekisteristä tai muusta patentti- ja rekisterihallituksessa pidetystä rekisteristä, jos ote annetaan patentti- ja rekisterihallituksesta, 400 markkaa, muutoin 300 markkaa;

3) avustuskassarekisteristä, uskonnollisten yhdyskuntainrekisteristä ja yhdistysrekisteristä 200 markkaa; sekä

4) sähkölaitoskiinteistörekisteristä ja kaivosrekisteristä 700 markkaa.

Tavarapassitus 200 markkaa.

Todistus, erityisenä toimituskirjana annettu tai viranomaiselle esitettyyn asiakirjaan kirjoitettu:

1) notariaattitodistus, joka koskee allekirjoitusta, varallisuussuhteita, tavaran alkuperää, todistuksen voimassaoloajan pitentämistä tai muita asioita: jos se annetaan ulkoasiaininmisteriöstä, 350 markkaa; sekä jos sen antaa tuomari, julkinen notaari. henkikirjoittaja, nimismies, apulaisnimismies, kaupunginvouti tai kaupunginviskaali, 200 markkaa;

2) protestitodistus 200 markkaa;

3) todistus jäljennökseen tai otteeseen, joka viranomaiselle tuodaan oikeaksi todistamista varten, kultakin oikeaksi todistetun jäljennöksen tai otteen lehdeltä tai sen osalta 100 markkaa; sekä

4) muunlainen todistus: poliisilaitoksen 175 markkaa; muun 4 §:ssä mainitun viranomaisen antama leimataan kuten saman viranomaisen päätös, ei kuitenkaan lisäleimalla.

Työlupa, joka Suomessa merkitään ulkomaalaisen passiin, passin sijasta hyväksyttyyn henkilöllisyystodistukseen tai Suomessa annettuun oleskelukirjaan, vastavuoroisuudesta riippuen, harkinnan mukaan enintään 10,000 markkaa.

Valokopio, jonka koko on enintään 18 × 25 cm, 60 markkaa lehdeltä sekä valokopio, jonka koko on enintään 36 × 25 cm, 120 markkaa lehdeltä. Milloin valokopion koko on suurempi kuin 36 × 25 cm, on leimaveroa suoritettava 12 markkaa kultakin neliödesimetriltä tai sen osalta, kuitenkin vähintään 1,200 markkaa silta- ja lossipiirustuksista, joita voidaan käyttää työpiirustuksina uusissakin rakennustöissä, ja vähintään 350 markkaa muista piirustuksista, joita yleensä voidaan käyttää vain asiakirjojen täydentämiseen.

Valokopiosta, joka annetaan fotostaattikoneella otettuna negatiivina tai filmirainasta suurennettuna positiivina, on leimaveroa suoritettava edellisessä kappaleessa mainitusta valokopiosta suoritettavan leimaveron kaksinkertainen määrä.

Valokopiokartta, joka on standardikokoa A IV 250 markkaa, kokoa A III 350 markkaa, kokoa A II 600 markkaa, kokoa A I 1,000 markkaa, sekä kartta, joka on A I kokoa suurempi, 18 markkaa jokaiselta neliödesimetriltä tai sen osalta.

Valokuvakopio, joka pöytäkirjaan liitettynä tai muutoin asianosaiselle annetaan, kooltaan enintään 13 × 18 cm, 200 markkaa sekä, milloin koko on sanottua suurempi, 400 markkaa.

Valtauskirja 3,000 markkaa tai, milloin se annetaan ulkomaalaiselle tai 1 yhteisölle taikka sellaiselle suomalaiselle yhteisölle, jonka oikeus omistaa ja hallita kiinteätä omaisuutta on harkinnasta riippuva, enintään 75,000 markkaa sen viranomaisen harkinnan mukaan, joka luvan myöntää.

13 §.

Asiakirja, jonka asiallinen antaa tai esittää korkeimmalle oikeudelle, korkeimmalle hallinto-oikeudelle, hovioikeudelle, kihlakunnanoikeudelle, maanjako-oikeudelle tai raastuvanoikeudelle, on, mikäli 14 ja 15 §:ssä sekä 4–7 luvussa ei toisin säädetä, laveuteen tai lehtilukuun katsomatta, varustettava leimalla seuraavin määrin:

1 ryhmässä 200 markkaa
2 ryhmässä 100 markkaa
5 ryhmässä 50 markkaa

Edellä 1 momentissa säädetystä leimaverosta ovat vapaat:

asiakirjan kaksoiskappale;

samassa asiassa annettu 6 §:ssä tarkoitettu toimituskirja; sekä

asiakirjat niissä asioissa, joissa toimituskirjoista ei suoriteta 6 §:ssä mainittua leimaveroa.

14 §.

Jäljempänä mainituista asiakirjoista, ilmoituksista ja voi toista, mikäli ne eivät ole leimaverosta vapaat, peritään leimavero seuraavin määrin:

Arvopaperit, jotka myydään tai vaihdetaan, 54–57 §:n mukaan.

Huvitilaisuuksien pääsyliput, 60–65 §:n mukaan.

Ilmoitus höyrykattilasta tai höyryastiasta rekisteröimistä varten:

1) laivan höyrykattilasta tai kattilalaitoksesta 400 markkaa, jos tulipinta on enintään 50 m2 ; 2,000 markkaa, jos tulipinta on enintään 200 m2 ; ja 3,000 markkaa, jos tulipinta on suurempi kuin 200 m2 ;

2) maahöyrykattilasta tai höyryastiasta 1,000 markkaa.

Ilmoitus kaupparekisteriin :

1) kun toiminimi ensi kerran rekisteriin ilmoitetaan 4,000 markkaa, paitsi osuuskunnan ilmoituksesta 3,000 markkaa ja yksityisen elinkeinonharjoittajan ilmoituksesta 1,500 markkaa;

2) kun prokura, haarakonttorin perustaminen tai rekisteriin tehtävä muutos ilmoitetaan 800 markkaa.

Ilmoitus myönnetyn patenttioikeuden siirtämisestä 6,000 markkaa.

Kauppakirja, vaihtokirja ja muu luovutuskirja, paitsi lahjakirja ja testamentti, 16–32 §:n mukaan.

Lasku, kun se maksun saamiseksi tuodaan oikeuteen tai ulosottoviranomaiselle, samoin kuin velkakirja 45–53 §:n mukaan.

Metsänhakkuuvälikirja, kun se tuodaan oikeuteen kiinnitettäväksi, hakkuuoikeudesta ja metsänkäyttöoikeudesta sovitun hinnan koko määrän perusteella 30 penniä kultakin täydeltä 100 markalta.

Jos hakkuuoikeuden ja metsänkäyttöoikeuden vastike ei käy välikirjasta ilmi, leimataan metsänhakkuuvälikirja oikeuden harkinnan mukaan.

Myymälätodistus, Oy Alkoholiliike Ab:n antama, 65 a §:n mukaan.

Obligatio, 38–44 §:n mukaan.

Osakekirja, 33–37 §:n mukaan.

Pelikortit, 58 §:n mukaan.

Saantistodiste kts. Velkakirja.

Siirtokirja, kruununratsutilan, kruununtalon tai muun kruununtilan, sijoitusta haettaessa siihen, sekä valtion virkatalon tahi siitä muodostetun viljelystilan tai asuntotilan tai muun alueen vuokraoikeuden siirtoa haettaessa, kun siirtokirja annetaan viranomaiselle siirron vahvistamista varten, samoin kuin kiinteistön luovutuskirja, soveltuvin kohdin noudattaen 16–30 §:n säännöksiä.

Warrantti 500 markkaa.

Vekseli, olkoonpa vekselinantajan itsensä taikka jonkun muun maksettavaksi asetettu, kultakin täydeltä 100 markalta:

enintään 3 kuukauden ajaksi tehty, 10 penniä;

enintään 6 kuukauden ajaksi tehty, 20 penniä; sekä

yli 6 kuukauden ajaksi tehty, 30 penniä.

Vekseli, sekä Suomessa että ulkomailla asetettu, on edellä säädetyllä leimalla varustettava, ennen kuin se täällä hyväksyttäväksi tai maksettavaksi esitetään tahi toiselle annetaan tai siirretään.

Kun vekseli, joka on 1 momentin mukaan leimattu, kiinnityksen tai maksun saamiseksi tuodaan oikeuteen taikka alusrekisteri- tai ulosottoviranomaiselle, on sen leimalla varustamisesta noudatettava, mitä jäljempänä velkakirjasta säädetään.

Velkakirja tai muu saamistodiste, 45–53 §:n mukaan.

Voitto, 59 §:n mukaan.

30 §.

Kiinteistön omistusoikeuden luovutuskirja on leimaverosta vapaa:

1) kun vastaanottajana on maakunta, kunta, kuntainliitto, seurakunta tai rekisteröity uskonnollinen yhdyskunta;Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 1953.

Helsingissä 13 päivänä marraskuuta 1953.

Tasavallan Presidentti
J. K. PAASIKIVI.

Ministeri
Nils Meinander.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.