752./1945

Annettu Helsingissä 27 päivänä heinäkuuta 1945.

Laki eräiden sodan aikana kadonneiden henkilöiden julistamisesta kuolleeksi.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §.

Poiketen siitä, niitä kadonneen henkilön julistamisesta kuolleeksi 23 päivänä huhtikuuta 1901 annetussa laissa on säädetty, noudatetta koon sotilaan tai muun henkilön, joka Suomen puolustusvoimissa palvellessaan on joutunut kadoksiin syyskuun 30 päivän 1939 jälkeen sodassa tai siihen liittyneiden erityisten sotilaallisten toimenpiteiden yhteydessä, kuolleeksi julistamisessa tämän lain säännöksia.

Mitä 1 momentissa on sanottu, älköön, jäljempänä 4 §:n 2 momentissa tarkoitettuja tapauksia lukuun ottamatta, sovellettako henkilöön, joka ei ole Suomen kansalainen.

2 §.

Tämän lain säännöksiä sovellettakoon myös sellaiseen Suomen kansalaiseen, joka palvelematta Suomen puolustusvoimissa on suorittanut työtä tai tehtävää puolustusvoimain hyväksi, jos hän 1 §:ssä mainituissa olosuhteissa on joutunut kadoksiin sotatoimialueella ja sotilasviranomaisten hallussa on 4 §:n 1 momentissa tarkoitettu selvitys hänen katoamisestaan.

3 §.

Henkilö, jota 1 ja 2 §:ssä tarkoitetaan, voidaan julistaa kuolleeksi, jos katoaminen on tapahtunut sellaisissa olosuhteissa, ettei ole syytä olettaa kadonneen enää olevatn elossa.

4 §.

Puolustusministeriön asiana on sen saatavissa olevan selvityksen perusteella harkita, ovatko edel lytykset kuoll eeksi julistamiseen tämän lain mukaan olemassa, ja, milloin näin näyttää ol:evan, tehdä jäljempänä 5 §:ssä mainittu esitys. Jos sellaisen esityksen tekemistä pyytää kadonneen puoliso, lähin sukulainen tai muu henkilö jonka oikeus saaittaa riippua kuolleeksi julistamisesta, älköön asiaa viivytettäkö, ellei pätevää syytä siihen ole.

Mitä 1 momentissa on sanottu, sovellettakoon myös henkilöön, joka ei ole Suomen kansalainen, jos hän Suomen puolustusvoimissa palvellessaan on joutunut kadoksiin 1 §:ssä mainituissa olosuhteissa ja kadonneen Suomessa asuva puoliso, lähin sukulainen tai muu henkilö, jonka oikeus saattaa riippua kuolleeksi julistamisesta. kirjallisesti pyytää puolustusministeriöltä esityksen tekemistä.

5 §.

Hakemuksen 1 ja 2 §:ssä tarkoitetun henkilön julistamisesta kuolleeksi tämän lain mukaan tehköön puolustusministeriön esityksestä virallinen syytt äjä Helsingin kaupungin raastuvanoikeudessa, ja käsiteltäköön eri henkilöiden kuolleeksi julistamista koskevat samanaikaiset hakemukset yhdessä, mikäli se haitaitta käy painsa.

Hakemuksen johdosta oikeus kuulustakoon, jos katsoo sen tarpieelliseksi, kadonneen puolisoa tai lähintä sukulaista taikka hänen holhoojaansa tai hänelle ehkä määrättyä uskottua miestä.

6 §.

Jos on tehty todennäköiseksi, että kuolleeksi julistamiseen tämän lain mukaan tarvittavat edellytykset ovat olemassa, päättäköön oikeus julkisella kuulutuksella kutsua kadonneen henkilön viimeistään määräpäivänä, jota ei ole pantava aikaisemmaksi kuin kolmen kuukauden päähän päätöksen tekemisestä eikä myöhemmäksi kuin siksi varsinaiseksi oikeu denkäynti päiväksi, joka kuusi kuukautta sen jälkeen ensiksi sattuu. ilmoittautumaan oikeudelle, uhalla että oikeus muutoin, jollei laillista estettä ilmaamnnu, julistaa hänet kuolleeksi.

Kuulutuksen tulee myös sisältää kehoitus kaikille, jotka voivat antaa tietoa siitä, elääkö kadonnut vai onko hän kuollut, saman ajan kuluessa tästä oikeudelle ilmoittamaan.

Sama kuulutus saa koskea useita kadonneita henkilöitä.

7 §.

Kuulutus on viivytyksettä pantava tiedoksi oikeuden ovelle ja oikeuden toimesta julkaistava kerran viralisessa lehdessä jonkin vuosineljänneksen ensimmäisessä. numerossa, ei kuitenkaan myöhäisemmän kuin sen neljänneksen, joka kuukauden kuluttua siitä, jolloin päätös kuuluttamisesta on tehty, ensiksi alkaa. Kuulutus on lisäksi julkaistava oikeuden harkinnan mukaan määrättävissä Helsingin kaupungissa ilmestyvissä sanomalehdissä.

8 §.

Päätöksessä joka sisältää kuolleeksi julistamisen, on myös määrättävä aika, jolloin kadonneen on katsottava kuolleen. Täksi ajaksi määrättäköön, jollei ole syytä muuhun olettamiseen, asianomaisen henkilön katoamispäivä tai, milloin sanottu päivä ei ole tiedossa, sen kuukauden viimeinen päivä, jolloin katoamisen katsotaan viimeistä än tapahtuneen. Puolustusminästeriön on toimitettava viralliselle syyttäjälle tästä saatavissa oleva selvitys.

Määräaika, joka lain mukaan on laskettava kuolinpäivästä, luetaan kuolleeksi julistamista koskevan lopullisen päätöksen antamispäivästä.

9 §.

Kuulutusta tämän lain nojalla tapahtuneesta kuolleeksi julistamisesta ei tarvitse julkaista virallisessa lehdessa.

10 §.

Kustannukset tämän lain mukaan tapahtuvasta kuolleeksi julistamisesta suoritetaan valtion varoista.

Otetta oikeuden pöytäkirjasta älköön viralliselle syyttäjälle kirjoitettako, ellei hän ole sitä pyytänyt.

11 §.

Mikäli tässä laissa ei toisin ole säädetty, noudatettakoon kadonneen henkilön julistamisesta kuolleeksi annetun lain säännöksiä.

12 §.

Jollei puolustusmindsteriö ole tehnyt edellä 5 §:ssä mainittua esitystä. 1 tai 2 §:ssä tarkoitetun, kadonneen.henkilön kuolleeksi julistamisesta, on kadonneen henkilön julistamisesta kuolleeksi annetun lain 4 §:n 1 momentissa mainituilla henkilöillä oikeus hakea kuolleeksi julistanidsta. Tällöin hakemusta käsiteltäessä on noudatettava, mitä sanotussa laissa on säädetty. Hakija esittäköön kuittenkin tuomioistuimelle selvityksen siitä, ettei puolustusrnhbisben.ö ole katsonut olevan edellytyksiä kadonneen julistamiseen kuolleeksi tämän lain mutkan., niin myös virallisesti oikeiksi todistetut jäljennökset katoamistapauksesta puolustusministeriössä ehkä kertyneistä asiakirjoista.

13 §.

Tarkempia. määräyksiä tämän lain täytäntöönpanosta ja soveltamisesta voidaan antaa asettuksella.

14 §.

Tämä laki on voimassa vuoden 1947 loppuun, mutta on sitä senkin jälkeen sovellettava asioihin, joissa hakemus kuolleeksi julistainisesta on tehty tämän lain voimassa ollessa. Lain voimaan tullessa vireillä oleviin asioihin älköön tätä lakia sovellettako.

Helsingissä 27 päivänä heinäkuuta 1945.

Tasavallan Presidentti
MANNERHEIM.

Oikeusministeri
Urho Kekkonen.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.