1/1946

Annettu Helsingissä 3. päivänä tammikuuta 1946

Laki leimaverolain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 6 päivänä elokuuta 1943 annetun leimaverolain 2, 6, 7 ja 8 §, 10 §, sellaisena kuin se on osaksi muutettuna 9 päivänä helmikuuta 1945 ja 13 päivänä syyskuuta 1945 annetuissa laeissa, 12 §:n 3, 4, 5, 8 ja 22 kohta sekä 13, 14, 23, 51, 58, 60, 61 ja 66 § näin kuuluviksi:

Leimaveron suorittamisesta ovat vapaat, sen lisäksi mitä jäljempänä säädetään, valtio ja valtion laitokset, kansaneläkelaitos sekä Suomen Pankki ynnä virka-asioissa valtion viranomaiset.

Mikäli ei tässälaissa toisin säädetä, on kuhunkin 4 §:ssä mainittuun ryhmään kuuluvan viranomaisen antamat toimituskirjat varustettava leimalla seuraavin määrin:

1) päätös, tuomio, diaaritodistus, haaste tai muu toimituskirja, eri paperille tai viranomaiselle annettuun asiakirjaan kirjoitettu, sekä pöytäkirjonote, joka voimassa olevain säännösten mukaan on varsinaisena toimituskirjana annettava asianosaiselle, paitsi 2 kohdassa mainittu, kultakin arkin lehdeltä:

1 ryhmässä 200 markkaa

2 ryhmässä 160 markkaa

3 ryhmässä 120 markkaa

4 ryhmässä 80 markkaa

5 ryhmässä 40 markkaa

6 ryhmässä 20 markkaa

2) jäljennös toimituskirjasta tai muusta viranomaisen hallussa säilytetystä asiakirjasta, välipäätös, joka on viranomaiselle annettuun asiakirjaan kirjoitettu tai liitetty eikä sisällä määräystä takavarikosta tai muusta virka-aputoimesta, sekä muunlainen kuin 1 kohdassa mainittu ote toimitus- tai muusta asiakirjasta, kultakin lehdeltä:

1―2 ryhmässä 80 markkaa

3―4 ryhmässä 50 markkaa

5―6 ryhmässä 20 markkaa

Edellä 6 §:ssä säädetty leima on suoritettava, milloin kullakin täyteen kirjoitetulla sivulla on vähintään kaksikymmentä tai muulla kuin standardikokoisella paperilla vähintään kaksikymmentäneljä riviä ja jokaisella rivillä keskimäärin ainakin kaksikymmentä tavua.

Edellä 1 momentissa säädettyyn leimamaksuun on lisättävä viisikymmentä sadalta, milloin kullekin täydelle sivulle kirjoitetaan vähintään kolmekymmentä tai muulle kuin standardikokoiselle paperille vähintään kolmekymmentäkuusi riviä. Milloin toimituskirja ei ole yhtä sivua pitempi, älköön otettako enempää kuin yksinkertainen leima.

Lehtiluvun mukaan suoritettavan leimaveron lisäksi on tässä pykälässä mainitut asiakirjat varustettava lisäleimalla seuraavin määrin:

1 ryhmässä:

a) tuomiot ja päätökset nostojutuissa 1,500 markkaa;

b) päätökset verotusta tahi valtiolle tai kunnalle tulevain maksujen maksuunpanoa koskevissa valitusasioissa: milloin vaatimus koskee verotuksen tahi maksuunpanon alentamista vähintään 12,000 markan määrällä tai vähintään 1,500 veroäyrillä, 1,000 markkaa, muulloin 400 markkaa;

c) päätökset muissa valitusasioissa: ministeriön päätökset 400 markkaa sekä muiden viranomaisten 1,500 markkaa;

d) päätökset erivapaushakemuksiin, jos ne koskevat virkavuosien lukemista tai oikeutta päästä oppilaaksi oppilaitokseen, 400 markkaa, muut 1,000 markkaa;

e) päätökset, joilla ulkomaalaiselle myönnetään lupa kuulua yhtiömiehenä kauppayhtiöön tai henkilökohtaisesti vastuunalaisena yhtiömiehenä kommandiittiyhtiöön taikka osakeyhtiön tai osuuskunnan hallitukseen tahi toimia näiden prokuristina tai toimihenkilönä, 1,500 markkaa;

f) päätökset muihin, edellä mainitsemattomiin hakemuksiin, joihin ei sisälly erivapausanomusta, 400 markkaa; sekä

g) jäljennökset 80 markkaa.

2 ryhmässä:

a) tuomiot ja päätökset haastetuissa, vedotuissa, alistetuissa ja valitusasioissa sekä pöytäkirjanotteet, jotka vedotuissa asioissa tarvitaan muutoksenhakua varten, 400 markkaa;

b) jäljennökset 80 markkaa.

3 ryhmässä:

a) päätökset ja sijoituskirjat sekä kuulutukset perinnöksiostosta tai asukasoikeuden hakemisesta kruununtaloon, 100 markkaa;

b) jäljennökset 40 markkaa.

10§

Seuraavat toimituskirjat tai viranomaiselle esitettyyn asiakirjaan merkityt lupatodistukset, mikäli ne eivät ole leimaverosta vapaat, on 6 ja 8 §:ssä säädetyn leiman sijasta varustettava leimalla seuraavin määrin:

Ajokortti: poliisilaitoksen antama 200 markkaa ja nimismiehen antama 175 markkaa. Kun henkilölle, jolla on ajokortti, myönnetään oikeus muunlaisen moottoriajoneuvon kuljettamiseen kuin mihin ajokortti oikeuttaa, varustettakoon sellainen ajokorttiin kirjoitettava lisäys: poliisilaitoksen antama 100 markan ja nimismiehen antama 80 markan leimalla.

Apteekkioikeuskirja tai päätös, jolla apteekkierioikeuden siirto hyväksytään, apteekin arvioidun tuottoisuuden mukaan, valtioneuvoston harkinnasta riippuen:

a) kun apteekkioikeus annetaan, vähintään 10,000 ja enintään 200,000 markkaa;

b) kun erioikeus kanta-apteekkiin siirretään edellisen ja uuden haltijan kesken tehdyn sopimuksen nojalla, vähintään 50,000 ja enintään 500,000 markkaa.

Avoin kirje tai muu asiakirja, jolla arvonimi, todellisen viran sitä seuraamatta, annetaan:

1) henkilölle, jolla on valtion, kunnan tai kirkollinen vakinainen virka tai toimi, valtioneuvoston määräysten mukaan, vähintään 200 ja enintään 150,000 markkaa;

2) henkilölle, jolla ei ole 1 kohdassa mainittua virkaa tai tointa, valtioneuvoston määräysten mukaan, vähintään 400 ja enintään 300,000 markkaa.

Henkilöllisyystodistus ulkomaalaiselle matkaa varten ulkomaille, enintään kuudeksi kuukaudeksi 150 markkaa, enintään vuodeksi 300 markkaa.

Kansalaiskirja, kansalaisoikeuden saamiseksi, jos hakija ei ole aikaisemmin ollut Suomen kansalainen eikä nauti täällä turvapaikkaoikeutta, hänen tuloistaan ja varallisuudestaan riippuen, valtioneuvoston määräysten mukaan, vähintään 1,000 ja enintään 30,000 markkaa.

Karttajäljennös tai -ote, maanmittaushallituksen, maanmittauskonttorin tai maanmittausinsinöörin antama, jos jäljennöksen tai otteen lunastus on korkeimman 50 markkaa, 20 markkaa, sekä kultakin 50 markan määrältä tai sen osalta, millä lunastus ylittää 50 markkaa, lisäksi 20 markkaa.

Katsastuskirja, moottoriajoneuvojen katsastusmiehen antama, milloin on katsastettu:

a) omnibusauto tai seka-auto, 300 markkaa;

b) kuorma-auto, 250 markkaa;

c) muu auto tai traktori, 200 markka;

d) moottoripyörä sivuvaunuineen, 15 markkaa;

e) moottoripyörä ilman sivuvaunua, 10 markkaa.

Kauppamatkustajalle annettava todistus niinkuin 66―68 §:ssä säädetään.

Kuljettajatutkintotodistus, moottoriajoneuvojen katsastusmiehen antama:

a) ammattiajoa varten 300 markkaa;

b) yksityisajos varten 250 markkaa.

Maahantulolupa, joka Suomessa merkitään ulkomaalaisen passiin tai passin sijasta hyväksyttyyn henkilöllisyystodistukseen, vastavuoroisuudesta riippuen, harkinnan mukaan enintään 2,000 markkaa.

Matkakortti, poliisilaitoksen antama 50 markkaa ja nimismiehen antama 40 markkaa.

Oleskelukirja ulkomaalaiselle sekä päätös, jolla ulkomaalaisen siihen perustuva oleskelulupa pitennetään, vastavuoroisuudesta riippuen, harkinnan mukaan enintään 2,000 markkaa.

Oleskeluluvan pitennys, joka Suomessa merkitään ulkomaalaisen passiin tai passin sijasta hyväksyttyyn henkilöllisyystodistukseen, vastavuoroisuudesta riippuen, harkinnan mukaan enintään 2,000 markkaa.

Passi, joka Suomessa annetaan Suomen kansalaiselle matkaa varten ulkomaille enintään kuudeksi kuukaudeksi 200 markkaa, enintään vuodeksi 500 markkaa, pitemmäksi ajaksi 1,000 markkaa; ja sen lisäksi kultakin vieraskieliseltä passitekstiltä 50 markkaa.

Patenttikirja 1,000 markkaa.

Perintökirja, tilan arvosta riippuen, valtioneuvoston määräysten mukaan, vähintään 500 ja enintään 25,000 markkaa.

Päätös, pöytäkirjanote tai muu toimituskirja, jolla myönnetään lupa tai oikeus:

1) höyrykattilan tai höyryastian käyttämiseen:

a) laivan höyrykattilasta tai kattilalaitoksesta 200 markkaa, jos kattilalaitoksen tulipinta on enintään 100 m2; 500 markkaa, jos tulipinta on enintään 200 m2; ja 1,000 markkaa, jos tulipinta on suurempi kuin 200 m2;

b) maahöyrykattilasta, paitsi sellaisesta, jota käytetään yksinomaan maataloudessa, sekä höyryastiasta 200 markkaa, jos kattilan tulipinta on enintään 100 m2 tai astian tilavuus enintään 1,000 litraa; 500 markkaa, jos kattilan tulipinta on enintään 200 m2 tai astian tilavuus enintään 5,000 litraa; ja 1,000 markkaa, jos kattilan tulipinta tai astian tilavuus on suurempi;

2) ulkomaalaiselle tai ulkomaiselle yhteisölle taikka sellaiselle suomalaiselle yhteisölle, jonka oikeus omistaa ja hallita kiinteätä omaisuutta on harkinnasta riippuva,

a) omistaa ja hallita kiinteätä omaisuutta Suomessa, harkinnasta riippuen vähintään 5,000 ja enintään 50,000 markkaa;

b) omistaa osakkeita suomalaisessa osakeyhtiössä, harkinnasta riippuen vähintään 2,000 ja enintään 30,000 markkaa;

3) ulkomaalaiselle taikka ulkomaiselle yhtymälle tai laitokselle muiden kuin 4, 8, 10 tai 11 kohdassa mainittujen elinkeinojen harjoittamiseen tai liikkeen haaraosaston perustamiseen, vähintään 5,000 markkaa ja enintään 50,000 markkaa lääninhallituksen harkinnan mukaan;

4) a) pankkiliikkeen harjoittamiseen, pankin osakepääoman suuruuden mukaan, 10,000 markkaa kultakin täydeltä tai alkavalta 1,000,000 markan määrältä, kuitenkin enintään 500,000 markkaa;

b) pankin sivukonttorin avaamiseen, 15,000 markkaa kustakin sivukonttorista; ja

c) säästöpankin sivukonttorin avaamiseen, 1,500 markkaa kustakin sellaisesta konttorista;

5) vakuutusliikkeen harjoittamiseen 200,000 markkaa;

6) denaturoitujen alkoholipitoisten valmisteiden maahantuontiin harkinnasta riippuen vähintään 50 ja enintään 1,000 markkaa;

7) hirven metsästämiseen 600 markkaa kultakin hirveltä, jonka kaatamiseen lupa annetaan;

8) ravintola-, ruokala- ja kahvila- sekä hotelli-, matkustajakoti- ja yömajaliikkeen harjoittamiseen, valtioneuvoston määräysten mukaan, vähintään 1,000 ja enintään 60,000 markkaa; milloin tällainen liike on siirtynyt aviopuolisolle, jälkeläiselle, isälle tai äidille, kuitenkin 6 §:n mukaan;

9) ravintolan, ruokalan tai kahvilan aukioloajan taikka tarjoilun pitentämiseen, valtioneuvoston määräysten mukaan, vähintään 500 ja enintään 10,000 markkaa kultakin kalenterikuukaudelta tai sen osalta;

10) yleisen tanssin tai kabaree-esityksen taikka molempien näiden toimeenpanemiseen ravintolassa tai kahvilassa, valtioneuvoston määräysten mukaan vähintään 1,000 ja enintään 30,000 markkaa kultakin kalenterikuukaudelta tai sen osalta sekä revyy-, varietee-, illuusioteatteri-, sirkus- ja tivoliesityksiin sen viranomaisen harkinnan mukaan, joka luvan myöntää, vähintään 1,000 ja enintään 50,000 markkaa kultakin kalenterikuukaudelta tai sen osalta;

11) yleisiin huvituksiin:

a) huvitusta varten valmistetun, maksua vastaan käytettävänä olevan raha-automaatin tai muun sellaisen laitteen pitämiseen, jonka käyttämisestä voi saada voittona rahaa;

b) maksua vastaan huvitusta varten järjestetyn muunlaisen kuin edellisessä kohdassa mainitun automaatin pitämiseen;

c) maaliinammunnan, nuolen- tai renkaanheiton tahi muun niihin verrattavan ajanvietteen tai kilpailun toimeenpanemiseen taikka biljardin, taitavuus- tai onnenpelin tahi muun niihin verrattavan laitteen pitämiseen;

d) karusellin tai muun sellaisen laitteen pitämiseen;

e) posetiivinsoiton tai muun sellaisen ulkoilmasoiton tai -laulun harjoittamiseen; taikka

f) ammattimaisiin taitovoimistelu-, voimaja urheiluesityksiin, nyrkkeilyesityksiin ja -kilpailuihin, joissa esiintyy ammattinyrkkeilijöitä, ammattimaisen eläinten ja vahakuvaston näyttämiseen, näytäntöihin, joita ammattimaisen tarjoilun harjoittaja toimeenpanee sellaisen tarjoilun yhteydessä, naamiaisiin ja karnevaalitanssiaisiin sekä muihin sellaisiin yllämainittuihin verrattaviin ansiotarkoituksessa järjestettyihin tilaisuuksiin, joiden ei voida katsoa palvelevan yksinomaan aatteellisia, tieteellisiä tahi taiteellisia tarkoitusperiä,

valtioneuvoston määräysten mukaan kustakin erikseen vähintään 200 ja enintään 2,000 markkaa kalenterikuukaudelta tai sen osalta.

Kun lupa 11 kohdassa mainituissa tapauksissa myönnetään sellaiseksi määräajaksi, joka sisältyy siihen aikaan, miltä sama vero jo on toisella paikkakunnalla suoritettu, on päätös leimattava 6 §:ssä säädettyyn määrään.

Pankin tai muun yhteisön hakemuksen johdosta annetusta päätöksestä, milloin se julkaistaan asetuskokoelmassa, on sen lisäksi, mitä ehkä on maksettava tämän pykälän päätös-nimikkeen 4 kohdan mukaan, suoritettava leimaveroa 1,000 markkaa kultakin sekä Suomen- että ruotsinkielisen asetuskokoelman sivulta, jolle päätös on painettu.

Rekisteriote, kutakin arkilta:

1) alus-rekisteristä 80 markkaa;

2) kaupparekisteristä tai muusta patentti- ja rekisterihallituksessa pidetystä rekisteristä, jos ote annetaan patentti- ja rekisterihallituksesta, 120 markkaa, muutoin 90 markkaa;

3) maarekisteristä 80 markkaa;

4) säätiörekisteristä 100 markkaa;

5) avustuskassarekisteristä 60 markkaa;

6) uskonnollisten yhdyskuntain rekisteristä 40 markkaa; sekä

7) yhdistysrekisteristä 40 markkaa.

Tavarapassitus 40 markkaa.

Todistus, erityisenä toimituskirjana annettu tai viranomaiselle esitettyyn asiakirjaan kirjoitettu:

1) notariaattitodistus, joka koskee allekirjoitusta, varallisuussuhteita, tavaran alkuperää, todistuksen voimassaoloajan pitentämistä tai muita asioita: jos se annetaan ulkoasiainministeriöstä, 120 markkaa; sekä jos sen antaa tuomari, julkinen notaari, henkikirjoittaja, nimismies, apulaisnimismies, kaupunginvouti tai kaupunginviskaali, 50 markkaa;

2) protestitodistus 50 markkaa;

3) todistus jäljennökseen, joka viranomaiselle tuodaan oikeaksi todistamista varten, kultakin oikeaksi todistetun jäljennöksen lehdeltä tai sen osalta 20 markkaa; sekä

4) muunlainen todistus; poliisilaitoksen 40 markkaa; muun 4 §:ssä mainitun viranomaisen antama leimataan kuten saman, viranomaisen päätös, ei kuitenkaan lisäleimalla.

Työlupa, joka Suomessa merkitään ulkomaalaisen passiin, passin sijasta hyväksyttyyn henkilöllisyystodistukseen tai Suomessa annettuun oleskelukirjaan, vastavuoroisuudesta riippuen, harkinnan mukaan enintään 1,000 markkaa.

Valokopio, jonka koko on enintään 18 X 5 cm, 20 markkaa lehdeltä sekä valokopio, jonka koko on enintään 36 X 25 cm, 40 markkaa lehdeltä. Milloin valokopion koko on suurempi kuin 36 X 25 cm, on leimaveroa suoritettava 4 markkaa kultakin neliödesimetriltä tai sen osalta, kuitenkin vähintään 300 markkaa silta- ja lossipiirustuksista, joita voidaan käyttää työpiirustuksina uusissakin rakennustöissä, ja vähintään 50 markkaa muista piirustuksista, joita yleensä voidaan käyttää vain asiakirjojen täydentämiseen.

Valtauskirja 1,000 markkaa tai, milloin se annetaan ulkomaalaiselle tai ulkomaiselle yhteisölle taikka sellaiselle suomalaiselle yhteisölle, jonka oikeus omistaa ja hallita kiinteätä omaisuutta on harkinnasta riippuva, 5,000 markkaa.

12§

Leimaverosta ovat vapaat toimituskirjat:


3) valtiolle, kansaneläkelaitokselle, maakunnalle, kunnalle, seurakunnalle tai kunnalliselle tahi rekisteröidylle uskonnolliselle yhdyskunnalle tulevan veron tai maksun tahi sen laskemisessa käytettävän perusteen määräämistä, taikka sellaisen veron tai maksun maksuunpanoa tai ulosmittausta, taikka maksuajan pitennystä tai muuta helpotusta sen suorittamisessa, taikka takaisinmaksua, ei kuitenkaan korkeimmassa hallinto-oikeudessa, ellei valtiolle suoritettavaa veroa koskeva valitus johda alemman viranomaisen päätöksen kumoamiseen taikka muuttamiseen verovelvollisen eduksi, eikä asioissa, joissa tullietuuden saamiseksi on annettu hakemus tullin peruuttamisesta tai joissa pyydetään ennakkotietoa maahan tuotavalle tavaralle pantavasta tullista;

4) asevelvollisuutta, työvelvollisuutta, kansanhuoltoa, palosuojelua, väestönsuojelua tai sotilasmajoitusta, sotalaitokselle annettavia luontoissuorituksia taikka luvan saantia kansalaisille yleensä kuuluvain oikeuksien tai vapauksien käyttämiseen, milloin sotatilasta annetun lain tahi tasavallan suojelulain nojalla annettu niitä rajoittava säännös sitä edellyttää;

5) henkikirjoitusta, köyhäinhoitoa, lastensuojelua, perhelisäavustuksia, irtolais-, alkoholisti- tai työttömyyshuoltoa äitiys- tai sokeainavustusta taikka sterilisointia;


8) asutus- tai vuokra-alueiden lunastamislainsäädäntöä, valtion virkatalojen vuokraamista tai luovuttamista taikka maatilan lohkomista tilattomaan väestöön kuuluville tai niihin verrattaville henkilöille, ei kuitenkaan korkeimmassa hallinto-oikeudessa, ellei valitus johda alemman viranomaisen päätöksen kumoamiseen tai muuttamiseen valittajan eduksi;


22) asianosaiselle tämän pyytämättä annettu ote tai jäljennös toimituskirjasta tai muusta viranomaisen hallussa säilytettävästä asiakirjasta edellä tässä pykälässä mainituissa asioissa;

13§

Asiakirja, jonka asiallinen antaa tai esittää korkeimmalle oikeudelle, korkeimmalle hallinto-oikeudelle, hovioikeudelle, kihlakunnanoikeudelle, maanjako-oikeudelle tai raastuvanoikeudelle, on, mikäli 14 ja 15 §:ssä sekä 4―7 luvussa ei toisin säädetä, laveuteen tai lehtilukuun katsomatta, varustettava leimalla seuraavin määrin:

1 ryhmässä 50 markkaa

2 ryhmässä 30 markkaa

5 ryhmässä 10 markkaa

Edellä 1 momentissa säädetystä leimaverosta ovat vapaat:

asiakirjan kaksoiskappale;

samassa asiassa annettu 6 §:ssä tarkoitettu toimituskirja; sekä

asiakirjat niissä asioissa, joissa toimituskirjoista ei suoriteta 6 §:ssä mainittua leimaveroa.

14§

Jäljempänä mainituista asiakirjoista, ilmoituksista ja voitoista, mikäli ne eivät ole leimaverosta vapaat, peritään leimavero seuraavin määrin:

Arvopaperit, jotka myydään tai vaihdetaan, 54―57 §:n mukaan.

Huvitilaisuuksien pääsyliput, 60―65 §:n mukaan.

Ilmoitus höyrykattilasta tai höyryastiasta rekisteröimistä varten:

1) laivan höyrykattilasta tai kattilalaitoksesta 100 markkaa, jos tulipinta on enintään 100 m2; 200 markkaa, jos tulipinta on enintään 200 m2; ja 400 markkaa, jos tulipinta on suurempi kuin 200 m2;

2) maahöyrykattilasta tai höyryastiasta 100 markkaa.

Ilmoitus kaupparekisteriin:

1) kun toiminimi ensi kerran rekisteriin ilmoitetaan: avoimen yhtiön, kommandiittiyhtiön, osakeyhtiön sekä keskinäisen yhtiön ja vahinkovakuutusyhdistyksen 600 markkaa, osuuskunnan vähintään 100 ja enintään 600 markkaa, muiden 200 markkaa;

2) kun prokura, haarakonttorin perustaminen tai rekisteriin tehtävä muutos ilmoitetaan: 100 markkaa.

Ilmoitus myönnetyn patenttioikeuden siirtämisestä 2,000 markkaa.

Kauppakirja, vaihtokirja ja muu luovutuskirja, paitsi lahjakirja ja testamentti, 16―32 §:n mukaan.

Lasku, kun se maksun saamiseksi tuodaan oikeuteen tai ulosottoviranomaiselle, samoin kuin velkakirja 45―53 §:n mukaan.

Metsänhakkuuvälikirja, kun se tuodaan oikeuteen kiinnitettäväksi, hakkuuoikeudesta ja metsänkäyttöoikeudesta sovitun hinnan koko määrän perusteella, 30 penniä kultakin täydeltä 100 markalta.

Jos hakkuuoikeuden ja metsänkäyttöoikeuden vastike ei käy välikirjasta ilmi, leimataan metsänhakkuuvälikirja oikeuden harkinnan mukaan.

Obligatio, 38―44 §:n mukaan.

Osakekirja, 33―37 §:n mukaan.

Pelikortit, 58 §:n mukaan.

Saamistodiste kts. Velkakirja.

Siirtokirja, kruununratsutilan, kruununtalon tai muun kruununtilan, sijoitusta haettaessa siihen, sekä valtion virkatalon tahi siitä muodostetun viljelystilan tai asuntotilan tai muun alueen vuokraoikeuden siirtoa haettaessa, kun siirtokirja annetaan viranomaiselle siirron vahvistamista varten, samoin kuin kiinteistön luovutuskirja, soveltuvin kohdin noudattaen 16― 30 §:n säännöksiä.

Warrantti 50 markkaa.

Vekseli, olkoonpa vekselinantajan itsensä taikka jonkun muun maksettavaksi asetettu, kultakin täydeltä 100 markalta:

enintään 3 kuukauden ajaksi tehty, 10 penniä;

enintään 6 kuukauden ajaksi tehty, 20 penniä; sekä

yli 6 kuukauden ajaksi tehty, 30 penniä.

Vekseli, sekä Suomessa että ulkomailla asetettu,on edellä säädetyllä leimalla varustettava, ennen kuin se täällä hyväksyttäväksi tai maksettavaksi esitetään tahi toiselle annetaan tai siirretään.

Kun vekseli, joka on 1 momentin mukaan leimattu, kiinnityksen tai maksun saamiseksi tuodaan oikeuteen taikka alusrekisteri- tai ulosottoviranomaiselle, on sen leimalla varustamisesta noudatettava, mitä jäljempänä velkakirjasta säädetään.

Velkakirja tai muu saamistodiste, 45― 53 §:n mukaan.

Voitto, 59 §:n mukaan.

23§

Kun omaisuuden arvoa ei mainita tai kun arvo on ilmeisesti liian alhaiseksi määrätty, on luovutuskirja leimalla varustetava oikeuden arvion mukaan.

Lainhuutoa haettaessa on hakijan esitettävä asianomaisen verolautakunnan puheenjohtajan antama todistus siitä, mihin arvoon huudatettava kiinteistö on arvioitu viimeksi toimitetussa tulo- ja omaisuusverotuksessa, tai ellei kiinteistöä ole sanotussa verotuksessa arvioitu, verolautakunnan puheenjohtajan lausunto sen arvosta.

51§

Saamistodisteita annettaessa sekä kiinnitystä haettaessa suoritettavasta leimaverosta vapaa on saamistodiste, jota vastaan valtion varoista tai rahastoista annetaan laina tahi joka kunnalle, kunnalliselle rahastolle, säästöpankille, osuuskassalle, Suomen Hypoteekkiyhdistykselle tai Osakeyhtiö Maakiinteistöpankille annetaan lainasta, mikä on myönnetty valtion varoista tai rahastoista saaduista varoista, tai lainasta, joka on myönnetty siirtoväen ja rintamasotilaiden asuttamisen rahoittamisesta 5 päivänä toukokuuta 1945 annetun lain mukaisesti, tahi annetaan kunnan hoidettavalle elinkeinojen edistämistä tarkoittavalle lainarahastolle taikka jonka luotto-osuuskunta antaa Osuuskassojen Keskus Oy nimiselle yhtiölle tahi säästöpankki säätöpankkien vakuusrahastolle tai Säästöpankkien Keskus-OsakePankille taikka joka asutusrahastosta annetaan osuuskunnille tai yleishyödyllisille asutusosakeyhtiöille asutustarkoituksiin käytettäväksi. Niin ikään ovat leimaverosta vapaat postisäästöpankin varoista asunnonrakennustoimintaa varten myönnettyjä lainoja koskevat saamistodisteet.

Mitä 1 momentissa on sanottu, ei koske haltijavelkakirjoja.

58§

Pelikorteista, Suomessa valmistetuista tai muualta tuoduista, maksetaan leimaveroa 50 markkaa kultakin korttipakalta.

60§

Pääsylipuista, sellaisiin jäljempänä mainittuihin yleisiinhuvitilaisuuksiin, jota pääsymaksua kannetaan kaikilta tai joiltakuilta huvivierailta, on leimaveroa suoritettava seuraavat prosenttimäärät lipussa ilmoitetusta pääsymaksusta:

1) tanssiaisista 50 prosenttia;

2) elokuvanäytännöistä, sen mukaan kuin valtion filmitarkastamo esitettävien elokuvien taiteellisen ja siveellisen laadun perusteella kunkin filmin kohdalta päättää, kun niissä esitetään

a) yksinomaan Suomessa valmistettuja elokuvia, 25, 30 tai 35 prosenttia;

b) yksinomaan ulkomaalta tuotuja elokuvia, 35, 40 tai 45 prosenttia;

3) autokilpailuista 20 prosenttia;

4) moottoripyöräkilpailuista 10 prosenttia;

5) konserteista ja taidetanssiesityksistä, joissa esittäjänä tahi pääasiallisena esiintyjänä tai säestäjänä on vieraan maan kansalainen, sekä opereteista, joissa esiintyjinä pääasiallisesti on vieraan maan kansalaisia, 15 prosenttia;

6) revyy- ja illuusioteatteriesityksistä sekä 10 §:n päätös-nimikkeen 11 f kohdassa mainituista ammattimaisista taitovoimistelu-, voima- ja urheiluesityksistä sekä nyrkkeilyesityksistä ja -kilpailuista, joissa esiintyy ammattinyrkkeilijöitä, 40 prosenttia; sekä

7) kabaree-, varietee-, sirkus- ja tivoliesityksistä sekä 10 §:n Päätös-nimikkeen 11 f kohdassa mainituista muista kuin edellä 6 kohdassa määritellyistä tilaisuuksista 50 prosenttia.

61§

Leimamaksu kustakin 60 §:ssä mainitusta lajista huvituksia on vähintään 50 penniä.

66§

Jos ulkomaalainen, jolle ei ole myönnetty oikeutta harjoittaa Suomessa elinkeinoa, tai ulkomailla vakinaisesti asuva Suomen kansalainen tahtoo täällä joko omaan lukuunsa taikka toisen nimiin tarjota kaupaksi tahi myydä tavaroita heti tai jälkeenpäin toimitettaviksi, olkoon velvollinen hänelle annettavasta todistuksesta suorittamaan leimaveroa 3,000 markkaa jokaiselta kalenterikuukaudelta tai sen osalta, jonka kuluessa hän haluaa sellaista tointa harjoittaa.

Helsingissä 3. päivänä tammikuuta 1946

Tasavallan Presidentin estyneenä ollessa: Pääministeri
J. K. Paasikivi

Valtiovarainministeri
Ralf Törngren

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.