240./1952

Annettu Helsingissä 6 päivänä kesäkuuta 1952.

Laki lainhuudatus- ja kiinnitysasiain käsittelystä kaupungissa.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §.

Kaupungissa käsittelee lainhuudatussekä kiinteistökiinnitys-, irtaimistokiinnitys- ja metsäkiinnitysasiat raastuvanoikeuden sijasta kiinteistötuomari; ja on häneen, mikäli tämän lain säännöksistä ei muuta johdu, soveilettava, mitä laeissa ja asetuksissa on säädetty raastuvanoikeudesta tai sen puheenjolitajasta mainittuja asioita käsiteltäessä.

2 §.

Kiinteistötuomarina on pormestari tai, milloin raastuvanoikeudessa on yksi tai useampia muita lainoppineita jäseniä, joko pormestari tai muu lainoppinut jäsen, sen mukaan kñuin korkein oikeus määrää.

Tarpeen vaatiessa voidaan määrätä useitakin kiinteistötuomareita.

3 §.

Lainhuudatus- ja kiinnitysasioita otetaan vastaan ja käsitellään joka arkipaiva.

Korkeimmalla oikeudella on kuitenkin valta, kaupunginvaltuuston esityksestä, määrätä, että kaupungeissa, joissa lainhuudatus- ja kiinnitysasiain käsittelemisen joka arkipäivä ei katsota olevan tarpeen vaatima, mainittuja asioita otetaan vastaan ja käsitellään ainoastaan määrättyinä päivin kuitenkin vähintään kahtena päivänä viikossa.

Ajasta, jolloin lainhuudatus- ja kiinnitysasioita koskevia hakemuksia ja asiakirjoja saadaan kiinteistötuomarille tai 10 §:ssä tarkoitetulle henkilölle antaa, säädetään asetuksella.

4 §.

Hakemuksista on pidettävä päiväkirjaa, niinkuin siitä asetuksella säädetään. Hakemukseen tai sen perusteena olevaan asiakirjaan on merkittävä päivä, jolloin hakemus on tehty.

5 §.

Käsitellyistä lainhuudatus- ja kiinnitysasioista pitäköön kiinteistötuomari pöytäkirjaa, noudattaen, mitä pöytäkirjan pitämisestä mainituissa asioissa on voimassa.

Lainhuudatus- ja kiinnitysasioissa kuuluu säädettyjen luettelojen ja rekisterien pitäminen kiinteistötuomarille.

6 §.

Lainhuudatus- ja kiinnitysasiat on käsiteltävä heti taikka, jollei se erityisistä syistä ole mahdollista, vllniolstaan seitsemän päi vän kuluessa hakemuksen tekemisestä tai, jos mainittu aika 3 §:n 2 momentissa tarkoitetussa tapauksessa päättyy sellaisena päivänä, jona lainhuudatus- ja kiinnitysasioita ei käsitellä, sitä ensiksi seuraavana käsittelypäivänä. Jollei asiaa heti käsitellä, on hakemusta vastaan otettaessa hakijalle ilmoitettava, milloin käsittely tapahtuu.

Milloin hakemusta ei voida sellaisenaan hyväksyä eikä sitä lain mukaan ole heti hylät tävä tai jätettävä tutkittavaksi otta- matta, siirrettäköön asia jatkettuun käsittelyyn määrätyksi päiväksi.

Jatketussa käsittelyssä, jota ennenkin hakija saa antaa tarvittavaa lisäselvitystä, asia voidaan ottaa käsiteltäväksi ja paatettäväksi, vaikkei hakija tulisikaan hakemustaan jatkamaan.

7 §.

Jos jotakuta on hakemuksesta kuultava, toimittakoon kuulemisen kiinteistötuomari, ja noudatettakoon tällöin, mitä kuulemisesta on säädetty.

8 §.

Lainhuuto tai kiinnitys on katsottava haetuksi sinä päivänä, jona hakemuskirjat on kiinteistötuomarille tai 10 §:ssä tarkoitetulle henkilölle annettu.

Kiinnityksen uudistaminen on voimassa siitä paivasta, jona sitä on pyydetty.

Jos 3 §: n 2 momentissa tarkoitetussa tapauksessa aika, jonka kuluessa kiinnitys on uudistettava, kuluu umpeen sellaisena päivänä, jona lainhuudatus- ja kiinnitysasioita ei oteta vastaan eikä käsitellä, saadaan uudistamista pyytää ja kiinnitys uudistaa kiinteistötuoma rin määräämänä muuna kuin säännönmukaisena käsittelypäi vänä.

9 §.

Kiinteistötuomarin päätökseen saadaan hakea muutosta noudattaen soveltuvin osin, mitä muutoksen hakem isesta raastuvanoikeuden päätökseen lainhuudatus- ja kiinnitysasioissa on säädetty. Tyytymättömyyden ilmoittamisaika ja valituksen perilleajamisaika luetaan siitä päivästä, jona Mia on ratkaistu.

10 §.

Raastuvanoikeuden on määrättävä luotettava ja siihen tehtävään kykenevä henkilö sinä aikana, jona kiinteistötuomari toimii oikeuden puheenjohtajana tai jäsenenä taikka hänellä on muu este, hänen vai vontansa alaisena ottamaan vastaan lainhuudatus- ja kiinnitysasioita koskevia hakemuksia, asiakirjoja ja ilmoituksia, tekemään säädetyt merkinnät asiakirjoihin ja päiväkirjaan sekä hakijoille ja asianosaisille toimittamaan kiinteistötuomarin antamia päätöksiä. Ilmoitus sellaisesta määräyksestä on p i(0 ettävä raastuvanoikeuden ovella nähtävillä sen ajan, jona määräys on vointassa.

Edellä 1 momentissa mainittu määräys voidaan milloin tahansa peruuttaa. Määräyksen antam ja peruuttamisesta raastu vanoikeuden on viipymättä annettava tieto hovioikeudelle.

11 §.

Mitä tässä laissa on säädetty kiinnitysasioista, nondatettakoon soveltuvin kohdin myös vuokrasopimusten rekisterö imisasioita käsiteltäessa.

12 §.

Tarkemmat määräykset tämän lain soveltamisesta annetaan asetuksella.

13 §.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1953, ja sillä kumotaan oikeudenkäymiskaaren 6 luvun 2 §, sellaisena kuin se on 27 päivänä kesäkuuta 1878 annetussa asetuksessa (19/78), sikäli kuin puheena oleva säännös on ristiriidassa tämän lain kanssa.

Ennen lain voimaantulopäivää on tehtävä ne muutokset ja lisäykset raastuvanoikeuksien kokoonpanoa ja toimintaa koskeviin määräyksiin ja suoritettava muut toimenpiteet, jotka ovat tarpeen tämän lain noudattamista varten.

Tämän lain voimaan tullessa raastuvan oikeudessa vireillä olevien lainhuudatus- ja kiinnitysasiain käsittelyssä noudatettakoon, mitä siitä on sitä ennen ollut säädetty.

Helsingissä 6 päivänä kesäkuuta 1952.

Tasavallan Presidentti
J. K. PAASIKIVI.

Oikeusministeri
Sven Högström.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.