650/1951

Annettu Helsingissä 22. päivänä joulukuuta 1951

Asetus sisältävä eräitä poikkeuksia yleisten asiakirjain julkisuudesta

Oikeusministerin esittelystä säädetään:

Yleisten asiakirjain julkisuudesta 9 päivänä helmikuuta 1951 annetun lain (83/ 51) 9 §:n 2 momentin nojalla ovat seuraavat asiakirjat salassa pidettävät:

1) Asiakirjat, jotka ennen yleisten asiakirjain julkisuudesta säädetyn lain voimaantuloa annetuissa voimassa olevissa valtioneuvosten tai ministeriön päätöksissä ja niiden vahvistamissa johto- tahi ohjesäännöissä on määrätty salassa pidettäviksi, mikäli nämä asiakirjat ovat sen laatuisia, että niiden salassa pitämisestä voidaan mainitun lain 9 §:n 2 momentin mukaan asetuksella määrätä;

2) valtioneuvoston ulkoasiainvaliokunnan asiakirjat, ulkoasiainministeriön ja Suomen ulkomailla olevien edustustojen poliittiset tiedoitukset, poliittisista ja taloudellisista suhteista vieraiden valtioiden kanssa käytyjä neuvotteluja koskevat asiakirjat, ulkoasiainhallinnon alaa koskevat salakirjoitussähkeet, samoin kuin myös sellaiset Suomen valtion tai sen kansalaisten suhteita ulkovaltojen viranomaisiin ja kansalaisiin koskevat asiakirjat, joiden julkisuuteen saattaminen voisi vaikeuttaa valtion suhteita ulkovaltoihin;

3) puolustuslaitoksen ja muiden viranomaisten toimesta laaditut ja niiden käytettäviksi tarkoitetut asiakirjat, jotka koskevat puolustusvoimien varustamista, liikekannallepanoa sekä niiden sodanaikaista kokoonpanoa, sijoitusta ja käyttöä, väestönsuojelun, hallinnon, liikenteen, talouselämän ja teollisuuden sodan varalta tapahtuvaa järjestelyä, teknillistä sotavalmiutta sekä sen hyväksi tehtyjä keksintöjä, suunnitelmia ja kokeiluja, samoin kuin myös asiakirjat, jotka sisältävät valtakunnan puolustusvalmiutta silmällä pitäen hankittuja tai saatuja selvityksiä taikka muita tietoja, joiden julkisuuteen saattaminen voisi vaarantaa maanpuolustuksen etua; kuitenkin on ministeriöllä, jonka toimialaan asia kuuluu, tai milloin asia koskee välittömästi puolustusvoimia, niiden pääesikunnalla valta päättää, ettei asiakirjaa ole pidettävä salassa;

4) poliisiviranomaisten toimesta laaditut tai hankitut, sanottujen viranomaisten käytettäviksi tarkoitetut, rikosten ehkäisemistä ja selvittämistä, valtion turvallisuuden ylläpitämistä taikka poliisille kuuluvien huolto-, tarkastus- ja valvontatehtävien hoitamista varten tarpeelliset luettelot, kortistot, päiväkirjat, tiedoitukset ynnä muut selvitykset;

5) asiakirjat, jotka koskevat muun kuin poliisiviranomaisen toimittamia, rikoksen selvittämistä ja syytteeseen saattamista tarkoittavia tutkimuksia, kunnes ne on syytteen nostamista varten annettu viralliselle syyttäjälle ja niihin nähden on noudatettava yleisten asiakirjain julkisuudesta annetun lain 4 §:n säännöksiä taikka asia on, sitä viralliselle syyttäjälle antamatta,jätetty sikseen;

6) vankeinhoitoviranomaisten käytettäväksi tarkoitetut asiakirjat, jotka sisältävät tietoja vangittuna olevasta henkilöstä, mikäli vankeinhoitolaitoksen ylijohtaja yksittäistapauksessa ei myönnä lupaa asiakirjan tiedoksi antamiseen;

7) asiakirjat, jotka sisältävät ehdonalaiseen vapauteen lasketusta taikka sosiaalisen huollon tai valvonnan kohteena olevasta henkilöstä sellaisia tietoja, joiden julkisuuteen saattaminen vaarantaisi hänen vastaista toimintaansa, toimeentulomahdollisuuttaan tai yhteiskuntaan sopeutumistaan, jollei se, jota asiakirja koskee, anna suostumustaan sen tiedoksi antamiseen;

8) asiakirjat, jotka koskevat valtion, kunnan tai muun julkisoikeudellisen yhdyskunnan harjoittama liike- tai teollisuustoimintaa taikka sotakorvausvelvollisuuden täyttämistä, mikäli asiaa käsittelevä tai käsitellyt viranomainen ei yksittäistapauksessa anna lupaa niiden tiedoksi antamiseen; sekä

9) asiakirjat, jotka sisältävät tulli-, tarkastus- ja muiden viranomaisten virkatoiminnassaan hankkimia tai saamia tietoja ja selvityksiä yksityisestä liike- ja teollisuustoiminnasta, elinkeinon ja ammatin harjoittanaisesta taikka yksityisen taloudellisesta asemasta, mikäli se, jota asiakirja koskee, ei anna suostumustaan sen tiedoksi antamiseen.

Mitä edellä tässä pykälässä on sanottu asiakirjasta, koskee myös karttaa, piirrosta, kuvaa, filmiä, ääninauhaa ynnä muuta niihin verrattavaa.

Asia on katsottava yleisten asiakirjain julkisuudesta annetun lain 4 §:n tarkoittamassa tapauksessa sikseen jätetyksi, sittenkun asianomainen poliisiviranomainen tai virallinen syyttäjä on siitä niin päättänyt.

Viranomainen, jonka hallussa asiakirja on lausunnon antamista tai muuta tilapäistä käyttöä varten, älköön antako asiakirjasta tietoa ilman sen viranomaisen suostumusta, jonka käsiteltävänä ja ratkaistavana asia on.

Kun yleisiä asiakirjoja, jotka edelleen on pidettävä salassa, siirretään säilytettäviksi valtionarkistoon, maakunta-arkistoon tai muuhun julkiseen arkistoon, ne on varustettava salassapitämisvelvollisuutta osoittavalla leimalla tai merkinnällä, missä on viittaus siihen säännökseen tai määräykseen, johon sanottu velvollisuus perustuu.

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1952.

Helsingissä 22. päivänä joulukuuta 1951

Tasavallan Presidentti
J. K. Paasikivi

Oikeusministeri
Sven Högström

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.