263/1953

Annettu Helsingissä 19. päivänä kesäkuuta 1953

Laki räjähdysvaarallisista aineista

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

Yleisen turvallisuuden ylläpitämiseksi sekä hengen ja omaisuuden suojelemiseksi voidaan sen lisäksi, mitä elinkeinonharjoittamisesta annetuissa säännöksissä asiasta on määrätty, räjähdysaineiden, palavien nesteiden ja kaasujen ynnä muiden niinin verrattavien räjähdysvaarallisten tai itsestään syttyvien aineiden ja tuotteiden sekä sellaisten tuotteiden, jotka määrätyissä olosuhteissa muodostavat räjähdysvaarallisia aineita, valmistuksesta, hallussapidosta, myynnistä tai muusta luovutuksesta, kuljetuksesta ja käytöstä sekä laadusta säätää asetuksella.

Kuljetuksesta säädettäessä voidaan myös antaa rajoittavia määräyksiä siitä, minä aikoina ja mitä yleisiä kulkuväyliä käyttäen kuljetus on sallittu.

Räjähdysaineiden maahantuonti on sallittu ainoastaan siihen annetulla luvalla. Niiden maastaviennistä on voimassa, mitä sotatarvikkeiden maastaviennistä on säädetty.

Asetuksella voidaan määrätä, että 1 §:n 1 momentissa tarkoitettua toimintaa saadaan elinkeinona harjoittaa ainoastaan siihen annetulla luvalla ja hyväksytyn johdon vastuulla.

Annetun luvan ja vastaavaa johtoa koskevan hyväksymisen voi luvan tai hyväksymisen antanut viranomainen peruuttaa, milloin syytä siihen harkitaan olevan.

Jos lupa peruutetaan eikä asianomainen kohtuullisen, sitä varten myönnetyn ajan kuluessa ole luovuttanut hallussaan olevia luvan tarkoittamia aineita ja tuotteita toiselle elinkeinonharjoittajalle, jolla on oikeus pitää niitä hallussaan, lankeavat ne arvioinnin mukaan suoritettavaa korvausta vastaan valtiolle. Ellei niitä katsota voitavan käyttää valtion tarpeisiin, myytäköön ne paikallisen poliisiviranomaisen toimesta omistajan lukuun julkisella huutokaupalla.

Kun lupa peruutetaan, voidaan samalla asianomaisen hallussa olevat aineet ja tuotteet, joita lupa tarkoittaa, ottaa poliisiviranomaisen haltuun, kunnes niiden osalta on menetelty, niinkuin 3 momentissa on säädetty.

Tämän lain ja sen nojalla annettujen määräysten noudattamista valvoo, sen mukaan kuin asetuksella tarkemmin määrätään, kauppa- ja teollisuusministeriö ja ne muut valvontaviranomaiset, joille sanottu tehtävä annetaan.

Asetuksella voidaan kuitenkin määrätä, että 1 momentissa mainittu valvonta annetaan määräajaksi tarkoitukseen hyväksytyn tarkastusjärjestön tehtäväksi.

Ammattientarkastusviranomaisille työntekijäin suojelemiseksi kuuluvasta valvonnasta on erikseen säädetty.

Valvontaviranomaisella on oikeus tämän lain ja sen nojalla annettujen määräysten noudattamisen valvomista varten päästä kulloinkin kysymyksessä olevan aineen tai tuotteen ja niiden raaka-aineiden valmistus-, varasto- ja myyntipaikkaan ja tutkimista varten tarpeen vaatiessa saada aineista ja tuotteista näytteitä sekä, milloin syytä siihen on, kieltää epäilyksenalaisen aineen tai tuotteen valmistus tahi luovuttaminen, kunnes tutkimus, joka on kiireellisesti toimitettava, on suoritettu. Tutkimuksen tuloksesta on viipymättä annettava tieto asianomaiselle.

Edellä 1 §:ssä tarkoitetun elinkeinon harjoittaja on velvollinen antamaan valvontaviranomaiselle tämän lain ja sen nojalla annettujen määräysten noudattamisen valvontaa varten tarpeelliset tiedot. Samoin voidaan määrätä, että elinkeinon harjoittaja on velvollinen pitämään tuotanto-, varasto ja myyntikirjanpitoa.

Kauppa- ja teollisuusministeriö määrää ne tutkimuslaitokset, jotka ovat oikeutettuja toimittamaan tämän lain ja sen nojalla tutkimuksia ja antamaan niistä virallisia lausuntoja.

Valvontaviranomaisen toimituksista, sen antamista toimituskirjoista ja lomakkeista sekä tutkimuslaitoksen suorittamista tutkimuksista ja antamista virallisista lausunnoista suoritettavista maksuista, jotka voidaan määrätä maksettavaksi myös palkkiona tai lunastuksena valvontaviranomaiselle, säädetään asetuksella. Lunastukset ja palkkiot määrätään eräiden viranomaisten toimituskirjoista ja virkatoimista suoritettavien maksujen perusteista 17 päivänä lokakuuta 1942 annetussa laissa (806/42) säädettyjen yleisten periaatteiden mukaan.

Milloin valvontaviranomaisen on välttämätöntä suorittaa aineen tai tuotteen laatua ja ominaisuuksia koskevia tutkimuksia, on tutkimuksista aiheutuvat menot aineen tai tuotteen omistajan tai haltijan kustannettava.

Arvioimisen, josta säädetään 2 §:ssä, toimittaa kaksi siihen määrättävää esteetöntä, asiantuntevaa henkilöä poliisiviranomaisen läsnä ollessa. Aineen tai tuotteen omistaja tahi haltija on todisteellisesti kutsuttava arvioimistilaisuuteen, mutta hänen poissaolonsa ei estä arvioinnin toimittamista.

Valvontaviranomainen tai tutkimuksen toimittaja älköön sivullisille ilmaisko älköönkä yksityiseksi hyödykseen käyttäkö, mitä hän valvontatoimessaan tai 5 §:n nojalla on elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuksista tietoonsa saanut.

10§

Poliisiviranomaisten tulee tarvittaessa antaa virka-apua tämän lain noudattamisen valvontaa koskevissa asioissa.

Poliisipäälliköllä on valta valvontaviranomaisen pyynnöstä määrätä takavarikkoon pantavaksi luvattomasti tai vastoin annettua kieltoa täällä valmistettu, kuljetettu, hallussa tahi myytävänä pidetty taikka maahan tuotu tämän lain alainen aine tai tuote. Takavarikko on voimassa, kunnes 11 §:n nojalla vireille pantu aineen tai tuotteen menettämistä koskeva asia on lainvoimaisella tuomiolla ratkaistu tahi oikeus taikka virkaapua pyytäneen valvontaviranomaisen esityksestä poliisipäällikkö toisin määrää.

Takavarikkoon otetut aineet ja tuotteet on säilytettävä viranomaisen sinetöimänä varmassa paikassa.

11§

Joka antamalla väärän ilmoituksen tai salaamalla laadun tahi muuta vilppiä käyttämällä rikkoo tätä lakia tai sen nojalla annettuja määräyksiä, rangaistakoon, jollei muualla ole ankarampaa rangaistusta säädetty, sakolla tai vankeudella enintään kahdeksi vuodeksi.

Joka muulla kuin 1 momentissa mainitulla tavalla rikkoo tätä lakia tai sen nojalla annettuja määräyksiä, rangaistakoon sakolla, mikäli siitä ei muualla laissa ole ankarampaa rangaistusta säädetty.

Rangaistuksen ohella voidaan vastoin tämän lain tai sen nojalla annettuja määräyksiä valmistettu, kuljetettu, hallussa pidetty tai luovutettu taikka maahan tuotu aine ja tuote tai sen arvo sekä rikoksen tuottama taloudellinen hyöty tuomita valtiolle menetetyksi.

12§

Joka tekee itsensä syypääksi huolimattomuuteen tämän lain alaisten aineiden tai tuotteiden käsittelemisessä tahi varomattomasti pitelee niitä siten, että joku saattaa tehdä niillä vahinkoa, rangaistakoon, niinkuin rikoslain 44 luvussa säädetään.

13§

Jos se, jolla on oikeus harjoittaa 1 §:ssä mainittujen aineiden tai tuotteiden valmistusta tahi myyntiä taikka joka on saanut oikeuden pitää niitä varastossa tai tuoda maahan, tuomitaan rangaistukseen tämän lain tai sen nojalla annettujen määräysten rikkomisesta, voidaan hänet, mikäli rikkomus ei ole vähäinen, rangaistuksen ohella julistaa määräajaksi menettämään sanottu oikeutensa. Samoin voidaan 2 §:n 1 momentin tarkoittama vastaava johtaja, milloin hänet tuomitaan rangaistukseen tämän lain tai sen nojalla annettujen määräysten rikkomisesta, julistaa, jos rikkomus on laadultaan sellainen, määräajaksi tällaiseen toimeen kelvottomaksi.

Milloin 1 momentissa säädetty seuraamus on tuomittu, oikeuden on, päätöksen saatua lainvoiman, ilmoitettava siitä kauppa- ja teollisuusministeriölle ja luvan tai hyväksymisen antaneelle viranomaiselle.

14§

Jos joku niskoittelee hänelle tämän lain tai sen nojalla annettujen määräysten mukaan kuuluvaa velvollisuuden täyttämisessä, on lääninhallituksella valta pakottaa hänet siihen uhkasakolla tai sillä uhalla, että tekemättä jätetty laiminlyöjän kustannuksella toimitetaan.

15§

Räjähdysvaarallisia aineita ja tuotteita koskevien asioiden käsittelyä varten on kauppa- ja teollisuusministeriöllä apunaan lautakunta, jonka puheenjohtajan ja jäsenet sanottu ministeriö määrää.

16§

Tätä lakia ei sovelleta räjähdysvaarallisia aineita sisältävien lääkkeiden valmistukseen silloin, kun se tapahtuu asianomaisella luvalla apteekkitavaratehtaissa ja apteekeissa.

Sen lisäksi, mitä väkijuomien valmistuksesta, maahantuonnista, hallussapidosta, myynnistä ja kuljetuksesta on säädetty, on etanolin ja sitä sisältävien nesteseosten valmistuksessa, varastossapidossa ja kuljetuksessa noudatettava tämän lain nojalla annettuja turvallisuusmääräyksiä.

Ampumatarpeiden valmistuksesta, maahantuonnista, kaupasta, hankinnasta ja hallussapidosta on voimassa, mitä niistä on erikseen säädetty tai vastedes säädetään.

Asetuksella voidaan määrätä, ettei tätä lakia ja sen nojalla annettuja säännöksiä ole osittain tai ollenkaan sovellettava puolustuslaitoksen osalta eikä muissakaan erityisissä tapauksissa, mikäli se katsotaan mahdolliseksi vaarantamatta tällä lailla tarkoitettua yleisen turvallisuuden ylläpitämistä sekä hengen ja omaisuuden suojelemista.

17§

Ennen tämän lain voimaaa tulemista hyväksyttyjä tai aikaisemmin voimassa olleiden määräysten nojalla toimivia, 1 §:ssä tarkoitettuja aineita tai tuotteita valmistavia tehtaita ja näiden aineiden ja tuotteiden myymäiöitä ja varastoja saadaan aikaisemmin hyväksytyssä muodossa ja laajuudessa käyttää tarkoitukseensa, vaikkeivät ne täyttäisikään tämän lain ja sen nojalla annettujen määräysten vaatimuksia.

Kauppa- ja teollisuusministeriöllä on valta määrätä 1 momentissa tarkoitettujen tehtaiden, myymälöiden ja varastojen käyttämiselle määräaika, jos se hengen tai omaisuuden suojelemiseksi on välttämätöntä tai jos toiminnan katsotaan vaarantavan yleistä turvallisuutta. Samoin voi kauppa- ja teollisuusministeriö määrätä, että tehtaalle tai varastolle on, sen laadusta ja laajuudesta riippuen, valittava vastaava johtaja.

18§

Tarkemmat määräykset tämän lain täytäntöönpanosta ja soveltamisesta annetaan asetuksella.

19§

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1954.

Helsingissä 19. päivänä kesäkuuta 1953

Tasavallan Presidentti
J. K. Paasikivi

Kauppa- ja teollisuusministeri
Penna Tervo

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.