597/1950

Annettu Helsingissä 15. päivänä joulukuuta 1950

Laki leimaverolain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 6 päivänä elokuuta 1943 annetun leimaverolain (662/43) 2, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 57, 58, 60, 65 a, 66, 83 ja 100 §, niistä 2 § sellaisena kuin se on 3 päivänä tammikuuta 1946 annetussa laissa (1/46), 6, 8, 10, 12, 13, 14, 58, 60 ja 66 § sellaisina kuin ne ovat 25 päivänä maaliskuuta 1948 annetussa laissa (244/48), sekä 65a § sellaisena kuin se on 30 päivänä joulukuuta 1949 annetussa laissa (861/49), 10, 12 ja 60 § lisäksi muutettuina, 10 ja 60 § 30 päivänä joulukuuta 1949 annetulla lailla (861/49) ja 12 § 3 päivänä tammikuuta 1946, 23 päivänä joulukuuta 1948 ja 30 päivänä joulukuuta 1949 annetulla laeilla (1/46, 913/48 ja 861/49), seuraavasti.

Leimaveron suorittamisesta ovat vapaat, sen lisäksi mitä jäljempänä säädetään, valtio ja valtion laitokset, kansaneläkelaitos, postisäästöpankki sekä Suomen pankki ynnä virka-asioissa valtion viranomaiset.

Mikäli ei tässä laissa toisin säädetä, on kuhunkin 4 §:ssä mainittuun ryhmään kuuluvan viranomaisen antamat toimituskirjat varustettava leimalla seuraavin määrin:

1) päätös, tuomio, diaariotodistus, haaste tai muu toimituskirja, eri paperille tai viranomaiselle annettuun asiakirjaan kirjoitettu, sekä pöytäkirjanote, joka voimaa olevain säännösten mukaan on varsinaisena toimituskirjana annettava asianosaiselle, paitsi 2 kohdassa mainittu, kultakin arkin lehdeltä:

1 ryhmässä 500 markkaa

2 ryhmässä 360 markkaa

3 ryhmässä 270 markkaa

4 ryhmässä 190 markkaa

5 ryhmässä 100 markkaa

6 ryhmässä 50 markkaa

2) jäljennös toimituskirjasta tai muusta viranomaisen hallussa säilytetystä asiakirjasta, välipäätös, joka on viranomaiselle annettuun asiakirjaan kirjoitettu tai liitetty eikä sisällä määräystä takavarikosta tai muusta virka-aputoimesta, sekä muumainen kun 1 kohdassa mainittu ote toimitus- tai muusta asiakirjasta, kultakin lehdeltä:

1―2 ryhmässä 180 markkaa

3―4 ryhmässä 120 markkaa

5―6 ryhmässä 50 markkaa

Lehtiluvun mukaa suoritettavan leimaveron lisäksi on tässä pykälässä mainitut asiakirjat varustettava lisäleimalla seuraavin määrin:

1 ryhmässä:

a) tuomiot ja päätökset nostojutuissa 3,500 markkaa:

b) päätökset verotusta tahi valtiolle tai kunnalle tulevain maksujen maksuunpanoa koskevissa valitusasioissa: milloin vaatimus koskee verotuksen tahi maksuunpanon alentamista vähintään 30,000 markan määrällä tai vähintään 3,500 veroäyrillä, 2,000 markkaa, muulloin 1,000 markkaa:

c) päätökset muissa valitusasioissa: ministeriön päätökset 1,000 markkaa sekä muiden viranomaisten 3,750 markkaa;

d) päätökset erivapaushakemuksiin, jos ne koskevat virkavuosien lukemista tai oikeutta päästä oppilaaksi oppilaitokseen, 700 markkaa, avioliiton solmimista, 2,250 markkaa ja muut 6,000 markkaa;

e) päätökset, joilla ulkomaalaiselle myönnetään lupa kuulua yhtiömiehenä kauppayhtiöön tai henkilökohtaisesti vastuunalaisena yhtiömiehenä kommandiittiyhtiöön taikka osakeyhtiön tai osuuskunnan hallitukseen tahi toimia näiden prokuristina tai toimihenkilöinä, 10,000 markkaa;

f) päätökset muihin, edellä mainitsemattomiin hakemuksiin, joihin ei sisälly erivapausanomusta, 1,000 markkaa; sekä

g) jäljennökset 200 markkaa.

2 ryhmässä:

a) tuomiot ja päätökset haastetuissa, vedotuissa, alistetuissa ja valitusasioissa sekä pöytäkirjanotteet, jotka vedotuissa asioissa tarvitaan muutoksenhakua varten, 900 markkaa:

b) jäljennökset 200 markkaa.

3 ryhmässä:

a) päätökset ja sijoituskirjat sekä kuulutukset perinnöksiostosta tai asukasoikeuden. hakemisesta kruununtaloon 350 markkaa;

b) jäljennökset 100 markkaa.

10§

Seuraavat toimituskirjat tai viranomaiselle esitettyyn asiakirjaan merkityt lupatodistukset, mikäli ne eivät ole leimaverosta vapaat, on 6 ja 8 §:ssä säädetyn leiman sijasta varustettava leimalla seuraavin määrin:

Ajokortti: poliisilaitoksen antama 1,500 markkaa ja nimismiehen antama 1,350 markkaa. Kun henkilölle, jolla on ajokortti, myönnetään oikeus muunlaisen moottoriajoneuvon kuljettamiseen kuin mihin ajokortti oikeuttaa, varustettakoon sellainen ajokorttiin kirjoitettava lisäys: poliisilaitoksen antama 750 markan ja nimismiehen antama 675 markan leimalla.

Apteekkioikeuskirja tai päätös, jolla apteekkierioikeuden siirto hyväksytään, apteekin arvioidun tuottoisuuden mukaan, valtioneuvoston harkinnasta riippuen:

a) kun apteekkioikeus annetaan, vähintään 25,000 ja enintään 750,000 markkaa;

b) kun erioikeus kanta-apteekkiin siirretään edellisen ja uuden haltijan kesken tehdyn sopimuksen nojalla, vähintään 300,000 ja enintään 1,500,000 markkaa.

Avoin kirje tai muu asiakirja, jolla arvonimi, todellisen viran sitä seuraamatta, annetaan:

1) henkilölle, jolla on valtion, kunnan tai kirkollinen vakinainen virka tai toimi, valtioneuvoston määräysten mukaan. vähintään 500 ja enintään 300,000 markkaa:

2) henkilölle, jolla ei ole 1 kohdassa mainittua virkaa tai tointa, valtioneuvoston määräysten mukaan, vähintään 2,000 ja enintään 1,000,000 markkaa.

Henkilöllisyystodistus ulkomaalaiselle matkaa varten ulkomaille, kuutta kuukautta lyhyemmäksi ajaksi 3,000 markkaa, enintään vuodeksi 6,000 markkaa.

Kansalaiskirja, kansalaisoikeuden saamiseksi, jos hakija ei ole aikaisemmin ollut Suomen kansalainen eikä nauti täällä turvapaikkaoikeutta, hänen tuloistaan ja varallisuudestaan riippuen, valtioneuvoston määräysten mukaan. vähintään 1.000 ja enintään 300,000 markkaa.

Karttajäljennös tai ote, maanmittaushallituksen, maanmittauskonttorin tai maanmittausinsinöörin antama, jos jäljennöksen tai otteen lunastus on korkeintaan 200 markkaa, 60 markkaa, sekä kultakin 100 markan määrältä tai sen osalta, millä lunastus ylittää 200 markkaa, lisäksi 30 markkaa.

Kauppamatkustajalle annettava todistus, niinkuin 66―68 §:ssä säädetään.

Kuljettajatutkintotodistus, moottoriajoneuvojen katsastusmiehen antama:

a) ammattiajoa varten 2.500 markkaa:

b) yksityisajoa varten 1,500 markkaa:

c) moottoripyörällä ajoa ja ajokorttiin tehtävää muutosta varten 1,000 markkaa.

Liikennelupa,

a) linjaliikenteen harjoittamista varten luvan myöntäneen viranomaisen harkinnan mukaan vähintään 5,000 ja enintään 100,000 markkaa;

b) alueliikenteen harjoittamista varten 3,000 markkaa;

c) kuorma-auton käyttämistä varten tilapäisesti henkilöiden kuljettamiseen 100 markkaa;

d) linja-auton käyttämistä varten tilapäiseen matkaan varsinaisen kulkureitin ulkopuolella 200 markkaa; sekä

c) linjaliikennelupaa koskevaan anomukseen annettu hylkäämispäätös 1,000 markkaa.

Maahantulolupa, joka Suomessa merkitään ulkomaalaisen passiin tai passin sijasta hyväksyttyyn henkilöllisyystodistukseen. vastavuoroisuudesta riippuen, harkinnan mukaan enintään 8,000 markkaa.

Matkakortti, poliisilaitoksen antama 500 markkaa ja nimismiehen antama 450 markkaa.

Oleskelukirja ulkomaalaiselle sekä päätös, jolla ulkomaalaisen siihen perustuva oleskelulupa pitennetään, vastavuoroisuudesta riippuen, harkinnan mukaan enintään 8.000 markkaa.

Oleskeluluvan pitennys, joka Suomessa merkitään ulkomaalaisen passiin tai passin sijasta hyväksyttyyn henkilöllisyystodistukseen, vastavuoroisuudesta riippuen harkinnan mukaan enintään 8,000 markkaa.

Passi, joka Suomessa annetaan Suomen kansalaiselle matkaa varten ulkomaille enintään kuudeksi kuukaudeksi 1,500 markkaa, enintään vuodeksi 3,000 markkaa, pitemmäksi ajaksi 4,500 markkaa ja seurueen passi 300 markkaa henkilöä kohti sekä sen lisäksi kultakin vieraskieliseltä passitekstiltä 150 markkaa.

Patenttikirja 3,000 markkaa.

Perintökirja, tilan arvosta riippuen, valtioneuvoston määräysten mukaan, vähintään 1,000 ja enintään 50,000 markkaa.

Päätös, pöytäkirjanote tai muu toimitus- kirja, jolla myönnetään lupa- tai oikeus:

1) höyrykattilan tai höyryastian käyttämiseen:

a) laivan höyrykattilasta tai kattilalaitoksesta 1,000 markkaa, jos kattilalaitoksen tulipinta on enintään 50 m2; 2,500 markkaa jos tulipinta on enintään 200 m2; ja 5,000 markkaa. jos tulipinta on suurempi kuin 200 m2.

b) maahöyrykattilasta, paitsi sellaisesta, jota käytetään yksinomaan maataloudessa, sekä höyryastiasta 800 markkaa. jos kattilan tulipinta on enintään 25 m2 tai astian tilavuus enintään 1,000 litraa; 1,500 markkaa, jos kattilan tulipinta on enintään 200 m2 tai astian tilavuus enintään 3,000 litraa: ja 3,500 markkaa, jos kattilan tulipinta tai astian tilavuus on suurempi;

2) ulkomaalaiselle tai ulkomaiselle yhteisölle taikka sellaiselle suomalaiselle yhteisölle, jonka oikeus omistaa ja hallita kiinteätä omaisuutta on harkinnasta riippuva,

a) omistaa tai hallita kiinteätä omaisuutta Suomessa, harkinnasta riippuen vähintään 7,500 ja enintään 750,000 markkaa;

b) omistaa osakkeita suomalaisessa osakeyhtiössä, harkinnasta riippuen vähintään 3.000 ja enintään 750,000 markkaa;

3) ulkomaalaiselle tai ulkomaiselle yhtymälle tai laitokselle muiden kuin 4, 8, 10 tai 11 kohdassa mainittujen elinkeinojen harjoittamiseen tai liikkeen haaraosaston perustamiseen, vähintään 7,500 markkaa ja enintään 750,000 markkaa lääninhallituksen harkinnan mukaan;

4) a) pankkiliikkeen harjoittamiseen, pankin osakepääoman suuruuden mukaan 20,000 markkaa kultakin täydeltä tai alkavalta 1,000,000 markan määrältä, kuitenkin enintään 4,000,000 markkaa;

b) pankin sivukonttorin avaamiseen, 100,000 markkaa kustakin sivukonttorista; ja

c) säästöpankin sivukonttorin avaamiseen 10,000 markkaa kustakin sellaisessa konttorista;

5) vakuutusliikkeen harjoittamiseen 600,000 markkaa;

6) denaturoitujen alkoholipitoisten valmisteiden maahantuontiin harkinnasta riippuen vähintään 250 ja enintään 10,000 markkaa;

7) hirven metsästämiseen 4,000 markkaa kultakin hirveltä, jonka kaatamiseen lupa annetaan;

8) ravintola-, ruokala- ja kahvila- sekä hotelli-, matkustajakoti- ja yömajaliikkeen harjoittamiseen, valtioneuvoston määräysten mukaan, vähintään 3,000 ja enintään 500,000 markkaa; milloin tällainen liike on siirtynyt aviopuolisolle, jälkeläiselle, isälle tai äidille, kuitenkin 6 §:n mukaan;

9) ravintolan, ruokalan tai kahvilan aukioloajan taikka tarjoilun pitentämiseen. valtioneuvoston määräysten mukaan, vähintään 1,500 ja enintään 30,000 markkaa kultakin kalenterikuukaudelta tai sen osalta:

10) yleisen tanssin tai kabaree-esityksen taikka melempien näiden toimeenpanemiseen ravintolassa tai kahvilassa. valtioneuvoston määräysten mukaan vähintään 2,000 ja enintään 75,000 markkaa kultakin kalenterikuukaudelta tai sen osalta sekä revyyvarietee-, illuusioteatteri-, sirkus- ja tivoli esityksiin sen viranomaisen harkinnan mukaan, joka luvan myöntää, vähintään 5,000 ja enintään 75,000 markkaa kultakin kalenterikuukaudelta tai sen osalta;

11) yleisiin huvituksiin:

a) huvitusta varten valmistetun, maksua vastaan käytettävänä olevan raha-automaatin tai muun sellaisen laitteen pitämiseen, jonka käyttämisestä voi saada voittona rahaa;

b) maksua vastaan huvitusta varten järjestetyn muunlaisen kuin edellisessä kohdassa mainitun automaatin pitämiseen;

c) maaliinammunnan, nuolen- tai renkaanheiton tahi muun niihin verrattavan ajanvietteen tai kilpailun toimeenpanemiseen taikka biljardin, taitavuus- tai onnenpelin tahi muun niihin verrattavan laitteen pitämiseen;

d) karusellini tai muu sellaisen laitteen pitämiseen;

e) posetiivinsoiton tai muun sellaisen ulkoilmasoiton tai laulun harjoittamiseen; taikka

f) ammattimaisiin taitovoimistelu-, voimaja urheiluesityksiin ja nyrkkeilyesityksiin ja -kilpailuihin, joissa esiintyy ammattinyrkkeilijöitä, ammattimaiseen eläinten ja vahakuvaston näyttämiseen, näytäntöihin, joita ammattimaisen tarjoilun harjoittaja toimeenpanee sellaisen tarjoilun yhteydessä, naamiaisiin ja kaarevaalitanssiaisiin sekä muihin sellaisiin yllämainittuihin verrattaviin ansiotarkoituksessa järjestettyihin tilaisuuksiin, joiden ei voida katsoa palvelevan yksinomaan aatteellisia, tieteellisiä tahi taiteellisia tarkoitusperiä,

valtioneuvoston määräysten mukaan kustakin erikseen vähintään 500 ja enintään 10,000 markan kalenterikuukaudelta tai sen osalta.

Kun lupa 11 kohdassa mainitussa tapauksissa myönnetään sellaiseksi määräajaksi, joka sisältyy siihen aikaan, niiltä sama vero jo on toisella paikkakunnalla suoritettu, on päätös leimattava 6 §:ssä säädettyyn määrään.

12) sähkölaitoskiinteistöksi tai sen tarpeistoksi rekisteröintiin:

a) päätös sähkölaitoskiinteistön rekisteröimisestä:

sähköaseman koneiden, joko generaattorien tai muuttajien tahi sähköaseman muuntajien tai paristojen, taikka sähköaseman kautta jaettavan, yhteenlasketun nimellistehomäärän jokaiselta kilovolttiampeerilta (kVA), enintään 1,000 kVA:n, 5 markkaa;

yli 1,000 kVA:n, mutta ei yli 10,000 kVA:n edellisen lisäksi 3 markkaa; sekä

yli 10,000 kVA:n edellisten lisäksi 2 markkaa;

b) päätös sähkölaitoskiinteistön tarpeiston rekisteröimisestä:

tarpeistoon kuuluvien sähköasemien jokaiselta kVA:lta sama maksu, kuin edellä sähkölaitoskiinteistön rekisteröimisestä on säädetty: ja sen lisäksi

pääasemaan joko suoraan tai ala-asemien välityksellä liittyvien johtojen jokaiselta linjakilometriltä,

enintään 1,000 voltin nimellisjännitteisiltä 10 markkaa;

yli 1,000 ja enintään 25,000 voltin nimellisjännitteisiltä 20 markkaa;

yli 25,000 ja enintään 60,000 voltin nimellisjännitteisiltä 50 markkaa; sekä

yli 60,000 voltin nimellisjännitteisiltä 100 markkaa;

c) päätös rekisteröimisen hylkäämisestä vastaavasti 50 prosenttia siitä määrästä, mikä edellä on säädetty sähkölaitoskiinteistön ja sen tarpeiston rekisteröimismaksuksi.

Pankin tai muun yhteisön hakemuksen johdosta annetusta päätöksestä, milloin se julkaistaan asetuskokoelmassa, on sen lisäksi, mitä ehkä on maksettava tämän pykälän päätös-nimikkeen 4 kohdan mukaan, suoritettava leimaveroa 8,000 markka kultakin sekä suomen- että ruotsinkielisen asetuskokoelman sivulta, jolle päätös on painettu.

Rekisteriote kultakin arkilta:

1) alusrekisteristä, maarekisteristä ja säätiörekiteristä 200 markkaa;

2) kaupparekisteristä tai muusta patenttija -rekisterihallituksessa pidetystä rekisteristä, jos ote annetaan patentti- ja rekisterihallituksesta, 300 markkaa, muutoin 200 markkaa;

3) avustuskassarekisteristä, uskonnollisten yhdyskuntain rekisteristä ja yhdistysrekisteristä 100 markkaa; sekä

4) sähkölaitoskiinteistörekisteristä ja kaivosrekisteristä 500 markkaa.

Tavarapassitus 150 markkaa.

Todistus, erityisenä toimituskirjana annettu tai viranomaiselle esitettyyn asiakirjaan kirjoitettu:

1) notaariaattitodistus, joka koskee allekirjoitusta, varallisuussuhteita, tavaran alkuperää, todistuksen voimassaoloajan pitentämistä tai muita asioita; jos se annetaan ulkoasiainministeriöstä, 250 markkaa; sekä jos sen antaa tuomari, julkinen notaari, henkikirjoittaja, nimismies, apulaisnimismies, kaupunginvouti tai kaupunginviskaali 150 markkaa;

2) protestitodistus 150 markkaa;

3) todistusjäljennökseen, joka viranomaiselle tuodaan oikeaksi todistamista varten, kultakin oikeaksi todistetun jäljennöksen lehdeltä tai sen osalta 75 markkaa; sekä

4) muunlainen todistus: poliisilaitoksen 75 markkaa; muun 4 §:ssä mainitun viranomaisen antama leimataan kuten saman viranomaisen päätös, ei kuitenkaan lisäleimalla.

Työlupa, joka Suomessa merkitään ulkomaalaisen passiin, passin sijasta hyväksyttyyn henkilöllisyystodistukseen tai Suomessa annettuun oleskelukirjaan, vastavuoroisuudesta riippuen, harkinnan mukaan enintään 4,000 markkaa.

Valokopio, jonka koko on enintään 18 X 25 cm, 50 markkaa lehdeltä sekä valokopio, jonka koko on enintään 36 X 25 cm, 100 markkaa lehdeltä. Milloin valokopion koko on suurempi kuin 36 X 25 cm, on leimaveroa suoritettava 10 markkaa kultakin neliömetriltä tai sen osalta, kuitenkin vähintään 1,000 markkaa silta- ja lossipiirustuksista, joita voidaan käyttää työpiirustuksina uusissakin rakennustöissä, ja vähintään 300 markkaa muista piirustuksista, joita yleensä voidaan käyttää vain asiakirjojen täydentämiseen.

Valokopiosta, joka annetaan fotostaattikoneella otettuna negatiivina tai filmirainasta suurennettuna positiivina, on leimaveroa suoritettava edellisessä kappaleessa mainitusta valokopiosta suoritettavan leimaveron kaksinkertainen määrä.

Valokopiokartta, joka on standardikokoa A IV 200 markkaa, kokoa A III 300 markkaa, kokoa A II 500 markkaa, kokoa A I 900 markkaa sekä kartta, joka on A I kokoa suurempi, 15 markkaa jokaiselta neliödesimetriltä tai sen osalta.

Valokuvakopio, joka pöytäkirjaan liitettynä tai muutoin asianosaiselle annetaan, kooltaan enintään 13 X 18 cm, 150 markkaa sekä, milloin koko on sanottua suurempi, 300 markkaa.

Valtauskirja 2,000 markkaa tai, milloin se annetaan ulkomaalaiselle tai ulkolaiselle yhteisölle taikka sellaiselle suomalaiselle yhteisölle, jonka oikeus omistaa ja hallita kiinteätä omaisuutta on harkinnasta riippuva enintään 50,000 markkaa sen viranomaisen harkinnan mukaan, joka luvan myöntää.

11§

Toimituskirjoista säädetyn leimaveron suorittamisesta ovat vapaat:

1) holhouslautakunta ja metsänhoitolautakunta;

2) vieraan valtion tuomioistuin, viranomainen ja kansalainen sekä kansainvälinen elin asioissa, joita käsitellään soveltaen säännöksiä Suomen ja ulkomaan viranomaisten yhteistoiminnasta oikeudenkäynnissä, ulkomaan tuomioistuimen päätöksen täytäntöönpanosta, Suomen ja ulkomaan viranomaisten keskinäisestä avusta asiakirjoja tiedoksi annettaessa, todistelusta ulkomaan viranomaisen edessä rikosasioissa, ulkomaan viranomaiselle rikosasioissa annettavasta virka-avusta, eräille kansainvälisille elimille annettavasta virka-avusta tai sellaisten elinten toimivallasta;

3) uskottu mies toimeensa määrättäessä sekä päämiehensä puolesta ajamassaan asiassa, milloin päämiehellä ei tiedetä Suomessa oleva sellaisia varoja, joista leimavero voitaisiin suorittaa; sekä

4) varattomaksi asianmukaisesti todistettu henkilö hänen etuaan tai oikeuttaan koskevissa asioissa.

12§

Leimaverosta ovat vapaat toimitusajat:

1) rikosasioissa, jotka ovat virallisen syytteen alaiset, kun virallinen syyttäjä niissä on tehdyt rangaistus- tai muun vaatimuksen taikka kun sellaista asiaa on virallisen syyttäjän aloitteesta oikeudessa käsitelty, ei kuitenkaan korkeimmassa oikeudessa, hovioikeuksissa eikä sotaylioikeudessa 8 §:ssä säädetystä lisäleimasta, paitsi milloin toimituskirja on annettava sen asian johdosta vangittuna olevalle tahi asevelvollisuuslain nojalla sotapalvelukseen kutsutulle henkilölle;

2) tilimuistutus-, kurinpito- ja virkasyyteasioissa; sekä

asioissa, jotka koskevat:

3) valtiolle, kansaneläkelaitokselle, maakunnalle, kunnalle, seurakunnalle tai kunnalliselle tahi rekisteröidylle uskonnolliselle yhdyskunnalle tulevan veron tai maksun tahi sen laskemisessa käytettävän perusteen määräämistä, taikka sellaisen veron tai maksun maksuunpanoa tai ulosmittausta, taikka maksuajan pitennystä tai muuta helpotusta sen suorittamisessa, taikka takaisinmaksua, ei kuitenkaan korkeimmassa hallinto-oikeudessa, ellei valtiolle suoritettavaa veroa koskeva valitus johda alennan viranmaisen päätöksen kumoamiseen taikka muuttamiseen verovelvollisen eduksi, eikä asioissa, jotka koskevat tulliedun myöntämistä tai sen nojalla tapahtuvaa takaisinmaksua, tulliselvitysajan tai tullittomaan maahan tuontiin säädetyn määräajan taikka tulliperuutukseen oikeuttavan vientiajan pitentämistä tahi takaisinmaksua sen nojalla, muuta erikoishelpotusta tullista tai muista tullilaitoksen kannettavista veroista ja maksuista taikka ennakkotietoa maahan tuotavalle tavaralle pantavasta tullista;

4) asevelvollisuutta, työvelvollisuutta, kansanhuoltoa, palosuojelua, väestönsuojelua tai sotilasmajoitusta, sotalaitokselle annettavia luontoissuorituksia taikka luvan saantia kansalaisille yleensä kuuluvain oikeuksien tai vapauksien käyttämiseen, milloin sotatilasta annetun lain tahi tasavallan suojelua koskevien lakien nojalla annettu niitä rajoittava säännös sitä edellyttää;

5) henkikirjoitusta, köyhäinhoitoa, lastensuojelua, perhelisäavustuksia, lapsilisiä, irtolais-, alkoholisti- tai työttömyyshuoltoa, äitiys- tai sokeainavustusta taikka sterilisointia;

6) armahdusta;

7) eduskunnan, kirkolliskokouksen tai Ahvenanmaan maakuntapäiväin jäsenten, kunnan valtuutettujen taikka niiden valitsijamiesten valitsemista, jotka toimittavat tasavallan presidentin vaalin;

8) asutus- tai vuokra- alueiden lunastamislainsäädäntöä, valtion virkatalojen vuokraamista tai luovuttamista taikka maatilan lohkomista tilattomaan väestöön kuuluville tai niihin verrattaville henkilöille, ei kuitenkaan korkeimmassa hallinto-oikeudessa, ellei valitus johda alemman viranomaisen päätöksen kumoamiseen tai muuttamiseen valittajan eduksi;

9) asuntolainoista, takuista ja -avustuksista 29 päivänä maaliskuuta 1949 annetussa laissa tarkoitettuja asioita taikka valtion varoilla tuettavaa yleishyödyllista. asunnonrakennustoimintaa, lukuun ottamatta sitä varten tarvittavaa osakeyhtiön, osuuskunnan, yhdistyksen tai säätiön hyväksymistä yleishyödylliseksi yhtymäksi;

10) sellaisten saantojen lainhuutoa, joita koskevat luovutuskirjat 30 §:n 2 kohdan mukaan ovat leimaverosta vapaat, taikka sellaisten lainojen myöntämistä tai kiinnittämistä, joiden saamistodisteet 51 §:n mukaan ovat vapaat sanotusta verosta;

11) keskinäisen eläin- tai kalastusvakuutusyhdistyksen yhdistysjärjestyksen, karjanjalostusta varten perustetun siitoseläinosuuskunnan, maataloudellisen koneosuuskunnan, kalastuskunnan tai kalastushoitoyhtymän tahi eläke- tai muun avustuskassan sääntöjen taikka työsääntöjen vahvistamista;

12) työntekijän tapaturmavakuutta koskevain säännösten johdosta suoritettavaa korvausta tai maksua, niin myös vamman tai sairauden johdosta muissakin tapauksissa vakuutusyhtiön tai valtion annettavaa korvausta tahi huoltoa;

13) polttohautausta tai muuta poliisin antimaa hautauslupaa;

14) sotatilasta tai sen varalta annettujen saannosten mukaan valtion varoista suoritettavaa korvausta taikka sellaista hankintaa tai myyntiä, joka toimitetaan valtion laitoksille tahi jonka nämä toimittavat, ei kuitenkaan oikeudenkäynnissä, niin myös sodasta johtuneiden poikkeuksellisten olojen vuoksi menetetyn määräajan takaisin saamista;

15) valtion, kunnan tai kirkollisen viran tahi toimen täyttämistä pysyväisesti tai väliaikaisesti tahi virkavapautta tai virkaeroa sellaisesta virasta tai toimesta;

16) valtion, kunnan tai kirkollisessa palveluksessa olevan tahi olleen henkilön oikeutta virkavuosien lukemiseen taikka virkasuhteesta johtuvia palkka-, eläke-, armovuosi- tai muita etuja;

17) valtion varoista myönnettävää matkatai muuta apurahaa tahi luontoisavustusta taikka avustusta huoltotoimintaa tai sen edistämistä varten;

18) valtion vastuunalaisuutta virkamiehen aikaansaamasta vahingosta tarkoittavaa hakemusta;

19) posti-, lennätin-, kanava- tahi valtion rautatie-, satama-, lento-, puhelin-, radiolaiva- tai autoliikennettä, ei kuitenkaan oikeudenkäynnissä:

niin myös

20) toimituskirjat, jotka lunastuksetta annetaan sellaisesta virastosta tai tuomioistuimesta, jossa lunastusta yleensä otetaan:

21) toimituskirjat kunnallisissa ja kirkollisissa asioissa, jotka lain mukaan alistetaan valtion viranomaisen vahvistettavaksi:

22) asianosaiselle tämän pyytämättä annettu ote tai jäljennös toimituskirjasta tai muusta viranomaisen hallussa säilytettävästä asiakirjasta edellä tässä pykälässä mainituissa asioissa:

23) jäljennös, joka oikeudesta annetaan rikosasiassa laaditusta pöytäkirjasta. sen mukaisesti, mitä toimituskirjasta edellä 1 kohdassa on säädetty;

24) päätös. jolla myönnetään lupa yömajan pitämiseen hyväntekeväisyystarkoituksessa taikka rekisteröidylle aatteelliselle yhdistykselle tahi yksinomaan yleishyödyllistä tarkoitusta palvelevalle yhtymälle tai laitokselle lupa toimeenpanemansa huvitilaisuuden yhteydessä järjestää nuolen- tai renkaanheittoa tahi muuta siihen verrattavaa ajanvietettä:

25) ote tai jäljennös, joka tarvitaan sellaista tilan osittamista varten, jota edellä 8 kohdassa tarkoitetaan, tahi edellä 10 kohdassa mainittuja asioita varten, niin myös maanmittausinsinöörin antama jäljennös toimitusasiakirjasta;

26) ote, jäljennös tai todistus, joka tarvitaan valtion, kunnan tahi kirkollisen viran tai toimen taikka valtion, kunnan tai kirkollisesta virasta tai toimesta johtuvan eläkkeen tai muun edun hakemista varten:

27) ote, jäljennös tai todistus, joka kunnalle tai seurakunnalle annetaan sille kuuluvasta, valtionarkistoon tai maakunta-arkistoon talletetusta asiakirjasta, niin myös todistus, joka tällaisen seurakunnalle kuuluvan asiakirjan perusteella muille annetaan:

28) maanmittaushallituksen vakaustoimiston antama tarkastustodistus;

29) patentti- ja rekisterihallituksen patentti- ja tavaramerkkiasiassa sekä kaupparekisteriin tehdyn ilmoituksen johdosta annettu välipäätös:

30) todistus, jonka viranomainen julkisena kaupanvahvistajana merkitsee kiinteistön luovuttamisesta tehtyihin asiakirjoihin;

31) todistus,jonka 4 §:ssä mainittuun 5 tai 6 ryhmään kuuluva viranomainen kirjoittaa hänelle annettuun asiakirjaan, lukuun ottamatta veronalaista notaariaattitodistusta ja oikeaksi todistettavaa jäljennöstä viranomaiselle esitettävään opintotodistukseen tai -kirjaan erityisten säännösten mukaani kirjoitettava todistus, todistus, joka merkitään passiin, matkakorttiin, oleskelukirjaan tai rajan poikki lukemista varten annettuun lupatodistukseen, lukuun ottamatta esteettömyysmerkintää, joka tehdään passiin ulkomaille matkustamista varten, todistus määrätylle valtakunnan rajaalueelle tai muulle erikseen määrätylle alueelle matkustamista taikka siellä oleskelua tai liikkumista varten, sotatilasta annetun lain tai tasavallan suojelua koskevien lakien nojalla annettuun säännökseen tai määräykseen perustuva poliisi-, sotilas- tai muun viranomaisen antama todistus, henkilöllisyyden toteamiseksi annettu todistus, sekä todistus talousspriin ostoa varten:

32) tullipassi:

33) valtion kanssa tehty sopimus;

34) diplomaatti- ja virkapassi:

35) maahantulolupaa, oleskelukirjaa, oleskelulupaa, ulkomaalaiselle matkaa varten, ulkomaille annettavaa henkilöllisyystodistusta ja työlupaa koskeva hylkäämis- tai peruuttamispäätös:

36) avoin kirje, jolla Suomen kunniakonsulinedustajalle, joka ei ole Suomen kansalainen, annetaan pääkonsulin tai konsulin arvonimi, niin myös avoin kirje, jolla ulkoasiainhallinnossa palvelevalle palvelusaikanaan käytettäväksi annetaan arvonimi, vastaavan viran sitä seuramatta, milloin valtioneuvosto määrää sen leimatta annettavaksi:

37) todistus, jonka rekisteriviranomainen merkitsee sähkölaitoskiinteistöä tai sen tarpeistoa koskevaan hakemukseen liitettävän ja hakijalle palautettavani teknillisen selitelmän kaksoiskappaleeseen karttoineen:

38) päätös erivapaushakemukseen, joka koskee oikeutta saada ajokortti invaliidipyörällä ajos varten huolimatta autoasetuksen määräyksestä, että moottoriajoneuvon kuljettajassa ei saa olla sellaista tautia tai ruumiinvikaa. joka olennaisesti vähentää hänen kykyään kuljettaa moottoriajoneuvoa; sekä

39) ajokortti invaliidipyörän kuljettamista varten.

13§

Asiakirja, jonka asiallinen antaa tai esittää korkeimmalle oikeudelle, korkeimmalle hallinto-oikeudelle, hovioikeudelle, kihlakunnanoikeudelle, maanjako-oikeudelle tai raastuvanoikeudelle, on, mikäli 14 ja 15 §:ssä sekä 4-7 luvussa ei toisin säädetä, laveuteen tai lehtilukuun katsomatta, varustettava leimalla seuraavin määrin:

1 ryhmässä 120 markkaa

2 ryhmässä 75 markkaa

5 ryhmässä 30 markkaa

Edellä 1 momentin säädetystä leimaveroista ovat vapaat:

asiakirjan kaksoiskappale;

samassa asiassa annettu 6 §:ssä tarkoitettu toimituskirja; sekä

asiakirjat niissä asioissa, joissa toimituskirjoista ei suoriteta 6 §:ssä mainittua leimaveroa.

14§

Jäljempänä mainituista asiakirjoista, ilmoituksista ja voitoista, mikäli ne eivät ole leimaverosta vapaat, peritään leimavero seuraavin määrin:

Arvopaperit, jotka myydään tai vaihdetaan, 54―57 §:n mukaan.

Huvitilaisuuksien pääsyliput, 60―65 §:n mukaan.

Ilmoitus köyrykattilasta tai höyryastiasta rekisteröimistä varten:

1) laivan höyrykattilasta tai kattilalaitoksesta 300 markkaa, jos tulipinta on enintään 50 m2; 800 markkaa, jos tulipinta on enintään 200 m2; ja 1,500 markkaa, jos tulipinta on suurempi kuin 200 m2;

2) maahöyrykattilasta tai höyryastiasta 600 markkaa.

Ilmoitus kaupparekisteriin:

1) kun toiminimi ensi kerran rekisteriin, ilmoitetaan 3,000 markka, paitsi osuuskunnan ilmoituksesta 2,000 markkaa ja yksityisen elinkeinonharjoittajan ilmoituksesta 1,000 markkaa;

2) kun prokura, haarakonttorin perustaminen tai rekisteriin tehtävä muutos ilmoitetaan 500 markkaa.

Ilmoitus myönnetyn patenttioikeuden siirtämisestä 4,500 markkaa.

Kauppakirja, vaihtokirja ja muu luovutuskirja, paitsi lahjakirja ja testamentti, 16―32 §:n mukaan.

Lasku, kun se maksun saamiseksi tuodaan oikeuteen tai ulosottoviranomaiselle, samoin kuin velkakirja 45―53 §:n mukaan.

Metsänhakkuuvälikirja, kun se tuodaan oikeuteen kiinnitettäväksi, hakkuuoikeudesta ja metsänkäyttöoikeudesta sovitun hinnan koko määrän perusteella 30 penniä kultakin täydeltä 100 markalta.

Jos hakkuuoikeuden ja metsänkäyttöoikeuden vastike ei käy välikirjasta ilmi, leimataan metsänhakkuuvälikirja oikeuden harkinnan mukaan.

Myymälätodistus, Oy Alkoholiliike Ab:n antama, 65 a §:n mukaan.

Obligatio, 38-44 §:n mukaan.

Osakekirja, 33―37 §:n mukaan.

Pelikortit, 58 §:n mukaan.

Saamistodiste kta. Velkakirja.

Siirtokirja, kruununratsutilan, kruununtalon tai muun kruununtilan, sijoitusta haettaessa siihen, sekä valtion virkatalon tahi siitä muodostetun viljelystilan tai asuntotilan tai muun alueen vuokraoikeuden siirtoa haettaessa, kun siirtokirja annetaan viranomaiselle siirron vahvistamista varten, samoin kuin kiinteistön luovutuskirja, soveltuvin kohdin noudattaen 1630 §:n säännöksiä.

Warrantti 300 markkaa.

Vekseli, olkoonpa vekselinantajan itsensä taikka jonkun muun maksettavaksi asetettu,kultakin täydeltä 100 markalta:

enintään 3 kuukauden ajaksi tehty, 10 penniä;

enintään 6 kuukauden ajaksi tehty, 20 penniä; sekä

yli 6 kuukauden ajaksi tehty, 30 penniä.

Vekseli, sekä Suomessa että ulkomailla asetettu. on edellä säädetyllä leimalla varustettava, ennen kuin se täällä hyväksyttäväksi tai maksettavaksi esitetään tahi toiselle annetaan tai siirretään.

Kun vekseli, joka on 1 momentin mukaan leimattu, kiinnityksen tai maksun saamiseksi tuodaan oikeuteen taikka alusrekisteritai ulosottoviranomaiselle, on sen leimalla varustamisesta noudatettava, mitä jäljempänä velkakirjasta säädetään.

Velkakirja tai muu saamistodiste, 4553 §:n mukaan.

Voitto, 59 §:n mukaan.

18§

Kun kiinteistön vastaanottajana on kotimaisen avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö, osakeyhtiö, keskinäinen yhtiö, vahinkovakuutusyhdistys tai osuuskunta taikka ulkomaalainen tahi ulkomainen yhtymä tai laitos, suoritetaan, mikäli 31 §:n säännöksistä ei muuta johdu, edellä 16 ja 17 §:ssä säädetty vero kaksinkertaisena.

57§

Arvopaperien luovutus on leimaverosta vapaa, jos ostajana tai myyjänä on Suomen valtio, kansaneläkelaitos, postisäästöpankki tai Suomen Pankki ja luovutus viimeksi mainituissa tapauksissa tapahtuu pankin omaan tai valtion lukuun.

58§

Pelikorteista, Suomessa valmistetuista tai muualta tuoduista. maksetaan leimaveroa 200 markkaa kultakin korttipakalta.

60§

Pääsylipuista, sellaisiin jäljempänä mainittuihin yleisiin huvitilaisuuksiin, joista pääsymaksua kannetaan kaikilta tai joiltakuilta huvivierailta, on leimaveroa suoritettava seuraavat prosenttimäärät lipussa ilmoitetusta pääsymaksusta:

1) tanssiaisista 50 prosenttia, paitsi rekisteröidyn aatteellisen yhdistyksen tai yksinomaan yleishyödyllisiä tarkoitusperiä palvelevan yhteisön tai laitoksen toimeenpanemista 40 prosenttia:

2) elokuvanäytännöistä, sen mukaan kuin valtion elokuvatarkastamo esitettävien elokuvien taiteellisen ja siveellisen laadun perusteella kunkin filmin kohdalta päättää. kun niissä esitetään:

a) yksinomaan suomessa valmistettuja elokuvia, 15 tai 25 prosenttia;

b) yksinomaan ulkomaalta tuotuja elokuvia, 35, 40 tai 45 prosenttia;

3) auto-, moottoripyörä ja moottorivenekilpailuista 20 prosenttia:

4) konserteista ja taidetanssiesityksistä, joissa esittäjänä tahi pääasiallisena esiintyjänä tai säestäjänä on vieraan maan kansalainen, sekä opereteista, joissa esiintyjinä pääasiallisesti on vieraan maan kansalaisia. 15 prosenttia:

5) revyy-, sirkus-, tivoli-, illuusioteatterija nukketeatteriesityksistä sekä 10 §:n Päätös-nimikkeen 11 f kohdassa mainituista ammattimaisista taitovoimistelu-, voima- ja urheiluesityksistä, nyrkkeilyesityksistä ja kilpailuista, joissa esiintyy ammattinyrkkeilijöitä, sekä ammattimaisesta eläintennäyttämisestä, 25 prosenttia;

6) kabaree- ja varietee-esityksistä sekä 10 §:n päätösnimikkeen 11 f kohdassa mainituista muista kuin edellä 5 kohdassa määritellyistä tilaisuuksista 50 prosenttia.

65a§

Oikeudesta käyttää Oy Alkoholiliike Ab:n antamaa myymälätodistusta, jolla henkilö on osoitettu määrätyn väkijuomamyymälän asiakkaaksi, maksetaan siltä kalenterivuodelta, jonka aikana myymälätodistus annetaan, leimaveroa 300 markkaa sekä seuraavilta kalenterivuosilta 100 markkaa,

Jos kadonneen, käyttökelvottomaksi kuluneen tai ostomerkinnöistä täyttyneen myymälätodistuksen tilalle annetaan uusi myymälätodistus, on siitä sinä kalenterivuonna, jonka aikana se annetaan, maksettava leimaveroa 300 markkaa. Sama leimavero on maksettava, kun käytetään myymälä todistusta, josta aikaisemmin ei ole leimaveroa suoritettu.

Oy Alkoholiliike Ab voi, jos leimavero edelliseltä kalenterivuodelta on maksettu, oikeuttaa myymälätodistuksen haltijan, tammi-ja helmikuun aikana aikana käyttämään myymälätodistusta, vaikkei leimaveroa kuluvalta kalenterivuodelta vielä ole suoritettu.

66§

Jos ulkomaalainen, jolle ei ole myönnetty oikeutta harjoittaa Suomessa elinkeinoa, tai ulkomailla vakinaisesti asuva Suomen kansalainen tahtoo täällä joko omaan lukuunsa taikka toisen nimiin tarjota kaupaksi tahi myydä tavaroita heti tai jälkeenpäin toimitettaviksi, oloon velvollinen hänelle annettavasta todistuksesta suorittamaan leimaveroa 15,000 markkaa jokaiselta kalenterikuukaudelta tai sen osalta, jonka kuluessa hän haluaa sellaista tointa harjoittaa.

83§

Milloin osakeyhtiölle päätetään hankkia varoja 34 ja 35 §:ssä mainitulla tavalla, on asiasta laadittava pöytäkirja tai sopimuskirja. Tämä asiakirja on säädettyyn määrään leimattuna kolmen kuukauden kuluessa siitä, kuin asiaa koskeva päätös tai sopimus on tehty, näytettävä henkikirjoittajalle tai julkiselle notaarille, jonka tulee siitä kirjoittaa asiakirjaan todistus.

100§

Joka vilpillisesti pidättää tai yrittää pidättää valtiolta leimaveroa, rangaistakoon, niinkuin rikoslaissa säädetään, ja olkoon sen ohessa velvollinen suorittamaan kolminkertaisena sen veron, jonka hän pidätti tai yritti pidättää, kuitenkin vähintään 1,000 markkaa.

Huvitilaisuudesta suoritettavan veron vilpilliseksi pidättämiseksi on katsottava myös pääsymaksun ottaminen joko kokonaan tai osaksi korotetun ohjelma-, puvusto- tai virvokemaksun muodossa tahi näiden maksujen yhteydessä taikka muulla sellaisella välillisellä tavalla.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1951.

Helsingissä 15. päivänä joulukuuta 1950

Tasavallan Presidentti
J. K. Paasikivi

Valtiovarainministeri
V. J. Sukselainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.