197./1942

Annettu Helsingissä 6 päivänä maaliskuuta 1942.

Standardisoimislaki.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §.

Valtioneuvosto voi tuotannon ja rakenteiden tarkoituksenmukaista yhtenäistämistä ja yksinkertaistamista varten määrätä noudatettavaksi:

1) myyntitarkoituksessa maassa valmistettavien ja maahan tuotavien, jatkuvaa yleistä kysyntää tyydyttävien tuotteiden suomalaiset standardit; sekä

2) rakenteiden varmuuden edellyttämät, lujuutta, kestävyyttä ja niihin verrattavia ominaisuuksia koskevat teknilliset määräykset.

2 §.

Valtioneuvoston päätöksellä voidaan vahvistaa erityinen merkki, joka tuotteessa tai sen päällyksessä ilmaisee tuotteen täyttävän standardin asettamat vaatimukset.

3 §.

Tämän lain ja sen nojalla annettujen määräysten noudattamista valvovat ne valvontaviranomaiset ja erityiset tarkastusjärjestöt, joille sanottu tehtävä määrätään.

4 §.

Valvontaviranomaisella on oikeus päästä tämän lain nojalla standardisoitujen tuotteiden ja niiden raaka-aineiden varasto-, valmistus- ja myyntipaikkaan, toimittaa siellä tarkastuksia ja tarpeen vaatiessa tutkimista varten ottaa tuotteista tarvittavia näytteitä sekä, milloin syytä siihen on, kieltää epäilyksenalaisen tuotteen valmistus, tullista luovuttaminen ja myynti, kunnes tutkimus, joka on kiireellisesti toimitettava, on suoritettu. Tutkimuksen tuloksesta on viipymättä annettava tieto asianomaiselle.

Näytteen ottamisesta on annettava todistus, ja on näyte, mikäli mahdollista, palautettava sille, jolta se on otettu.

5 §.

Jos toimitetussa tutkimuksessa tai muutoin on havaittu, että valmistajan, maahantuojan tai myyjän hallussa oleva, standardisoiduksi vahvistettu tuote ei täytä standardille määrättyjä vaatimuksia, on valvontaviranomaisella valta ottaa tuote päällyksineen takavarikkoon sekä, tarpeen vaatiessa, toistaiseksi kieltää tuotteen valmistus.

Takavarikoiminen on toimitettava kahden todistajan läsnä ollessa, ja siitä on laadittava pöytäkirja. Jos omaisuudenhaltija ei ole sitä takavarikoitaessa läsnä, älköön, se estäkö takavarikoinnin toimittamista. Ellei kuudessa viikossa sen jälkeen, kuin takavarikointi toimitettiin tai tässä pykälässä sanottu kielto annettiin, ole haasteella pantu syytettä oikeudessa vireille taikka ellei sitä ajeta perille heti tahi määrättynä aikana, kun se oikeudessa on vireillä, peräytyköön takavarikko ja kielto.

6 §.

Valvontaviranomainen tai tutkimuksen toimittaja älköön sivulliselle ilmaisko älköönkä yksityiseksi hyödykseen käyttäkö, mitä hän valvontatoimessaan on elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuksista tietoonsa saanut.

7 §.

Valtioneuvosto määrää ne tutkimuslaitokset, jotka ovat oikeutettuja toimittamaan tämän lain ja sen nojalla annettujen määräysten edellyttämiä tutkimuksia ja antamaan niistä virallisia lausuntoja.

8 §.

Valvontaviranomaisen toimituksista, sen antamista kirjoista ja lomakkeista sekä tutkimuslaitoksen suorittamista tutkimuksista ja sen antamista virallisista lausunnoista suoritettavista palkkioista ja lunastuksista säädetään asetuksella.

9 §.

Tätä lakia ja sen nojalla annettuja määräyksiä ei sovelleta maasta vietävään eikä kauttakulkutavaraan eikä myöskään ennen tämän lain nojalla annettujen määräysten voimaan tulemista maassa valmistettuihin tai maahan tuotuihin tuotteisiin.

Tämän lain säännökset eivät muuta sitä, mitä asemakaava-, palo- tai muussa erikoislaissa on säädetty tai niiden nojalla määrätty.

10 §.

Joka myyntitarkoituksessa maassa valmistaa tai maahan tuo tämän lain nojalla standardisoitua tuotetta, joka ei täytä standardille määrättyjä vaatimuksia, tai väärinkäyttää 2 §:ssä tarkoitettua merkkiä taikka joka jättää noudattamatta niitä teknillisiä määräyksiä, jotka tämän lain 1 §:n 2 kohdan nojalla on noudatettavaksi määrätty, rangaistakoon, jollei siitä ole muualla laissa ankarampaa rangaistusta säädetty, enintään sadalla päiväsakolla tai enintään kuuden kuukauden vankeudella sekä velvoitettakoon valtiolle korvaamaan tuotteen tai rakenteen tarkastuksesta aiheutuneet kulut.

Tuomitessaan tämän lain nojalla rangaistukseen voi tuomioistuin, milloin syytä on, julistaa tuotteen, joka ei täytä sandardille määrättyjä vaatimuksia, valtiolle menetetyksi sekä määrätä rakenteen, joka ei täytä tämän lain 1 §:n 2 kohdan nojalla noudatettavaksi vahvistettuja teknillisiä määräyksiä, saatettavaksi määräysten mukaiseen kuntoon tai, ellei se käy päinsä, purettavaksi.

11 §.

Tarkemmat määräykset tämän lain täytäntöönpanosta ja soveltamisesta antaa valtioneuvosto.

Helsingissä 6 päivänä maaliskuuta 1942.

Tasavallan Presidentti
RISTO RYTI.

Kauppa- ja teollisuusministeri
Väinö Tanner.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.