244/1948

Annettu Helsingissä 25. päivänä maaliskuuta 1948

Laki leimaverolain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti lisätään 6 päivänä elokuuta 1943 annettuun leimaverolakiin (662/43) uusi 10 a luku sekä muutetaan sanotun lain 4, 6, 8 ja 10 §, 12 §:n 3 ja 35 kohta sekä 13, 14, 26, 30, 34, 55, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 65, 66, 69 ja 70 §, näistä 6, 8 ja 10 §, 12 §:n 3 kohta sekä 13, 14, 58, 60, 61 ja 66 §, sellaisina kuin ne ovat 3 päivänä tammikuuta 1946 annetussa laissa (1/46). näin kuuluviksi:

Viranomaiset, joiden toimituskirjoista leimaveroa on suoritettava, luetaan leiman määrän puolesta kuuteen ryhmään seuraavasti:

1 ryhmä:

Tasavallan presidentti, tasavallan presidentin kanslia, valtioneuvosto, valtioneuvoston kanslia, ministeriöt, oikeuskanslerin virasto, eduskunnan oikeusasiamiehen virasto, korkein oikeus ja korkein hallinto-oikeus.

2 ryhmä:

Hovioikeudet, sotaylioikeus, vakuutusoikeus ja merisotasaalisoikeus.

3 ryhmä:

Lääninhallitukset, valtiollinen poliisi, lääkintöhallitus, valtiokonttori, tullihallitus, valtiontalouden tarkastusvirasto, tuomiokapitulit, kreikkalaiskatolinen kirkollishallitus, kouluhallitus, valtionarkisto, maakuntaarkistot, sota-arkisto, maanmittaushallitus, maataloushallitus, metsätieteellinen tutkimuslaitos, ilmatieteellinen keskuslaitos, tie- ja vesirakennushallitus, rakennushallitus. vesistötoimikunta, merenkulkuhallitus, patentti- ja rekisterihallitus, valtion tapaturmatoimisto, rautatiehallitus, posti- ja lennätinhallitus sekä metsähallitus.

4 ryhmä:

Poliisilaitokset, tullitoimistot, maanmittauskonttorit ja metsähallituksen piirikuntakonttorit.

5 ryhmä:

Kihlakunnan-, maanjako-, raastuvan-, järjestys- ja sotaoikeudet sekä niiden puheenjohtajat, maistraatit, paitsi milloin maistraatti toimii ulosottomiehenä, sekä julkiset notaarit.

6 ryhmä:

Maanmittausinsinöörit, henkikirjoittajat, nimismiehet, apulaisnimismiehet, kaupunginviskaalit, kaupunginvoudit ja muut ulosmittauksen toimittajat sekä rakennustarkastajat ja rakennuslautakunnat, joista säädetään asemakaavalain 63 §:ssä.

Mikäli ei tässä laissa toisin säädetä, on kuhunkin 4 §:ssä mainittuun ryhmään kuuluvan viranomaisen antamat toimituskirjat varustettava leimalla seuraavin määrin:

1) päätös, tuomio, diaaritodistus, haaste tai muu toimituskirja, eri paperille tal- viranomaiselle annettuun asiakirjaan kirjoitettu, sekä pöytäkirjanote, joka voimassa olevain säännösten mukaan on varsinaisena toimituskirjana annettava asianosaiselle, paitsi 2 kohdassa mainittu, kultakin arkin lehdeltä:

1 ryhmässä 300 markkaa

2 ryhmässä 240 markkaa

3 ryhmässä 180 markkaa

4 ryhmässä 120 markkaa

5 ryhmässä 60 markkaa

6 ryhmässä 30 markkaa

2) jäljennös toimituskirjasta tai muusta viranomaisen hallussa säilytetystä asiakirjasta, välipäätös, joka on viranomaiselle annettuun asiakirjaan kirjoitettu tai liitetty eikä sisällä määräystä takavarikosta tai muusta virka-aputoimesta, sekä muunlainen kuin 1 kohdassa mainittu ote toimitus- tai muusta asiakirjasta, kultakin lehdeltä:

1―2 ryhmässä 120 markkaa

3―4 ryhmässä 80 markkaa

5―6 ryhmässä 30 markkaa

Lehtiluvun mukaan suoritettavan leimaveron lisäksi on tässä pykälässä mainitut asiakirjat varustettava lisäleimalla seuraavin määrin:

1 ryhmässä:

a) tuomiot ja päätökset nostojutuissa 2,500 markkaa;

b) päätökset verotusta tahi valtiolle tai kunnalle tulevain maksujen maksuunpanoa koskevissa valitusasioissa: milloin vaatimus koskee verotuksen tahi maksuunpanon alentamista vähintään 20,000 markan määrällä tai vähintään 2,500 veroäyrillä, 1,500 markkaa, muulloin 700 markkaa;

c) päätökset muissa valitusasioissa: ministeriön päätökset 700 markkaa sekä muiden viranomaisten 2,500 markkaa;

d) päätökset erivapaushakemuksiin, jos ne koskevat virkavuosien lukemista tai oikeutta päästä oppilaaksi oppilaitokseen, 500 markkaa, avioliiton solmimista, 1,500 markkaa ja muut 3,000 markkaa;

e) päätökset, joilla ulkomaalaiselle myönnetään lupa kuulua yhtiömiehenä kauppayhtiöön tai henkilökohtaisesti vastuunalaisena yhtiömiehenä kommandiittiyhtiöön taikka osakeyhtiön tai osuuskunnan hallitukseen tahi toimia näiden prokuristina tai toimihenkilönä, 5,000 markkaa;

f) päätökset muihin, edellä mainitsemat tomiin hakemuksiin, joihin ei sisälly erivapausanomusta, 700 markkaa; sekä

g) jäljennökset 120 markkaa.

2 ryhmässä:

a) tuomiot ja päätökset haastetuissa, vedotuissa, alistetuissa ja valitusasioissa sekä pöytäkirjanotteet, jotka vedotuissa asioissa tarvitaan muutoksenhakua varten, 600 markkaa;

b) jäljennökset 120 markkaa.

3 ryhmässä:

a) päätökset ja sijoituskirjat sekä kuulutukset perinnöksiostosta tai asukasoikeuden hakemisesta kruununtaloon, 200 markkaa;

b) jäljennökset 70 markkaa.

10§

Seuraavat toimituskirjat tai viranomaiselle esitettyyn asiakirjaan merkityt lupatodistukset, mikäli ne eivät ole leimaverosta vapaat, on 6 ja 8 §:ssä säädetyn leiman sijasta varustettava leimalla seuraavin määrin:

Ajokortti: poliisilaitoksen antama 1,000 markkaa ja nimismiehen antama 900 markkaa. Kun henkilölle, jolla on ajokortti, myönnetään oikeus muunlaisen moottoriajoneuvon kuljettamiseen kuin mihin ajokortti oikeuttaa, varustettakoon sellainen ajokorttiin kirjoitettava lisäys: poliisilaitoksen antama 500 markan ja nimismiehen antama 450 markan leimalla.

Apteekkioikeuskirja tai päätös, jolla apteekkierioikeuden siirto hyväksytään, apteekin arvioidun tuottoisuuden mukaan, valtioneuvoston harkinnasta riippuen:

a) kun apteekkioikeus annetaan, vähintään 15,000 ja enintään 400,000 markkaa;

b) kun erioikeus kanta-apteekkiin siirretään edellisen ja uuden haltijan kesken tehdyn sopimuksen nojalla, vähintään 75.000 ja enintään 750,000 markkaa.

Avoin kirje tai muu asiakirja, jolla arvonimi, todellisen viran sitä seuraamatta, annetaan:

1) henkilölle, jolla on valtion, kunnan tai kirkollinen vakinainen virka tai toimi, valtioneuvoston määräysten mukaan, vähintään 300 ja enintään 259,000 markkaa;

2) henkilölle, jolla ei ole 1 kohdassa mainittua virkaa tai tointa, valtioneuvoston määräysten mukaan, vähintään 1,000 ja enintään 500,000 markkaa.

Henkilöllisyystodistus ulkomaalaiselle matkaa varten ulkomaille, 6 kuukautta lyhyemmäksi ajaksi 2,000 markkaa, enintään vuodeksi 4,000 markkaa.

Kansalaiskirja, kansalaisoikeuden saamiseksi, jos hakija ei ole aikaisemmin ollut Suomen kansalainen eikä nauti täällä turvapaikkaoikeutta, hänen tuloistaan ja varallisuudestaan riippuen, valtioneuvoston määräysten mukaan, vähintään 1,000 ja enintään 150,000 markkaa.

Karttajäljennös tai -ote, maanmittaushallituksen, maanmittauskonttorin tai maanmittausinsinöörin antama, jos jäljennöksen tai otteen lunastus on korkeintaan 200 markkaa, 60 markkaa, sekä kultakin 100 markan määrältä tai sen osalta, millä lunastus ylittää 200 markkaa, lisäksi 30 markkaa.

Kauppamatkustajalle annettava todistus, niinkuin 66―68 §:ssä säädetään.

Kuljettajatutkintotodistus, moottoriajoneuvojen katsastusmiehen antama:

a) ammattiajoa varten 1,500 markkaa;

b) yksityisajoa varten 1,000 markkaa;

c) moottoripyörällä ajos ja ajokorttiin tehtävää muutosta varten 500 markkaa.

Maahantulolupa, joka Suomessa merkitään ulkomaalaisen passiin tai passin sijasta hyväksyttyyn henkilöllisyystodistukseen. vastavuoroisuudesta riippuen, harkinnan mukaan enintään 5,000 markkaa.

Matkakortti, poliisilaitoksen antama 500 markkaa ja nimismiehen antama 450 markkaa.

Oleskelukirja ulkomaalaiselle sekä päätös, jolla ulkomaalaisen siihen perustuva oleskelulupa pitennetään, vastavuoroisuudesta riippuen, harkinnan mukaan enintään 5,000 markkaa.

Oleskeluluvan pitennys, joka Suomessa merkitään ulkomaalaisen passiin tai passin sijasta hyväksyttyyn henkilöllisyystodistukseen, vastavuoroisuudesta riippuen, harkinnan mukaan enintään 5,000 markkaa.

Passi, joka Suomessa annetaan Suomen kansalaiselle matkaa varten ulkomaille enintään kuudeksi kuukaudeksi 1,000 markkaa, enintään vuodeksi 2,000 markkaa, pitemmäksi ajaksi 3,000 markkaa; ja sen lisäksi kultakin vieraskieliseltä passitekstiltä 100 markkaa.

Patenttikirja 2,000 markkaa.

Perintökirja, tilan arvosta riippuen, valtioneuvoston määräysten mukaan, vähintään 500 ja enintään 25,000 markkaa.

Päätös, pöytäkirjanote tai muu toimituskirja, jolla myönnetään lupa tai oikeus:

1) höyrykattilan tai höyryastian käyttämiseen:

a) laivan höyrykattilasta tai kattilalaitoksesta 500 markkaa, jos kattilalaitoksen tulipinta on enintään 50 m2; 1,500 markkaa, jos tulipinta on enintään 200 m2; ja 3,000 markkaa, jos tulipinta on suurempi kuin 200 m2.

b) maahöyrykattilasta, paitsi sellaisesta, jota käytetään yksinomaan maataloudessa, sekä höyryastiasta 500 markkaa, jos kattilan tulipinta on enintään 25 m2 tai astian tilavuus enintään 1,000 litraa; 1,000 markkaa, jos kattilan tulipinta on enintään 200 m2 tai astian tilavuus enintään 3,000 litraa; ja 2,000 markkaa, jos kattilan tulipinta tai astian tilavuus on suurempi;

2) ulkomaalaiselle tai ulkomaiselle yhteisölle taikka sellaiselle suomalaiselle yhteisölle, jonka oikeus omistaa ja hallita kiinteätä omaisuutta on harkinnasta riippuva,

a) omistaa tai hallita kiinteätä omaisuutta Suomessa, harkinnasta riippuen vähintään 5,000 ja enintään 500,000 markkaa;

b) omistaa osakkeita suomalaisessa osakeyhtiössä, harkinnasta riippuen vähintään 2,000 ja enintään 500,000 markkaa;

3) ulkomaalaiselle tai ulkomaiselle yhtymälle tai laitokselle muiden kuin 4, 8, 10 tai 11 kohdassa mainittujen elinkeinojen, harjoittamiseen tai liikkeen haaraosaston perustamiseen, vähintään 5,000 markkaa ja enintään 500,000 markkaa lääninhallituksen harkinnan mukaan;

4) a) pankkiliikkeen harjoittamiseen, pankin osakepääoman suuruuden mukaan 20,000 markkaa kultakin täydeltä tai alkavalta 1,000,000 markan määrältä, kuitenkin enintään 2,000,000 markkaa;

b) pankin sivukonttorin avaamiseen, 50,000 markkaa kustakin sivukonttorista; ja

c) säästöpankin sivukonttorin avaamiseen 5,000 markkaa kustakin sellaisesta konttorista;

5) vakuutusliikkeen harjoittamiseen 400,000 markkaa;

6) denaturoitujen alkoholipitoisten valmisteiden maahantuontiin harkinnasta riippuen vähintään 100 ja enintään 5,000 markkaa;

7) hirven metsästämiseen 2,500 markkaa kultakin hirveltä, jonka kaatamiseen lupa annetaan;

8) ravintola-, ruokala- ja kahvila- sekä hotelli-, matkustajakoti- ja yömajaliikkeen harjoittamiseen, valtioneuvoston määräysten mukaan, vähintään 2,000 ja enintään 300,000 markkaa; milloin tällainen liike on siirtynyt aviopuolisolle, jälkeläiselle, isälle tai äidille, kuitenkin 6 §:n mukaan;

9) ravintolan, ruokalan tai kahvilan aukioloajan taikka tarjoilun pitentämiseen, valtioneuvoston määräysten mukaan, vähintään 1,000 ja enintään 20,000 markkaa kultakin kalenterikuukaudelta tai sen osalta;

10) yleisen tanssin tai kabareeesityksen taikka melempien näiden toimeenpanemiseen ravintolassa tai kahvilassa, valtioneuvoston määräysten mukaan vähintään 1,000 ja enintään 50,000 markkaa kultakin kalenterikuukaudelta tai sen osalta sekä revyy-, varietee-, illuusioteatteri-, sirkusja tivoliesityksiin sen viranomaisen harkinnan mukaan, joka luvan myöntää, vähintään 3,000 ja enintään 50,000 markkaa kultakin kalenterikuukaudelta tai sen osalta;

11) yleisiin huvituksiin:

a) huvitusta varten valmistetun, maksua vastaan käytettävänä olevan raha-automaatin tai muun sellaisen laitteen pitämiseen, jonka käyttämisestä voi saada voittona rahaa;

b) maksua vastaan huvitusta varten järjestetyn muunlaisen kuin edellisessä kohdassa mainitun automaatin pitämiseen;

c) maaliinammunnan, nuolen- tai renkaanheiton tahi muun niihin verrattavan ajanvietteen tai kilpailun toimeenpanemiseen taikka biljardin, taitavuus- tai onnenpelin tahi muun niihin verrattavan laitteen pitämiseen;

d) karusellin tai muun sellaisen laitteen pitämiseen;

e) posetiivinsoiton tai muun sellaisen ulkoilmasoiton tai -laulun harjoittamiseen taikka

f) ammattimaisiin taitovoimistelu-, voima- ja urheiluesityksiin, nyrkkeilyesityksiin ja -kilpailuihin, joissa esiintyy ammattinyrkkeilijöitä, ammattimaiseen eläinten ja vahakuvaston näyttämiseen, näytäntöihin, joita ammattimaisen tarjoilun harjoittaja toimeenpanee sellaisen tarjoilun yhteydessä, naamiaisiin ja karnevaalitanssiaisiin sekä muihin sellaisiin yllämainittuihin verrattaviin ansiotarkoituksessa järjestettyihin tilaisuuksiin, joiden ei voida katsoa palvelevan yksinomaan aatteellisia, tieteellisiä. tahi taiteellisia tarkoitusperiä,

valtioneuvoston määräysten mukaan kustakin erikseen vähintään 300 ja enintään 5,000 markkaa kalenterikuukaudelta tai sen osalta.

Kun lupa 11 kohdassa mainituissa tapauksissa myönnetään sellaiseksi määrä ajaksi, joka sisältyy siihen aikaan, miltä sama vero jo on toisella paikkakunnalla suoritettu, on päätös leimattava 6 §:ssä säädettyyn määrään.

Pankin tai muun yhteisön hakemuksen johdosta annetusta päätöksestä, milloin se julkaistaan asetuskokoelmassa, on sen lisäksi, mitä ehkä on maksettava tämän pykälän päätös-nimikkeen 4 kohdan mukaan, suoritettava leimaveroa 5,000 markkaa kultakin sekä suomen- että ruotsinkielisen asetuskokoelman sivulta, jolle päätös on painettu.

Rekisteriote kultakin arkilta:

1) alusrekisteristä, maarekisteristä ja säätiörekisteristä 140 markkaa;

2) kaupparekisteristä tai muusta patentti- ja rekisterihallituksessa pidetystä rekisteristä, jos ote annetaan patentti- ja rekisterihallituksesta, 200 markkaa, muutoin 150 markkaa; sekä

3) avustuskassarekisteristä, uskonnollisten yhdyskuntain rekisteristä ja yhdistysrekisteristä 60 markkaa.

Tavarapassitus 100 markkaa.

Todistus, erityisenä toimituskirjana annettu tai viranomaiselle esitettyyn asiakirjaan kirjoitettu:

1) notariaattitodistus, joka koskee allekirjoitusta, varallisuussuhteita, tavaran alkuperää, todistuksen voimassaoloajan pitentämistä tai muita asioita: jos se annetaan ulkoasiainministeriöstä, 150 markkaa sekä jos sen antaa tuomari, julkinen notaari, henkikirjoittaja, nimismies, apulaisnimismies, kaupunginvouti tai kaupunginviskaali, 100 markkaa;

2) protestitodistus 100 markkaa;

3) todistus jäljennökseen, joka viranomaiselle tuodaan oikeaksi todistamista varten, kultakin oikeaksi todistetun jäljennöksen lehdeltä tai sen osalta 50 markkaa; sekä

4) muunlainen todistus: poliisilaitoksen 50 markkaa; muun 4 §:ssä mainitun viranomaisen antama leimataan kuten saman viranomaisen päätös, ei kuitenkaan lisäleimalla.

Työlupa, joka Suomessa merkitään ulkomaalaisen passiin, passin sijasta hyväksyttyyn henkilöllisyystodistukseen tai Suomessa annettuun oleskelukirjaan, vastavuoroisuudesta riippuen, harkinnan mukaan enintään 2,500 markkaa.

Valokopio, jonka koko on enintään 18 x 25 cm, 30 markkaa lehdeltä sekä valokopio, jonka koko on enintään 36 x 25 cm, 60 markkaa lehdeltä. Milloin valokopion koko on suurempi kuin 36 x 25 cm, on leimaveroa suoritettava 6 markkaa kultakin neliödesimetriltä tai sen osalta, kuitenkin vähintään 500 markkaa silta- ja lossipiirustuksista, joita voidaan käyttää työpiirustuksina uusissakin rakennustöissä, ja vähintään 100 markkaa muista piirustuksista, joita yleensä voidaan käyttää vain asiakirjojen täydentämiseen.

Valtauskirja 1,500 markkaa tai, milloin se annetaan ulkomaalaiselle tai ulkomaiselle yhteisölle taikka sellaiselle suomalaiselle yhteisölle, jonka oikeus omistaa ja hallita kiinteätä omaisuutta on harkinnasta riippuva, 10,000 markkaa.

12§

Leima verosta ovat vapaat toimituskirjat:


3) valtiolle, kansaneläkelaitokselle, maakunnalle, kunnalle, seurakunnalle tai kunnalliselle tahi rekisteröidylle uskonnolliselle yhdyskunnalle tulevan veron tai maksun tahi sen laskemisessa käytettävän perusteen määräämistä, taikka sellaisen veron tai maksun maksuunpanoa tai ulosmittausta, taikka maksuajan pitennystä tai muuta helpotusta sen suorittamisessa, taikka takaisinmaksua, ei kuitenkaan korkeimmassa hallinto-oikeudessa, ellei valtiolle suoritettavaa veroa koskeva valitus johda alemman viranomaisen päätöksen kumoamiseen taikka muuttamiseen verovelvollisen eduksi, eikä asioissa, jotka koskevat tulliedun myöntämistä tai sen nojalla tapahtuvaa takaisinmaksua, tulliselvitysajan tai tullittomaan maahan tuontiin säädetyn määräajan taikka tulliperuutukseen oikeuttavan vientiajan pitentämistä tahi takaisinmaksua sen nojalla, muuta erikoishelpotusta tullista tai muista tullilaitoksen kannettavista veroista ja maksuista taikka ennakkotietoa maahan tuotavalle tavaralle pantavasta tullista;


35) maahantulolupaa, oleskelukirjaa, oleskelulupaa, ulkomaalaiselle matkaa varten ulkomaille annettavaa henkilöllisyystodistusta ja, työlupaa koskeva hylkäämistai peruuttamispäätös; sekä

13§

Asiakirja, jonka asiallinen antaa tai esittää korkeimmalle oikeudelle, korkeimmalle hallinto-oikeudelle, hovioikeudelle, kihlakunnanoikeudelle, maanjako-oikeudelle tai raastuvanoikeudelle, on, mikäli 14 ja 15 §:ssä sekä 4―7 luvussa ei toisin säädetä, laveuteen tai lehtilukuun katsomatta, varustettava leimalla seuraavin määrin:

1 ryhmässä 75 markkaa

2 ryhmässä 50 markkaa

5 ryhmässä 20 markkaa

Edellä 1 momentissa säädetystä leimaverosta ovat vapaat:

asiakirjan kaksoiskappale;

samassa asiassa annettu 6 §:ssä tarkoitettu toimituskirja; sekä

asiakirjat niissä asioissa, joissa toimituskirjoista ei suoriteta 6 §:ssä mainittua leimaveroa.

14§

Jäljempänä mainituista asiakirjoista, ilmoituksista ja voitoista, mikäli ne eivät ole leimaverosta vapaat, peritään leimavero seuraan määrin:

Arvopaperit, jotka myydään tai vaihdetaan, 54―57 §:n mukaan.

Huvitilaisuuksien pääsyliput, 60―65 §:n mukaan.

Ilmoitus höyrykattilasta tai höyryastiasta rekisteröimistä varten:

1) laivan höyrykattilasta tai kattilalaitoksesta 200 markkaa, jos tulipinta on enintään 50 m2; 500 markkaa, jos tulipinta on enintään 200 m2; 1,000 markkaa, jos tulipinta on suurempi kuin 200 m2;

2) maahöyrykattilasta tai höyryastiasta 400 markkaa.

Ilmoitus kaupparekisteriin:

1) kun toiminimi ensi kerran rekisteriin ilmoitetaan: avoimen yhtiön, kommandiittiyhtiön, osakeyhtiön sekä keskinäisen yhtiön ja vahinkovakuutusyhdistyksen 1,200 markkaa, osuuskunnan 800 markkaa, muiden 400 markkaa;

2) kun prokura, haarakonttorin perustaminen tai rekisteriin tehtävä muutos ilmoitetaan: 200 markkaa.

Ilmoitus myönnetyn patenttioikeuden siirtämisestä 3,000 markkaa.

Kauppakirja, vaihtokirja ja muu luovutuskirja, paitsi lahjakirja ja testamentti, 16-32 §:n mukaan.

Lasku, kun se maksun saamiseksi tuodaan oikeuteen tai ulosottoviranomaiselle, samoin kuin velkakirja 45―53 §:n mukaan.

Metsänhakkuuvälikirja, kun se tuodaan oikeuteen kiinnitettäväksi, hakkuuoikeudesta ja metsänkäyttöoikeudesta sovitun hinnan koko määrän perusteella 30 penniä kultakin täydeltä 100 markalta.

Jos hakkuuoikeuden ja metsänkäyttöoikeuden vastike ei käy välikirjasta ilmi, leimataan metsänhakkuuvälikirja oikeuden harkinnan mukaan.

Myymälätodistus, Oy Alkoholiliike Ab:n antama, 65 a §:n mukaan.

Obligatio, 38―44 §:n mukaan.

Osakekirja, 33―37 §:n mukaan.

Pelikortit, 58 §:n mukaan.

Saamistodiste kts. Velkakirja.

Siirtokirja, kruununratsutilan, kruununtalon tai muun kruununtilan, sijoitusta haettaessa siihen, sekä valtion virkatalon tahi siitä muodostetun viljelystilan tai asuntotilan tai muun alueen vuokraoikeuden siirtoa haettaessa, kun siirtokirja annetaan viranomaiselle siirron vahvistamista varten, samoin kuin kiinteistön luovutuskirja, soveltuvin kohdin noudattaen 16―30 §:n säännöksiä.

Warrantti 200 markkaa.

Vekseli, olkoonpa vekselinantajan itsensä taikka jonkun muun maksettavaksi asetettu, kutakin täydeltä 100 markalta:

enintään 3 kuukauden ajaksi tehty, 10 penniä;

enintään 6 kuukauden ajaksi tehty, 20 penniä; sekä

yli 6 kuukauden ajaksi tehty, 30 penniä.

Vekseli, sekä Suomessa että ulkomailla asetettu, on edellä säädetyllä leimalla varustettava, ennen kuin se täällä hyväksyttäväksi tai maksettavaksi esitetään tahi toiselle annetaan tai siirretään.

Kun vekseli, joka on 1 momentin mukaan leimattu, kiinnityksen tai maksun saamiseksi tuodaan oikeuteen taikka alusrekisteri- tai ulosottoviranomaiselle, on sen leimalla varustamisesta noudatettava, mitä jäljempänä velkakirjasta säädetään.

Velkakirja tai muu saamistodiste, 45― 53 §:n mukaan.

Voitto, 59 §:n mukaan.

26§

Kaupungissa tai kauppalassa olevaa vuokratonttia rakennuksineen koskeva luovutuskirja on, kun vuokraoikeuden siirto ilmoitetaan kunnalliselle viranomaiselle, varustettava leimalla kiinteistöä koskevan kauppakirjan leimaamisesta säädettyyn määrään. Silloin on myöskin soveltuvin kohdin noudatettava, mitä 17, 18, 20― 25 §:ssä ja 30 §:n 1 ja 4 kohdassa on säädetty.

30§

Kiinteistön omistusoikeuden luovutuskirja on leimaverosta vapaa:

1) kun vastaanottajana on maakunta, kunta, seurakunta tai rekisteröity uskonnollinen yhdyskunta;

2) kun luovutus tapahtuu vuokraalueiden lunastamista koskevan lainsäädännön mukaan tai muutoin sellaisen alueen vuokraajalle, jolla sanotun lainsäädännön nojalla olisi lunastamisoikeus luovutettuun alueeseen, taikka asutuslain, siirtoväen pikaasutuslain tai maanhankintalain nojalla;

3) kun sellainen tila tai lisämaa, joka valtion, kunnan, osuuskunnan tai yleishyödyllisen asutusosakeyhtiön toimesta tai välityksellä on muodostettu tahi jonka hankkimista ja muodostamista valtio tai kunta on lainoilla helpottanut, ensi kerran luovutetaan asutustarkoituksiin;

4) kun kunta tai sosiaaliministeriön hyväksymä yleishyödyllinen asunnonhankintayhtymä luovuttaa hankkimansa tontin ja sille rakentamansa rakennuksen tarkoitusta varten perustetulle valtion lainaa saaneelle asunto-osakeyhtiölle; sekä

5) kun luovutuskirja on sellaisesta alueesta, jonka tilattomaan väestöön kuuluva henkilö on ostanut uudistilan perustamista tai lisämaan hankkimista varten.

34§

Jos osakepääoman lisäksi on päätetty muodostaa osakeyhtiölle rahastoja tai niitä kartuttaa siten, että osakkaat suorittavat yhtiölle varoja osakekirjoja niistä saamatta, on sen yhtiökokouksen pöytäkirja, jossa sellainen päätös on tehty, tai asiaa koskeva sopimuskirja leimattava määrään, joka vastaa 2 prosenttia suoritettavaksi päätettyjen erien summasta.

55§

Arvopapereita myytäessä tai vaihdettaessa on leimaveroa suoritettava:

1) kun myynti tapahtuu arvopaperipörssin välityksellä, 1 markka kultakin 100 markan määrältä tai sen osalta kauppahinnasta; ja

2) kun luovutus tapahtuu ilman arvopaperipörssin välitystä, 1 markka 20 penniä kultakin 100 markan määrältä tai sen osalta kauppahinnasta tai vaihtoarvosta.

Valtioneuvostolla on oikeus korottaa edellä 1 momentin 1 kohdassa mainittua veroa enintään 10 markkaan ja 2 kohdassa mainittua veroa enintään 12 markkaan. Asunto-osakeyhtiön osakkeiden luovutuksesta suoritettava leimavero korotettakoon kuitenkin enintään 5 markkaan.

Milloin kunta tai sosiaaliministeriön hyväksymä yleishyödyllinen asunnonhankintayhtymä ensi kerran luovuttaa perustamassaan, valtion lainaa saaneessa osakeyhtiössä. merkitsemänsä osakkeet, on luovutus leimaverosta vapaa.

58§

Pelikorteista, Suomessa valmistetuista tai muualta tuoduista, maksetaan leimaveroa 100 markkaa kultakin korttipakalta.

59§

Raha-arpojen tai palkinto-obligatioiden arvonnassa saaduista voitoista suoritetaan voittoa perittäessä leimaveroa, milloin voitto on 5,000―50,000 markan suuruinen, 15 sadalta sekä 50,000 markkaa suuremmasta voitosta 25 sadalta voiton määrästä.

Urheilukilpailujen yhteydessä asianomaisella luvalla toimeenpannuista vedonlyönneistä on sitä varten perustetun yhtiön ennen voiton jakoa pidätettävä leimaveroa 15 sadalta voittona jaettavasta määrästä, jos sanottu määrä on enintään 50,000 markkaa, sekä 25 sadalta, jos voittona jaettava määrä on yli 50,000 markkaa.

60§

Pääsylipuista, sellaisiin jäljempänä mainittuihin yleisiin huvitilaisuuksiin, joista pääsymaksaa kannetaan kaikilta tai joiltakuilta huvivierailta, on leimaveroa suoritettava seuraavat prosenttimäärät lipussa ilmoitetusta pääsymaksusta:

1) tanssiaisista 50 prosenttia, paitsi rekisteröidyn aatteellisen yhdistyksen tai yksinomaan yleishyödyllisiä tarkoitusperiä palvelevan yhteisön tai laitoksen toimeenpanemista 40 prosenttia;

2) elokuvanäytännöistä, sen mukaan kuin valtion elokuvatarkastamo esitettävien elekuvien taiteellisen ja siveellisen laadun perusteella kunkin filmin kohdalta päättää, kun niissä esitetään:

a) yksinomaan Suomessa valmistettuja elokuvia, 20, 25 tai 35 prosenttia;

b) yksinomaan ulkomaalta tuotuja elokuvia, 35, 40 tai 45 prosenttia;

3) auto- ja moottoripyöräkilpailuista 20 prosenttia;

4) konserteista ja taidetanssiesityksistä, joissa esittäjänä tahi pääasiallisena esiintyjänä tai säestäjänä on vieraan maan kansalainen, sekä opereteista, joissa esiintyjinä pääasiallisesti on vieraan maan kansalaisia, 15 prosenttia;

5) revyy-, sirkus-, tivoli-, illuusioteatterija nukketeatteriesityksistä sekä 10 §:n Päätös-nimikkeen 11 f kohdassa mainituista ammattimaisista taitovoimistelu-, voima- ja urheiluesityksistä sekä nyrkkeilyesityksistä ja -kilpailuista, joissa esiintyy ammattinyrkkeilijöitä, 25 prosenttia; sekä

6) kabaree- ja varietee-esityksistä sekä 10 §:n päätös-nimikkeen 11 f kohdassa mainituista muista kuin edellä 5 kohdassa määritellyistä tilaisuuksista 50 prosenttia.

61§

Leimamaksu kustakin 60 §:ssä mainitusta lajista huvituksia on vähintään 1 markka.

62§

Milloin elokuvanäytännössä esitetään Suomessa valmistettu, vähintään 2,500 metrin pituinen, kohtuulliset taiteelliset ja teknilliset vaatimukset täyttävä kokoillan äänielokuva, alennetaan vero 60 §:n 2 kohdassa mainitusta näytännöstä 5 prosentilla pääsymaksusta.

Jos elokuvanäytännössä täytekuvana esitetään vähintään 200 metrin pituinen Suomessa valmistettu äänielokuva, joka on katsottava tiede- tai opetusfilmiksi tai kuvaa maan elinkeinoelämää, tahi sellainen, vähintään 200 metrin pituinen uutiskatsauselokuva, josta ainakin 100 metriä on Suomessa kuvattu ja valmistettu ja jonka ulkomailla kuvattu osa on Suomessa leikattu, äänitetty ja kopioitu, alennetaan vero niin ikään 5 prosentilla pääsymaksusta.

Edellä 2 momentissa mainittu täytekuva oikeuttaa veronalennukseen ainoastaan silloin, kun se laadultaan täyttää kohtuulliset vaatimukset ja esitetään nimeltä määrätyn elokuvan yhteydessä.

64§

Jos huvitilaisuuteen kuuluu erilaatuisia huvituksia, on leimavero suoritettava sen huvilajin mukaan, josta se on suurin. Milloin elokuvanäytännössä esitetään eri veroluokkiin kuuluvia elokuvia, on leimavero kuitenkin suoritettava näytännön ohjelmiston pääosan mukaan.

65§

Tässä luvussa säädettyä leimaveroa ei suoriteta:

1) elokuvanäytännöstä, jossa esitetään ainostaan tiede- tai opetusfilmiohjelmaa;

2) elokuvanäytännöstä, jonka sotilasviranomaiset järjestävät yksinomaan sotilashenkilöille ja näiden perheenjäsenille kasarmirakennuksessa;

3) tilaisuudesta, jonka koulu tai muu opisto taikka sen oppilaskunta tai oppilasyhdistys toimeenpanee, ottamatta samaan tai samankaltaiseen laitokseen kuulumattomilta henkilöiltä pääsymaksua;

4) rekisteröidyn aatteellisen yhdistyksen tai yksinomaan yleishyödyllisiä tarkoitusperiä palvelevan yhteisön tai laitoksen toimeenpanemasta huvitilaisuudesta, jonka pääasiallisena ohjelmana on puheita, esitelmiä, lausuntaa, laulu- ja soittoesityksiä, näytelmiä tai muuta niihin verrattavaa, mutta tanssia ainoastaan ohjelman päätyttyä enintään puolentoista tunnin aika; eikä

5) vapaalipuista.

10a luku

Oy Alkoholiliike Ab:n myymälätodistukset.

65a§

Oikeudesta käyttää Oy Alkoholiliike Ab:n antamaa myymälätodistusta, jolla henkilö on osoitettu määrätyn väkijuomamyymälän asiakkaaksi, maksetaan kalenterivuosittain leimaveroa 300 markkaa.

Jos kadonneen tai käyttökelvottomaksi kuluneen myymälätodistuksen tilalle kalenterivuoden aikana annetaan uusi myymälä todistus, on sen käyttämisestä suoritettava 1 momentissa säädetty vero.

Oy Alkoholiliike Ab voi, jos leimavero edelliseltä kalenterivuodelta on maksettu, oikeuttaa myymälätodistuksen haltijan tammi- ja helmikuun aikana käyttämään myymälätodistusta, vaikkei leimaveroa kuluvalta kalenterivuodelta vielä ole suoritettu.

66§

Jos ulkomaalainen, jolle ei ole myönnetty oikeutta harjoittaa Suomessa elinkeinoa, tai ulkomailla vakinaisesti asuva Suomen kansalainen tahtoo täällä joko omaan lukuunsa taikka toisen nimiin tarjota kaupaksi tahi myydä tavaroita heti tai jälkeenpäin toimitettaviksi, olkoon velvollinen hänelle annettavasta todistuksesta suorittamaan leimaveroa 6,000 markkaa jokaiselta kalenterikuukaudelta tai sen osalta, jonka kuluessa hän haluaa sellaista tointa harjoittaa.

69§

Asiakirja, joka tämän lain mukaan on leimaveron alainen, paitsi huvitilaisuuden pääsylippu, varustettakoon leimamerkeillä.

Jos suoritettavan leimaveron suuruista leimamerkkiä ei ole eikä määrää voida pienemmillä merkeillä tasan suorittaa, käytettäköön lähinnä suurempaa leimaa.

70§

Jos asiakirjasta on suoritettava leimaveroa enemmän kuin 50,000 markkaa, voidaan vero maksaa rahassa lääninrahastoon. Tässä tapauksessa on asianmukainen kuittaus suorituksesta kirjoitettava leimaveron alaiseen asiakirjaan. Jollei asiakirjaa ole lääninrahastossa esitetty, on maksusta annettu erillinen kuitti asiakirjaan kiinnitettävä sen toimesta, jonka 73―76 §:n mukaan tulee pitää huolta leimaveron suorituksista.

Valtiovarainministeriö voi muissakin tapauksissa hakemuksesta sallia leimaveron suorittamisen rahassa lääninrahastoon.

Niin ikään voi valtiovarainministeriö hakemuksesta ja määräämillään ehdoilla sallia, että asiakirjat leimamerkillä varustamisen sijasta leimataan sitä varten hyväksytyllä koneella ja kertynyt leimavero määräajoin suoritetaan lääninrahastoon.


Tämä laki tulee voimaan 10 päivänä huhtikuuta 1948.

Helsingissä 25. päivänä maaliskuuta 1948

Tasavallan Presidentti
J. K. Paasikivi

Valtiovarainministeri
Ralf Törngren

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.