861/1949

Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1949.

Laki leimaverolain muuttamisesta.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 6 päivänä elokuuta 1943 annetun leimaverolain (662/43) 51 §, 60 §:n 2 kohta, 62 §, 65 §:n 1 ja 4 kohta ja 65a §, sellaisina kuin ne ovat, 51 § 3 päivänä tammikuuta 1946 annetussa laissa (1/46) sekä 60 §:n 2 kohta, 62 §, 65 §:n 1 ja 4 kohta ja 65 a § 25 päivänä maaliskuuta 1948 annetussa laissa (244/48), sekä lisä tään lain 10 §:ään, sellaisena kuin se on 25 päivänä maaliskuuta 1948 annetussa laissa (244/48), uudet 16 kappaleen 12 kohta, 17 kappaleen 4 kohta ja 22 kappale sekä 12 §:ään uusi 37 kohta seuraavasti:

10 §.

Päätös, pöytäkirjanote tai muu toimituskirja, jolla myönnetään lupa tai oikeus:


12) sähkölaitoskiinteistöksi tai sen tarpeistoksi rekisteröintiin:

a) päätös sähkölaitoskiinteistön rekisteröimisestä:

sähköaseman koneiden, joko generaattorien tai muuttajien tahi sähköaseman muuntajien tai paristojen, taikka sähköaseman kautta jaettavan, yhteenlasketun nimellistehomäärän jokaiselta kilovolttiampeerilta (kVA), enintään 1,000 kVA:n, 5 markkaa;

yli 1,000 kVA:n, mutta ei yli 10,000 kVA:n, edellisen lisäksi 3 markkaa; sekä

yli 10,000 kVA:n edellisten lisäksi 2 markkaa;

b) päätös sähkölaitoskiinteistön tarpeiston rekisteröimisestä:

tarpeistoon kuuluvien sähköasemien jokaiselta kVA:lta sama maksu, kuin edellä sähkölaitoskiinteistön rekisteröimisestä on säädetty; ja sen lisäksi

pääasemaan joko suoraan tai ala-asemien välityksellä liittyvien johtojen jokaiselta linjakilometriltä,

enintään 1,000 voltin nimellisjännitteisiltä 10 markkaa;

yli 1,000 ja enintään 25,000 voltin nimellisjännitteisiltä 20 markkaa;

yli 25,000 ja enintään 60,000 voltin nimellisjännitteisiltä 50 markkaa; sekä

yli 60,000 voltin nimellisjännitteisiltä 100 markkaa

c) päätös rekisteröimisen hylkäämisestä vastaavasti 50 prosenttia siitä määrästä, mikä edellä on säädetty sähkölaitoskiinteistön ja sen tarpeiston rekisteröimismaksuksi.


Rekisteriote kultakin arkilta:


4) sähkölaitoskiinteistörekisteristä ja kaivosrekisteristä 500 markkaa.


Valokuvakopio, joka pöytäkirjaan liitettynä tai muutoin asianosaiselle annetaan, kooltaan enintään 13 sm × 18 sm, 100 markkaa sekä, milloin koko on sanottua suurempi, 200 markkaa.


12 §.

Leimaverosta ovat vapaat toimituskirjat:


37) todistus, jonka rekisteriviranomainen merkitsee sähkölaitoskiinteistöä tai sen tarpeistoa koskevaan hakemukseen liitettävän ja hakijalle palautettavan teknillisen selitelmän kaksoiskappaleeseen karttoineen.

51 §.

Saamistodisteita annettaessa sekä kiinnitystä haettaessa suoritettavasta leimaverosta vapaa on saamistodiste, jota vastaan valtion varoista tai rahastoista annetaan laina tahi joka kunnalle, kunnalliselle rahastolle, säästöpankille, osuuskassalle, Suomen Hypoteekkiyhdistykselle tai Osakeyhtiö Maakiinteistöpankille annetaan lainasta, mikä on myönnetty valtion varoista tai rahastoista saaduista varoista, tai lainasta, joka on myönnetty siirtoväen ja rintamasotilaiden asuttamisen rahoittamisesta 5 päivänä toukokuuta 1945 annetun lain (398/45) mukaisesti tahi annetaan kunnan hoidettavalle elinkeinojen edistämistä tarkoittavalle lainarahastolle taikka jonka luotto-osuuskunta antaa Osuuskassojen Keskus Oy nimiselle yhtiölle tahi säästöpankki säästöpankkien vakuusrahastolle tai säästöpankkien Keskus-Osake-Pankille taikka joka asutusrahastosta annetaan osuuskunnille tai yleishyödyllisille asutusosakeyhtiöille asutustarkoituksiin käytettäväksi. Niin ikään ovat leimaverosta vapaat postisäästöpankin ja kansaneläkelaitoksen varoista asunnonrakennustoimintaa varten myönnettyjä lainoja koskevat saamistodisteet.

Mitä 1 momentissa on sanottu, ei koske haltijavelkakirjoja.

60 §.

Pääsylipuista, sellaisiin jäljempänä mainittuihin yleisiin huvitilaisuuksiin, joista pääsymaksua kannetaan kaikilta tai joiltakuilta huvivierailta, on leimaveroa suoritettava seuraavat prosenttimäärät lipussa ilmoitetusta pääsymaksusta:


2) elokuvanäytännöistä, sen mukaan kuin valtion elokuvatarkastamo esitettävien elokuvien taiteellisen ja siveellisen laadun perusteella kunkin filmin kohdalta päättää, kun niissä esitetään:

a) yksinomaan Suomessa valmistettuja elokuvia, 15 tai 25 prosenttia;

b) yksinomaan ulkomaalta tuotuja elokuvia, 35, 40 tai 45 prosenttia;


62 §.

Jos elokuvanäytännössä täytekuvana esitetään vähintään 200 metrin pituinen Suomessa valmistettu äänielokuva, joka on katsottava tiede- tai opetuselokuvaksi tai kuvaa maan elinkeinoelämää, tahi sellainen, vähintään 200 metrin pituinen uutiskatsauselokuva, josta ainakin 100 metriä on Suomessa kuvattu ja valmistettu ja jonka ulkomailla kuvattu osa on Suomessa leikattu, äänitetty ja kopioitu, alennetaan vero 60 §:n 2 kohdassa mainitusta näytännöstä 5 prosentilla pääsymaksusta.

Edellä 1 montentissa mainittu täytekuva oikeuttaa veronalennukseen ainoastaan silloin, kun se laadultaan täyttää kohtuulliset vaatimukset ja esitetään nimeltä määrätyn elokuvan yhteydessä.

65 §.

Tässä luvussa säädettyä leimaveroa ei suoriteta:

1) elokuvanäytännöstä, jossa esitetään ainoastaan tiede- tai opetuselokuvaohjelmaa tahi Suomessa valmistettu, vähintään 2,000 metrin pituinen siveellisesti ja taiteellisesti korkeatasoinen sekä kohtuulliset teknilliset vaatimukset täyttävä kokoillan äänielokuva;


4) rekisteröidyn aatteellisen yhdistyksen tai yksinomaan yleishyödyllisiä tarkoitusperiä palvelevan yhteisön tai laitoksen muutoin kuin väkijuomain tarjoilun yhteydessä toimeenpanemasta huvitilaisuudesta, jonka pääasiallisena ohjelmana on puheita, esitelmiä, lausuntaa, laulu- ja soittoesityksiä, näytelmiä tai muuta niihin verrattavaa, mutta tanssia ainoastaan ohjelman päätyttyä en puolentoista tunnin aika; sekä


Oy Alkoholiliike Ab:n myymälätodistukset.
65 a §.

Oikeudesta käyttää Oy Alkoholiliike Ab:n antamaa myymälätodistusta, jolla henkilö on osoitettu määrätyn väkijuomamyymälän asiakkaaksi, maksetaan siltä kalenterivuodelta, jonka aikana myymälätodistus annetaan, leimaveroa 300 markkaa sekä seuraavilta kalenterivuosilta 100 markkaa.

Jos kadonneen, käyttökelvottomaksi kuluneen tai ostomerkinnöistä täyttyneen myymälätodistuksen tilalle annetaan uusi myymälätodistus, on siitä sinä kalenterivuonna, jonka aikana se annetaan. maksettava leimaveroa 300 markkaa.

Oy Alkoholiliike Ab voi, jos leimavero edelliseltä kalenterivuodelta on maksettu, oikeuttaa myymälätodistuksen haltijan tammi- ja helmikuun aikana käyttämään myymälätodistusta, vaikkei leimaveroa kuluvalta kalenterivuodelta vielä ole suoritettu.


Tämä laki tulee voimaan 31 päivänä joulukuuta 1949.

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1949.

Tasavallan Presidentti
J. K. PAASIKIVI.

Valtiovarainministeri
Onni Hiltunen.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.