142/1952

Annettu Helsingissä 21. päivänä maaliskuuta 1952

Laki Suomen Pankin ohjesäännön muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan Suomen Pankin 21 päivänä joulukuuta 1925 annetun ohjesäännön 17 §, sellaisena kuin se on 22 päivänä joulukuuta 1938 ja 14 päivänä huhtikuuta 1950 annetuissa laeissa (440/38 ja 189/50), näin kuuluvaksi:

17§

Pankkivaltuusmiesten asiana on:

1) määrätä pankin diskonttokorko sekä muun luoton korkomäärät ja provisiot;

2) vahvistaa ne perusteet, joiden mukaan pankin tilinpäätös on tehtävä;

3) myöntää pankin velallisille niitä helpotuksia, joita olosuhteet voivat vaatia, niin myös päättää akordiehdotuksista sekä saatavien siirtämisestä epävannoihin ja niiden tileistä poistamisesta;

4) päättää uusien seteliyksilöiden ja -mallien valmistuksesta sekä 10 §:n mukaan setelien liikkeestä poistamisesta;

5) käsitellä kiinteistöjen hankkimista, rakentamista ja luovutusta koskevat asiat, niin myös varojen sijoituksia koskevat asiat niissä tapauksissa, joista mainitaan 12 §:n 2 momentissa;

6) päättää ulkomaisen luoton ottamisesta sekä vahvistaa sen määrä ja ehdot;

7) päättää 13 §:n 2 momentissa mainitusta koronmaksusta ja sen lakkauttamisesta;

8) päättää ulkomaisten asiamiesten ottamisesta;

9) huolehtia pankin kassojen, kassaholvien, lainaus- ja vakuuskirjojen sekä panttien ja talletusten inventtauksista ja antaa niitä koskevia määräyksiä;

10) tarkastaa pankin lainausliikettä ja sijoituksia sekä valuuttakauppaa;

11) päättää eduskunnalle tai valtioneuvostolle tehtävistä esityksistä ja ehdotuksista;

12) antaa pankkivaliokunnalle kultakin vuodelta kertomus pankin tilasta, liikkeestä ja hoidosta sekä tärkeimmistä asioista, joita pankkivaltuusmiehet ovat käsitelleet sinä vuonna;

13) päättää tilintarkastajain lausunnon perusteella vastuuvapauden antamisesta johtokunnalle;

14) vahvistaa työnjako johtokunnan jäsenten kesken;

15) päättää haarakonttorien perustamisesta ja, sovittuaan valtioneuvoston kanssa, niiden lakkauttamisesta;

16) päättää asioimistojen perustamisesta, niiden tehtävistä ja hoitamistavasta sekä niiden lakkauttamisesta;

17) nimittää haarakonttorien johtajat;

18) määrätä haarakonttorien valvojat ja niiden varamiehet;

19) päättää, saako eroamisikään tullut pankin viran- tai toimenhaltija pysyä edelleen virassaan tai toimessaan;

20) vahvistaa johtokunnan jäsenten ja pankin tointen haltijain palkkaedut sekä ratkaista muut palkkaus- ynnä eläke-, perheeläke- ja avustusasiat;

21) ratkaista virantoimituksestapidättämis- ja kurinpitoasiat, jotka koskevat johtokunnan jäsentä tai haarakonttorin johtajaa;

22) vahvistaa eläkesääntö pankin setelipainon palveluksessa oleville; sekä

23) vahvistaa perhe-eläkesäännöt Suomen Pankille ja pankin setelipainon palveluksessa oleville.

Asiat, joista puhutaan 1 momentin 1―8 ja 14―18 kohdassa, samoin kuin 19―23 kohdassa mainitut asiat on, mikäli ne eivät koske johtokunnan jäseniä, käsiteltävä johtokunnan esityksen perusteella.

Pankkivaltuusmiesten kokouksissa ovat johtokunnan jäsenet saapuvilla ja oikeutetut käyttämään puhevaltaa.

Helsingissä 21. päivänä maaliskuuta 1952

Tasavallan Presidentti
J. K. Paasikivi

Ministeri
Matti Miikki

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.