685./1948

Annettu Helsingissä 23 päivänä syyskuuta 1948.

Laki oikeudenkäymiskaaren 10 luvun muuttamise sta.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan oikeudenkäymiskaaren 10 luvun 10 §, sellaisena kuin se on 13 päivänä kesäkuuta 1929 annetussa laissa, sekä lisätään sanottuun lukuun 10 a § seuraavasti:

10 luku

Laillisesta tuomioistuim esta kaikkinaisissa oikeudenkäyntiasioissa.

10 §.

Laillisena tuomioistuimena asiassa, joka koskee avioliiton aikaantulemista tai purkamista taikka asumuseroa, on sen paikkakunnan oikeus, missä vastaaja asuu. Ellei vastaajalla ole asuinpaikkaa Suomessa, on kanne ajettava siellä, missä hän viimeksi on asunut tai missä kantajañ asuu. Milloin kanne kohdistetaan molempiin aviopuolisoihin ja näillä ei ole yhteista asuinpaikkaa, on asia käsiteltävä siellä, missä jompikumpi asuu, tai, ellei kumpainenkaan asu Suomessa, missä jommallakummalla on viimeksi ollut asuinpaikka. Ellei laillista tuomioistuinta ole, sen mukaan kuin edellä on sanottu, on asia käsiteltävä Helsingin raastuvanoikeudessa.

Jos puolisot yhdessä haluavat saada asumuseron avioliittolain 69 a §:n 1 momentin nojalla taikka avioeron saman lain 76 §:n 1 tai 2 momentin perusteella, tehkööt siitä hakemuksen sille oikeudelle, joka 1 momentin mukaan on laillinen tuomioistuin käsi ttel emään molempiin aviopuolisoihin kohdistuvaa kannetta.

Kanne avioliiton purkamisesta rikoksen perusteella, josta vaaditaan rangaisfusta, voidaan tehdä myös siellä, missä rikosasia on vireillä.

10 a §.

Kannetta, joka pannaan vireille avioliittolain 114 §:n nojalla, ajettakoon 1 §:n 1 momentissa mainitussa tuomioistuimessa.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 1948.

Helsingissä 23 päivänä syyskuuta 1948.

Tasavallan Presidentti
J. K. PAASIKIVI.

Oikeusministeri
Tauno Suontausta.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.