205./1940

Annettu Helsinigissä 9 päivänä toukokuuta 1940.

Laki oikeudenkäymiskaaren 11 luvun 7 §:n muuttamisesta.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan oikeudenkäymiskaaren 11 luvun 7 §. sellaisena kuin se on 7 päivänä syyskuuta 1901 annetussa asetuksessa ja 27 päivänä syyskuuta 1919 annetussa laissa, näin kuuluvaksi:

7 §.

Kirjallisen haasteen antakoon pääkirjana vastaajan tiedoksi kaksi uskottavaa miestä, taikka yksi, jos hän voipi saada vastaajan kirjallisen todistuksen siitä; ja annettakoon hänelle samalla oikeaksi todistettu jäljennös haasteesta. Suusanallinen haaste on haastemiehen tehtävä uskottavan todistajan läsnä ollessa. Jos haastettava ei ole kotona, niin haastettakoon hänet, missä tavataan. Kirkkomäellä on lupa haastaa, mutta ei kirkossa.

Jos jotakuta on eri päivinä haastamista varten kotoansa etsitty, häntä tahi hänen asiamiestänsä tapaamatta, ja jos ei myöskään hänen kotiväeltänsä tahi naapureiltansa, taikka sieltä, missä hänellä on virka tahi elinkeino, ole voitu saada varmaa osotusta, missä hän tahi hänen asiamiehensä oleskelee, pantakoon, jos asianhaaroista saattaa otaksua hänen piileilevän eikä tiedetä hänen maan ulkopuolella oleskelevan, haaste hänen huoneensa ovelle sekä annettakoon kotiväelle tieto siitä. Jos hänellä ei ole vakinaista asuinpaikkaa, kutsuttakoon hänet kirjallisella haasteella, joka on hänelle tiedoksi kuulutettava virallisessa lehdessä, ja panettakoon kantaja kuulutuksen lehteen kolme kertaa, niistä kerran jonkun vuosineljänneksen ensimmäiseen numeroon, ei kuitenkaan myöhäisemmän kuin sen neljänneksen, joka kuukauden kuluttua haasteen antamisesta ensiksi alkaa, ja viimeisen kerran vähintään kolme kuukautta ennen sitä aikaa, joka haasteessa on määrätty.

Jos haaste on annettava sille, jolla on tietty asuinpaikka maan ulkopuolella, on haaste, jos kantaja pyytää, tuomarin toimesta asianmukaisessa järjestyksessä lähetettävä sen maan viranomaiselle, missä vastaaja asuu, hänelle toimitettavaksi.

Jos haastettava on tiettävästi lähtenyt maasta, eikä ole voitu saada tietoa missä hän tahi hänen asiamiehensä oleskelee, ja jos sen ohessa asianhaarat osoittavat, että hän piileilee taikka että hänellä on aikomus vastaiseksi asettua maan ulkopuolelle asumaan, kuulutettakoon silloinkin haaste hänelle tiedoksi virallisessa lehdessä, ja panettakoon kantaja kuulutuksen lehteen kolme kertaa, niistä kerran jonkun vuosineljänneksen ensimmäiseen numeroon, ei kuitenkaan myöhäisemmän kuin sen neljänneksen, joka kuukauden kuluttua haasteen antamisesta ensiksi alkaa, ja viimeisen kerran vähintään kuusi kuukautta ennen sitä aikaa, joka haasteessa on määrätty. Jos vastaajalla on tässä maassa tietty asuinpaikka, pantakoon haaste sen ohessa ennen viimeistä kuuluttamista hänen huoneensa ovelle ja annettakoon kotiväelle tieto siitä; ellei hänellä ole tiettyä asuinpaikkaa, mutta hän omistaa kiinteistöä tässä maassa, toimitettakoon haaste ennen viimeistä kuuluttamista sille, joka kiinteistöä hoitaa.

Jos ei vieraan valtion alamaisella, joka omistaa kiinteistön tässä maassa, ole asuntoa ja kotia tahi laillista asiamiestä sillä paikkakunnalla, missä kiinteistö sijaitsee, on haaste kiinteistöä koskevassa tahi sen omistusoikeudesta johtuvassa asiassa, ellei omistajaa kiinteistöllä tavata, pantava sen asuinhuoneen ovelle sekä tieto siitä annettava omistajan talonväelle, jos sellaista on.

Jos haetaan kihlakuntaa, kuntaa tahi muuta yhdyskuntaa tahi sen osaa, on haaste annettava yhdyskunnan hallitukselle tai toimeenpanevalle viranomaiselle tahi myös, jos sellaista ei ole, julkisesti luettava seurakunnan tahi, jos yhdyskunta kuuluu useampaan kirkkokuntaan, jokaisen seurakunnan kirkossa, sekä oikeaksi todistettu jäljennös haasteesta kirkkoon ja paikkakunnan kunnanhuoneeseen jätettävä; kaikki kahta vertaa pitempi aika ennen käräjiä kuin kutakin eri tapausta varten haasteesta on 4 §:ssä sanottu.

Eräiden yhteisten alueiden osakkaiden haastamisesta säädetään erikseen.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1940.

Helsingissä 9 päivänä toukokuuta 1940.

Tasavallan Presidentti
KYÖSTI KALLIO.

Ministeri
J. Koivisto.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.